VASÁRNAP 2022. JANUÁR 30. |

VASÁRNAP 2022. JANUÁR 30.TÁRGY — Szeretet

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 31 : 3

A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.Golden Text: Jeremiah 31 : 3

The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 8 : 31, 35, 37-39


31.     Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

35.     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37.     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38.     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39.     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Responsive Reading: Romans 8 : 31, 35, 37-39

31.     If God be for us, who can be against us?

35.     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37.     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38.     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39.     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 33 : 27 (;-ig)

27     Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai;

1. Deuteronomy 33 : 27 (to :)

27     The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms:

2. Ézsaiás 43 : 1-3 (!-ig), 4 (:-ig)

1     És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te teremtőd, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2     Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

3     Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!

4     Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek:

2. Isaiah 43 : 1-3 (to :), 4 (to :)

1     But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

3     For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour:

4     Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee:

3. Márk 1 : 14 (elment)-18, 40-42

14     elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

15     "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

16     Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;

17     és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket."

18     Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.

40     Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

41     Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!”

42     És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

3. Mark 1 : 14 (Jesus)-18, 40-42

14     Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

15     And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

16     Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.

17     And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

18     And straightway they forsook their nets, and followed him.

40     And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

41     And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

42     And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

4. Márk 6 : 32-44

32     És elmenének hajón egy puszta helyre csupán õ magok.

33     A sokaság pedig meglátá õket, amint mennek vala, és sokan megismerék õt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelõzék õket, és hozzá gyülekezének.

34     És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná õket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé õket sokra tanítani.

35     Mikor pedig immár nagy idõ vala, hozzámenvén az õ tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idõ van:

36     Bocsásd el õket, hogy elmenvén a körülfekvõ majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.

37     Õ pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik?

38     Õ pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk.

39     És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra.

40     Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével.

41     Õ pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között.

42     Evének azért mindnyájan, és megelégedének;

43     És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is.

44     Akik pedig a kenyerekbõl ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

4. Mark 6 : 32-44

32     And they departed into a desert place by ship privately.

33     And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.

34     And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

35     And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed:

36     Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat.

37     He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat?

38     He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.

39     And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass.

40     And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.

41     And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

42     And they did all eat, and were filled.

43     And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes.

44     And they that did eat of the loaves were about five thousand men.

5. Ézsaiás 58 : 6-12

6     Hát nem ez-é a bõjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?

7     Nem az-é, hogy az éhezõnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested elõtt el ne rejtsd magadat?

8     Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod elõtted jár; az Úr dicsõsége követ.

9     Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és õ azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és [megszünsz] ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;

10     Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11     És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

12     És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

5. Isaiah 58 : 6-12

6     Is not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke?

7     Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?

8     Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily: and thy righteousness shall go before thee; the glory of the Lord shall be thy rereward.

9     Then shalt thou call, and the Lord shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity;

10     And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

12     And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.

6. I János 4 : 7-12, 16, 17

7     Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

8     aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

9     Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.

10     Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

11     „Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

12     Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

16     és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

17     Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

6. I John 4 : 7-12, 16, 17

7     Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

8     He that loveth not knoweth not God; for God is love.

9     In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

10     Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

11     Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

12     No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

16     And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

17     Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.

7. Zsidókhoz 4 : 16

16     Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

7. Hebrews 4 : 16

16     Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.Tudomány és Egészség


1. 412 : 13-15

A Krisztusi Tudomány és az isteni Szeretet ereje mindenható. Ez valóban elég ahhoz, hogy megtörje a betegség, vétek és a halál hatalmát, és hogy megsemmisítse azokat.

1. 412 : 13-15

The power of Christian Science and divine Love is omnipotent. It is indeed adequate to unclasp the hold and to destroy disease, sin, and death.

2. 454 : 17-23

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. A Szeretet az Igazság oltárának papnője. Várj türelmesen az isteni Szeretetre, hogy a halandó elme vizei felett lebegjen és kialakítsa a tökéletes koncepciót.

2. 454 : 17-23

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept.

3. 228 : 25-29 (a második .-ig)

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti. Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek.

3. 228 : 25-29 (to 2nd .)

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

4. 30 : 14-18

Rabbi és pap tanította a mózesi törvényt, mely azt mondta: „Szemet szemért” és „Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja.” Jézus, Isten új végrehajtója, nem így adta elő a Szeretet isteni törvényét, mely áldja azokat, akik átkozzák.

4. 30 : 14-18

Rabbi and priest taught the Mosaic law, which said: "An eye for an eye," and "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed." Not so did Jesus, the new executor for God, present the divine law of Love, which blesses even those that curse it.

5. 31 : 12-17

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, akik tettekben követik őt.

5. 31 : 12-17

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached no importance to dead ceremonies. It is the living Christ, the practical Truth, which makes Jesus "the resurrection and the life" to all who follow him in deed.

6. 366 : 12-19, 30-9

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt. 

