VASÁRNAP 2022. FEBRUÁR 27. |

VASÁRNAP 2022. FEBRUÁR 27.TÁRGY — Krisztus Jézus

SubjectChrist Jesus

ARANY SZÖVEG : János 8 : 58

Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok.”Krisztus JézusGolden Text: John 8 : 58

Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.”— Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 1 : 1, 4, 5, 11-14, 16, 17


1.     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

4.     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

5.     A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

11.     Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt.

12.     Akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az õ nevében hisznek;

13.     Akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl születtek.

14.     Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

16.     Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.

17.     Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Responsive Reading: John 1 : 1, 4, 5, 11-14, 16, 17

1.     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

4.     In him was life; and the life was the light of men.

5.     And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

11.     He came unto his own, and his own received him not.

12.     But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13.     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14.     And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

16.     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17.     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 9 : 6, 7 (első .-ig)

6     Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

7     Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.

1. Isaiah 9 : 6, 7 (to 1st .)

6     For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counseller, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

7     Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever.

2. Lukács 4 : 1 (első .-ig), 16-19, 21

1     Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól,

16     És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17      És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19     Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

21     Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

2. Luke 4 : 1 (to 1st ,), 16-19, 21 (This)

1     And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan,

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

21     This day is this scripture fulfilled in your ears.

3. Lukács 5 : 27-32

27     Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ül vala, és monda néki: Kövess engem!

28     És az mindeneket elhagyván, felkele és követé õt.

29     És Lévi nagy lakomát készíte néki az õ házánál; és vala [ott] nagy sokasága a vámszedõknek és egyebeknek, akik õ velök letelepedtek volt.

30     És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az õ tanítványai ellen, mondván: Miért esztek és isztok a vámszedõkkel és a bûnösökkel?

31     És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

32     Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre.

3. Luke 5 : 27-32

27     And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

28     And he left all, rose up, and followed him.

29     And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

30     But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

31     And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.

32     I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

4. Máté 9 : 18 (egy főember), 19, 23-25, 27 (második ,-ig,), 28-30 (;-ig), 35

18     ... egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.

19     És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt.

23     És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,

24     Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. Az emberek azonban kinevették.

25     Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.

27     És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé õt,

28     Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29     Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

30     És megnyilatkozának azoknak szemei;

35     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

4. Matthew 9 : 18 (there), 19, 23-25, 27 (to 2nd ,), 28-30 (to ;), 35

18     …there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

19     And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

23     And when Jesus came into the ruler’s house, and saw the minstrels and the people making a noise,

24     He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

25     But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

27     And when Jesus departed thence, two blind men followed him,

28     And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

29     Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

30     And their eyes were opened;

35     And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

5. Máté 11 : 2-6

2     Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival:

3     "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"

4     Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok:

5     vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,

6     és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

5. Matthew 11 : 2-6

2     Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

3     And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

4     Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:

5     The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

6     And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

6. Lukács 9 : 28 (És) csak, 28 (maga)-36

28     És ... maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni.

29     És imádkozása közben az õ orczájának ábrázata elváltozék, és az õ ruhája fehér [és] fénylõ lõn.

30     És ímé két férfiú beszél vala õ vele, kik valának Mózes és Illés;

31     Kik dicsõségben megjelenvén, beszélik vala az õ halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.

32     Pétert pedig és a vele lévõket elnyomá az álom; de mikor felébredtek, láták az õ dicsõségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala.

33     És lõn, mikor azok eltávoztak õ tõle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond.

34     És mikor õ ezeket mondá, felhõ támada és azokat beárnyékozá; õk pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhõbe.

35     És szózat lõn a felhõbõl, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, õt hallgassátok.

36     És mikor a szózat lõn, találtaték Jézus csak maga. Õk pedig hallgatának, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondának azokban a napokban.

6. Luke 9 : 28 (And) only, 28 (he)-36

28     And … he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.

29     And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.

30     And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:

31     Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

32     But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

33     And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

34     While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

35     And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

36     And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.

7. Máté 28 : 16, 18-20

16     A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala õket.

18     És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19     Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

20     Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.

7. Matthew 28 : 16 (the), 18-20

16     …the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.

18     And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

19     Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20     Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.Tudomány és Egészség


1. vii : 1-12

Azoknak, akik a fenntartó végtelenre támaszkodnak, a ma áldással teljes. Az éber pásztor megpillantja a derengő hajnal első sugarait, még mielőtt teljes ragyogásával beköszöntene a reggel. Így ragyogott a próféta-pásztorok felett a halvány csillag; bejárta az éjszakát, és eljutott oda, ahol a bölcső rejtettségében a betlehemi kisded feküdt, Krisztus emberi hírnöke, az Igazságé, aki majd a tudatlan megértésnek megvilágosítja az üdvözülés útját Krisztus Jézus által, amíg a tévedés éjszakáján át felvirrad a hajnalsugár, és feltűnik a lét vezércsillaga. A Bölcsek úgy irányíttattak, hogy meglássák és kövessék az isteni Tudománynak ezt a hajnalcsillagát, amely megvilágítja az örök harmóniához vezető utat.

