VASÁRNAP, 2022. DECEMBER 18. |

VASÁRNAP, 2022. DECEMBER 18.TÁRGY — Az Univerzum, Beleértve Az Embert, Atomi Erő Által Fejlődik-E Ki?

SubjectIs The Universe, Including Man, Evolved By Atomic Force?

ARANY SZÖVEG :

Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.Golden Text: Jeremiah 1 : 5, 19

Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, for I am with thee, saith the Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 90 : 1, 2; 104 : 24, 30, 31; Jób 36 : 24, 25; 37 : 13


1.     Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre!

2.     Minekelõtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktõl fogva mindörökké te vagy Isten.

24.     Mily számtalanok a te mûveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

30.     Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

31.     Legyen az Úrnak dicsõség örökké; örvendezzen az Úr az õ teremtményeiben;

24.     Legyen rá gondod, hogy magasztaljad az õ cselekedetét, a melyrõl énekelnek az emberek!

25.     Minden ember azt szemléli; a halandó távolról is látja.

14.     állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.

Responsive Reading: Psalm 90 : 1, 2Psalm 104 : 24, 30, 31Job 36 : 24, 25Job 37 : 14

1.     Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.

2.     Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

24.     O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

30.     Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

31.     The glory of the Lord shall endure for ever: the Lord shall rejoice in his works.

24.     Remember that thou magnify his work, which men behold.

25.     Every man may see it; man may behold it afar off.

14.     Stand still, and consider the wondrous works of God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 8 : 22, 23

22     Az Úr az õ útának kezdetéül szerzett engem; az õ munkái elõtt régen.

23     Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva.

1. Proverbs 8 : 22, 23

22     The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

23     I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.

2. ZSOLTÁROK 102 : 24 (Én) (!-ig), 24 (a te), 25, 27 (te)

24     Én Istenem! ... a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig [tartanak.]

25     Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája.

27     ...te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.

2. Psalm 102 : 24 (O) (to ,), 24 (thy), 25, 27 (thou)

24     O my God, … thy years are throughout all generations.

25     Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

27     …thou art the same, and thy years shall have no end.

3. ZSOLTÁROK 148 : 2-11

2     Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!

3     Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!

4     Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!

5     Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,

6     Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.

7     Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!

8     Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;

9     Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;

10     Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11     Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!

3. Psalm 148 : 2-11

2     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

6     He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

7     Praise the Lord from the earth, ye dragons, and all deeps:

8     Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:

9     Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

10     Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

11     Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

4. János 1 : 3, 13 (nem)

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

13     ...nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl születtek.

4. John 1 : 3, 13 (born)

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

13     …born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

5. János 8 : 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (mert), 51, 52, 54 (:-ig), 56-58

1     Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

12     Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

13     A farizeusok ekkor ezt mondták neki: "Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz."

14     Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek.

25     Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitõl fogva mondok is néktek.

31     Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32     És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

42     ...mert én az Istentõl származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem õ küldött engem.

51     Bizony, bizony, mondom néktek, Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.

52     Mondának azért néki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.

54     Felele Jézus:

56     Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

57     Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendõs nem vagy, és Ábrahámot láttad?

58     Jézus ezt mondta nekik: Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok.

5. John 8 : 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (for), 51, 52, 54 (to 1st ,), 56-58

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

12     Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

13     The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

14     Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.

25     Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

42     …for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

51     Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

52     Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.

54     Jesus answered,

56     Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57     Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58     Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

6. János 17 : 1 (:-ig), 3, 5 (Atyám-ig), 24 (akiket)

1     Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda:

3     Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

5     És most ... Atyám,

24     akiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsõségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elõtt.

6. John 17 : 1 (to 3rd ,), 3, 5 (to 2nd ,), 24 (I will)

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said,

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

5     And now, O Father,

24     I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

7. Ézsaiás 40 : 21, 26

21     Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitõl fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?

26     Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Õ, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erõssége miatt egyetlen híjok sincsen.

7. Isaiah 40 : 21, 26

21     Have ye not known? have ye not heard? hath it not been told you from the beginning? have ye not understood from the foundations of the earth?

26     Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: he calleth them all by names by the greatness of his might, for that he is strong in power: not one faileth.

8. Ézsaiás 45 : 4 (neveden) (második ,-ig), 5, 6, 8, 11-13 (második ,-ig)

4     neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak,

5     Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél.

6     Hogy megtudják napkelettõl és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen!

8     Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr, teremtettem mindezt.

11     Ezt mondja az Úr, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában?

12     Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.

