VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 3. |

VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 3.TÁRGY — Isten

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 2 : 5

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.Golden Text: I Corinthians 2 : 5

Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Krónikák 29 : 11-13; Zsoltárok 62 : 1, 2, 7, 8; Máté 6 : 13


11.     Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!

12.     A gazdagság és a dicsőség mind te tőled [vannak,] és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése.

13.     Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk elõtted, és dícsérjük a te dicsõséges nevedet;

1.     Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.

2.     Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.

7.     Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg.

8.     Istennél van szabadulásom és dicsõségem; az én erõs kõsziklám, az én menedékem Istenben van.

13.     Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

Responsive Reading: I Chronicles 29 : 11-13Psalm 62 : 1, 2, 7, 8Matthew 6 : 13

11.     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the Kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12.     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13.     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

1.     Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

2.     He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

7.     In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

8.     Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us.

13.     For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jelenések 1: 8

8     Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendõ, a Mindenható.

1. Revelation 1 : 8

8     I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

2. Ézsaiás 46 : 9 (én vagyok), 10 (tanácsom)

9     én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

10     tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;

2. Isaiah 46 : 9 (1st I am), 10 (My)

9     I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

10     My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

3. Malakiás 3 : 1

1     Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja elõttem az útat, és mindjárt eljön az õ templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.

3. Malachi 3 : 1

1     Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the Lord of hosts.

4. Máté 3 : 13, 16, 17

13     Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

16     Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

17     És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

4. Matthew 3 : 13, 16, 17

13     Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

5. Máté 12 : 22-28

22     Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott.

23     Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?"

24     A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével."

25     Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.

26     Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa?

27     És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok!

28     Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.

5. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

6. Márk 4 : 1, 30-32, 35-41

1     És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyûle õ hozzá, úgy hogy õ a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.

30     És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?

31     A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,

32     És mikor elvettetik, felnõ, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.

35     Azután monda nékik azon a napon, amint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.

36     Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy amint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.

37     Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.

38     Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?

39     És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.

40     És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?

41     És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

6. Mark 4 : 1, 30-32, 35-41

1     And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

30     And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31     It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32     But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

35     And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36     And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37     And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38     And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39     And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40     And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41     And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

7. Máté 17 : 14-21

14     Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte,

15     és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is.

16     Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani."

17     Jézus erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!"

18     Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.

19     Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?

20     Ő így válaszolt: "Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.

21     Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.

7. Matthew 17 : 14-21

14     And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

15     Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

16     And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

17     Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

18     And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

19     Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

20     And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

21     Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

8. János 14 : 1, 10 (a beszédeket, 12, 13

1     Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.

10     a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit.

12     Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; Mert én az Atyához megyek,

13     És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.

8. John 14 : 1, 10 (the words), 12, 13

1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

10     …the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

13     And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

9. Filippiekhez 4 : 19, 20

19     Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.

20     Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsõség mind örökkön örökké. Ámen.

9. Philippians 4 : 19 (my), 20

19     …my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

20     Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.Tudomány és Egészség


1. 275 : 6-19

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

1. 275 : 6-19

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

2. 339 : 7 (Minthogy)-10

Minthogy Isten Minden, az Ő hasonlótlansága számára nincs hely. Isten, a Szellem egyedül teremtett mindent, és jónak nevezte. Ezért a gonosz, minthogy az a jó ellentéte, valótlan, és nem lehet Isten alkotása.

2. 339 : 7 (Since)-10

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God.

3. 286 16-20, 31-4

A szász nyelvben és még húsz másik nyelvben a a kifejezés Istenre. A Szentírás kijelenti, hogy minden, amit Ő alkotott jó, mint Ő maga - jó mind Alapelv, mind idea szerint. Ezért a szellemi univerzum jó, és úgy tükrözi Istent, amilyen Ő.

A bűn, betegség és halál az emberi, anyagi hiedelemben vannak, és nem tartoznak az isteni Elméhez. Nincs valóságos eredetük vagy létezésük. Nincs sem Alapelvük, sem állandóságuk, hanem mindazzal, ami anyagi és időleges, a tévedés semmiségéhez tartoznak, amely az Igazság teremtéseit színleli.

3. 286 : 16-20, 31-4

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

Sin, sickness, and death are comprised in human material belief, and belong not to the divine Mind. They are without a real origin or existence. They have neither Principle nor permanence, but belong, with all that is material and temporal, to the nothingness of error, which simulates the creations of Truth.

4. 202 : 24-8

A hiedelmeink egy Legfelsőbb Lényről ellentmondanak a gyakorlatnak, amely azokból fakad. A tévedés van túlsúlyban ott, ahol az Igazságnak kellene „sokkal inkább bővölködni.” Elismerjük, hogy Istennek mindenható hatalma van, hogy Ő „igen bizonyos segítség a nyomorúságban”, és mégis orvosságra vagy hipnotizmusra támaszkodunk a betegség gyógyításához, mintha az értelmetlen anyagnak vagy a tévelygő halandó elmének nagyobb hatalma volna, mint a mindenható Szellemnek.

