VASÁRNAP 2022. FEBRUÁR 20. |

VASÁRNAP 2022. FEBRUÁR 20.TÁRGY — Elme

SubjectMind

ARANY SZÖVEG : Jakab 1 : 5

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.Golden Text: James 1 : 5

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jób 28 : 12-15, 20, 23, 28


12.     De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye?

13.     Halandó a hozzá vivõ utat nem ismeri, az élõk földén az nem található.

14.     A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen.

15.     Színaranyért meg nem szerezhetõ, ára ezüsttel meg nem fizethetõ.

20.     A bölcsesség honnan jõ tehát, és hol van helye az értelemnek?

23.     Isten tudja annak útját, õ ismeri annak helyét.

28.     Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.

Responsive Reading: Job 28 : 12-15, 20, 23, 28

12.     Where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?

13.     Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.

14.     The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.

15.     It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.

20.     Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?

23.     God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.

28.     And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 119 : 33, 34

33     Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megõrizzem azt mindvégig.

34     Oktass, hogy megõrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívembõl.

1. Psalm 119 : 33, 34

33     Teach me, O Lord, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

34     Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

2. Példabeszédek 2 : 1-7

1     Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

2     Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

3     bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,

4     ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket,

5     akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.

6     Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.

7     Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él.

2. Proverbs 2 : 1-7

1     My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2     So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

3     Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

3. I Királyok 3 : 3-9 (harmadik ,-ig), 5-7, 9-12

3     Szereté pedig Salamon az Urat, járván Dávidnak, az õ atyjának parancsolatiban,

5     Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit [akarsz,] hogy adjak néked.

6     És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, a miképen [õ is] járt elõtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, a ki az õ királyi székében ül, a mint e mai napon megtetszik.

7     És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.

9     Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

10     És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért.

11     Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tõlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre:

12     Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te elõtted, és utánad sem támad olyan, mint te.

3. I Kings 3 : 3 (to :), 5-7, 9-12 (to ;)

3     And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father:

5     In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night: and God said, Ask what I shall give thee.

6     And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day.

7     And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child: I know not how to go out or come in.

9     Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad: for who is able to judge this thy so great a people?

10     And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.

11     And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life; neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies; but hast asked for thyself understanding to discern judgment;

12     Behold, I have done according to thy words: lo, I have given thee a wise and an understanding heart;

4. Ézsaiás 11 : 1-5

1     Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.

2     Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

3     Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,

4     hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.

5     Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.

4. Isaiah 11 : 1-5

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2     And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

3     And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

4     But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

5     And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

5. Máté 2 : 1 (megszületik) (második ,-ig)

1     megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében,

5. Matthew 2 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the king,

6. Lukács 2 : 40-43 (első ;-ig), 46, 47, 52

40     A kis gyermek pedig növekedék, és erõsödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala õ rajta.

41     Az õ szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.

42     És mikor tizenkét esztendõs lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;

43     És mikor eltelének a napok, mikor õk visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben;

46     És lõn, hogy harmadnapra megtalálták õt a templomban, a doktorok között ülve, a mint õket hallgatta, és kérdezgette õket.

47     És mindnyájan, a kik õt hallgatták, elálmélkodának az õ értelmén és az õ feleletein.

52     Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek elõtt való kedvességben.

6. Luke 2 : 40-43 (to ;), 46, 47, 52

40     And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

41     Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

42     And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43     And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem;

46     And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47     And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

52     And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

7. Máté 12 : 22-28

22     Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott.

23     Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?"

24     A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével."

25     Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.

26     Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa?

27     És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok!

28     Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.

7. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

8. I Korintusiakhoz 2 : 9 (amint), 10, 12

9     ... amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

8. I Corinthians 2 : 9 (as), 10, 12

9     …as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

9. Filippiekhez 2 : 5

5     Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.

9. Philippians 2 : 5

5     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:Tudomány és Egészség


1. 275 : 6-8 (--ig), 14-24

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme.

Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

1. 275 : 6-8 (to 1st ,), 14-24

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind,

All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2. 591 : 16-20

Elme. Az egyetlen Én vagy Mi; az egyetlen Szellem, Lélek, isteni Alapelv, szubsztancia, Élet, Igazság, Szeretet; az egy Isten; nem az, amely az emberben van, hanem az isteni Alapelv vagy Isten, amelynek az ember a teljes és tökéletes kifejezése; Istenség, amely körvonalaz, de nem körvonalazott.

