VASÁRNAP 2022. ÁPRILIS 10. |

VASÁRNAP 2022. ÁPRILIS 10.TÁRGY — Valós-e A Bűn, A Betegség És A Halál?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

ARANY SZÖVEG : 1 János 5 : 14

Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.Golden Text: I John 5 : 14

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 107 : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20


1.     Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2.     Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,

5.     Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük.

6.     De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből.

8.     Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,

9.     mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

14.     Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte.

20.     Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket.

Responsive Reading: Psalm 107 : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20

1.     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2.     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy.

5.     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6.     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

8.     Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9.     For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

14.     He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

20.     He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 65 : 2

3     Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember.

1. Psalm 65 : 2

2     O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.

2. Zsoltárok 42 : 2-6, 9

2     Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

3     Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?

4     Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened?

5     Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam [ezelőtt] és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.

6     Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

9     Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.

2. Psalm 42 : 1-5, 8 (the Lord)

1     As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

2     My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?

3     My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?

4     When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multi-tude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.

5     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

8     …the Lord will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

3. Máté 4 : 23-25

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

24     És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

25     És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

3. Matthew 4 : 23-25

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

25     And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and from beyond Jordan.

4. Lukács 11 : 1, 2 (:-ig)

1     És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

2     Monda pedig nékik:

4. Luke 11 : 1, 2 (to 1st ,)

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

2     And he said unto them,

5. Máté 6 : 6 (amikor), 9-13

6     amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

9     Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10     Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11     A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12     És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

5. Matthew 6 : 6 (when thou prayest), 9-13

6     …when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

9     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10     Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11     Give us this day our daily bread.

12     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

6. Máté 7 : 7-10, 11 (mennyivel)

7     Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.

8     Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

9     Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki,

10     vagy ha halat kér, kígyót ad neki?

11     ...mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?

6. Matthew 7 : 7-10, 11 (how much)

7     Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8     For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

9     Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

10     Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

11     …how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

7. Máté 8 : 5-10, 13

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9     Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

7. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

8. Máté 9 : 1-8

1     Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába.

2     És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid."

3     Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."

4     Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt szívetekben?

5     Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?

6     Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"

7     Az pedig felkelt, és hazament.

8     Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

8. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

9. Lukács 7 : 11-15

11     Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

9. Luke 7 : 11-15

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

10. Máté 10 : 1, 5 (:-ig), 8

1     Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.

5     Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván:

8     Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.

10. Matthew 10 : 1, 5 (to 3rd ,), 8

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

11. Jakab 5 : 13-16

13     Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!

14     Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15     És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

16     Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

11. James 5 : 13-16

13     Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.

14     Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

15     And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

16     Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.Tudomány és Egészség


1. 473 : 7-12

Az Isten-alapelv mindenütt jelenlévő és mindenható. Isten mindenhol van, és Ő rajta kívül semmi nincs jelen vagy bír hatalommal. A Krisztus az Igazság eszméje, amely eljön, hogy meggyógyítsa a betegséget és a bűnt a Keresztény Tudomány által, amely minden hatalmat Istennek tulajdonít.

1. 473 : 7-12

The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God.

2. 395 : 11-14

Amikor az isteni Tudomány felülkerekedik a testi elmébe vetett hiten, és az Istenben való hit megsemmisít minden vétekbe és a gyógyítás anyagi módszereibe vetett hitet, akkor a bűn, betegség és halál el fog tűnni.

2. 395 : 11-14

When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

3. 228 : 27-29 (a második .-ig)

Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek.

3. 228 : 27-29 (to 2nd .)

The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

4. 1 : 1-9

Az imádság, amely megreformálja a vétkest és meggyógyítja a beteget, egy abszolút hit abban, hogy Isten számára minden lehetséges - az Ő, egy önzetlen szeretet lelki megértése. Függetlenül attól, hogy más mit mondana vagy gondolna erről a tárgyról, én tapasztalatból beszélek. Az imádság, őrködés és munkálkodás, önfeláldozással kombinálva, Isten kegyes módszerei mindannak elérésére, amit sikeresen tettek az emberiség kereszténnyé tételéért és egészségéért.

