VASÁRNAP 2022. JÚNIUS 12. |

VASÁRNAP 2022. JÚNIUS 12.TÁRGY — Isten, Az Ember Megtartója

SubjectGod the Preserver of Man

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 16 : 1

Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!Golden Text: Psalm 16 : 1

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 56 : 2-6, 12


2.     Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!

3.     Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos [Isten!]

4.     Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.

5.     Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, test mit árthat nekem?!

6.     Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.

12.     Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

Responsive Reading: Psalm 56 : 1-5, 11

1.     Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.

2.     Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.

3.     What time I am afraid, I will trust in thee.

4.     In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

5.     Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.

11.     In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 45 : 1 (első ,-ig), 5, 22

1     Így szól az Úr felkentjéhez,

5     Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél.

22     Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!

1. Isaiah 45 : 1 (to 1st ,), 5, 22

1     Thus saith the Lord to his anointed,

5     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

22     Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.

2. 1 Mózes 21 : 9-20

9     Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szûlt vala,

10     Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az õ fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.

11     Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az õ fiáért.

12     De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék elõtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az õ szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.

13     Mindazáltal a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod õ.

14     Felkele azért Ábrahám jó reggel, és võn kenyeret és egy tömlõ vizet, és adá Hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá. Az pedig elméne, és bujdosék a Beérseba pusztájában.

15     Hogy elfogyott a víz a tömlõbõl, letevé a gyermeket egy bokor alá.

16     És elméne s leûle által ellenébe mintegy nyillövésnyi távolságra; mert azt mondja vala: Ne lássam mikor a gyermek meghal. Leûle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát és síra.

17     Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égbõl Hágárnak, és monda néki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van.

18     Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy néppé teszem õt.

19     És megnyitá Isten az õ szemeit, és láta egy vízforrást, oda méne azért, és megtölté a tömlõt vízzel, és inni ada a gyermeknek.

20     És vala Isten a gyermekkel, s az felnövekedék, és lakik vala a pusztában, és lõn íjászszá.

2. Genesis 21 : 9-20

9     And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking.

10     Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.

11     And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.

12     And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.

13     And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.

14     And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.

15     And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.

16     And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept.

17     And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.

18     Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation.

19     And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.

20     And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer.

3. Zsoltárok 121 : 1-3, 7, 8

1     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3     Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

7     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

3. Psalm 121 : 1-3, 7, 8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

4. 1 Sámuel 17 : 4, 10, 11, 32, 33, 37-40, 45 (:-ig), 46 (első ,-ig), 47-50

4     És kijöve a Filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, a kit Góliáthnak hívtak, Gáth [városából való,] kinek magassága hat sing és egy arasz vala.

10     Monda továbbá a Filiszteus: Én gyalázattal illetém a mai napon Izráel seregét, állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással.

11     Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izráel a Filiszteusnak ezt a beszédét, megrettenének és igen félnek vala.

32     És monda Dávid Saulnak: Senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal.

33     Saul pedig monda Dávidnak: Nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, õ pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi vala.

37     És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezébõl, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezébõl is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!

38     És felöltözteté Saul Dávidot a maga harczi ruhájába; rézsisakot tett a fejére, és felöltözteté õt pánczélba.

39     Akkor Dávid felköté kardját harczi ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És monda Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam; és leveté azokat Dávid magáról.

40     És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt síma kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudniillik tarisznyájába, és parittyájával kezében közeledék a Filiszteushoz.

45     Dávid pedig monda a Filiszteusnak:

46     A mai napon kezembe ad téged az Úr,

47     És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és õ titeket kezünkbe fog adni.

48     És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledék: Dávid is sietett és futott a viadalra a Filiszteus elé.

49     És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy, hogy a kõ homlokába mélyede, és arczczal a földre esék.

50     Így Dávid erõsebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kõvel. És levágta a Filiszteust és megölte õt, pedig kard nem is vala a Dávid kezében.

4. I Samuel 17 : 4, 10, 11, 32, 33, 37-40, 45 (to 1st ,), 46 (to 1st ;), 47-50

4     And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath, of Gath, whose height was six cubits and a span.

10     And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day; give me a man, that we may fight together.

11     When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed, and greatly afraid.

32     And David said to Saul, Let no man’s heart fail because of him; thy servant will go and fight with this Philistine.

33     And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him: for thou art but a youth, and he a man of war from his youth.

