VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 28. |

VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 28.TÁRGY — Krisztus Jézus

SubjectChrist Jesus

ARANY SZÖVEG :

Én [Jézus] vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.Golden Text: Revelation 22 : 16

I Jesus am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 19: 11-16


12.     És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,

12.     szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül;

13.     és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.

14.     A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.

15.     Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

16.     Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.

Responsive Reading: Revelation 19 : 11-16

11.     And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.

12.     His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.

13.     And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.

14.     And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.

15.     And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

16.     And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD of LORDS.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 11 : 1-6, 9

1     Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.

2     Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

3     Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,

4     hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.

5     Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.

6     És lakozik a farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

9     Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

1. Isaiah 11 : 1-6, 9

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2     And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

3     And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

4     But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

5     And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

6     The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.

9     They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.

2. Márk 1 : 1, 9-11

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

9     Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.

10     És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;

11     a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

2. Mark 1 : 1, 9-11

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

10     And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

11     And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

3. János 1 : 44-50

44     A következõ napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!

45     Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.

46     Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: Aki felõl írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.

47     És monda néki Nátánael: Názáretbõl támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!

48     Látá Jézus Nátánaelt õ hozzá menni, és monda õ felõle: Ímé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen.

49     Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielõtt hítt téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.

50     Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!

3. John 1 : 43-49

43     The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.

44     Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.

45     Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

46     And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.

47     Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!

48     Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.

49     Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.

4. János 2 : 1-11, 13-16

1     És harmadnapon menyegzõ lõn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja;

2     És Jézus is meghivaték az õ tanítványaival együtt a menyegzõbe.

3     És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.

4     Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.

5     Mond az õ anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.

6     Vala pedig ott hat kõveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.

7     Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.

8     És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek.

9     Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a võlegényt,

10     És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel elõször, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.

11     Ezt az elsõ jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az õ dicsõségét; és hivének benne az õ tanítványai.

13     Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.

14     És [ott] találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:

15     És kötélbõl ostort csinálván, kiûzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;

16     És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává.

4. John 2 : 1-11, 13-16

1     And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:

2     And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.

3     And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.

4     Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.

5     His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.

6     And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.

7     Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.

8     And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.

9     When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,

10     And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.

11     This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.

13     And the Jews’ passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,

14     And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:

15     And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers’ money, and overthrew the tables;

16     And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father’s house an house of merchandise.

5. Márk 1 : 32-39

32     Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;

33     az egész város összegyűlt az ajtó előtt.

34     Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt.

35     Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

36     Simon és a vele levők azonban utána siettek,

37     és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres."

38     Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem."

39     És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

5. Mark 1 : 32-39

32     And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

33     And all the city was gathered together at the door.

34     And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.

35     And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

36     And Simon and they that were with him followed after him.

37     And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.

38     And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

39     And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

6. Máté 11 : 2-6

2     Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival:

3     "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"

4     Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok:

5     vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,

6     és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

6. Matthew 11 : 2-6

2     Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

3     And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

4     Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:

5     The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

6     And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

7. János 21 : 25

25     De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.

7. John 21 : 25

25     And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.Tudomány és Egészség


1. 583 : 10-11

Krisztus. Isten isteni megnyilvánulása, amely eljön a testhez, hogy elpusztítsa a megtestesült tévedést.

1. 583 : 10-11

Christ. The divine manifestation of God, which comes to the flesh to destroy incarnate error.

2. 589 : 16-18

Jézus. Az isteni eszme legmagasztosabb emberi, testi fogalma, amely megdorgálja és megsemmisíti a tévedést és világosságra hozza az ember halhatatlanságát.

2. 589 : 16-18

Jesus. The highest human corporeal concept of the divine idea, rebuking and destroying error and bringing to light man's immortality.

3. 26 : 10-18, 28-9

A Krisztus volt a Szellem, amelyre Jézus saját alábbi kijelentéseiben utalt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet.” „Én és z Atya egy vagyunk.” Ez a Krisztus vagy az ember Jézus ezen istensége, volt az ő isteni természete, az isteniség, amely éltette őt. Az isteni Igazság, Élet és Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. Az ő küldetése a mennyei lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az Isten, és mit tesz az emberért.

