VASÁRNAP 2022. JANUÁR 9. |

VASÁRNAP 2022. JANUÁR 9.TÁRGY — Szentség

SubjectSacrament

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 40 : 8

Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.Golden Text: Psalm 40 : 8

I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 119 : 1-7


1.     Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek.

2.     Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt,

3.     nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak.

4.     Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák.

5.     Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet!

6.     Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra.

7.     Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet.

Responsive Reading: Psalm 119 : 1-7

1.     Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.

2.     Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

3.     They also do no iniquity: they walk in his ways.

4.     Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

5.     O that my ways were directed to keep thy statutes!

6.     Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.

7.     I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 30 : 6, 9 (második ,-ig), 10, 11

6     És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.

9     Bővölködővé tesz Istened, az Úr, kezed minden munkájában,

10     ha hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel.

11     Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled.

1. Deuteronomy 30 : 6, 9 (to 1st ,), 10, 11

6     And the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.

9     And the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand,

10     If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul.

11     For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

2. II Krónikák 34 : 1 (,-ig), 2 (harmadik ,-ig), 8 (elküldött-ig), 8 (hogy), 14 (megtalálta), 16 (első ,-ig), 19, 22 (második ,-ig), 23 (:-ig), 26, 27, 29, 30 (király-ig), 30 (És felolvasta)-32, 33 (Nem is)

1     Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett,

2     Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt,

8     Uralkodásának a tizennyolcadik évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldött..., hogy javítsák ki Istenének, az Úrnak a házát.

14     megtalálta Hilkijjá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által.

16     Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz,

19     Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját.

22     Ekkor elment Hilkijjá és akiket a király elküldött, Hulda prófétanőhöz,

23     Hulda így szólt hozzájuk:

26     mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat: Ezt mondja Izráel Istene, az Úr, azokról az igékről, amelyeket hallottál:

27     „Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallád az õ beszédeit e hely ellen és az õ lakosai ellen; mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad és sírtál előttem: én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.”

29     A király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit.

30     Azután fölment az Úr házába a király, ... És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak.

31     Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek meg vannak írva abban a könyvben.

32     Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benjáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el.

33     Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól.

2. II Chronicles 34 : 1 (to ,), 2 (to 2nd ,), 8 (to sent), 8 (to repair), 14 (Hilkiah), 16 (to 1st ,), 19, 22 (to 3rd ,), 23 (to 1st ,), 26 (as), 27, 29, 30 (to 1st ,), 30 (and he read)-32, 33 (And all)

1     Josiah was eight years old when he began to reign,

2     And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father,

8     Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land, and the house, he sent … to repair the house of the Lord his God.

14     Hilkiah the priest found a book of the law of the Lord given by Moses.

16     And Shaphan carried the book to the king,

19     And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes.

22     And Hilkiah, and they that the king had appointed, went to Huldah the prophetess,

23     And she answered them,

26     …as for the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord, so shall ye say unto him, Thus saith the Lord God of Israel concerning the words which thou hast heard;

27     Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humbledst thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me; I have even heard thee also, saith the Lord.

29     Then the king sent and gathered together all the elders of Judah and Jerusalem.

30     And the king went up into the house of the Lord, … and he read in their ears all the words of the book of the covenant that was found in the house of the Lord.

31     And the king stood in his place, and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord, and to keep his commandments, and his testimonies, and his statutes, with all his heart, and with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book.

32     And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it. And the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers.

33     And all his days they departed not from following the Lord, the God of their fathers.

3. Máté 15 : 1

1     Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták:

3. Matthew 15 : 1

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

4. Márk 7 : 5 (Miért)-8

5     "Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?"

6     Ő pedig ezt válaszolta nekik: "Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.

7     De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.

8     Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok."

4. Mark 7 : 5 (Why)-8

5     Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

6     He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.

7     Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

8     For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

5. Márk 12 : 28-34

28     Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?

29     Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

30     Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

31     A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

32     Az írástudó ezt mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;

33     és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál."

34     Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: "Nem vagy messze az Isten országától.” És többé senki sem merte őt megkérdezni.

5. Mark 12 : 28-34

28     And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

29     And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

30     And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

31     And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

32     And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

33     And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

34     And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

6. János 5 : 39

39     Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

6. John 5 : 39

39     Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

7. Efézusiakhoz 1 : 3, 4, 12, 13

3     Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban:

4     Aszerint, amint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által,

12     Hogy legyünk mi magasztalására az Õ dicsõségének, akik elõre reménykedtünk a Krisztusban:

13     Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,

7. Ephesians 1 : 3, 4, 12, 13

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

4     According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

12     That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

13     In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,Tudomány és Egészség


1. 496 : 6 (a Krisztusi)-8

... a Krisztusi Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével rendelkezni, és másokat úgy szeretni, mint saját magadat.