37     David said moreover, The Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee.

38     And Saul armed David with his armour, and he put an helmet of brass upon his head; also he armed him with a coat of mail.

39     And David girded his sword upon his armour, and he assayed to go; for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these; for I have not proved them. And David put them off him.

40     And he took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd’s bag which he had, even in a scrip; and his sling was in his hand: and he drew near to the Philistine.

45     Then said David to the Philistine,

46     This day will the Lord deliver thee into mine hand;

47     And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear: for the battle is the Lord’s, and he will give you into our hands.

48     And it came to pass, when the Philistine arose, and came and drew nigh to meet David, that David hasted, and ran toward the army to meet the Philistine.

49     And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.

50     So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but there was no sword in the hand of David.

5. Zsoltárok 23 : 1-6

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3     Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5     Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

5. Psalm 23 : 1-6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Tudomány és Egészség


1. 131 : 10-11

A Biblia központi ténye a szellemi erőnek a fizikai hatalom feletti felsőbbsége.

1. 131 : 10-11

The central fact of the Bible is the superiority of spiritual over physical power.

2. 340 : 15-22

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2 Mózes 20:3) Az Első Parancsolat a legkedvesebb szövegem. Kifejezi a Krisztusi Tudományt. Tanítja Isten, Szellem, Elme hármas egységét; azt fejezi ki, hogy az embernek ne legyen más szelleme vagy elméje, mint Isten, az örök jó, és hogy minden embernek egy Elméje kell legyen. Az Első Parancsolat isteni Alapelve a lét Tudományának alapja, amely által az ember demonstrálja az egészséget, szentséget és örök életet.

2. 340 : 15-22

"Thou shalt have no other gods before me." (Exodus xx. 3.) The First Commandment is my favorite text. It demonstrates Christian Science. It inculcates the tri-unity of God, Spirit, Mind; it signifies that man shall have no other spirit or mind but God, eternal good, and that all men shall have one Mind. The divine Principle of the First Commandment bases the Science of being, by which man demonstrates health, holiness, and life eternal.

3. 151 : 20-21, 23-24, 26-30

A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. … Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. … Mindaz, ami valóban létezik, az isteni Elme és annak eszméje, és ebben az Elmében az egész létezés harmonikusnak és öröknek találtatik. Az egyenes és keskeny út az, hogy meglátjuk és elismerjük ezt a tényt, engedünk ennek a hatalomnak és követjük az Igazság irányításait.

3. 151 : 20-21, 23-24, 26-30

Every function of the real man is governed by the divine Mind. … The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. … All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

4. 550 : 5-8

Isten az Élet vagy intelligencia, amely kialakítja és megőrzi mind az állatok mind pedig az emberek egyéniségét és identitását. Isten nem válhat végessé, és nem korlátozható anyagi határok közé.

4. 550 : 5-8

God is the Life, or intelligence, which forms and preserves the individuality and identity of animals as well as of men. God cannot become finite, and be limited within material bounds.

5. 167 : 24-31

Csak egy út van - mégpedig Isten és az Ő eszméje - amely a lelki lényhez vezet. A test tudományos kormányzását az isteni Elmén keresztül kell elérni. Lehetetlen a test felett kontrollt elérni bármely más módon. Ezen alapvető pontot illetően teljesen megengedhetetlen a félénk konzervativizmus. Kizárólag az Igazságra való radikális támaszkodás által lehetséges a tudományos gyógyító erő megvalósítása.

5. 167 : 24-31

There is but one way — namely, God and His idea — which leads to spiritual being. The scientific government of the body must be attained through the divine Mind. It is impossible to gain control over the body in any other way. On this fundamental point, timid conservatism is absolutely inadmissible. Only through radical reliance on Truth can scientific healing power be realized.

6. 169 : 29-2

Bármi, ami az embert arra tanítja, hogy az isteni Elméhez képest más törvényei legyenek, és más hatalmakat ismerjen el, keresztényellenes. A jó, amit a mérgező gyógyszer látszólag tesz, gonosz, mivel az megrabolja az embert az Istenre, a mindenható Elmére való támaszkodástól, és - a hiedelem szerint - mérgezi az emberi rendszert.

6. 169 : 29-2

Whatever teaches man to have other laws and to acknowledge other powers than the divine Mind, is anti-Christian. The good that a poisonous drug seems to do is evil, for it robs man of reliance on God, omnipotent Mind, and according to belief, poisons the human system. 

