VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 7. |

VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 7.TÁRGY — Szellem

SubjectSpirit

ARANY SZÖVEG : 1 János 4 : 1

Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.Golden Text: I John 4 : 1

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 János 4 : 2-6


2.     Errõl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentõl van;

3.     s valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és az az antikrisztus [lelke,] amelyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e világban van már.

4.     Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

5.     Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok.

6.     Mi az Istentõl vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentõl, nem hallgat reánk. Errõl ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.

Responsive Reading: I John 4 : 2-6

2.     Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:

3.     And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

4.     Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.

5.     They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.

6.     We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jób 32 : 8 (a lélek)

8     ... a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, ami értelmet ad néki!

1. Job 32 : 8 (there)

8     …there is a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.

2. János 4 : 23 (eljön), 24

23     …eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.

24     Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.

2. John 4 : 23 (the hour), 24

23     …the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

24     God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

3. I Korintusiakhoz 3 : 16-19, 23

16     Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?

17     Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

18     Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.

19     E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az õ csalárdságukban.

23     Ti pedig Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené.

3. I Corinthians 3 : 16-19, 23

16     Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

17     If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

18     Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

19     For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.

23     And ye are Christ’s; and Christ is God’s.

4. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

4. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

5. Máté 5 : 1 (a második ,-ig), 2

1     És látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre,

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

5. Matthew 5 : 1 (to 1st :), 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

6. Máté 7 : 15-23

15     Õrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jõnek hozzátok, de belõl ragadozó farkasok.

16     Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Vajjon a tövisrõl szednek-é szõlõt, vagy a bojtorjánról fügét?

17     Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

18     Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

19     Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tûzre vettetik.

20     Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket.

21     Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

22     Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben ûztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

23     És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti gonosztevõk.

6. Matthew 7 : 15-23

15     Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves.

16     Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

17     Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

18     A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

19     Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

20     Wherefore by their fruits ye shall know them.

21     Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

22     Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

23     And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

7. Máté 10 : 26

26     Azért ne féljetek tõlök. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jõne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.

7. Matthew 10 : 26

26     Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

8. Zsidókhoz 4 : 12

12     Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

8. Hebrews 4 : 12

12     For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

9. Lukács 8 : 40, 43-48

40     És lõn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá õt; mert mindnyájan várják vala õt.

43     És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendõtõl fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,

44     Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.

45     És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik õ vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?

46     Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erõ származék ki tõlem.

47     Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve elõjöve és elõtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság elõtt, miért illette õt, és hogy azonnal meggyógyult.

48     És õ monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

9. Luke 8 : 40, 43-48

40     And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. I Korintusiakhoz 2 : 9-14

9     Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11     Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely õ benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13     Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

14     Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

10. I Corinthians 2 : 9-14

9     But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11     For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14     But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

11. II Korinthusiakhoz 6 : 14-18

14     Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

15     És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívõnek hitetlenhez?

16     Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élõ Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és õk én népem lesznek.

17     Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

18     És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

11. II Corinthians 6 : 14-18

14     Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

15     And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

16     And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

17     Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,

18     And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.Tudomány és Egészség


1. 586 : 15-17

Mennyezet. Lelki megértés; a tudományos választóvonal az Igazság és a tévedés, a Szellem és az úgynevezett anyag között.

1. 586 : 15-17

Firmament. Spiritual understanding; the scientific line of demarcation between Truth and error, between Spirit and so-called matter.

2. 505 : 7-8, 16-7

A szellemi megértés, mely az emberi fogalmat, az anyagi érzéket elválasztja az Igazságtól, a mennyezet.

A Szellem nyújtja a megértést, amely felemeli a tudatot és minden Igazságba bevezet. A Zsoltáríró azt mondta: „A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.” A lelki érzék a lelki jó felismerése. A megértés a választóvonal a valóságos és a valótlan között. A lelki megértés feltárja az Elmét - az Életet, Igazságot és Szeretetet - és demonstrálja az isteni érzetet, a Krisztusi Tudományban az univerzum szellemi bizonyítékát nyújtva.