1. 496 : 6 (in Christian)-8

…in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

2. 9 : 5-16

Minden imádság próbája ezen kérdések válaszában rejlik: Jobban szeretjük-e felebarátunkat emiatt a kérés miatt? Folytatjuk-e régi önzésünket, megelégedve azzal, hogy imádkoztunk valami jobbért, miközben kéréseink őszinteségének nem adjuk bizonyítékát azáltal, hogy imádságunkkal következetességben élünk? Ha az önzést felváltotta a kedvesség, akkor felebarátunkra önzetlenül tekintünk majd, és áldjuk azokat, akik átkoznak minket; de soha nem tudjuk elvégezni ezt a nagy feladatot azáltal, hogy egyszerűen kérjük, hogy meg legyen téve. Van egy kereszt, amit fel kell vennünk mielőtt élvezhetjük reményünk és hitünk gyümölcsét.

2. 9 : 5-16

The test of all prayer lies in the answer to these questions: Do we love our neighbor better because of this asking? Do we pursue the old selfishness, satisfied with having prayed for some- thing better, though we give no evidence of the sincerity of our requests by living consistently with our prayer? If selfishness has given place to kindness, we shall regard our neighbor unselfishly, and bless them that curse us; but we shall never meet this great duty simply by asking that it may be done. There is a cross to be taken up before we can enjoy the fruition of our hope and faith.

3. 239 : 13-32

A Krisztusi Tudomány jelszava a Szentírásból van: „Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait”.

Ahhoz, hogy haladásunkat biztosítsuk, tudnunk kell, hogy érzelmeink merre irányulnak, kit ismerünk el és kinek engedelmeskedünk Istenként. Ha az isteni Szeretet közelebb kerül hozzánk, becsesebbé és valóságosabbá válik számunkra, akkor az anyag aláveti magát a Szellemnek. A célok, amelyeket követünk, és a szellem, amellyel megnyilvánulunk, felfedik álláspontunkat, és megmutatják, mi az, amit nyerünk.

A halandó elme az emberi indítékok elismert központja. Anyagi elképzeléseket alakít ki, és okozója a test valamennyi diszharmonikus működésének. Ha a cselekvés/működés az isteni Elméből ered, a működés harmonikus. Ha az a tévedő halandó elmétől jön, akkor diszharmonikus és bűnben, betegségben, halálban végződik. Ez a két ellentétes forrás soha nem keveredik eredetben vagy lefolyásban. A tökéletes Elme tökéletességet áraszt, mivel Isten az Elme. A tökéletlen halandó elme saját hasonlatosságait árasztja, amelyről a bölcs azt mondta: „Minden hiábavalóság.”

3. 239 : 13-32

The watchword of Christian Science is Scriptural: "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts."

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

Mortal mind is the acknowledged seat of human motives. It forms material concepts and pro-duces every discordant action of the body. If action proceeds from the divine Mind, action is harmonious. If it comes from erring mortal mind, it is discordant and ends in sin, sickness, death. Those two opposite sources never mingle in fount or stream. The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

4. 9 : 17-21, 25-4

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is.

Hajlandó vagy-e mindent elhagyni Krisztusért, az Igazságért, és így is a vétkesek közé soroltatni? Nem! Valóban kívánod, hogy elérd ezt a pontot? Nem! Minek akkor a hosszú ima és könyörgés, hogy keresztény légy, ha nem akarsz drága Mesterünk nyomában járni? Ha nem vagy hajlandó példáját követni, minek imádkozol ajkaddal, hogy részese légy az ő természetének? A következetes ima az a kívánság, hogy helyesen cselekedjünk. Imádkozni annyit jelent, hogy vágyunk a világosságban járni, és a világosságban is járunk mindaddig, amíg kapjuk azt, még ha vérző lépésekkel is, és hogy türelmesen várunk az Úrra, és rábízzuk igazi kívánságaink Általa való teljesítését.

4. 9 : 17-21 (to 1st .), 25-4

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship.

Are you willing to leave all for Christ, for Truth, and so be counted among sinners? No! Do you really desire to attain this point? No! Then why make long prayers about it and ask to be Christians, since you do not care to tread in the footsteps of our dear Master? If unwilling to follow his example, why pray with the lips that you may be partakers of his nature? Consistent prayer is the desire to do right. Prayer means that we desire to walk and will walk in the light so far as we receive it, even though with bleeding footsteps, and that waiting patiently on the Lord, we will leave our real desires to be rewarded by Him.

5. 256 : 19-23

Ki az, aki engedelmességet követel tőlünk? Ő, aki a Szentírás szavai szerint „az Ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az Ő kezét megfoghatná és azt mondaná Néki: Mit cselekedtél?”

5. 256 : 19-23

Who is it that demands our obedience? He who, in the language of Scripture, "doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay His hand, or say unto Him, What doest Thou?"

6. 184 :12-18

Az Igazság, Élet és Szeretet az egyedüli jogos és örök követelmény az emberrel szemben, és ezek lelki törvényhozók, amelyek engedelmességet erőszakolnak ki isteni törvények által.

