VASÁRNAP 2022. JANUÁR 16. |

VASÁRNAP 2022. JANUÁR 16.TÁRGY — Élet

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : Máté 5 : 16

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.Golden Text: Matthew 5 : 16

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jakab 1 : 17, 18; Efézusiakhoz 4 : 11-15


17.     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

18.     Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

11.     És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,

12.     hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,

13.     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

14.     hogy többé ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15.     hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

Responsive Reading: James 1 : 17, 18; Ephesians 4 : 11-15

17.     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

18.     Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.

11.     And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;

12.     For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

13.     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14.     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15.     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 12 : 28

28     Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.

1. Proverbs 12 : 28

28     In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

2. Zsoltárok 16 : 5, 6, 11

5     Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.

6     Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.

11     Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.

2. Psalm 16 : 5, 6, 11

5     The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

6     The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

11     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

3. Ézsaiás 38 : 1-6, 9, 16-19

1     Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, És eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

2     És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

3     És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen.

4     És lõn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:

5     Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendõt adok.

6     És az assiriai király kezébõl megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost!

9     Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből:

16     Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz.

17     Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

18     Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben.

19     Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy.

3. Isaiah 38 : 1-6, 9, 16-19

1     In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.

2     Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord,

3     And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

4     Then came the word of the Lord to Isaiah, saying,

5     Go, and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.

6     And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city.

9     The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:

16     O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit: so wilt thou recover me, and make me to live.

17     Behold, for peace I had great bitterness: but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption: for thou hast cast all my sins behind thy back.

18     For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth.

19     The living, the living, he shall praise thee, as I do this day: the father to the children shall make known thy truth.

4. Apostolok Cselekedetei 9 : 36-42

36     Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

37     Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, kiteríték a felházban.

38     Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.

39     Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

40     Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.

41     És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen.

42     És tudtára lõn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban.

4. Acts 9 : 36-42

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

42     And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.

5. Efézusiakhoz 4 : 1-7

1     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

3     Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

4     Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;

5     Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

6     Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

7     Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

5. Ephesians 4 : 1-7

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

4     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5     One Lord, one faith, one baptism,

6     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

7     But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

6. Filippiekhez 2 : 12 (félelemmel)-16

12     … félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

13     Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

14     Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

15     Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

16     Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.

6. Philippians 2 : 12 (work)-16

12     …work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

16     Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

7. II Timóteus 1 : 7-10

7     Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

8     Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által.

9     Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.

10     Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

7. II Timothy 1 : 7-10

7     For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

8     Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God;

9     Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began,

10     But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel:

8. Jelenések 22: 14

14     Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

8. Revelation 22 : 14

14     Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

9. Rómaiakhoz 8 : 28

28     Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

9. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.Tudomány és Egészség


1. 200 : 11 (Az Élet)-12 (első -ig)

Az Élet az Isten, és az ember Isten ideája.

1. 200 : 11 (Life)-12 (to 1st ,)

Life is God, and man is the idea of God,

2. 63 : 5-11

A Tudományban az ember a Szellem sarjadéka. Ősei a szép, a jó és a tiszta. Eredete, nem úgy mint a halandóké, nem az állati ösztönben van, és nem megy át anyagi állapotokon mielőtt értelmessé válnék. A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az Élet a létének törvénye.

2. 63 : 5-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

3. 202 : 3-5, 17-23

A tudományos egységet, mely Isten és ember között fennáll, a gyakorlati életben kell felszínre hozni és Isten akaratát egyetemesen kell teljesíteni.

Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön.

3. 202 : 3-5, 17-23

The scientific unity which exists between God and man must be wrought out in life-practice, and God's will must be universally done.

The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

4. 516 : 4-12

A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt a hű képmást fogjuk látni mindenhol.

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg.

4. 516 : 4-12

The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

5. 487 : 3-12

Az Élet halhatatlan. Az Élet az ember eredete és végső célja, mely soha nem érhető el a halál által, hanem mind azelőtt és mind azután, amit halálnak neveznek azáltal nyerhető el, hogy az Igazság ösvényén járunk. Több Kereszténység van a lelki látásban és hallásban, mint az anyagiban. Több Tudomány van az Elme-képességek állandó gyakorlásában, mint azok elvesztésében. Elveszni nem tudnak, amíg az Elme megmarad. Ennek a ténynek a megértése adott látást a vakoknak és hallást a süketeknek századokkal korábban, és ez fogja megismételni a csodát.

5. 487 : 3-12

Life is deathless. Life is the origin and ultimate of man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and after that which is called death. There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

6. 376 : 10-16

A sápadt betegnek, akiről azt mondod, hogy vészes vérszegénység miatt elpusztul, meg kell mondani, hogy a vér soha nem adott életet és soha nem veheti el azt, - hogy az Élet a Szellem, és hogy egyetlen jó indítékban és cselekedetben több élet és halhatatlanság van, mint az összes vérben, mely valaha halandó erekben keringett és mely az életet testi érzetként utánozta.

