VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 14. |

VASÁRNAP 2022. AUGUSZTUS 14.TÁRGY — Lélek

SubjectSoul

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 23 : 3

Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.Golden Text: Psalm 23 : 3

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 139 : 1-10


1.     Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.

2.     Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.

3.     Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.

4.     Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!

5.     Elõl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.

6.     Csodálatos elõttem [e] tudás, magasságos, nem érthetem azt.

7.     Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?

8.     Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.

9.     Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:

10.     Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed tartana engem.

Responsive Reading: Psalm 139 : 1-10

1.     O Lord, thou hast searched me, and known me.

2.     Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

3.     Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

4.     For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.

5.     Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

6.     Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.

7.     Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

8.     If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

9.     If I take the wings of the morning, and dwell in the utter­most parts of the sea;

10.     Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 103 : 1-6, 13, 14 (;-ig), 15-22

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

6     Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

13     Amilyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.

14     Mert õ tudja a mi formáltatásunkat;

15     Az embernek napjai olyanok, mint a fű; úgy virágzik, mint a mezőnek virága.

16     Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.

17     De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága a fiaknak fiain;

18     Azokon, a kik megtartják az õ szövetségét és megemlékeznek az õ parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

19     Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.

20     Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, a kik teljesítitek az õ rendeletét, hallgatván az õ rendeletének szavára.

21     Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!

22     Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!

1. Psalm 103 : 1-6, 13, 14 (to ;), 15-22

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

13     Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

14     For he knoweth our frame;

15     As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

16     For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

17     But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children’s children;

18     To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

19     The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

20     Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

21     Bless ye the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

22     Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.

2. Lukács 4 : 14-21

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

16     És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17      És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19     Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20     És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.

21     Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

2. Luke 4: 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

3. Lukács 13 : 10-17

10     Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton.

11     Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni.

12     Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedből."

13     És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

14     Felelvén pedig a zsinagógafõ, haragudva, hogy szombat[nap]on gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, a melyen munkálkodni kell; azokon jõjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.

15     Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombat[nap]on nem oldja-é el mindenitek az õ ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?

16     Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?"

17     Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

3. Luke 13 : 10-17

10     And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11     And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

12     And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13     And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14     And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

15     The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?

16     And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

17     And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

4. Máté 10 : 1, 5 (:-ig), 8, 20, 28 (;-ig), 29-31, 42

1     Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.

5     Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván:

8     Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.

20     Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik;

29     Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!

30     Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.

31     Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

42     És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.

4. Matthew 10 : 1, 5 (to 3rd ,), 8, 20, 28 (to :), 29-31, 42

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

20     For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

28     And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul:

29     Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

30     But the very hairs of your head are all numbered.

31     Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

42     And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

5. I Korintusiakhoz 15 : 51-54

51     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

52     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

53     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54     Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

5. I Corinthians 15 : 51-54

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.Tudomány és Egészség


1. 587 : 5-8

Jó. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 30 : 19-1

Mint az Igazság egyéni eszménye, Krisztus Jézus eljött, hogy megdorgálja a rabbinusi tévedést és minden vétket, betegséget és halált -, hogy kijelölje az Igazság és az Élet útját. Ez az eszmény Jézus egész földi pályafutásában ki lett mutatva, ami a különbségre mutat a Lélek és az anyagi érzet, az Igazság és a tévedés sarjadékai között.

Ha eléggé győzedelmeskedtünk az anyagi érzet tévedései felett, hogy a Lelket engedjük uralomra jutni, akkor utálni fogjuk a vétket, és minden álarca alatt megdorgáljuk. Csakis ily módon áldhatjuk ellenségeinket, bár talán nem így értelmezik szavainkat. Nem választhatunk önmagunknak, hanem Jézus tanítása szerint kell kidolgoznunk üdvösségünket. Szelíden és hatalommal hirdette a szegényeknek az evangéliumot.

2. 30 : 19-1

As the individual ideal of Truth, Christ Jesus came to rebuke rabbinical error and all sin, sickness, and death, — to point out the way of Truth and Life. This ideal was demonstrated throughout the whole earthly career of Jesus, showing the difference between the offspring of Soul and of material sense, of Truth and of error.

If we have triumphed sufficiently over the errors of material sense to allow Soul to hold the control, we shall loathe sin and rebuke it under every mask. Only in this way can we bless our enemies, though they may not so construe our words. We cannot choose for ourselves, but must work out our salvation in the way Jesus taught. In meekness and might, he was found preaching the gospel to the poor.