4. 1 : 1-9

The prayer that reforms the sinner and heals the sick is an absolute faith that all things are possible to God, — a spiritual understanding of Him, an unselfed love. Regardless of what another may say or think on this subject, I speak from experience. Prayer, watching, and working, combined with self-immolation, are God's gracious means for accomplishing whatever has been successfully done for the Christianization and health of mankind.

5. 12 : 1-15

„A hitbõl való imádság megtartja a beteget” - mondja a Szentírás. Mi ez a gyógyító imádság? Csupán a kérésnek, hogy Isten gyógyítsa meg a beteget, nincs hatalma arra, hogy az isteni jelenlétből többet nyerjen el, mint ami mindig is kéznél van. Az ilyen imádság betegre való jótékony hatása az emberi elmére hat, mely ezáltal erőteljesebb hatást fejt ki a testen az Istenben való vak hit által. Ez azonban az egyik hiedelem, mely kitaszítja a másikat - az ismeretlenben való hiedelem, mely kiveti a betegségben való hiedelmet. Az sem nem Tudomány, sem nem Igazság, ami vak hit által működik, és nem is a Jézusban manifesztálódott isteni gyógyító Alapelv emberi megértése, akinek alázatos imádságai az Igazság mély és tudatos tiltakozásai voltak - az ember Istenhez való hasonlatosságáról és az ember Igazsággal és Szeretettel való egységéről.

5. 12 : 1-15

"The prayer of faith shall save the sick," says the Scripture. What is this healing prayer? A mere request that God will heal the sick has no power to gain more of the divine presence than is always at hand. The beneficial effect of such prayer for the sick is on the human mind, making it act more powerfully on the body through a blind faith in God. This, however, is one belief casting out another, — a belief in the unknown casting out a belief in sickness. It is neither Science nor Truth which acts through blind belief, nor is it the human understanding of the divine healing Principle as manifested in Jesus, whose humble prayers were deep and conscientious protests of Truth, — of man's likeness to God and of man's unity with Truth and Love.

6. 14 : 12-30 következő oldal

Ébredj egyetlen pillanatra annak tudatára, hogy az Élet és az értelem tisztán lelki - sem az anyagban, sem az anyagból való - és a test nem fog panaszkodni. Ha a betegség hiedelmében szenvedsz, hirtelen jól fogod magad érezni. A szomorúság örömre változik, amikor a test a lelki Élet, Igazság és Szeretet uralma alatt áll. Innen ered Jézus ígéretének reménye: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” ... Mert én az Atyához megyek, - [mert az Ego hiányzik a testből, és jelen van az Igazsággal és Szeretettel.] Az Úr imája a Lélek imája, nem az anyagi érzeté.

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”.

„Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.”

Így szólt Jézus. A belső szoba a Szellem szentélyét jelképezi, melynek ajtaja kizárja a vétkes érzetet, de beengedi az Igazságot, Életet és Szeretetet. Zárva a tévedés előtt, nyitva áll az Igazságra, és fordítva. Az Atya, aki titokban van, láthatatlan a fizikai érzékek számára, de Ő mindent ismer, és az indítéknak, nem pedig a beszédnek megfelelően jutalmaz. Ahhoz, hogy az imádság szívébe jussunk, a tévedő érzékek ajtajának zárva kell lenniük. Az ajkaknak el kell némulniuk, és a materializmusnak hallgatnia kell, hogy az ember meghallgatást találjon a Szellemnél, az isteni Alapelvnél, Szeretetnél, amely elpusztít minden hibát.

Annak érdekében, hogy helyesen imádkozzunk, be kell térnünk a belső szobánkba és magunkra zárni az ajtót. Csöndben kell maradnunk és elhallgattatni az anyagi érzékeket. Az őszinte vágyakozások csendes szentélyében tagadnunk kell a bűnt és Isten mindenségét állítanunk. El kell határoznunk, hogy felvesszük a keresztet, és őszinte szívvel kell a bölcsességért, Igazságért és Szeretetért dolgoznunk és őrködnünk. „Szüntelenül imádkoz”-nunk kell. Az ilyen imádság meghallgattatik, amennyiben kívánságunkat gyakorlatba helyezzük. Mesterünk rendelkezése, hogy titokban imádkozzunk és hagyjuk, hogy életünk igazolja őszinteségünket.

