VASÁRNAP, 2022. DECEMBER 4. |

VASÁRNAP, 2022. DECEMBER 4.TÁRGY — Isten Az Egyetlen Ok És Teremtő

SubjectGod The Only Cause And Creator

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 42 : 1

Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek.Golden Text: Isaiah 42 : 1

Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 42 : 2-7; Ézsaiás 14 : 27


2.     Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.

3.     A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.

4.     Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.

5.     Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak:

6.     Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.

7.     Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket!

27.     Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?

Responsive Reading: Isaiah 42 : 2-7Isaiah 14 : 27

2.     He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.

3.     A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.

4.     He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.

5.     Thus saith God the Lord, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

6.     I the Lord have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;

7.     To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

27.     For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? and his hand is stretched out, and who shall turn it back?LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 43 : 1 (most)-3 (!-ig), 4 (:-ig), 5, 7 (dicsőségemre)

1     ...most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2     Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

3     Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!

4     Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek:

5     Ne félj, mert én veled vagyok, Napkeletrõl meghozom magodat, és napnyugotról egybegyûjtelek.

7     ... dicsõségemre teremtettem, akit én alkottam és én készítettem!

1. Isaiah 43 : 1 (now)-3 (to :), 4 (to :), 5, 7 (for I)

1     …now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

3     For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour:

4     Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee:

5     Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;

7     …for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.

2. Ézsaiás 14 : 24 (Úgy)

24     ... Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.

2. Isaiah 14 : 24 (Surely)

24     Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:

3. Lukács 1 : 5-16, 18, 19, 24 (második ,-ig), 26-32, 34-42, 46-49

5     Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet.

6     Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint.

7     Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.

8     Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt,

9     A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen.

10     És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején;

11     És megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől.

12     Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg.

13     De az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.

14     És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az õ születésén;

15     Mert nagy lészen az Úr elõtt, és bort és részegítõ italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az õ anyjának méhétõl fogva.

16     És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az õ Istenükhöz.

18     Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú."

19     Az angyal pedig így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.

24     E napok után fogant felesége, Erzsébet,

26     A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentõl Galileának városába, a melynek neve Názáret,

27     Egy szûzhöz, aki a Dávid házából való József nevû férfiúnak volt eljegyezve. A szûznek neve pedig Mária.

28     És bemenvén az angyal õ hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.

29     Az pedig látván, megdöbbene az õ beszédén, és elgondolkodék, [hogy] micsoda köszöntés ez?!

30     És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31     És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32     Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

34     Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

35     És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

36     És ímé Erzsébet, a te rokonod, õ is fogant fiat az õ vénségében; és ez [már] a hatodik hónapja néki, akit meddõnek hívtak:

37     Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.

38     Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne õ tõle az angyal.

39     Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;

40     És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.

41     És lõn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az õ méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;

42     És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

46     Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

47     És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

48     Mert reá tekintett az õ szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.

49     Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az õ neve!

3. Luke 1 : 5-16, 18, 19, 24 (to 1st ,), 26-32, 34-42, 46-49

5     There was in the days of Herod, the king of Judæa, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

6     And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

7     And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.

8     And it came to pass, that while he executed the priest’s office before God in the order of his course,

9     According to the custom of the priest’s office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.

10     And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.

11     And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.

12     And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

13     But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.

14     And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.

15     For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother’s womb.

16     And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.

18     And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.

19     And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.

24     And after those days his wife Elisabeth conceived,

26     And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

27     To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.

28     And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.

29     And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.

30     And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.

31     And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.

32     He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

34     Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?

35     And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

36     And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.

37     For with God nothing shall be impossible.

38     And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.

39     And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;

40     And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.

41     And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost:

42     And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

46     And Mary said, My soul doth magnify the Lord,

47     And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

48     For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

49     For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.Tudomány és Egészség


1. 180 : 25-27

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges.

1. 180 : 25-27

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible.

2. 332 : 23 (Jézus) (.-ig), 26-29

Jézus egy szűz fia volt....Mária őt illető elképzelése lelki volt, mivel kizárólag tisztaság tudta az Igazságot és Szeretetet tükrözni, amelyek olyan egyértelműen megtestesültek a jó és tiszta Krisztus Jézusban.

2. 332 : 23 (Jesus) (to .), 26-29

Jesus was the son of a virgin. … Mary's conception of him was spiritual, for only purity could reflect Truth and Love, which were plainly incarnate in the good and pure Christ Jesus.

3. 29 : 14-1

Azok, akik a Keresztény Tudományban oktatást kaptak, eljutottak arra a dicsőséges felismerésre, hogy az ember egyedüli szerzője Isten. A Szűz-anya Isten ezen eszméjét foganta meg, és ideáljának a Jézus nevet - azaz Józsua vagy Megváltó nevet adta.