2. 591 : 16-20

Mind. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God; not that which is in man, but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect expression; Deity, which outlines but is not outlined.

3. 204 : 27 (a Tudományban)-29

...a Tudományban soha nem mondható, hogy az embernek saját elméje van, mely Istentől - a minden Elmétől, elkülönül.

3. 204 : 27 (in)-29

…in Science it can never be said that man has a mind of his own, distinct from God, the all Mind.

4. 478 : 14-17, 20-26

Kérdés. — Gondolkodik-e az agy, éreznek-e az idegek, és van-e értelem az anyagban?

Válasz. — Nem. Akkor nem, ha Isten igaz és a halandó ember egy hazug. ... Hogy tud az intelligencia az anyagban lakozni, amikor az anyag értelem nélküli és az agyi lebenyek nem tudnak gondolkozni? Anyag nem tudja az Elme funkcióit betölteni. A tévedés azt mondja: „Én ember vagyok”; de ez a hiedelem halandó és messze áll a valóságtól. Bármi, ami halandó, az kezdettől fogva mindvégig anyagi, emberi hiedelmekből áll és semmi másból.

4. 478 : 14-17, 20-26

Question. — Does brain think, and do nerves feel, and is there intelligence in matter?

Answer. — No, not if God is true and mortal man a liar. … How can intelligence dwell in matter when matter is non-intelligent and brain-lobes cannot think? Matter cannot perform the functions of Mind. Error says, "I am man;" but this belief is mortal and far from actual. From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else.

5. 2 : 23 (Az Isten intelligencia)-25

Az Isten intelligencia. Felvilágosíthatjuk-e a végtelen Elmét bármiről, amit Ő maga nem értett meg?

5. 2 : 23 (God is intelligence)-25

God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend?

6. 151 : 20-30

A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. Az emberi elmének nincs hatalma, hogy öljön vagy gyógyítson, és uralma sincs Isten embere felett. Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. Az emberi elme ellenszegül Istennek, és azt le kell vetni, amint azt Szent Pál mondja. Mindaz, ami valóban létezik, az isteni Elme és annak eszméje, és ebben az Elmében az egész létezés harmonikusnak és öröknek találtatik. Az egyenes és keskeny út az, hogy meglátjuk és elismerjük ezt a tényt, engedünk ennek a hatalomnak és követjük az Igazság irányításait.

6. 151 : 20-30

Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

7. 206 : 6-14

A lelki érzék hatásköre, hogy az embert kormányozza. Az anyagi, téves emberi gondolat sérelmes hatást fejt ki mind a testen, mind a test által.

Az akaraterő minden gonoszra képes. Az soha nem gyógyíthatja meg a beteget, mivel az a becstelen imádsága; míg az érzelmi megfontolások gyakorlása — hit, remény, szeretet — az igazak imádsága. Ez az imádság, melyet az érzékek helyett a Tudomány kormányoz, meggyógyítja a beteget.

7. 206 : 6-14

It is the province of spiritual sense to govern man. Material, erring, human thought acts injuriously both upon the body and through it.

Will-power is capable of all evil. It can never heal the sick, for it is the prayer of the unrighteous; while the exercise of the sentiments — hope, faith, love — is the prayer of the righteous. This prayer, governed by Science instead of the senses, heals the sick.

8. 315 : 3-10

A Mesterünk azon kijelentése, miszerint „Én és az Atya egyek vagyunk”, elválasztotta őt a rabbik skolasztikus teológiájától. Az ő jobb megértése Istenről dorgálás volt számukra. Ő egyetlen Elmét ismert és nem tartott igényt bármely másra. Tudta, hogy az Ego Elme volt a test helyett, és hogy az anyag, bűn, gonosz nem az Elme voltak; az isteni Tudomány ezen megértése a kor átkait vonta a fejére.

8. 315 : 3-10

That saying of our Master, "I and my Father are one," separated him from the scholastic theology of the rabbis. His better understanding of God was a rebuke to them. He knew of but one Mind and laid no claim to any other. He knew that the Ego was Mind instead of body and that matter, sin, and evil were not Mind; and his understanding of this divine Science brought upon him the anathemas of the age.