7. 104 : 13-18

A Keresztény Tudomány a mentális működés alapjáig hatol, és feltárja a teodíciát, mely minden isteni működésnek, mint az isteni Elme kisugárzásának, helyességét jelzi, és az ellenkező, állítólagos működés - gonosz, okkultizmus, szellemidézés, mesmerizmus, állati magnetizmus, hipnotizmus - helytelenségét.

7. 104 : 13-18

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

8. 494 : 30-24

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc századdal ezelőtt. Az Igazság teljessége nem került megértésre; ezért annak gyógyító ereje sem kerül teljességében demonstrálásra.

Ha a betegség valós vagy az Igazság eszméje, akkor nem tudod elpusztítani a betegséget, és abszurd lenne megpróbálni is. Akkor pedig minősítsd a betegséget és tévedést úgy, ahogy a Mesterünk tette, amikor a betegről úgy beszélt, „Kit a Sátán megkötözött”, és a tévedés legfőbb ellenszerét találd meg az Igazság életadó erejében, amely az emberi hiedelemre hat; egy olyan erőben, amely megnyitja a börtönkapukat a fogvatartottaknak és a raboskodókat fizikailag és morálisan megszabadítja.

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

8. 494 : 30-24

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago. All of Truth is not understood; hence its healing power is not fully demonstrated.

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

9. 203 : 13-16

A szellemi észlelés előhozza a létezés lehetőségeit, megsemmisíti a bármi másban, mint Istenben való bizalmat, és így az embert Teremtőjének képévé teszi tettben és igazságban.

9. 203 : 13-16

Spiritual perception brings out the possibilities of being, destroys reliance on aught but God, and so makes man the image of his Maker in deed and in truth.

10. 155 : 15-25

A fizikában való egyetemes hiedelem súlyként nehezedik a krisztusi metafizika magasztos és hatalmas igazságaira. Ez a téves, általános hiedelem, amely az orvostudományt fenntartja, és mely az összes orvosi eredményt létrehozza, a Krisztusi Tudomány ellen dolgozik; és a hatalomnak ezen Tudomány oldalára eső százalékának, óriási túlsúlyban kell lennie az általános hiedelem ereje felett, hogy a betegség egyetlen esetét is meggyógyítsa. Minél kisebb súlyt helyez az emberi elme a mérleg anyagi vagy testi oldalára, és minél többet a lelkire, annál hatásosabban jár el az anyag diszharmóniáinak és a test bajainak ellensúlyozásában.

10. 155 : 15-25

The universal belief in physics weighs against the high and mighty truths of Christian metaphysics. This erroneous general belief, which sustains medicine and produces all medical results, works against Christian Science; and the percentage of power on the side of this Science must mightily outweigh the power of popular belief in order to heal a single case of disease. The human mind acts more powerfully to offset the discords of matter and the ills of flesh, in proportion as it puts less weight into the material or fleshly scale and more weight into the spiritual scale.

11. 14 : 25-30

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”.

11. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

12. 593 : 20-22

Üdvözülés. Az Élet, Igazság és Szeretet minden feletti legfelsőbbként való megértettsége és demonstrálása; a bűn, betegség és halál megsemmisítve.

12. 593 : 20-22

Salvation. Life, Truth, and Love understood and demonstrated as supreme over all; sin, sickness, and death destroyed.

13. 207 : 10-11 (a második ;-ig)

A gonosz nem legfelsőbb; a jó nem tehetetlen;

13. 207 : 10-11 (to 2nd ;)

Evil is not supreme; good is not helpless;

14. 577 : 32-18

A következő Zsoltárban egy szó, ha halványan is, de azt a világosságot mutatja, amelyet a Krisztusi Tudomány vet a Szentírásra azzal, hogy az Istenség testi érzetét a testetlen vagy lelki érzettel helyettesíti: -

14. 577 : 32-18

In the following Psalm one word shows, though faintly, the light which Christian Science throws on the Scriptures by substituting for the corporeal sense, the incorporeal or spiritual sense of Deity: —


PSALM XXIII

[Divine love] is my shepherd; I shall not want.

[Love] maketh me to lie down in green pastures:

[love] leadeth me beside the still waters.

[Love] restoreth my soul [spiritual sense]: [love] leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for [love] is with me; [love's] rod and [love's] staff they comfort me.

[Love] prepareth a table before me in the presence of mine enemies: [love] anointeth my head with oil; my cup runneth over.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of [love] for ever.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████