VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 17. |

VASÁRNAP 2022. JÚLIUS 17.TÁRGY — Élet

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : Kolosséiakhoz 3: 3

a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.Golden Text: Colossians 3 : 3

Your life is hid with Christ in God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsidókhoz írt levél 7: 1-4, 15, 16


1.     Mert ez a "Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta".

2.     Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.

3.     Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

4.     Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;

15.     És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,

16.     Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

Responsive Reading: Hebrews 7 : 1-4, 15, 16

1.     For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

2.     To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

3.     Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.

4.     Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.

15.     And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,

16.     Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 12 : 28

28     Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.

1. Proverbs 12 : 28

28     In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

2. Zsoltárok 36 : 6-11

6     Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7     Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; Az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

10     Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerõidre, és igazságodat az igaz szívûekre.

2. Psalm 36 : 5-10

5     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

10     O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.

3. Zsoltárok 90 : 16, 17

16     Láttassék meg a te mûved a te szolgáidon, és a te dicsõséged azoknak fiain.

17     És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

3. Psalm 90 : 16, 17

16     Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.

17     And let the beauty of the Lord our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.

4. 1 Mózes 5 : 18, 21-24

18     Éle pedig Járed száz hatvankét esztendõt, és nemzé Énókhot.

21     Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette.

22     Énók az Istennel járt; Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat.

23     Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt.

24     Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.

4. Genesis 5 : 18, 21-24

18     And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

21     And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22     And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23     And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24     And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

5. Jób 11 : 14-17

14     Ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;

15     Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erõs lennél és nem félnél;

16     Sõt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekrõl, úgy emlékeznél arról.

17     Ragyogóbban kelne idõd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a [kora] reggel.

5. Job 11 : 14-17

14     If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.

15     For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:

16     Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:

17     And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.

6. 5 Mózes 30 : 11-14, 19, 20

11     Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled.

12     Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

13     Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

14     Sõt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

19     Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam elõtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

20     Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az õ szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert õ a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felõl megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

6. Deuteronomy 30 : 11-14, 19, 20

11     For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

12     It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

13     Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

14     But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.

19     I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:

20     That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.

7. János 12 : 1-3, 35, 36 (első .-ig), 44-47, 49, 50 (első .-ig)

1     Jézus azért hat nappal a húsvét elõtt méne Bethániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból.

2     Vacsorát készítének azért ott néki, és Mártha szolgál vala fel; Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala õ vele.

3     Mária azért elõvévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelék a kenet illatával.

35     Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

36     Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.

44     Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;

45     és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.

46     Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

47     És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

49     Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.

50     És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.

7. John 12 : 1-3, 35, 36 (to 1st .), 44 (He)-47, 49, 50 (to :)

1     Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

2     There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3     Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

35     Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

36     While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light.

44     He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting:

8. Apostolok Cselekedetei 9 : 36-41

36     Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

37     Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, kiteríték a felházban.

38     Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.

39     Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

40     Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.

41     És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen.

8. Acts 9 : 36-41

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

9. Zsoltárok 92 : 12-14

12     Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.

13     Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.

14     Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;

9. Psalm 92 : 12-14

12     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;Tudomány és Egészség


1. 394 : 28-29

Észben kellene tartanunk, hogy az Élet Isten, és hogy Isten mindenható. 

1. 394 : 28-29

We should remember that Life is God, and that God is omnipotent. 

2. 246 : 27-31

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

2. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

3. 249 : 18-20 (az első .-ig)

Az Élet, mint a Krisztus, „tegnap és ma és örökké ugyanaz”. A szervezetnek és az időnek semmi köze nincs az Élethez.

3. 249 : 18-20 (to 1st .)

Life is, like Christ, "the same yesterday, and to-day, and forever." Organization and time have nothing to do with Life.

4. 584 : 1-2, 4-8

NAP. Az Élet ragyogása; fény, az Igazság és Szeretet lelki eszméje.

Az idő és érzet tárgyai eltűnnek a lelki megértés megvilágításában, és az Elme az időt a kibontakozó jó mértékében méri. Ez a kibontakozás Isten napja, és „ott éjszaka nem lesz.”

4. 584 : 1-2, 4-8

DAY. The irradiance of Life; light, the spiritual idea of Truth and Love.

The objects of time and sense disappear in the illumination of spiritual understanding, and Mind measures time according to the good that is unfolded. This unfolding is God's day, and "there shall be no night there."

5. 245 : 32-6

A végtelen sohasem kezdődött, és soha nem lesz vége. Az Elmét és képződményeit sohasem lehet megsemmisíteni. Az ember nem inga, amely a gonosz és a jó, az öröm és bánat, a betegség és az egészség, az élet és a halál között leng. Az Élet és képességei nem naptárak által mértek. A tökéletesek és halhatatlanok az örök hasonlóságai Teremtőjüknek.

5. 245 : 32-6

The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and good, joy and sorrow, sickness and health, life and death. Life and its faculties are not measured by calendars. The perfect and immortal are the eternal likeness of their Maker.

6. 246 : 10-26

Az élet napévekkel való mérése megrabolja a fiatalságot és elcsúfítja az öregkort. Az erény és igazság ragyogó napja együtt létezik a léttel. Ennek az emberi mivolt az örök dele, amelyet nem homályosít el a lenyugvó nap. Míg a fizikai és anyagi, a szépség múló érzete elhalványul, a Szellem ragyogása kellene virradjon az elragadtatott érzékre tündöklő és nem múló dicsőséggel.

