VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 31. |

VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 31.TÁRGY — Szeretet

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 31 : 23

Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megõrzi az Úr és bõven megfizet a kevélyen cselekvõknek!Golden Text: Psalm 31 : 23

O love the Lord, all ye his saints: for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Efézusiakhoz 3 : 14, 17-21


14.     Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

17.     Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén,

18.     hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának,]

19.     És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

20.     Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,

21.     Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké.

Responsive Reading: Ephesians 3 : 14, 17-21

14.     For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

17.     That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

18.     May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

19.     And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

20.     Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

21.     Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I János 4 : 7-18 (:-ig)

7     Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

8     aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

9     Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.

10     Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

11     „Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

12     Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

13     Errõl ismerjük meg, hogy benne élünk és õ mibennünk; mert a saját Szelleméből adott minékünk.

14     És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.

15     Aki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és õ [is] az Istenben.

16     és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

17     Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

18     A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet ...

1. I John 4 : 7-18 (to :)

7     Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

8     He that loveth not knoweth not God; for God is love.

9     In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

10     Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

11     Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

12     No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

13     Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.

14     And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.

15     Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

16     And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

17     Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.

18     There is no fear in love; but perfect love casteth out fear:

2. Máté 4 : 23 (körüljárja)

23     körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 4 : 23 (Jesus)

23     Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. Máté 5 : 1, 2, 43-48

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

43     Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet.

44     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

45     Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

46     Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é?

47     És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é?

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

3. Matthew 5 : 1, 2, 43-48

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

43     Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

44     But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

46     For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

47     And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

4. Lukács 7 : 36-50

36     Kéré pedig õt egy a farizeusok közül, hogy õ vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni.

37     És ímé a városban egy asszony aki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet.

38     És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel.

39     Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös.

40     És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad.

41     Egy hitelezõnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.

42     És mikor nem volt nékik mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, mondd meg, melyik szereti õt jobban?

43     Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És [Jézus] monda néki: Igazán ítéltél.

44     És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.

45     Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni.

46     Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat.

47     Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

48     És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid.

49     És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a bûnöket is megbocsátja?

50     Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!

4. Luke 7 : 36 (one)-50

36     … one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee’s house, and sat down to meat.

37     And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

38     And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39     Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

40     And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.

41     There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.

42     And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?

43     Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.

44     And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45     Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46     My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47     Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48     And he said unto her, Thy sins are forgiven.

49     And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?

50     And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.

5. Rómaiakhoz 8 : 35-39

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

36     Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

5. Romans 8 : 35-39

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

36     As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

6. I János 3 : 1-3

1     Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.

2     Szeretteim, most vagyunk Isten gyermekei, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, amint van.

3     És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Õ is tiszta.

6. I John 3 : 1-3

1     Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

2     Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3     And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.Tudomány és Egészség


1. 243 : 4-13

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel koronázta meg Jézus demonstrálásait. De az az „Elme ...mely volt a Krisztus Jézusban is”, kell, hogy mindig kísérje a Tudomány betűjét, hogy megerősítsék és megismételjék a próféták és apostolok régi demonstrációit.

1. 243 : 4-13

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But the same "Mind ... which was also in Christ Jesus" must always accompany the letter of Science in order to confirm and repeat the ancient demonstrations of prophets and apostles.

2. 112 : 32-6

Isten az Alapelve az isteni metafizikának. Mivelhogy csak egy Isten van, úgy minden Tudománynak csak egyetlen isteni Alapelve lehet; és ezen isteni Alapelv demonstrálásának rögzített szabályai kell, hogy legyenek. A Tudomány betűje bőségesen elér az emberiséghez ma, de szelleme csak kis mértékben érkezik. A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve és lelke, a Szeretet.

2. 112 : 32-6

God is the Principle of divine metaphysics. As there is but one God, there can be but one divine Principle of all Science; and there must be fixed rules for the demonstration of this divine Principle. The letter of Science plentifully reaches humanity to-day, but its spirit comes only in small degrees. The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love.