Mária lelki érzékének megvilágosulása elnémította az anyagi törvényt és e törvény nemzésre vonatkozó rendjét, és gyermekét az Igazság kinyilatkoztatása útján hozta világra, demonstrálva Istent mint az emberek Atyját. A Szentlélek, vagy isteni Szellem, felülmúlta a Szűz-anya tiszta érzékét annak teljes felismerésével, hogy a létezés Szellem. A Krisztus öröktől fogva Isten kebelén lakozó eszme, az ember Jézus isteni Alapelve, és ezt az eleinte halványan fejlődött lelki eszmét nő ismerte fel.

Az ember mint Isten sarjadéka, mint a Szellem eszméje, annak a halhatatlan bizonyítéka, hogy a Szellem harmonikus és az ember örök. Jézus Mária Istennel való tudatos közösségének sarjadéka volt.

3. 29 : 14-1

Those instructed in Christian Science have reached the glorious perception that God is the only author of man. The Virgin-mother conceived this idea of God, and gave to her ideal the name of Jesus — that is, Joshua, or Saviour.

The illumination of Mary's spiritual sense put to silence material law and its order of generation, and brought forth her child by the revelation of Truth, demonstrating God as the Father of men. The Holy Ghost, or divine Spirit, overshadowed the pure sense of the Virgin-mother with the full recognition that being is Spirit. The Christ dwelt forever an idea in the bosom of God, the divine Principle of the man Jesus, and woman perceived this spiritual idea, though at first faintly developed.

Man as the offspring of God, as the idea of Spirit, is the immortal evidence that Spirit is harmonious and man eternal. Jesus was the offspring of Mary's self-conscious communion with God.

4. 31 : 4-11

Jézus nem ismert el semmilyen kötődést a testhez. Azt mondta: „Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” Ezt a kérdést is feltette: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim”, jelezve, hogy azok azok, akik Atyjának akaratát cselekszik. Nincs feljegyzés arról, hogy bármely embert atya néven szólított volna. Felismerte, hogy a Szellem, Isten, az egyetlen teremtő, és így mindennek az Atyja.

4. 31 : 4-11

Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven." Again he asked: "Who is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of his Father. We have no record of his calling any man by the name of father. He recognized Spirit, God, as the only creator, and therefore as the Father of all.

5. 63 : 5-11

A Tudományban az ember a Szellem sarjadéka. Ősei a szép, a jó és a tiszta. Eredete, nem úgy mint a halandóké, nem az állati ösztönben van, és nem megy át anyagi állapotokon mielőtt értelmessé válnék. A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az Élet a létének törvénye.

5. 63 : 5-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

6. 506 : 18-21

A Szellem, Isten a formába nem öntött gondolatokat helyes csatornáikba vezeti, és ezen gondolatokat kibontakoztatja, éppúgy ahogyan Ő kibontja egy szent cél szirmait annak érdekében, hogy a cél megjelenhessen.

6. 506 : 18-21

Spirit, God, gathers unformed thoughts into their proper channels, and unfolds these thoughts, even as He opens the petals of a holy purpose in order that the purpose may appear.

7. 507 : 3-6, 15-8

A Szellem megfelelően táplál és felruház minden tárgyat, ahogyan az a lelki teremtés sorában megjelenik, ezáltal gyengéden kifejezve Isten apaságát és anyaságát.

A Szellem univerzuma az isteni Alapelv, vagy Élet, kreatív erejét fejezi ki, amely az Elme megannyi alakzatát reprodukálja, és kormányozza az ember mint összetett eszme szaporodását. A fa és növény nem holmi saját szaporító erejük miatt teremnek gyümölcsöt, hanem mert az Elmét tükrözik, amely mindent magába foglal. Egy anyagi világ egy halandó elmét és az embert mint alkotót feltételez. A tudományos isteni teremtés a halhatatlan Elmét és Isten által teremtett univerzumot nyilvánít ki.

A végtelen Elme teremt és kormányoz mindent a mentális molekulától a végtelenségig. Mindennek ez az isteni Alapelve Tudományt és művészetet fejez ki az Ő egész teremtésén keresztül, valamint az ember és a világegyetem halhatatlanságát. A teremtés mindenkor megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen természetéből. A halandó érzet megfordítja ezt a megjelenést, és az eszméket anyaginak nevezi. Így helytelenül értelmezve az isteni eszme látszólag a halandó embernek nevezett emberi vagy anyagi, hiedelem szintjére süllyed. A mag azonban csak annyiban van önmagában, amennyiben az isteni Elme a Minden, és mindent létrehoz - ahogyan az Elme a sokszorosító, és az Elme végtelen eszméje, az ember és a világegyetem, az eredmény. Egy gondolatnak, egy magnak vagy egy virágnak az egyedüli intelligenciája vagy szubsztanciája Isten, a teremtője. Az Elme mindennek és mindenkinek a Lelke. Az Elme Élet, Igazság és Szeretet, mely mindeneket kormányoz.