Ez a megértés nem intellektuális, nem iskolai végzettség eredménye; ez mindennek a világosságra került valósága. Isten ideái a halhatatlant, a tévedhetetlent és a végtelent tükrözik. A halandó, téves és véges emberi hiedelmek, amelyek azt a számukra lehetetlen feladatot tűzik maguk elé, hogy megkülönböztessék a hamisat az igaztól. Az eredetivel semmilyen hasonlóságot nem mutató tárgyak nem tükrözik az eredetit. Ezért az anyagnak, mivel nem a Szellem visszatükrözése, nincs igazi léte.

A megértés Isten egyik kvalitása, egy olyan tulajdonság, amely elválasztja a Krisztusi Tudományt a feltevéstől, és az Igazságot véglegesíti.

2. 505 : 7-8, 16-7

Spiritual understanding, by which human conception, material sense, is separated from Truth, is the firmament.

Spirit imparts the understanding which uplifts consciousness and leads into all truth. The Psalmist saith: "The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea." Spiritual sense is the discernment of spiritual good. Understanding is the line of demarcation between the real and unreal. Spiritual understanding unfolds Mind, — Life, Truth, and Love, — and demonstrates the divine sense, giving the spiritual proof of the universe in Christian Science.

This understanding is not intellectual, is not the result of scholarly attainments; it is the reality of all things brought to light. God's ideas reflect the immortal, unerring, and infinite. The mortal, erring, and finite are human beliefs, which apportion to themselves a task impossible for them, that of distinguishing between the false and the true. Objects utterly unlike the original do not reflect that original. Therefore matter, not being the reflection of Spirit, has no real entity.

Understanding is a quality of God, a quality which separates Christian Science from supposition and makes Truth final.

3. 93 : 2-7

Emlékezz Jézusra, aki csaknem tizenkilenc századdal ezelőtt kimutatta a Szellem hatalmát, és azt mondta, „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem”, és aki azt is hozzátette „De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát”.

3. 93 : 2-7

Remember Jesus, who nearly nineteen centuries ago demonstrated the power of Spirit and said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also," and who also said, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth."

4. 94 : 1-6

Jézus egy Istent hirdetett, egy Szellemet, aki az embert Saját - a Szellem, nem pedig az anyag - képére és hasonlatosságára alkotja. Az ember végtelen Igazságot, Életet és Szeretetet tükröz. Az ember így értett természete magában foglalja mindazt, amire a „kép” és „hasonlatosság” kifejezések utalnak, amint azok a Szentírásban használatosak.

4. 94 : 1-6

Jesus taught but one God, one Spirit, who makes man in the image and likeness of Himself, — of Spirit, not of matter. Man reflects infinite Truth, Life, and Love. The nature of man, thus understood, includes all that is implied by the terms "image" and "likeness" as used in Scripture.

5. 85 : 15-24

Feljegyezték, hogy Jézus, amint egyszer tanítványaival utazott, „tudta az ő gondolataikat” - tudományosan olvasta őket. Ilyen módon ismerte fel a betegséget és gyógyította a betegeket. Ugyanezzel a módszerrel jövendöltek meg a héber próféták nagy jelentőségű eseményeket. Mesterünk megdorgálta ennek a hatalomnak a hiányát, amikor azt mondta: „Képmutatók! az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”

Mind a zsidók, mint a pogányok rendelkezhettek éles testi érzékekkel, de a halandóknak lelki érzékre van szükségük.

5. 85 : 15-24

It is recorded that Jesus, as he once journeyed with his students, "knew their thoughts," — read them scientifically. In like manner he discerned disease and healed the sick. After the same method, events of great moment were foretold by the Hebrew prophets. Our Master rebuked the lack of this power when he said: "O ye hypocrites! ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?"

Both Jew and Gentile may have had acute corporeal senses, but mortals need spiritual sense.

6. 86 : 1-9

Jézus egyszer azt kérdezte „Ki az, aki engem illete?” Feltételezve, hogy a kérdést csupán a fizikai érintés váltotta ki, a tanítványai azt válaszolták: „A sokaság nyom ... téged.” Jézus tudta, amit mások nem, hogy nem anyag, hanem halandó elme volt az, amelynek érintése segítségért folyamodott. Megismételt kérdését, egy beteg asszony hite válaszolta meg. Ezen mentális felhívásnak a gyors felismerése szemléltette spiritualitását. Annak tanítványok általi félreértése, feltárta anyagiságukat. 

6. 86 : 1-9

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality. 