1. vii : 1-12

To those leaning on the sustaining infinite, to-day is big with blessings. The wakeful shepherd beholds the first faint morning beams, ere cometh the full radiance of a risen day. So shone the pale star to the prophet-shepherds; yet it traversed the night, and came where, in cradled obscurity, lay the Bethlehem babe, the human herald of Christ, Truth, who would make plain to benighted understanding the way of salvation through Christ Jesus, till across a night of error should dawn the morning beams and shine the guiding star of being. The Wisemen were led to behold and to follow this daystar of divine Science, lighting the way to eternal harmony.

2. 482 : 15 (Krisztus)-16, 19-22, 23-25

Krisztus „az út” és az igazság, mely minden tévedést kiűz. ... Jézus volt a tökéletes ember legmagasztosabb emberi fogalma. Elválaszthatatlan volt a Krisztustól, a Messiástól — Isten isteni eszméjétől a testen kívül. ... A hajdani Bölcsek számára angyalok jelentették be ezt a kettős megjelenést, és angyalok suttogják azt a hit által a szomjúhozó szívnek minden korban.

2. 482 : 15 (Christ)-16, 19-22, 23-25

Christ is "the way" and the truth casting out all error. … Jesus was the highest human concept of the perfect man. He was inseparable from Christ, the Messiah, — the divine idea of God outside the flesh. … Angels announced to the Wisemen of old this dual appearing, and angels whisper it, through faith, to the hungering heart in every age.

3. 332 : 23 (Jézus)-26

Jézus egy szűz fia volt. Ő volt kijelölve, hogy Isten szavát kijelentse, és a halandók számára olyan emberi formában jelenjen meg, amelyet azok észlelni tudnak és meg tudnak érteni.

3. 332 : 23 (Jesus)-26

Jesus was the son of a virgin. He was appointed to speak God's word and to appear to mortals in such a form of humanity as they could understand as well as perceive.

4. 26 : 14-18

Az isteni Igazság, Élet és Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. Az ő küldetése a mennyei lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az Isten, és mit tesz az emberért.

4. 26 : 14-18

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

5. 146 : 26-30

Az Igazság gyógyító ereje messze meg kellett, hogy előzze azt a korszakot, amelyben Jézus élt. Az olyan ősi, mint az „Öregkorú”. Minden Életen keresztül él, és minden térre kiterjed.

5. 146 : 26-30

This healing power of Truth must have been far anterior to the period in which Jesus lived. It is as ancient as "the Ancient of days." It lives through all Life, and extends throughout all space.

6. 333 : 16-31, 32 (Ezen)-9

A Názáreti Jézus eljövetele jelölte a Keresztény korszak első századát, de Krisztus évek kezdete és napok vége nélkül való. Minden nemzedéken keresztül a Keresztény korszak előtt és után a Krisztus mint a lelki eszme – Isten visszatükröződése – bizonyos fokú hatalommal és kegyelemmel eljött mindazokhoz, akik készek voltak Krisztus, az Igazság befogadására. Ábrahám, Jákób, Mózes és a próféták dicsőséges pillantásokat nyertek a Messiásról vagy Krisztusról, ami beavatta ezeket a látnokokat az isteni természetbe, a Szeretet lényegébe. Az isteni kép, eszme vagy Krisztus elválaszthatatlan volt és isteni Alapelvtől, Istentől, most is az, és örökké az lesz. Lelki azonosságának erre az egységére Jézus így utalt: „Mielőtt Ábrahám lett, Én vagyok;” „Én és az Atya egy vagyunk;” „Az én Atyám nagyobb nálamnál.” Az egyetlen Szellem minden azonosságot magába foglal.

Ezen kijelentések alatt Jézus nem azt értette, hogy az ember Jézus lett volna akkor vagy most örök, hanem, hogy az isteni eszme vagy Krisztus volt az, és most is az, és ezért megelőzte Ábrahámot; nem, hogy a testi Jézus volt egy az Atyával, hanem hogy a lelki eszme, Krisztus örökké az Atya, Isten kebelében van, ahonnan megvilágosítja a mennyet és a földet; nem, hogy az Atya nagyobb a Szellemnél, ami Isten, hanem hatalmasabb, végtelenül nagyobb, mint a testi Jézus, akinek földi pályafutása rövid volt.

6. 333 : 16 (The advent)-31, 32 (By)-9

The advent of Jesus of Nazareth marked the first century of the Christian era, but the Christ is without beginning of years or end of days. Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which baptized these seers in the divine nature, the essence of Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and ever will be inseparable from the divine Principle, God. Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus: "Before Abraham was, I am;" "I and my Father are one;" "My Father is greater than I." The one Spirit includes all identities.