7. 507 : 3-6, 15-8

Spirit duly feeds and clothes every object, as it appears in the line of spiritual creation, thus tenderly expressing the fatherhood and motherhood of God.

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

Infinite Mind creates and governs all, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of all expresses Science and art throughout His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source. Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall to the level of a human or material belief, called mortal man. But the seed is in itself, only as the divine Mind is All and reproduces all — as Mind is the multiplier, and Mind's infinite idea, man and the universe, is the product. The only intelligence or substance of a thought, a seed, or a flower is God, the creator of it. Mind is the Soul of all. Mind is Life, Truth, and Love which governs all.

8. 263 : 1-14, 20 csak

A halandók egotisták. Az gondolják magukról, hogy önálló munkások, személyes szerzők, sőt, kiváltságos eredeztetői valaminek, amit az Istenség nem akart vagy nem tudott megteremteni. A halandó elme teremtményei anyagiak. Egyedül a halhatatlan szellemi ember képviseli a teremtés igazságát.

Amikor a halandó ember a létezésről való gondolatait egyesíti a szellemivel és csak úgy dolgozik, ahogy Isten munkálkodik, akkor nem fog többé a sötétben tapogatózni és a földhöz ragaszkodni, mert nem ízlelte meg a mennyországot. A testi hiedelmek becsapnak minket. Az embert önkéntelen képmutatóvá teszik - gonoszt eredményezve, amikor jót tenne, torzulást formálva, ahol bájt és szépséget körvonalazna, sértve azokat, akiket áldani szeretne.

Csak egy teremtő lehet, aki mindent teremtett.

8. 263 : 1-14, 20 only

Mortals are egotists. They believe themselves to be independent workers, personal authors, and even privileged originators of something which Deity would not or could not create. The creations of mortal mind are material. Immortal spiritual man alone represents the truth of creation.

When mortal man blends his thoughts of existence with the spiritual and works only as God works, he will no longer grope in the dark and cling to earth because he has not tasted heaven. Carnal beliefs defraud us. They make man an involuntary hypocrite, — producing evil when he would create good, forming deformity when he would outline grace and beauty, injuring those whom he would bless.

There can be but one creator, who has created all.

9. 516 : 9-23

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg. A Szeretet, önzetlenségtől átitatva, mindent szépségben és fényben fürdet. A fű a lábunk alatt, csendesen kiáltja „A szelídek öröklik a földet.” Az egyszerű szamócafa édes lehelletét küldi az mennybe. A hatalmas szikla árnyat és menedéket nyújt. A napsugár megcsillan a templomkupoláról, bepillant a börtöncellába, besurran a betegszobába, megélénkíti a virágot, megszépíti a tájat, áldja a földet. Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való uralmát. Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent.

9. 516 : 9-23

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. Love, redolent with unselfishness, bathes all in beauty and light. The grass beneath our feet silently exclaims, "The meek shall inherit the earth." The modest arbutus sends her sweet breath to heaven. The great rock gives shadow and shelter. The sunlight glints from the church-dome, glances into the prison-cell, glides into the sick-chamber, brightens the flower, beautifies the landscape, blesses the earth. Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

10. 517 : 30-31

Az isteni Szeretet megáldja saját eszméit, és előidézi sokasodásukat, - hogy kinyilvánítsák az Ő hatalmát.

10. 517 : 30-31

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power.

11. 68 : 27-2

A Keresztény Tudomány kibontakozást és nem szaporodást mutat be; semmilyen anyagi fejlődést nem mutat ki a molekulától az elméig, hanem az isteni Elme juttatását az ember és a világegyetem felé. Amilyen arányban megszűnik az emberi nemzés, olyan arányban lesznek majd lelkileg észlelve az örök, harmonikus lét töretlen láncszemei; az ember nem mint földből való, földiként, hanem Istennel együttlétezőként jelenik majd meg.

11. 68 : 27-2

Christian Science presents unfoldment, not accretion; it manifests no material growth from molecule to mind, but an impartation of the divine Mind to man and the universe. Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man, not of the earth earthly but coexistent with God, will appear.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████