6. 376 : 10-16

The pallid invalid, whom you declare to be wasting away with consumption of the blood, should be told that blood never gave life and can never take it away, — that Life is Spirit, and that there is more life and immortality in one good motive and act, than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

7. 550 : 15-24

A gondolat tévedése a cselekvés tévedésében tükröződik. Állandó elmélkedés a létről mint anyagiról és testiről - mintha kezdődne és végződne, és mint amelynek a születés, hanyatlás és oszlás a szakaszai - elrejti az igazi lelki Életet, és zászlónkat a porba dönti. Ha az Életnek bármilyen kezdőpontja van, akkor a nagy Vagyok egy mítosz. Ha az Élet Isten, amint azt a Szentírás mondja, akkor az Élet nem embrionális, hanem végtelen. Lehetetlen, hogy egy pete legyen, ami az Istenséget magába zárja.

7. 550 : 15-24

Error of thought is reflected in error of action. The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite. An egg is an impossible enclosure for Deity.

8. 260 : 13-7

A Tudomány feltárja a lehetőséget minden jó elérésére, és munkába állítja a halandókat, hogy felfedezzék, amit Isten már megtett; de a bizalom hiánya az ember saját képességében, hogy az áhított jóságot elérje és hogy jobb és magasztosabb eredményeket érjen el, gyakran gátolja az ember szárnypróbálgatásait, és garantálja a bukást a kezdeteknél.

A halandóknak meg kell változtatniuk eszményeiket, hogy jobbá tegyék mintaképeiket. A beteg test beteg gondolatokból fejlődik. Betegség, rendellenesség és halál félelemből erednek. Az érzékiesség rossz fizikai és erkölcsi állapotot fejleszt.

A gondolatok, melyek mindig visszatérnek saját magunkhoz, a testről való társalgás és az öröm és fájdalom állandó elvárása a testtől, önzésre és érzékiességre neveli a halandó elmét, és ez a nevelés a lelki fejlődés kárára van. Ha a gondolatot halandó köntösbe öltöztetjük, el kell veszítenie halhatatlan természetét.

Ha a testhez fordulunk gyönyörért, fájdalmat találunk; ha Életért, halált találunk; ha Igazságért, tévedést találunk; ha a Szellemért, annak ellentétjét, anyagot találunk. Most fordítsd meg ezt az eljárást. Fordítsd el tekintetedet a testtől az Igazság és Szeretet felé, minden boldogság, harmónia és halhatatlanság Alapelve felé. Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón és igazon, és ezeket olyan arányban fogod tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik gondolkodásodat.

8. 260 : 13-7

Science reveals the possibility of achieving all good, and sets mortals at work to discover what God has already done; but distrust of one's ability to gain the goodness desired and to bring out better and higher results, often hampers the trial of one's wings and ensures failure at the outset.

Mortals must change their ideals in order to improve their models. A sick body is evolved from sick thoughts. Sickness, disease, and death proceed from fear. Sensualism evolves bad physical and moral conditions.

Selfishness and sensualism are educated in mortal mind by the thoughts ever recurring to one's self, by conversation about the body, and by the expectation of perpetual pleasure or pain from it; and this education is at the expense of spiritual growth. If we array thought in mortal vestures, it must lose its immortal nature.

If we look to the body for pleasure, we find pain; for Life, we find death; for Truth, we find error; for Spirit, we find its opposite, matter. Now reverse this action. Look away from the body into Truth and Love, the Principle of all happiness, harmony, and immortality. Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

9. 289 : 1-6

A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és érzékelés a testben van, annak megértésével kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint Isten képmását.

9. 289 : 1-6

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God.

10. 324 : 7-18

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

10. 324 : 7-18

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

11. 249 : 1-11

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja.

Hadd jelenjék meg Isten teremtésének „férfi[ja] és nő[je]”. Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. Bármilyen más elmélet az Életről vagy Istenről félrevezető és mitológiai.

11. 249 : 1-11

Let us accept Science, relinquish all theories based on sense-testimony, give up imperfect models and illusive ideals; and so let us have one God, one Mind, and that one perfect, producing His own models of excellence.

Let the "male and female" of God's creating appear. Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being. Any other theory of Life, or God, is delusive and mythological.

12. 496 : 9-19

Mindnyájunknak meg kell tanulnia, hogy az Élet Isten. Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd ezt a gondolatot - hogy a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel.

12. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████