Mesterünk nem csupán elméletet, tant vagy hiedelmet tanított. Amit ő tanított és gyakorolt, az az egész valóságos lét isteni Alapelve volt. A Kereszténység általa adott bizonyítéka nem a vallásnak és az imádásnak egy formája vagy rendszere volt, hanem a Keresztény Tudomány, amely kidolgozza az Élet és a Szeretet harmóniáját. Jézus üzenetet küldött Keresztelő Jánosnak, melynek az volt a célja, hogy kétségkívül bizonyítsa, hogy a Krisztus eljött: „Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik.” Más szóval: Mondjátok meg Jánosnak, hogy mi az isteni hatalom demonstrációja, és ő azonnal meg fogja érteni, hogy a messiási munkában Isten a hatalom.

3. 26 : 10-18, 28-9

The Christ was the Spirit which Jesus implied in his own statements: "I am the way, the truth, and the life;" "I and my Father are one." This Christ, or divinity of the man Jesus, was his divine nature, the godliness which animated him. Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised. His proof of Christianity was no form or system of religion and worship, but Christian Science, working out the harmony of Life and Love. Jesus sent a message to John the Baptist, which was intended to prove beyond a question that the Christ had come: "Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached." In other words: Tell John what the demonstration of divine power is, and he will at once perceive that God is the power in the Messianic work.

4. 31 : 12-17

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, akik tettekben követik őt.

4. 31 : 12-17

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached no importance to dead ceremonies. It is the living Christ, the practical Truth, which makes Jesus "the resurrection and the life" to all who follow him in deed.

5. 473 : 7-25

Az Isten-alapelv mindenütt jelenlévő és mindenható. Isten mindenhol van, és Ő rajta kívül semmi nincs jelen vagy bír hatalommal. A Krisztus az Igazság eszméje, amely eljön, hogy meggyógyítsa a betegséget és a bűnt a Keresztény Tudomány által, és amely minden hatalmat Istennek tulajdonít. Jézus annak az embernek a neve, aki minden más embernél jobban megjelenítette a Krisztust, Isten igaz eszméjét, meggyógyítván a beteget és a vétkest és megsemmisítve a halál hatalmát. Jézus az emberi ember, és Krisztus az isteni eszme; innen a Jézus Krisztus kettőssége.

Jézus az egyházi zsarnokság korában vezette be a kereszténység tanítását és gyakorlását, és a kereszténység igazságának és szeretetének bizonyítékát nyújtotta; de példájának elnyerésére és annak tévedhetetlen Tudományának megvizsgálására az ő szabályai szerint, a betegség, a vétek és a halál gyógyításával, Isten isteni Alapelvként vagyis Szeretetként való jobb megértése szükséges inkább, mint személyiségként vagy az ember Jézusként.

5. 473 : 7-25

The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God. Jesus is the name of the man who, more than all other men, has presented Christ, the true idea of God, healing the sick and the sinning and destroying the power of death. Jesus is the human man, and Christ is the divine idea; hence the duality of Jesus the Christ.

In an age of ecclesiastical despotism, Jesus introduced the teaching and practice of Christianity, affording the proof of Christianity's truth and love; but to reach his example and to test its unerring Science according to his rule, healing sickness, sin, and death, a better understanding of God as divine Principle, Love, rather than personality or the man Jesus, is required.

6. 53 : 4 (mégsem)-8

... mégsem volt még ember, aki annyira távol állt volna a vágyaktól és szenvedélyektől, mint a Názáreti. Élesen és rendíthetetlenül dorgálta a vétkeseket, mert barátjuk volt; ezért itta a keserűség poharát.

6. 53 : 4 (there)-7

… there never lived a man so far removed from appetites and passions as the Nazarene. He rebuked sinners pointedly and unflinchingly, because he was their friend; hence the cup he drank.

7. 7 : 1-7

Az egyetlen udvarias mondat, amit a tévedéshez intézett az volt, hogy „Távozz tőlem, Sátán!” Még erősebb bizonyítéka található annak, hogy Jézus dorgálása éles és metsző volt, saját szavaiban, szavakban, melyek megmutatják, hogy az ilyen erőteljes kifejezések szükségesek voltak, amikor kiűzött ördögöket és meggyógyított betegeket és vétkeseket. A tévedés feladása megfosztja az anyagi érzetet hamis igényeitől.

7. 7 : 1-7

The only civil sentence which he had for error was, "Get thee behind me, Satan." Still stronger evidence that Jesus' reproof was pointed and pungent is found in his own words, — showing the necessity for such forcible utterance, when he cast out devils and healed the sick and sinning. The relinquishment of error deprives material sense of its false claims.

