VASÁRNAP 2022. ÁPRILIS 24. |

VASÁRNAP 2022. ÁPRILIS 24.TÁRGY — Halál Utáni Próbatétel

SubjectProbation After Death

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 15 : 26

Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.Golden Text: I Corinthians 15 : 26

The last enemy that shall be destroyed is death.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 25 : 6-8; Rómaiakhoz 13 : 11, 12; I Korintusiakhoz 15 : 20, 25


6.     Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

7.     Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.

8.     Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr!

11.     Most van itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.

12.     az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.

20.     Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

25.     Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.

Responsive Reading: Isaiah 25 : 6-8Romans 13 : 11, 12I Corinthians 15 : 20, 25

6.     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7.     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8.     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

11.     Now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12.     The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

20.     Now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

25.     For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 37 : 3-6, 35-37

3     Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

4     Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

5     Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

6     Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.

35     Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa;

36     De elmúlt és ímé nincsen! kerestem, de nem található.

37     De nézd csak az igaz embert, figyeld meg a becsületesek sorsát! Mert a jövő a békességet szerető embereké.

1. Psalm 37 : 3-6, 35-37

3     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

5     Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

6     And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

35     I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.

36     Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.

37     Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

2. János 10 : 23-29

23     És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.

24     Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk egyértelműen!

25     Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

26     De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:

27     Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem:

28     És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

29     Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből.

2. John 10 : 23-29

23     And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24     Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25     Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.

26     But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

27     My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28     And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

29     My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

3. János 8 : 31, 32, 51

31     Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32     És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

51     Bizony, bizony, mondom néktek, Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.

3. John 8 : 31, 32, 51

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

51     Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

4. Lukács 7 : 11-16

11     Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

16     Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét."

4. Luke 7 : 11-16

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16     And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

5. Márk 8 : 34-36

34     Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

35     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

36     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?

5. Mark 8 : 34-36

34     And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

35     For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.

36     For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

6. Márk 9 : 1

1     Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.

6. Mark 9 : 1

1     And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

7. Rómaiakhoz 8 : 28, 31, 35, 37-39

28     Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

31.     Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

7. Romans 8 : 28, 31, 35, 37-39

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

31     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

8. Jelenések 1: 1

1     Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az õ szolgáinak, amiknek meg kell lenniök hamar: Õ pedig elküldvén [azt] az õ angyala által, megjelenté az õ szolgájának Jánosnak,

8. Revelation 1 : 1

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

9. Jelenések 20: 1-6

1     És láték egy angyalt leszállani a mennybõl, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.

2     És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendõre,

3     És veté õt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé õ felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendõ; azután el kell néki oldoztatni egy kevés idõre.

4     És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és [látám] azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

5     A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendõ. Ez az elsõ feltámadás.

6     Boldog és szent, akinek része van az elsõ feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak õ vele ezer esztendeig.

9. Revelation 20 : 1-6

1     And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

2     And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

3     And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

4     And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

5     But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.

6     Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.Tudomány és Egészség


1. 470 : 21-24, 32-5

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése.

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

1. 470 : 21-24, 32-5

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

2. 476 : 4-5

Az isteni Tudományban Isten és a valóságos ember, mint isteni Alapelv és eszme, elválaszthatatlanok.

2. 476 : 4-5

In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

3. 487 : 3-6, 27-29

Az Élet halhatatlan. Az élet az ember eredete és végső célja, mely soha nem érhető el a halál által, hanem mind azelőtt és mind azután, amit halálnak neveznek azáltal nyerhető el, hogy Igazság ösvényén járunk.

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

3. 487 : 3-6, 27-29

Life is deathless. Life is the origin and ultimate of man, never attainable through death, but gained by walking in the pathway of Truth both before and after that which is called death.

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

4. 429 : 31-12

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban?

4. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

5. 42 : 5-8

A halálban való általános hiedelem nem nyújt semmilyen előnyt. Nem teheti nyilvánvalóvá az Életet vagy Igazságot. Végül majd kiderül, hogy a halál egy halandó álom, amely a sötétségből jön, és a világosságban eltűnik.

5. 42 : 5-8

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

6. 296 : 4-13

A haladás tapasztalatból ered. Az a halandó ember érlelődése, amely által elhagyja a halandót a halhatatlanért. Itt vagy a túlvilágon, a szenvedésnek vagy a Tudománynak meg kell semmisítenie minden illúziót az életről és elméről, és meg kell újítania az anyagi érzetet és ént. Az ó embert cselekedeteivel együtt le kell vetkőzni. Semmi sem halhatatlan, ami érzékies vagy vétkes. Nem a szerves anyag halála, hanem egy hamis anyagi érzet és a vétek halála az, ami feltárja, hogy az ember és az Élet harmonikus, valóságos és örök.