13     Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem,

8. Isaiah 45 : 4 (I have even) (to ,), 5, 6, 8, 11-13 (to :)

4     I have even called thee by thy name: I have surnamed thee,

5     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

6     That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else.

8     Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

11     Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.

12     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

13     I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways:

9. I János 2 : 24

24     Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

9. I John 2 : 24

24     Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

10. Efézusiakhoz 1 : 3, 4 (második ,-ig)h3>

3     Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban:

4     Aszerint, amint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt,

10. Ephesians 1 : 3, 4 (to 1st ,)

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

4     According as he hath chosen us in him before the foundation of the world,Tudomány és Egészség


1. 267 : 10-12

A nagyszerű Én vagyok teremtett mindent, „ami létrejött”. Így az ember és a szellemi univerzum együttlétezik Istennel.

1. 267 : 10-12

The great I am made all "that was made." Hence man and the spiritual universe coexist with God.

2. 335 : 18 (Semmi)-20

Semmi más, csakis a Szellem, Lélek tud Életet kialakítani, mivel a Szellem több minden másnál.

2. 335 : 18 (Nothing)-20

Nothing but Spirit, Soul, can evolve Life, for Spirit is more than all else.

3. 252 : 31 (Szellem-ig), 31 (azt)-8

A Szellem ..... azt mondja:

Én Szellem vagyok. Az ember, akinek az érzékei szellemiek, az én hasonlatosságom. Ő a végtelen megértést tükrözi vissza, mert Én a Végtelenség vagyok. A szentség szépsége, a lét tökéletessége, az elmúlhatatlan dicsőség - mind az Enyém, mert Én vagyok Isten. Halhatatlanságot adok az embernek, mert Én vagyok az Igazság. Én foglalok magamba és juttatok minden boldogságot, mert Én vagyok a Szeretet. Én életet adok, kezdet és vég nélkül, mert Én vagyok az Élet. Én vagyok a legfelsőbb és én adok mindent, mert Én vagyok az Elme. Én vagyok mindennek a szubsztanciája, mert Én Vagyok aki Vagyok.

3. 252 : 31 (to 1st ,), 31 (saith)-8

Spirit, … saith:

I am Spirit. Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

4. 492 : 3-4

A helyes érveléshez egyetlen tényt tartsunk észben, mégpedig a lelki létezést.

4. 492 : 3-4

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence.

5. 429 : 19-28 (és-ig), 31-2

Ha az ember nem létezett mielőtt az anyagi szervezet elkezdődött, akkor nem tudna létezni, miután a test szétoszlik. Ha a halál után élünk és halhatatlanok vagyunk, akkor élnünk kellett születés előtt, mivel ha az Életnek bármikor is volt kezdete, akkor végének is kell lennie, még a természettudomány számításai szerint is. Hiszed-e ezt? Nem! Érted-e ezt? Nem! Ezért van, hogy kételkedsz az állításban és nem demonstrálod az azzal járó tényeket. Bíznunk kell Mesterünk minden mondásában, és Jézus azt mondta (János viii.51): „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére kiterjed.

5. 429 : 19-28 (to ,), 31-2

If man did not exist before the material organization began, he could not exist after the body is disintegrated. If we live after death and are immortal, we must have lived before birth, for if Life ever had any beginning, it must also have an ending, even according to the calculations of natural science. Do you believe this? No! Do you understand it? No! This is why you doubt the statement and do not demonstrate the facts it involves. We must have faith in all the sayings of our Master,

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence.

6. 547 : 23-30

A Szentírás nagyon szent. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy lelkileg értsük meg azt, mert csak ezáltal a megértés által nyerhetjük el az igazságot. A világegyetem, beleértve az embert, valós elmélete nem anyagi történetben, hanem lelki fejlődésben áll. Az ihletett gondolat felhagy az univerzum anyagi, érzéki és halandó elméletével, és a szellemit és halhatatlant fogadja el.

6. 547 : 23-30

The Scriptures are very sacred. Our aim must be to have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theory of the universe, including man, is not in material history but in spiritual development. Inspired thought relinquishes a material, sensual, and mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and immortal.

7. 550 : 15 (Az)-23

Az állandó elmélkedés a létről mint anyagiról és testiről - mintha kezdődne és végződne, és mint amelynek a születés, hanyatlás és oszlás a szakaszai - elrejti az igazi lelki Életet, és zászlónkat a porba dönti. Ha az Életnek bármilyen kezdőpontja van, akkor a nagy Vagyok egy mítosz. Ha az Élet Isten, amint azt a Szentírás mondja, akkor az Élet nem embrionális, hanem végtelen.

