VASÁRNAP 2022. JANUÁR 2. |

VASÁRNAP 2022. JANUÁR 2.TÁRGY — Isten

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 62 : 12

Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.Golden Text: Psalm 62 : 11

God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Máté 26 : 1-4; János 19 : 1, 9-11; Jelenések 19: 6


1.     És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az õ tanítványainak:

2.     Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.

3.     Akkor egybegyûlének a fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap házába, akit Kajafásnak hívtak,

4.     És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.

1.     Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta.

9.     Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" De Jézus nem felelt neki.

10.     Pilátus ekkor így szólt hozzá: "Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?"

11.     Jézus azt válaszolta: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna néked.

6.     És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!

Responsive Reading: Matthew 26 : 1-4; John 19 : 1, 9-11; Revelation 19 : 6

1.     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2.     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3.     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4.     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

1.     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

9.     And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.

10.     Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?

11.     Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above:

6.     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Krónikák 29 : 11-13

11     Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!

12     A gazdagság és a dicsőség mind te tőled [vannak,] és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése.

13     Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk elõtted, és dícsérjük a te dicsõséges nevedet;

1. I Chronicles 29 : 11-13

11     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

2. 5 Mózes 4 : 7, 9, 39, 40

7     Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az õ Istene, mint [mi hozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?

9     Csak vigyázz magadra, és õrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtõl teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

39     Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Úr az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más!

40     Tartsd meg azért az õ rendeléseit és parancsolatait, melyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak te utánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.

2. Deuteronomy 4 : 7, 9, 39, 40

7     For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for?

9     Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons’ sons;

39     Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

40     Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee, for ever.

3. 5 Mózes 5 : 6, 7

6     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

7     Ne imádj más istent rajtam kívül!

3. Deuteronomy 5 : 6, 7

6     I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.

7     Thou shalt have none other gods before me.

4. Zsoltárok 91 : 9-16

9     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11     Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

12     kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.

13     Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.

14     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, Oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15     Ha kiált hozzám, meghallgatom, Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

4. Psalm 91 : 9-16

9     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.

5. Lukács 4 : 14, 15, 32-40

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

32     És csodálkozának az õ tudományán, mert beszéde hatalmas vala.

33     A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott:

34     „Hagyj minket békén, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!"

35     Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.

36     Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!"

37     És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

38     A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak.

39     Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik.

40     Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.

5. Luke 4 : 14, 15, 32-40

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

32     And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

33     And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36     And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37     And the fame of him went out into every place of the country round about.

38     And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

39     And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

40     Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

6. Lukács 10 : 1-3, 17-19

1     Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettõnként az õ orczája elõtt, minden városba és helyre, ahová õ menendõ vala.

2     Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.

3     Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.

17     Visszatére pedig a hetven [tanítvány] örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!

18     Õ pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égbõl.

19     Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

6. Luke 10 : 1-3, 17-19

1     After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.

2     Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

3     Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.

17     And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18     And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19     Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

7. János 8 : 1, 2 (;-ig), 28, 29

1     Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne;

28     Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.

29     És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.

7. John 8 : 1, 2 (to ;), 28, 29

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him;

28     Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

29     And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

8. Lukács 11 : 1-4

1     És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

2     Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, [ezt] mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

3     A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

4     És bocsásd meg nékünk a mi bûneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.

8. Luke 11 : 1-4

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

2     And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

3     Give us day by day our daily bread.

4     And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

9. Máté 6 : 13 (mert)

13     Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

9. Matthew 6 : 13 (For)

13     For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.Tudomány és Egészség


1. 587 : 5-8

Jó. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 473 : 7-12

Az Isten-alapelv mindenütt jelenlévő és mindenható. Isten mindenhol van, és Ő rajta kívül semmi nincs jelen vagy bír hatalommal. A Krisztus az Igazság eszméje, amely eljön, hogy meggyógyítsa a betegséget és a bűnt a Keresztény Tudomány által, és amely minden hatalmat Istennek tulajdonít.

2. 473 : 7-12

The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God.

3. 228 : 27-29 (a második .-ig)

Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek.

3. 228 : 27-29 (to 2nd .)

The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

4. 232 : 19-25

Jézus sohasem tanította, hogy orvosságok, étel, levegő vagy testgyakorlás egészségessé tehetnének egy embert, vagy hogy elpusztíthatnák az ember életét; és nem is szemléltette ezeket a tévedéseket gyakorlata által. Ő az ember harmóniáját az Elmének tulajdonította, nem az anyagnak, és soha nem próbálta meg, hogy hatástalanná tegye Isten ítéletét, amely megpecsételte Isten kárhoztatását a vétket, betegséget és halált illetően.

4. 232 : 19-25

Jesus never taught that drugs, food, air, and exercise could make a man healthy, or that they could destroy human life; nor did he illustrate these errors by his practice. He referred man's harmony to Mind, not to matter, and never tried to make of none effect the sentence of God, which sealed God's condemnation of sin, sickness, and death.