9. 216 : 11-18

Annak megértése, hogy az Ego az Elme, és hogy csak egyetlen Elme vagy intelligencia van, rögtön elkezdi megsemmisíteni a halandó érzet tévedéseit, és a halhatatlan érzet igazságának biztosítását. Ez a megértés harmonikussá teszi a testet, szolgává és nem úrrá teszi az idegeket, a csontokat, az agyat stb. Ha az embert az isteni Elme törvénye kormányozza, akkor teste behódol az örökkévaló Életnek, Igazságnak és Szeretetnek.

9. 216 : 11-18

The understanding that the Ego is Mind, and that there is but one Mind or intelligence, begins at once to destroy the errors of mortal sense and to supply the truth of immortal sense. This understanding makes the body harmonious; it makes the nerves, bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man is governed by the law of divine Mind, his body is in submission to everlasting Life and Truth and Love.

10. 128 : 11-19

Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

10. 128 : 11-19

The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

11. 191 : 4-13, 16-20

Ahogy a halandók feladják a tévképzetet, hogy egynél több Elme van, egynél több Isten, úgy jelenik majd meg az ember Isten hasonlatosságában, és ez az örök ember nem foglal majd ebbe a hasonlatosságba egyetlen anyagi elemet sem.

Amint rájövünk, hogy az anyagi, elméleti létalap a létezés félreértése, felvirrad az emberi gondolkodás felett az ember lelki és isteni Alapelve, és elvezeti oda „ahol a gyermek vala” - magához az új és mégis régi eszme születéséhez, a lét és mindannak, amit az Élet magában foglal, lelki érzetéhez.

Az emberi gondolatnak meg kell szabadítania magát az önként vállalt anyagiságtól és rabszolgaságtól. Többé nem kellene a fejtől, szívtől vagy tüdőtől kérdeznie: Milyen kilátásai vannak az embernek az életre? Az Elme nem tehetetlen. Az értelem nem néma az értelmetlenség előtt.

11. 191 : 4-13, 16-20

As mortals give up the delusion that there is more than one Mind, more than one God, man in God's likeness will appear, and this eternal man will include in that likeness no material element.

As a material, theoretical life-basis is found to be a misapprehension of existence, the spiritual and divine Principle of man dawns upon human thought, and leads it to "where the young child was," — even to the birth of a new-old idea, to the spiritual sense of being and of what Life includes.

The human thought must free itself from self-imposed materiality and bondage. It should no longer ask of the head, heart, or lungs: What are man's prospects for life? Mind is not helpless. Intelligence is not mute before non-intelligence.

12. 180 : 25-30

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Az egyetlen út ehhez az élő Igazsághoz, amely meggyógyítja a beteget, az isteni Elme Tudományában található, ahogyan azt Krisztus Jézus demonstrálta.

12. 180 : 25-30

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

13. 276 : 1-11

Amikor egy Istenünk van, egy Elménk, az kibontakoztatja a hatalmat, amely meggyógyítja a beteget, és beteljesíti a Szentírásban foglalt kijelentéseket: „Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged” és „Váltságot találtam.” Amikor az isteni előírások megértésre kerülnek, ezek feltárják a testvériség alapját, amelyben az egyik elme nem harcol a másikkal, hanem valamennyinek egy Szelleme, Istene, egy intelligens forrása van a Szentírás parancsával összhangban: „Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.” Az ember és az ő Alkotója egymással összefüggőek, és a valódi tudat csakis Isten dolgairól tud.

13. 276 : 1-11

Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, "I am the Lord that healeth thee," and "I have found a ransom." When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.

14. 231 : 30-2

Az ember, Teremtője által kormányozva, nem birtokolva semmilyen más Elmét - az Evangélista azon állítására alapozva miszerint „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami lett” - győzelmet arathat a bűn, betegség és halál felett.

14. 231 : 30-2

Man, governed by his Maker, having no other Mind, — planted on the Evangelist's statement that "all things were made by Him [the Word of God]; and without Him was not anything made that was made," — can triumph over sin, sickness, and death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████