3. 285 : 23-31

Amikor Istent testi Megváltóként, de nem mint megmentő Alapelvként vagy isteni Szeretetként értékeljük, továbbra is bocsánat által és nem megújulás által fogjuk keresni a megváltást, és az anyaghoz folyamodunk a Szellem helyett a betegek gyógyításához. Ahogy a halandók, a Krisztusi Tudomány ismeretén keresztül, egy magasabb értelmet elérnek, igyekeznek majd nem az anyagtól, hanem az isteni Alapelvtől, Istentől megtanulni, hogyan demonstrálják a Krisztust, az Igazságot, mint gyógyító és megmentő hatalmat.

3. 285 : 23-31

By interpreting God as a corporeal Saviour but not as the saving Principle, or divine Love, we shall continue to seek salvation through pardon and not through reform, and resort to matter instead of Spirit for the cure of the sick. As mortals reach, through knowledge of Christian Science, a higher sense, they will seek to learn, not from matter, but from the divine Principle, God, how to demonstrate the Christ, Truth, as the healing and saving power.

4. 454 : 17-23

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. A Szeretet az Igazság oltárának papnője. Várj türelmesen az isteni Szeretetre, hogy a halandó elme vizei felett lebegjen és kialakítsa a tökéletes koncepciót.

4. 454 : 17-23

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept.

5. 230 : 1-10

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy része. Megkísérelnéd-e gyógyszerekkel vagy anélkül, megsemmisíteni az Igazságnak egy tulajdonságát vagy állapotát? Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

5. 230 : 1-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

6. 366 : 12-19

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt.

6. 366 : 12-19

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power.

7. 248 : 26-29

Tökéletes mintaképeket kel alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre tekintenünk, különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket.

7. 248 : 26-29

We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives.

8. 326 : 3-11

Ha Krisztust, az Igazságot szeretnénk követni, annak az Isten által kijelölt úton kell történnie. Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.” Annak, aki el szeretné érni a forrást és megtalálni az isteni gyógyírt minden betegségre, nem szabad a Tudomány hegyét más úton megmásznia. Az egész természet Isten ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik abban, mint a lelkiben.

8. 326 : 3-11

If we wish to follow Christ, Truth, it must be in the way of God's appointing. Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." He, who would reach the source and find the divine remedy for every ill, must not try to climb the hill of Science by some other road. All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

9. 304 : 3-15

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

9. 304 : 3-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

10. 410 : 14-21

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz minket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebb legyen a hitünk, és annál tisztább a szeretetünk. János apostol azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet ... Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Itt van a Krisztusi Tudomány egy határozott és ihletett kinyilvánítása.

10. 410 : 14-21

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love. The Apostle John says: "There is no fear in Love, but perfect Love casteth out fear. ... He that feareth is not made perfect in Love." Here is a definite and inspired proclamation of Christian Science.

11. 286 : 9-15

A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta, hogy az isteni Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós.

11. 286 : 9-15

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

12. 265 : 3-15

Az ember olyan mértékben érti meg a lelki létezést, ahogyan kincsei az Igazságból és Szeretetből növekszenek. A haladóknak Isten felé kell gravitálniuk, hogy ragaszkodásaik és céljaik lelkibbé váljanak - meg kell közelíteniük a lét tágabb értelmezéseit, és valamilyen helyes érzetet kell szerezniük a végtelenről, hogy levetkezhessék a vétket és a halandóságot.

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

12. 265 : 3-15

Man understands spiritual existence in proportion as his treasures of Truth and Love are enlarged. Mortals must gravitate Godward, their affections and aims grow spiritual, — they must near the broader interpretations of being, and gain some proper sense of the infinite, — in order that sin and mortality may be put off.

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

13. 248 : 29-32

Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

13. 248 : 29-32

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

14. 225 : 21-22

A Szeretet a szabadító.

14. 225 : 21-22

Love is the liberator.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████