5. 157 : 8-10, 26-32

A Krisztusi Tudomány kiküszöböli az orvosságot, csakis az Elmére támaszkodik mint gyógyító Alapelvre, és elismeri, hogy az isteni Elme teljhatalmú.

A kábítószerek megnyugtatják a halandó elmét, és így enyhülést hoznak a testnek; de ezért az alávetésért az elmét és a testet is rosszabb állapotban hagyják. A Krisztusi Tudomány az egész testiségre hat - mégpedig az elmére és testre - és felszínre hozza a bizonyítást, hogy az Élet folyamatos és harmónikus. A Tudomány egyszerre semlegesíti és megsemmisíti a tévedést. Jobb az emberiségnek ettől a lelki és mélyreható kórtantól.

5. 157 : 8-10, 26-32

Christian Science exterminates the drug, and rests on Mind alone as the curative Principle, acknowledging that the divine Mind has all power.

Narcotics quiet mortal mind, and so relieve the body; but they leave both mind and body worse for this submission. Christian Science impresses the entire corporeality, — namely, mind and body, — and brings out the proof that Life is continuous and harmonious. Science both neutralizes error and destroys it. Mankind is the better for this spiritual and profound pathology.

6. 158 : 16-23

Az orvosságok, a borogatás és a whisky az isteni Elme méltóságának, hatalmának és gyógyító hatékonyságának ostoba helyettesítői. Sajnálatos dolog kísértésbe vinni az embereket ennek a vadonnak a mellékútjain, feláldozni a fajt a betegeknek felírt részegítő receptekkel, míg a halandó elmét rá nem nevelik az erős italokra, és férfiak és nők undorító iszákosok lesznek.

6. 158 : 16-23

Drugs, cataplasms, and whiskey are stupid substitutes for the dignity and potency of divine Mind and its efficacy to heal. It is pitiful to lead men into temptation through the byways of this wilderness world, — to victimize the race with intoxicating prescriptions for the sick, until mortal mind acquires an educated appetite for strong drink, and men and women become loathsome sots.

7. 107 : 10-14

A Krisztusi Tudomány a vallást és az orvoslást istenibb természettel és lényeggel hatja át; a hitnek és a megértésnek új szárnyakat ad, és a gondolatok értelmesen ismerkednek Istennel.

7. 107 : 10-14

Through Christian Science, religion and medicine are inspired with a diviner nature and essence; fresh pinions are given to faith and understanding, and thoughts acquaint themselves intelligently with God.

8. 108 : 19-29

Amikor látszólag közel a halandó létezés határához, már a halál árnyékának völgyében álltam, megtanultam az isteni Tudomány ezen igazságait: hogy minden valódi létezés Istenben, az isteni Elmében van, és hogy az Élet, Igazság és Szeretet teljhatalmú és örökké jelenlévő; hogy az Igazság ellentéte, melyet tévedésnek, bűnnek, betegségnek, kórnak, halálnak neveznek, a hamis anyagi érzéknek, az anyagban lévő elmének a hamis tanúbizonysága; hogy ez a hamis érzék - a hiedelem szerint - a halandó elme egy szubjektív állapotát fejleszti ki, amelyet ugyanez az úgynevezett elme anyagnak nevez, ezáltal kizárva a Szellem valós érzékét.

8. 108 : 19-29

When apparently near the confines of mortal existence, standing already within the shadow of the death-valley, I learned these truths in divine Science: that all real being is in God, the divine Mind, and that Life, Truth, and Love are all-powerful and ever-present; that the opposite of Truth, — called error, sin, sickness, disease, death, — is the false testimony of false material sense, of mind in matter; that this false sense evolves, in belief, a subjective state of mortal mind which this same so-called mind names matter, thereby shutting out the true sense of Spirit.

9. 109 : 4-10, 28-12

A Krisztusi Tudomány cáfolhatatlanul feltárja, hogy az Elme Minden-a-mindenekben, hogy az egyedüli valóságok az isteni Elme és eszme. Ezt a nagyszerű tényt azonban látszólag nem támasztja alá észlelhető bizonyíték, amíg isteni Alapelvét nem mutatják ki a betegek gyógyításával, és ezáltal be nem bizonyul, hogy az feltétlen és isteni. Ha egyszer meglátjuk ezt a bizonyítékot, nem juthatunk más következtetésre.

Jézus egyszer azt mondta tanításairól: "Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az õ akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentõl van-é, vagy én magamtól szólok?” (János 7:16,17)

A Szellem három nagy igazsága, a mindenhatóság, a mindenütt jelenvalóság, a mindentudás - a Szellem, amely minden hatalommal bír, minden teret betölt, minden Tudományt alkot - örökre ellentmond a hiedelemnek, hogy az anyag tényleges lehet. Ezek az örök igazságok feltárják az ősi létezést mint Isten teremtésének ragyogó valóságát, amelyben mindazt, amit Ő teremtett, jónak nyilvánít az Ő bölcsessége.