6. 296 : 4-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

7. 409 : 27-3

Nincs jogunk azt mondani, hogy az élet az anyagtól függ most, de nem fog tőle függeni a halál után. Nem tölthetjük itteni napjainkat az Élet Tudománya figyelmen kívül hagyásával, és várhatunk a síron túl jutalmat ezért az tudatlanságért. A halál nem tesz minket harmónikussá és halhatatlanná tudatlanságunk kárpótlásaként. Ha most nem törődünk a Krisztusi Tudománnyal, ami szellemi és örök, akkor nem leszünk készen a spirituális Életre a másvilágon.

7. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

8. 290 : 23-27

A vétek és a tévedés, amelyek a halál pillanatában fogva tartanak bennünket, nem szűnnek meg abban a pillanatban, hanem ezeknek a tévedéseknek a haláláig tartanak. Ahhoz, hogy teljesen lelki legyen, az embernek bűntelennek kell lennie, és csak akkor válik azzá, amikor eléri a tökéletességet.

8. 290 : 23-27

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors. To be wholly spiritual, man must be sinless, and he becomes thus only when he reaches perfection.

9. 291 : 12-18

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

9. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

10. 76 : 32-18

A Szellem és a végtelenség felismerése nem jön hirtelen sem itt, sem a túlvilágon. A jámbor Polikárp mondta: „Nem fordulhatok nyomban a jótól a gonoszhoz.” Más halandók sem teljesítik a változást a tévedéstől az igazsághoz egyetlen ugrással.

A létezés továbbra is a testi érzék hiedelme marad egészen addig, amíg a létezés Tudományát el nem érjük. A hiba saját önpusztítását hozza magával mind most, mind ezután, mivel a halandó elme teremti meg saját fizikai kondícióit. A halál meg fog történni a létezés következő síkján, ahogy ezen, mindaddig, amíg az Élet lelki megértését el nem érjük. Akkor és nem előtte lesz demonstrálva, hogy „a második halálnak nincs hatalma.”

Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az anyagi élet ezen álma, mely felöleli annak úgynevezett élvezeteit és fájdalmait, eltűnjön a tudatból, „ember nem tudja... sem a Fiú, csak az Atya.” Ez a periódus hosszabb vagy rövidebb tartamú lesz a hiba makacsságától függően.

10. 76 : 32-18

The recognition of Spirit and of infinity comes not suddenly here or hereafter. The pious Polycarp said: "I cannot turn at once from good to evil." Neither do other mortals accomplish the change from error to truth at a single bound.

Existence continues to be a belief of corporeal sense until the Science of being is reached. Error brings its own self-destruction both here and hereafter, for mortal mind creates its own physical conditions. Death will occur on the next plane of existence as on this, until the spiritual understanding of Life is reached. Then, and not until then, will it be demonstrated that "the second death hath no power."

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

11. 427 : 17-21, 29-2

Ha az ember sohasem győzi le a halált, akkor miért mondja a Szentírás: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.”? Az Ige tartalma megmutatja, hogy olyan arányban győzedelmeskedünk a halál felett, amilyen arányban legyőzzük a vétket.

A halál álmát le kell győzni az Elme által itt vagy a másvilágon. A gondolat fel fog ébredni saját anyagi kijelentéséből „halott vagyok”, hogy meghallja az Igazság trombitaszavát: „Nincs halál, sem tétlenség, beteges vagy túlzott működés vagy reakció.”

11. 427 : 17-21, 29-2

If man is never to overcome death, why do the Scriptures say, "The last enemy that shall be destroyed is death"? The tenor of the Word shows that we shall obtain the victory over death in proportion as we overcome sin.

The dream of death must be mastered by Mind here or hereafter. Thought will waken from its own material declaration, "I am dead," to catch this trumpet-word of Truth, "There is no death, no inaction, diseased action, overaction, nor reaction."

12. 428 : 6-14

Ebben a nagyszerű pillanatban az ember előjoga, hogy bizonyítsa Mesterünk szavait: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”.

12. 428 : 6-14

Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

13. 492 : 7-12

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a halhatatlanságra.

13. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████