8. 51 : 19-24, 28-8

Az ő tökéletes példája mindnyájunk üdvözüléséért volt, de csak azáltal, hogy ugyanazokat a munkákat cselekesszük, mint amiket ő cselekedett, és amelyeket másokat tanított cselekedni. Az ő célja a gyógyítással nem csupán az egészség helyreállítása volt, hanem hogy az ő isteni Alapelvét demonstrálja. Isten által, az Igazság és Szeretet által inspiráltatott, mindenben, amit mondott és tett.

Jézus önzetlen volt. Lelkisége elválasztotta az érzékiségtől, és oka volt annak, hogy az önző materialisták gyűlöljék őt; de ez a spiritualitás volt az, ami képessé tette Jézust a betegek gyógyítására, a gonosz kiűzésére és a halottak feltámasztására.

Kora ifjúságától „Atyjának dolga”-ival foglalatoskodott. Törekvései távol estek az övéiktől. Az ő mestere a Szellem volt, azok mestere az anyag. Ő Istent szolgálta; ők Mammont szolgálták. Az ő vonzalmai tiszták voltak; az övéik testi volt. Az ő érzékei magába szívták az egészség, a szentség és az élet lelki bizonyítékát; azok érzékei ellentétesen tanúskodtak, és a vétel, a betegség és halál anyagi bizonyítékát nyelték el.

8. 51 : 19-24, 28-8

His consummate example was for the salvation of us all, but only through doing the works which he did and taught others to do. His purpose in healing was not alone to restore health, but to demonstrate his divine Principle. He was inspired by God, by Truth and Love, in all that he said and did.

Jesus was unselfish. His spirituality separated him from sensuousness, and caused the selfish materialist to hate him; but it was this spirituality which enabled Jesus to heal the sick, cast out evil, and raise the dead.

From early boyhood he was about his "Father's business." His pursuits lay far apart from theirs. His master was Spirit; their master was matter. He served God; they served mammon. His affections were pure; theirs were carnal. His senses drank in the spiritual evidence of health, holiness, and life; their senses testified oppositely, and absorbed the material evidence of sin, sickness, and death.

9. 52 : 19-28

„A „fájdalmak embere” értette meg legjobban az anyagi élet és intelligencia semmiségét és a mindent magában foglaló Isten, a jó hatalmas ténylegességét. Ez volt az Elme általi gyógyítás, vagy Krisztusi Tudomány, két kardinális pontja, amely Szeretettel vértezte őt fel. Isten legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni hatalmat tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem minden időkre: Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.” és „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik.”

9. 52 : 19-28

The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty actuality of all-inclusive God, good. These were the two cardinal points of Mind-healing, or Christian Science, which armed him with Love. The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples, speaking not for their day only but for all time: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also;" and "These signs shall follow them that believe."

10. 40 : 25-30

Mennyei Atyánk, az isteni Szeretet, megköveteli, hogy minden ember kövesse Mesterünk és apostolai példáját, és ne csak személyiségét imádja. Szomorú, hogy az istentisztelet kifejezés olyan általánosan csak nyilvános imádkozást jelent a mindennapi cselekedetek helyett.

10. 40 : 25-30

Our heavenly Father, divine Love, demands that all men should follow the example of our Master and his apostles and not merely worship his personality. It is sad that the phrase divine service has come so generally to mean public worship instead of daily deeds.

11. 41 : 6-7

Miként Mesterünk tette, úgy nekünk is el kell fordulnunk az anyagi érzettől a lét lelki érzetéhez.

11. 41 : 6-7

Like our Master, we must depart from material sense into the spiritual sense of being.

12. 28 : 15-24

Jézusnak sem eredetét, sem jellemét, sem munkálkodását nem értették meg általánosan. Természetének egyetlen alkotóelemét sem ítélte meg helyesen az anyagi világ. Még igazságossága és tisztasága sem akadályozta meg az embereket abban, hogy azt mondják: Falánk, és a tisztátalanok barátja, a pártfogója pedig Belzebúb.

Emlékezz, te Keresztény mártír, hogy elég, ha méltónak találtatsz, hogy megoldjad Mestered saruit!

12. 28 : 15-24

Neither the origin, the character, nor the work of Jesus was generally understood. Not a single component part of his nature did the material world measure aright. Even his righteousness and purity did not hinder men from saying: He is a glutton and a friend of the impure, and Beelzebub is his patron.

Remember, thou Christian martyr, it is enough if thou art found worthy to unloose the sandals of thy Master's feet!

13. 55 : 15-26

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

13. 55 : 15-26

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████