Ha ki szeretnénk nyitni a betegek számára börtönajtóikat, először meg kell tanulnunk bekötözni a megtört szíveket. Ha a Szellem által gyógyítanánk, nem szabad elrejtenünk a lelki gyógyítás talentumát a formájának kendője alá, sem nem temethetjük el a Krisztusi Tudomány szellemiségét betűjének halotti leplébe. A beteghez idézett gyengéd szó és Keresztény bátorítás, a könyörületes türelem félelmei iránt és azok eltávolításában, jobbak, mint ömlengő elméletek, sablonos, kölcsönzött szólamok és kiosztott érvek öldöklései, amelyek mind csak a legitim, isteni Szeretettől lángoló Keresztény Tudomány paródiái.

6. 366 : 12-19, 30-9

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power. 

If we would open their prison doors for the sick, we must first learn to bind up the broken-hearted. If we would heal by the Spirit, we must not hide the talent of spiritual healing under the napkin of its form, nor bury the morale of Christian Science in the grave-clothes of its letter. The tender word and Christian encouragement of an invalid, pitiful patience with his fears and the removal of them, are better than hecatombs of gushing theories, stereotyped borrowed speeches, and the doling of arguments, which are but so many parodies on legitimate Christian Science, aflame with divine Love.

7. 192 : 23-31

A jó, amit teszel és megtestesítesz, adja neked az egyetlen megszerezhető hatalmat. A gonosz nem hatalom. Az az erő kigúnyolása, mely előbb-utóbb elárulja gyengeségét, és elbukik, hogy soha többé fel ne emelkedjen.

Az Igazság és Szeretet nyomdokaiban haladunk, amikor Mesterünk példáját követjük az isteni metafizika megértésében. A kereszténység az igazi gyógyítás alapja. Bármi is tartja az emberi gondolatot összhangban az önzetlen szeretettel, az közvetlenül részesül az isteni hatalomból.

7. 192 : 23-31

The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

We walk in the footsteps of Truth and Love by following the example of our Master in the understanding of divine metaphysics. Christianity is the basis of true healing. Whatever holds human thought in line with unselfed love, receives directly the divine power.

8. 420 : 24-27

Mondd meg a betegnek, hogy félelem nélkül szembeszállhat a betegséggel, ha csak tudatosítja magában, hogy az isteni Szeretet minden hatalommal felruházza bármiféle fizikai működés és állapot felett.

8. 420 : 24-27

Tell the sick that they can meet disease fearlessly, if they only realize that divine Love gives them all power over every physical action and condition.

9. 494 : 5-15

Nem a hűtlenség egy formája az hinni, hogy egy olyan nagyszerű munkát, mint a Messiásé, ő saját magáért végzett el, vagy Istenért, akinek nem volt szüksége Jézus példájából segítségre ahhoz, hogy az örök harmóniát fenntartsa? De a halandóknak szükségük volt erre a segítségre, és Jézus megmutatta az utat számukra. Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára.

9. 494 : 5-15

Is it not a species of infidelity to believe that so great a work as the Messiah's was done for himself or for God, who needed no help from Jesus' example to preserve the eternal harmony? But mortals did need this help, and Jesus pointed the way for them. Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love.

10. 243 : 4-15

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel koronázta meg Jézus demonstrálásait. De az az „Elme ...mely volt a Krisztus Jézusban is” kell, hogy mindig kísérje a Tudomány betűjét, hogy megerősítsék és megismételjék a próféták és apostolok régi demonstrációit. Az, hogy ezen csodák nem általánosabban ismétlődnek ma, nem annyira a kívánság hiányából, hanem a lelki növekedés hiányából ered.

10. 243 : 4-15

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But the same "Mind ... which was also in Christ Jesus" must always accompany the letter of Science in order to confirm and repeat the ancient demonstrations of prophets and apostles. That those wonders are not more commonly repeated today, arises not so much from lack of desire as from lack of spiritual growth.

11. 54 : 8-17

Ki áll készen arra, hogy kövesse tanítását és példáját? Előbb vagy utóbb mindenkinek a Krisztusba, Isten igaz eszméjébe, kell telepítenie magát. Jézus mérhetetlen emberi áldozatát az ihlette, hogy drágán szerzett kincseit bőségesen onthassa az üres vagy a vétekkel teli emberi tárházakba. Isteni megbízatásának tanúságaként adta azt a bizonyítékot, hogy az Élet, Igazság és Szeretet az Elme, s nem az anyag, által gyógyítja meg a beteget és a bűnöst és győzedelmeskedik a halál felett. Ez volt a legteljesebb bizonyíték, amelyet az isteni Szeretetről adhatott. 

11. 54 : 8-17

Who is ready to follow his teaching and example? All must sooner or later plant themselves in Christ, the true idea of God. That he might liberally pour his dear-bought treasures into empty or sin-filled human storehouses, was the inspiration of Jesus' intense human sacrifice. In witness of his divine commission, he presented the proof that Life, Truth, and Love heal the sick and the sinning, and triumph over death through Mind, not matter. This was the highest proof he could have offered of divine Love. 

12. 496 : 9 (Kérdezd)-19

Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd ezt a gondolatot - hogy a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel.

12. 496 : 9 (Ask)-19

Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.

13. 55 : 16-26

Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

13. 55 : 16-26

My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████