Az általános vélemény szerint valaki megfázhat, amikor jót cselekszik, és ez a megfázás halálos tüdőbajt okozhat, mintha a gonosz túlszárnyalhatná a Szeretet törvényét, és megakadályozhatná a jó cselekedet jutalmát. A Kereszténység Tudományában, az Elme - a mindenhatóság - teljhatalmú, biztos jutalmakat kapcsol az igazságossághoz, és megmutatja, hogy az anyag sem nem képes gyógyítani vagy beteggé tenni, sem teremteni vagy pusztítani.

Ha Istent megértenék ahelyett, hogy csupán hinnének benne, ez a megértés megalapozná az egészséget.

4. 202 : 24-8

Our beliefs about a Supreme Being contradict the practice growing out of them. Error abounds where Truth should "much more abound." We admit that God has almighty power, is "a very present help in trouble;" and yet we rely on a drug or hypnotism to heal disease, as if senseless matter or erring mortal mind had more power than omnipotent Spirit.

Common opinion admits that a man may take cold in the act of doing good, and that this cold may produce fatal pulmonary disease; as though evil could overbear the law of Love, and check the reward for doing good. In the Science of Christianity, Mind — omnipotence — has all-power, assigns sure rewards to righteousness, and shows that matter can neither heal nor make sick, create nor destroy.

If God were understood instead of being merely believed, this understanding would establish health.

5. 26 : 14-18

Az isteni Igazság, Élet és Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. Az ő küldetése a mennyei lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az Isten, és mit tesz az emberért.

5. 26 : 14-18

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

6. 228 : 25-29 (a második .-ig)

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti. Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek.

6. 228 : 25-29 (to 2nd .)

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

7. 395 : 6-14

Mint a nagyszerű Példaadó, a gyógyítónak úgy kell a betegséghez beszélnie, mint akinek hatalma van felette, hagyva, hogy a Lélek uralkodjon a testi érzékek hamis bizonyítékain, és érvényesítse igényeit a halandóság és a betegség felett. Ugyanaz az Alapelv gyógyítja mind a vétket, mind a betegséget. Amikor az isteni Tudomány felülkerekedik a testi elmébe vetett hiten, és az Istenben való hit megsemmisít minden vétekbe és a gyógyítás anyagi módszereibe vetett hitet, akkor a bűn, betegség és halál el fog tűnni.

7. 395 : 6-14

Like the great Exemplar, the healer should speak to disease as one having authority over it, leaving Soul to master the false evidences of the corporeal senses and to assert its claims over mortality and disease. The same Principle cures both sin and sickness. When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

8. 373 : 1-5

Ha minden erkölcsi kérdésben keresztények vagyunk, de a kereszténységbe beletartozó fizikai mentesség tekintetében sötétben tapogatózunk, akkor nagyobb hittel kell lennünk Istenben ebben a témában, és tudatosabbnak az Ő ígéreteiről.

8. 373 : 1-5

If we are Christians on all moral questions, but are in darkness as to the physical exemption which Christianity includes, then we must have more faith in God on this subject and be more alive to His promises.

9. 134 : 14-20

Az ember alkotta tanok hanyatlóban vannak. Nem erősödtek meg a bajok idejében. A Krisztus-hatalom hiányában, hogyan illusztrálhatják a Krisztus tanait vagy a kegyelem csodáit? A keresztény gyógyítás lehetőségének tagadása pont attól az elemtől fosztja meg a kereszténységet, amely az isteni erejét, és csodálatraméltó, páratlan sikerét hozta az első évszázadban.

9. 134 : 14-20

Man-made doctrines are waning. They have not waxed strong in times of trouble. Devoid of the Christ-power, how can they illustrate the doctrines of Christ or the miracles of grace? Denial of the possibility of Christian healing robs Christianity of the very element, which gave it divine force and its astonishing and unequalled success in the first century.

10. 130 : 26-5

Ha a gondolat megriad a Tudomány erős kijelentésétől Isten vagy az Igazság legfelsőbbségét illetően, és kételkedik a jó fensőbbségében, akkor nem kellene ellenkező irányban éppúgy megdöbbennünk a gonosz erőteljes követelésein, és kétségbe vonnunk azokat, és többé nem gondolnunk természetesnek a bűn szeretetét és természetellenesnek az azzal való felhagyást - többé nem képzelni a gonoszt örökké jelenlévőnek és a jót hiányzónak? Az Igazságnak nem kellene ugyanolyan meglepőnek és természetellenesnek tűnnie, mint a tévedés, és a tévedésnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az igazság. A betegségnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az egészség. A Tudományban nincs tévedés, és az életeinket a valóságnak kell vezérelnie annak érdekében, hogy azok harmóniában legyenek Istennel, minden létezés isteni Alapelvével.

10. 130 : 26-5

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth. Sickness should not seem so real as health. There is no error in Science, and our lives must be governed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of all being.

11. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 494 : 10-14, 30-3

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc századdal ezelőtt.

12. 494 : 10-14, 30-3

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

13. 368 : 14-19

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

13. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████