7. 550 : 15 (The)-23

The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite.

8. 502 : 24-28 (a második .-ig)

A végtelennek nincs kezdete. A kezdet szót itt az egyetlen jelölésére használják, azaz Isten és ember örök igazságára és egységére, a világegyetemet beleértve. A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi.

8. 502 : 24-28 (to 2nd .)

The infinite has no beginning. This word beginning is employed to signify the only, — that is, the eternal verity and unity of God and man, including the universe. The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God.

9. 124 : 14-19, 25-26 (első .-ig)

A világegyetemet, mint ahogy az embert, isteni Alapelvéből, Istenből kiindulva kell értelmezni a Tudománnyal, akkor megérthető; de ha a fizikai érzékek alapján magyarázzák, mint amely növekedésnek, érettségnek és romlásnak van alávetve, a világegyetem, mint az ember is, egy talány és annak is kell maradnia.

A Szellem minden dolog élete, szubsztanciája és folytonossága.

9. 124 : 14-19, 25-26 (to 1st .)

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Spirit is the life, substance, and continuity of all things.

10. 513 : 17-21

A Szellem diverzifikál, osztályoz és egyéniesít minden gondolatot, amelyek ugyanolyan örökkévalók, mint az Elme, melyben megfogannak; de az egyéniség intelligenciája, létezése és folyamatossága Istenben marad, aki azok isteni kreatív Alapelve.

10. 513 : 17-21

Spirit diversifies, classifies, and individualizes all thoughts, which are as eternal as the Mind conceiving them; but the intelligence, existence, and continuity of all individuality remain in God, who is the divinely creative Principle thereof.

11. 78 : 1-5

A hervadó virág, az elfagyott rügy, a viharvert tölgy, a vérengző vadállat - mint a betegség, bűn és halál diszharmóniái - természetellenesek. Ezek az érzék hamisságai, a halandó elme változó kilengései; nem az Elme örök valóságai.

11. 78 : 1-5

The decaying flower, the blighted bud, the gnarled oak, the ferocious beast, — like the discords of disease, sin, and death, — are unnatural. They are the falsities of sense, the changing deflections of mortal mind; they are not the eternal realities of Mind.

12. 511 : 23-3

A halandó elme számára az univerzum folyékony, szilárd és gáznemű. Lelki értelmezés szerint a sziklák és hegyek szilárd és nagyszerű gondolatokat jelentenek. Az állatok és halandók metaforikusan a halandó gondolat szintjeit mutatják, az értelem emelkedő szintjeivel, hímnemű, nőnemű és semleges nemekben formát öltve. A madarak, melyek a föld felett a menny nyílt égboltján repülnek, a testiségen túl és a fölé, a testetlen és isteni Alapelv, Szeretet megértése felé szárnyaló törekvéseknek felelnek meg.

12. 511 : 23-3

To mortal mind, the universe is liquid, solid, and aëriform. Spiritually interpreted, rocks and mountains stand for solid and grand ideas. Animals and mortals metaphorically present the gradation of mortal thought, rising in the scale of intelligence, taking form in masculine, feminine, or neuter gender. The fowls, which fly above the earth in the open firmament of heaven, correspond to aspirations soaring beyond and above corporeality to the understanding of the incorporeal and divine Principle, Love.

13. 450 : 29-2

Ismerve az állati magnetizmus követeléseit, hogy minden gonosz abban a hiedelemben összpontosul, hogy élet, szubsztancia és intelligencia van az anyagban, elektromosságban, állati természetben és organikus életben, ki tagadná, hogy ezek azok a tévedések, melyeket az Igazságnak meg kell semmisítenie, és amelyeket meg fog semmisíteni?

13. 450 : 29-2

Knowing the claim of animal magnetism, that all evil combines in the belief of life, substance, and intelligence in matter, electricity, animal nature, and organic life, who will deny that these are the errors which Truth must and will annihilate?

14. 369 : 5-13

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

14. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

15. 516 : 4-8

A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt a hű képmást fogjuk látni mindenhol.

15. 516 : 4-8

The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

16. 331 : 16-17

Isten világegyetemében minden Őt fejezi ki.

16. 331 : 16-17

Everything in God's universe expresses Him.

17. 264 : 28-31

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden dicsőségét.

17. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████