3. 204 : 30-6

Az a hiedelem, hogy Isten az anyagban él, panteisztikus. A tévedésnek, amely azt mondja, hogy a Lélek a testben van, és a jó a gonoszban, az Elme az anyagban, vissza kell vonnia ezt, és tartózkodnia az ilyen kijelentésektől, különben Isten továbbra is rejtve marad az emberiség előtt, és a halandók vétkezni fognak anélkül, hogy tudnák, hogy vétkeznek, a Szellem helyett az anyagra fognak támaszkodni, bénán fognak botladozni, ittasan összeesni, betegségben sínylődni, mindez pedig vakságuk, Istenre és az emberre vonatkozó hamis érzetük miatt.

3. 204 : 30-6

The belief that God lives in matter is pantheistic. The error, which says that Soul is in body, Mind is in matter, and good is in evil, must unsay it and cease from such utterances; else God will continue to be hidden from humanity, and mortals will sin without knowing that they are sinning, will lean on matter instead of Spirit, stumble with lameness, drop with drunkenness, consume with disease, — all because of their blindness, their false sense concerning God and man.

4. 70 : 12-9

A fűszáltól kezdve a csillagokig, az isteni Elme tart fenn minden azonosságot mint tisztán megkülönböztethető és örök. A kérdések a következők: Mik Isten azonosságai? Mi a Lélek? A megformált dologban létezik-e élet vagy lélek?

Semmi sem valódi és örök - semmi sem Szellem - csak Isten és az Ő gondolata. A gonosznak nincs valósága. Az sem nem személy, hely vagy dolog, hanem egyszerűen csak egy hiedelem, az anyagi érzet illúziója.

Minden valóságnak az identitása vagy ideája örökké folytatódik; de a Szellem vagy mindennek az isteni Alapelve, nincs a Szellem formációiban benne. A Lélek szinonim a Szellemmel, Istennel, a teremtő, kormányzó, végtelen Alapelvvel a véges formán kívül, amely formák csak tükröznek.

4. 70 : 12-9

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

Nothing is real and eternal, — nothing is Spirit, — but God and His idea. Evil has no reality. It is neither person, place, nor thing, but is simply a belief, an illusion of material sense.

The identity, or idea, of all reality continues forever; but Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

5. 467 : 1-23

Kérdés. — Mik a Tudomány vagy Lélek követelményei?

Válasz. — E Tudomány első kívánalma „Ne imádj más istent rajtam kívül!”. Ez az én a Szellem. A parancsolat tehát ezt jelenti: Ne legyen más intelligenciád, más életed, más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, csak az, amely lelki. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete. Az emberiség olyan mértékben válik tökéletessé, ahogyan ez a tény egyértelmű lesz, a háborúk megszűnnek és az emberek igaz testvérisége kialakul. Az ember, amikor nincs más istene és nem fordul máshoz, csak az egy tökéletes Elméhez, Isten hasonlatossága, tiszta és örök és azzal az Elmével bír, mint amely Krisztusban is volt.

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül. A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban.

5. 467 : 1-23

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

6. 170 : 14-17

Az Igazság követelményei szellemiek, és a testet az Elmén keresztül érik el. Az ember szükségleteinek legjobb értelmezője az mondta: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.”

6. 170 : 14-17

The demands of Truth are spiritual, and reach the body through Mind. The best interpreter of man's needs said: "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink."

7. 259 : 6-14

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

7. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

8. 210 : 11-18

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta. Jézus ugyanazzal a metafizikai eljárással gyógyította a betegséget, mint a vétket.

8. 210 : 11-18

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation. Jesus healed sickness and sin by one and the same metaphysical process.

9. 301 : 17-32

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. A halandó ember önmaga előtt anyagi szubsztanciának látszik, holott az ember „képmás” (eszme). A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

Ez a hamisság azt feltételezi, hogy a lélek az anyagi formáknak egy nem-szubsztanciális lakója, az ember pedig anyagi és nem spirituális.

9. 301 : 17-32

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

This falsity presupposes soul to be an unsubstantial dweller in material forms, and man to be material instead of spiritual.

10. 280 : 25-30

Helyesen értve, ahelyett, hogy egy érzékekkel rendelkező anyagi formával bírna, az embernek érzéketlen teste van; és Isten, az ember és minden létezés Lelke, Saját individualitásában, harmóniájában és halhatatlanságában állandóként, ezen kvalitásokat osztja meg és állandósítja az emberben - Elme és nem anyag által.

10. 280 : 25-30

Rightly understood, instead of possessing a sentient material form, man has a sensationless body; and God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter.

11. 477 : 22-26

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése.

11. 477 : 22-26

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████