A keresztények titkos szépségnek és bőségnek örvendeznek, amely a világ elől el van rejtve, de Isten előtt ismert. Az önzetlenség, tisztaság és szeretet állandó imádság. Gyakorlás és nem kinyilatkoztatás, megértés és nem hiedelem az, ami elnyeri a mindenhatóság figyelmét és segítségét, és ez minden bizonnyal végtelen áldásokban részesít.

6. 14 : 12-30 next page

Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. If suffering from a belief in sickness, you will find yourself suddenly well. Sorrow is turned into joy when the body is controlled by spiritual Life, Truth, and Love. Hence the hope of the promise Jesus bestows: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also; ... because I go unto my Father," — [because the Ego is absent from the body, and present with Truth and Love.] The Lord's Prayer is the prayer of Soul, not of material sense.

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

"When thou prayest, enter into thy closet, and, when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly."

So spake Jesus. The closet typifies the sanctuary of Spirit, the door of which shuts out sinful sense but lets in Truth, Life, and Love. Closed to error, it is open to Truth, and vice versa. The Father in secret is unseen to the physical senses, but He knows all things and rewards according to motives, not according to speech. To enter into the heart of prayer, the door of the erring senses must be closed. Lips must be mute and materialism silent, that man may have audience with Spirit, the divine Principle, Love, which destroys all error.

In order to pray aright, we must enter into the closet and shut the door. We must close the lips and silence the material senses. In the quiet sanctuary of earnest longings, we must deny sin and plead God's allness. We must resolve to take up the cross, and go forth with honest hearts to work and watch for wisdom, Truth, and Love. We must "pray without ceasing." Such prayer is answered, in so far as we put our desires into practice. The Master's injunction is, that we pray in secret and let our lives attest our sincerity.

Christians rejoice in secret beauty and bounty, hidden from the world, but known to God. Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings.

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

Ezt az előrehaladott lelki megértést az anyagi dolgok nagy feláldozásának kell megelőznie. A legmagasabb imádság nem csupán a hit imádsága; az demonstráció. Az ilyen imádság meggyógyítja a betegséget, és el kell pusztítania a bűnt és halált.

Mesterünk tanítványainak egyetlen rövid imádságot tanított, melyet utána az Úr Imádságának hívunk. Mesterünk azt mondta: "Ti tehát így imádkozzatok”, és megadta az imádságot, amely minden emberi szükségletre választ ad.

Itt hadd adjam meg, mit értek én az Úr imájának lelki jelentéseként:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Mi Atya-Anya Istenünk, teljesen harmonikus,

Szenteltessék meg a te neved;

Imádandó Egyetlen.

Jöjjön el a Te országod.

A Te országod eljött; Te örökké jelen vagy.

Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Tégy képessé bennünket arra, hogy tudjuk - hogy amint a mennyben, úgy a földön is - Isten mindenható, legfőbb.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

Adj kegyelmet a mai napra; tápláld a kiéhezett lelkiállapotokat;

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

És a Szeretet szeretetben tükröződik;

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

És Isten nem visz minket kísértésbe, hanem megszabadít a vétektől, a betegségtől és haláltól.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

A great sacrifice of material things must precede this advanced spiritual understanding. The highest prayer is not one of faith merely; it is demonstration. Such prayer heals sickness, and must destroy sin and death.

Our Master taught his disciples one brief prayer, which we name after him the Lord's Prayer. Our Master said, "After this manner therefore pray ye," and then he gave that prayer which covers all human needs.

Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer:

Our Father which art in heaven,

     Our Father-Mother God, all-harmonious,

Hallowed be Thy name.

     Adorable One.

Thy kingdom come.

     Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

Thy will be done in earth, as it is in heaven.

     Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us this day our daily bread;

     Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

     And Love is reflected in love;

And lead us not into temptation, but deliver us from evil;

     And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

     For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████