By these sayings Jesus meant, not that the human Jesus was or is eternal, but that the divine idea or Christ was and is so and therefore antedated Abraham; not that the corporeal Jesus was one with the Father, but that the spiritual idea, Christ, dwells forever in the bosom of the Father, God, from which it illumines heaven and earth; not that the Father is greater than Spirit, which is God, but greater, infinitely greater, than the fleshly Jesus, whose earthly career was brief.

7. 30 : 19-25

Mint az Igazság egyéni eszménye, Krisztus Jézus eljött, hogy megdorgálja a rabbinusi tévedést és minden vétket, betegséget és halált -, hogy kijelölje az Igazság és az Élet útját. Ez az eszmény Jézus egész földi pályafutásában ki lett mutatva, ami a különbségre mutat a Lélek és az anyagi érzet, az Igazság és a tévedés sarjadékai között.

7. 30 : 19-25

As the individual ideal of Truth, Christ Jesus came to rebuke rabbinical error and all sin, sickness, and death, — to point out the way of Truth and Life. This ideal was demonstrated throughout the whole earthly career of Jesus, showing the difference between the offspring of Soul and of material sense, of Truth and of error.

8. 259 : 6 (Az)-14

Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

8. 259 : 6 (The)-14

The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

9. 230 : 4 (ebből)-10

... ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

9. 230 : 4 (the)-10

…the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

10. 27 : 1-9

Jézus üzenetet küldött Keresztelő Jánosnak, melynek az volt a célja, hogy kétségkívül bizonyítsa, hogy a Krisztus eljött: „Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik.” Más szóval: Mondjátok meg Jánosnak, hogy mi az isteni hatalom demonstrációja, és ő azonnal meg fogja érteni, hogy a messiási munkában Isten a hatalom.

10. 27 : 1-9

Jesus sent a message to John the Baptist, which was intended to prove beyond a question that the Christ had come: "Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached." In other words: Tell John what the demonstration of divine power is, and he will at once perceive that God is the power in the Messianic work.

11. 25 : 22-26

Bár a nagy Tanító demonstrálta a bűn és betegség feletti uralmát, semmiképpen nem mentett fel másokat az alól, hogy megadják saját tiszteletük megkövetelt bizonyítékát. Ő az irányításukon dolgozott, hogy demonstrálhassák ezt az erőt, ahogyan ő tette, és megérthessék annak isteni Alapelvét.

11. 25 : 22-26

Though demonstrating his control over sin and disease, the great Teacher by no means relieved others from giving the requisite proofs of their own piety. He worked for their guidance, that they might demonstrate this power as he did and understand its divine Principle.

12. 28 : 4-8

Ha a Mesternek nem lett volna egy tanítványa sem, és nem tanította volna Isten látatlan igazságait, akkor nem feszítették volna meg. Az az elhatározás, hogy a Szellemet az anyagban fogva tartsák az Igazság és a Szeretet üldözője.

12. 28 : 4-8

If the Master had not taken a student and taught the unseen verities of God, he would not have been crucified. The determination to hold Spirit in the grasp of matter is the persecutor of Truth and Love.

13. 334 : 10 (A láthatatlan)-20

A láthatatlan Krisztus felismerhetetlen volt az úgynevezett személyes érzékek számára, habár Jézus mint testi lény jelent meg. A láthatatlan és a látott ezen kettős személyisége, a lelki és anyagi, az örök Krisztus és a testben manifesztálódott testi Jézus, folytatódott a Mester mennybemeneteléig, amikor az emberi, anyagi fogalom, vagy Jézus, eltűnt, míg a lelki én, vagyis a Krisztus, továbbra is létezik az isteni Tudomány örök rendjében, elvéve a világ bűneit, ahogy a Krisztus azt mindig is tette, még azelőtt is, hogy az emberi Jézus testet öltött volna a halandó szemek előtt.

13. 334 : 10 (The invisible)-20

The invisible Christ was imperceptible to the so-called personal senses, whereas Jesus appeared as a bodily existence. This dual personality of the unseen and the seen, the spiritual and material, the eternal Christ and the corporeal Jesus manifest in flesh, continued until the Master's ascension, when the human, material concept, or Jesus, disappeared, while the spiritual self, or Christ, continues to exist in the eternal order of divine Science, taking away the sins of the world, as the Christ has always done, even before the human Jesus was incarnate to mortal eyes.

14. 565 : 13-18

A lelki eszme megszemélyesítésének rövid története volt Mesterünk földi életében; „az ő királyságának” azonban „vége nem lészen”, mert Krisztus, Isten eszméje idővel uralkodni fog minden nemzet és nép felett, - parancsolóan, feltétlenül, véglegesen - az isteni Tudománnyal.

14. 565 : 13-18

The impersonation of the spiritual idea had a brief history in the earthly life of our Master; but "of his kingdom there shall be no end," for Christ, God's idea, will eventually rule all nations and peoples — imperatively, absolutely, finally — with divine Science.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████