Így történt, hogy megláttam, mint soha azelőtt, a szörnyű valótlanságot, amit gonosznak neveznek. Isten egyenértékűsége egy másik dicsőséges tételt hozott világosságra: az ember tökéletesíthetőségét és a mennyek országának megalapítását a földön.

9. 109 : 4-10, 28-12

Christian Science reveals incontrovertibly that Mind is All-in-all, that the only realities are the divine Mind and idea. This great fact is not, however, seen to be supported by sensible evidence, until its divine Principle is demonstrated by healing the sick and thus proved absolute and divine. This proof once seen, no other conclusion can be reached.

Jesus once said of his lessons: "My doctrine is not mine, but His that sent me. If any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself." (John vii. 16, 17.)

The three great verities of Spirit, omnipotence, omnipresence, omniscience, — Spirit possessing all power, filling all space, constituting all Science, — contradict forever the belief that matter can be actual. These eternal verities reveal primeval existence as the radiant reality of God's creation, in which all that He has made is pronounced by His wisdom good.

Thus it was that I beheld, as never before, the awful unreality called evil. The equipollence of God brought to light another glorious proposition, — man's perfectibility and the establishment of the kingdom of heaven on earth.

10. 479 : 27-7

Elfogadjuk, hogy a fekete nem szín, mivel nem veri vissza a fényt. Ugyanígy meg kell tagadni a gonosztól az azonosságot vagy hatalmat, mivel az isteni színárnyalatok egyikével sem rendelkezik. Pál azt mondja: „Az Ő láthatatlan dolgai ugyanis a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén tisztán megláthatók.” (Róma 1:20) Amikor a Keresztény Tudományban a Szellem szubsztanciája megjelenik, az anyag semmisége felismerésre kerül. Ahol az Isten szelleme van - és olyan hely nincs, ahol Isten nincs - a gonosz semmivé válik, - a Szellem valamiségének ellentétjévé. Ha nincs szellemi tükröződés, akkor csak az üresség sötétsége marad a mennybéli árnyalatok nyoma nélkül.

10. 479 : 27-7

We admit that black is not a color, because it reflects no light. So evil should be denied identity or power, because it has none of the divine hues. Paul says: "For the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made." (Romans i. 20.) When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where the spirit of God is, and there is no place where God is not, evil becomes nothing, — the opposite of the something of Spirit. If there is no spiritual reflection, then there remains only the darkness of vacuity and not a trace of heavenly tints.

11. 186 : 5-7, 11-16

A Krisztusi Tudomány a Szellem megértésével semmisíti meg az anyagi hiedelmeket, és ennek a munkának az alapossága határozza meg az egészséget.

A gonosz egy tagadás, mivel az a jó távolléte. Semmi, mert a valaminek a hiánya. Valótlan, mivel Isten, a mindenható és mindenütt jelenlévő távollétét feltételezi. Minden haladónak meg kell tanulnia, hogy a gonosznak sem hatalma, sem valósága nincs.

11. 186 : 5-7, 11-16

Christian Science destroys material beliefs through the understanding of Spirit, and the thoroughness of this work determines health.

Evil is a negation, because it is the absence of truth. It is nothing, because it is the absence of something. It is unreal, because it presupposes the absence of God, the omnipotent and omnipresent. Every mortal must learn that there is neither power nor reality in evil.

12. 345 : 7-9

Amikor Isten mindenhatóságát prédikálják, és az Ő feltétlenségét hirdetik, a Keresztény prédikációk meg fogják gyógyítani a betegeket.

12. 345 : 7-9

When the omnipotence of God is preached and His absoluteness is set forth, Christian sermons will heal the sick.

13. 392 : 27-3

Ha fennáll az az állapot, amelyről azt mondod, hogy betegséget idéz elő, legyen az levegő, testgyakorlás, örökletes dolog, fertőzés vagy baleset, akkor teljesítsd feladatodat mint őr, és zárd ki ezen egészségtelen gondolatokat és félelmeket. Száműzd a halandó elméből a bántó tévedéseket, és akkor a test nem szenvedhet tőlük. A fájdalom és gyönyör lefolyásának az elme által kell jönnie, és mi, miként az őr, aki elhagyja őrhelyét, beengedjük a tolakodó hiedelmet, és elfelejtjük, hogy isteni segítséggel megtilthatjuk belépését.

13. 392 : 27-3

When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears. Exclude from mortal mind the offending errors; then the body cannot suffer from them. The issues of pain or pleasure must come through mind, and like a watchman forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we can forbid this entrance.

14. 393 : 8-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

14. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.

15. 17 : 12-15

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

15. 17 : 12-15

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████