Sohase jegyezd az életkorokat. A kronológiai adatok nem részei a mérhetetlen örökkévalóságnak. A születés és halál időtáblázatai megannyi összeesküvések a férfiúi és női mivolt ellen. Ha nem esnénk abba a hibába, hogy mindent, ami jó és szép mérünk és korlátozunk, az ember többet élvezne hetven évnél, és mégis megtartaná fürgeségét, üdeségét és kilátásait. Az ember, amelyet a halhatatlan Elme irányít, mindig szép és nagyszerű. Minden következő esztendő bölcsességet, szépséget és szentséget tár fel.

6. 246 : 10-26

The measurement of life by solar years robs youth and gives ugliness to age. The radiant sun of virtue and truth coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the physical and material, the transient sense of beauty fades, the radiance of Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright and imperishable glories.

Never record ages. Chronological data are no part of the vast forever. Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

7. 247 : 13-30

A halhatatlanságnak, a kortól és hanyatlástól mentesen, saját dicsősége van - a Lélek ragyogása. A halhatatlan férfiak és nők a lelki érzék modelljei, melyet a tökéletes Elme vázol fel, és a szeretetreméltóság azon magasabbrendű fogalmait tükrözik, melyek minden anyagi érzéket felülmúlnak.

A báj és kecsesség függetlenek az anyagtól. A létezés már azelőtt bír tulajdonságaival, mielőtt azt emberileg felismernék. A szépség az élet dolga, mely örökké az örök Elmében lakozik, és tükrözi az Ő jóságának kellemét kifejezésben, formában, körvonalban és színben. A Szeretet az, mely számtalan árnyalatra festi a szirmot, mely meleg napsugárként pillant, megkoronázza a felhőt szépséges szivárvánnyal, az éjszakát csillagos ékkövekkel díszíti, és betölti a földet kedvességgel.

Az ember felékesítései gyenge helyettesítői a létezés kellemének, mely ragyogóan és örökké fénylik a kor és hanyatlás felett.

7. 247 : 13-30

Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived humanly. Beauty is a thing of life, which dwells forever in the eternal Mind and reflects the charms of His goodness in expression, form, outline, and color. It is Love which paints the petal with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches the cloud with the bow of beauty, blazons the night with starry gems, and covers earth with loveliness.

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

8. 243 : 30-6

A betegség, a vétek és halál nem az Élet gyümölcsei. Ezek diszharmóniák, amelyeket az Igazság megsemmisít. A tökéletesség nem elevenít meg tökéletlenséget. Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

8. 243 : 30-6

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

9. 245 : 30 (az elaggottság)-31

...az elaggottság nem törvényszerű, és nem is a természet szükségessége, hanem illúzió.

9. 245 : 30 (decrepitude)-31

…decrepitude is not according to law, nor is it a necessity of nature, but an illusion.

10. 407 : 21-28

Ha az illúzió azt mondja „Elvesztettem az emlékezetemet”, mondj neki ellent. Az Elme egyetlen adottsága sem veszik el. A Tudományban, minden létezés örök, szellemi, tökéletes, harmonikus minden tevékenységben, működésben. Engedd, hogy a tökéletes modell legyen jelen a gondolataidban a demoralizált ellentéte helyett. A gondolat ezen spiritualizációja beengedi a fényt, és elhozza az isteni Elmét, az Életet, nem a halált, a tudatodba.

10. 407 : 21-28

If delusion says, "I have lost my memory," contradict it. No faculty of Mind is lost. In Science, all being is eternal, spiritual, perfect, harmonious in every action. Let the perfect model be present in your thoughts instead of its demoralized opposite. This spiritualization of thought lets in the light, and brings the divine Mind, Life not death, into your consciousness.

11. 289 : 1-4, 14-20

A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. 

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a „félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-folyamat.

11. 289 : 1-4, 14-20

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. 

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

12. 214 : 5-8

Ha Énók felfogása az anyagi érzékeinek bizonyságára szorítkozott volna, akkor soha nem „járt [volna] Istennel”, sem nem irányították volna az örök élet demonstrációjába.

12. 214 : 5-8

If Enoch's perception had been confined to the evidence before his material senses, he could never have "walked with God," nor been guided into the demonstration of life eternal.

13. 376 : 10-16

A sápadt betegnek, akiről azt mondod, hogy vészes vérszegénység miatt elpusztul, meg kell mondani, hogy a vér soha nem adott életet és soha nem veheti el azt, - hogy az Élet a Szellem, és hogy egyetlen jó indítékban és cselekedetben több élet és halhatatlanság van, mint az összes vérben, mely valaha halandó erekben keringett és mely az életet testi érzetként utánozta.

13. 376 : 10-16

The pallid invalid, whom you declare to be wasting away with consumption of the blood, should be told that blood never gave life and can never take it away, — that Life is Spirit, and that there is more life and immortality in one good motive and act, than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

14. 206 : 25-31

Lehet-e születés vagy halál az ember számára, aki Isten lelki képe és hasonlatossága? Ahelyett, hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza a halhatatlanságot. A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon.

14. 206 : 25-31

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

15. 492 : 3-4, 7-12

A helyes érveléshez egyetlen tényt tartsunk észben, mégpedig a lelki létezést.

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a halhatatlanságra.

15. 492 : 3-4, 7-12

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence.

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

16. 496 : 9-19

Mindnyájunknak meg kell tanulnia, hogy az Élet Isten. Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd ezt a gondolatot - hogy a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel.

16. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████