Az ember, akit az isteni értelem kormányoz, harmonikus és örök. Amit hamis hiedelem kormányoz, az diszharmonikus és halandó.

6. 184 :12-18

Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine statutes.

Controlled by the divine intelligence, man is harmonious and eternal. Whatever is governed by a false belief is discordant and mortal.

7. 375 : 11-20

A Krisztusi Tudós demonstrálja, hogy az isteni Elme gyógyít, míg a hipnotizőr megfosztja páciensét az egyéniségétől annak érdekében, hogy kontrollálja őt. Senkinek sem válik hasznára, ha mentalitását átengedi bármely mentális zsarnokságnak vagy helytelen kezelésnek. Minden tudománytalan mentális gyakorlat téves és tehetetlen, és ilyenként kell érteni, majd ezáltal eredménytelenné tenni. A valódi Krisztusi Tudós fokozza páciensének mentális és morális erejét, és gyarapítja páciensének lelkiségét, miközben az isteni Szeretet által fizikailag helyreállítja őt.

7. 375 : 11-20

The Christian Scientist demonstrates that divine Mind heals, while the hypnotist dispossesses the patient of his individuality in order to control him. No person is benefited by yielding his mentality to any mental despotism or malpractice. All unscientific mental practice is erroneous and powerless, and should be understood and so rendered fruitless. The genuine Christian Scientist is adding to his patient's mental and moral power, and is increasing his patient's spirituality while restoring him physically through divine Love.

8. 381 : 8-12, 15-4

Amikor megszegsz egy feltételezett törvényt, azt mondod, hogy ez veszélyes. Ez a félelem a veszély, és ez idézi elő a fizikai hatásokat. A valóságban semmi más törvény megszegésétől nem szenvedhetünk, mint egy erkölcsi vagy lelki törvényétől. ... Isten a törvényhozó, de Ő nem barbár törvénykönyvek szerzője. A végtelen Életben és Szeretetben nincs betegség, bűn, sem halál, és a Szentírás kijelenti, hogy a végtelen Istenben élünk, mozgunk és vagyunk.

Gondolj kevesebbet a halandó elme rendeleteire, és akkor hamarabb megérted az ember Istenadta uralmát. Meg kell értened a kivezető utat az egészségre vonatkozó emberi elméletekből, különben sohasem fogod elhinni, hogy teljesen mentes vagy valamilyen betegségtől. Az ember harmóniája és halhatatlansága mindig elérhetetlen lesz anélkül a megértés nélkül, hogy az Elme nincs az anyagban. Űzzük el a betegséget, mint egy zsiványt, és maradjunk az örök harmónia szabálya - Isten törvénye mellett. Az ember erkölcsi joga érvényteleníteni egy jogtalan ítéletet, egy ítéletet, amelyet az isteni fennhatóság soha nem rótt rá.

Krisztus Jézus elutasította azt a tévedést, amely büntetést szabott volna ki az egészség fizikai törvényeinek megszegéséért; érvénytelenítette az anyag állítólagos törvényeit, melyek ellentmondanak a Szellem harmóniáinak, és amelyeknek nincs isteni felhatalmazásuk, hanem csak emberi jóváhagyás szentesíti őket.

8. 381 : 8-12, 15-4

When infringing some supposed law, you say that there is danger. This fear is the danger and induces the physical effects. We cannot in reality suffer from breaking anything except a moral or spiritual law. … God is the lawmaker, but He is not the author of barbarous codes. In infinite Life and Love there is no sickness, sin, nor death, and the Scriptures declare that we live, move, and have our being in the infinite God.

Think less of the enactments of mortal mind, and you will sooner grasp man's God-given dominion. You must understand your way out of human theories relating to health, or you will never believe that you are quite free from some ailment. The harmony and immortality of man will never be reached without the understanding that Mind is not in matter. Let us banish sickness as an outlaw, and abide by the rule of perpetual harmony, — God's law. It is man's moral right to annul an unjust sentence, a sentence never inflicted by divine authority.

Christ Jesus overruled the error which would impose penalties for transgressions of the physical laws of health; he annulled supposed laws of matter, opposed to the harmonies of Spirit, lacking divine authority and having only human approval for their sanction.

9. 307 : 25 (Az isteni)-30

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

9. 307 : 25 (The divine)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

10. 311 : 22-25

Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a harmónia és halhatatlanság által.

10. 311 : 22-25

When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

11. 497 : 24 (És)-27

És ünnepélyesen megfogadjuk, hogy vigyázunk és imádkozunk, hogy az az Elme legyen bennünk, amely Krisztus Jézusban is volt; hogy úgy cselekszünk másokkal, ahogy akarjuk, hogy azok velünk cselekedjenek; és hogy irgalmasok, igazságosak és tiszták leszünk.

11. 497 : 24(And)-27

And we solemnly promise to watch, and pray for that Mind to be in us which was also in Christ Jesus; to do unto others as we would have them do unto us; and to be merciful, just, and pure.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████