7. 428 : 8-14

Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”.

7. 428 : 8-14

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

8. 451 : 2-4

A Krisztusi Tudósoknak az apostoli parancs állandó nyomása alatt kell élniük, hogy lépjenek ki az anyagi világból, és legyenek attól külön.

8. 451 : 2-4

Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be separate.

9. 95 : 5-11

Pál azt mondta, hogy „Lelki gondolkodásúnak lenni az életet jelenti.” Lelkiségünk, az Igazság és Szeretet iránti hűségünk arányában közeledünk Istenhez vagyis az Élethez, és ebben az arányban ismerünk fel minden emberi szükségletet, és észlelhetjük a beteg és a vétkes gondolatát, hogy meggyógyíthassuk. Semmiféle tévedés nem rejtőzhet el Isten törvénye elől.

9. 95 : 5-11

Paul said, "To be spiritually minded is life." We approach God, or Life, in proportion to our spirituality, our fidelity to Truth and Love; and in that ratio we know all human need and are able to discern the thought of the sick and the sinning for the purpose of healing them. Error of any kind cannot hide from the law of God.

10. 98 : 8-14

Egy anyagi korszak félreértelmezi a Kereszténység Tudományát, mivel az a Szellem (nem szellemek) gyógyító befolyása, amelyet az anyagi érzékek nem érthetnek meg, és amelyet csakis spirituálisan lehet észlelni. Hittételek, tanok és emberi feltevések nem fejezik ki a Krisztusi Tudományt; és még kevésbé tudják demonstrálni azt.

10. 98 : 8-14

The Science of Christianity is misinterpreted by a material age, for it is the healing influence of Spirit (not spirits) which the material senses cannot comprehend, — which can only be spiritually discerned. Creeds, doctrines, and human hypotheses do not express Christian Science; much less can they demonstrate it.

11. 97 : 5-7, 13-25

Valójában minél pontosabban utánozza a tévedés a valóságot, és az úgynevezett anyag minél jobban hasonlít lényegéhez, a halandó elméhez, annál tehetetlenebbé válik a tévedés mint hiedelem. ... Minél jobban megközelíti a hamis hiedelem az igazságot anélkül, hogy átlépné a határt, ahol az isteni Szeretet által elpusztítva még illúzióként sem marad meg, annál érettebbé válik a megsemmisítésre. Minél anyagibb a hiedelem, annál nyilvánvalóbb annak a tévedése, amíg az isteni Szellem, mely tartományában legfelsőbb, minden anyagot ural, és az ember a Szellem, azaz saját eredeti lényének hasonlatosságában találtatik.

A legátfogóbb tények sorakoztatják fel maguk ellen a legtöbb hamisságot, mivel előhozzák a hibát annak rejtekéből. Bátorságot igényel kimondani az igazságot; mivel minél jobban felemeli hangját az Igazság, annál hangosabban fog a hiba ordítani, amíg végül örökre elhallgattatik artikulálatlan hangja a feledésben.

11. 97 : 5-7, 13-25

In reality, the more closely error simulates truth and so-called matter resembles its essence, mortal mind, the more impotent error becomes as a belief. … The nearer a false belief approaches truth without passing the boundary where, having been destroyed by divine Love, it ceases to be even an illusion, the riper it becomes for destruction. The more material the belief, the more obvious its error, until divine Spirit, supreme in its domain, dominates all matter, and man is found in the likeness of Spirit, his original being.

The broadest facts array the most falsities against themselves, for they bring error from under cover. It requires courage to utter truth; for the higher Truth lifts her voice, the louder will error scream, until its inarticulate sound is forever silenced in oblivion.

12. 249 : 6-11

Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. Bármilyen más elmélet az Életről vagy Istenről félrevezető és mitológiai.

12. 249 : 6-11

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being. Any other theory of Life, or God, is delusive and mythological.

13. 99 : 23-29

A valódi spiritualitás nyugodt, erős áramlatainak, amelynek megnyilvánulásai az egészség, tisztaság és önfeláldozás, el kell mélyítenie az emberi tapasztalást, amíg az anyagi létezés hiedelmei puszta tehernek tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az isteni Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének.

13. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.

14. 393 : 12-15

Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

14. 393 : 12-15

Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████