VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 31. |

VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 31.TÁRGY — Örök Büntetés

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : Jób 5 : 17

Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg!Golden Text: Job 5 : 17

Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsidókhoz írt levél 12: 6-8, 11-13


6.     mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

7.     Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?

8.     Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

11.     Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.

12.     Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg,

13.     és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.

Responsive Reading: Hebrews 12 : 6-8, 11-13

6.     For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

7.     If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

8.     But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons.

11.     Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

12.     Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;

13.     And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Mikeás 6 : 8

8     Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

1. Micah 6 : 8

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. Zsoltárok 1 : 1-6

1     Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

2     hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

3     Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

4     Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.

5     Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.

6     Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

2. Psalm 1 : 1-6

1     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

4     The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

5     Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

6     For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

3. I Királyok 16 : 29 (első .-ig), 30-33

29     Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a harmincnyolcadik évében lett Izráel királya.

30     Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje.

31     Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni.

32     Oltárt is állított a Baalnak a Samáriában épített Baal-templomban.

33     Készíttetett Aháb Asérá-szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat, Izráel Istenét, mint Izráel valamennyi királya őelőtte.

3. I Kings 16 : 29 (to :), 30-33

29     And in the thirty and eighth year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel:

30     And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him.

31     And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him.

32     And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.

33     And Ahab made a grove; and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him.

4. I Királyok 17 : 1

1     És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint.

4. I Kings 17 : 1

1     And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.

5. I Királyok 21 : 17, 18 (harmadik ,-ig), 20-22, 27-29 (;-ig)

17     Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez:

18     Eredj, menj el Aháb izráeli király elé, aki Samáriában lakik,

20     Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt mondta: Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr.

21     Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből Aháb férfiutódait, apraját-nagyját!

22     Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijjá fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izráelt.

27     Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt-kelt.

28     Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez:

29     Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet;

5. I Kings 21 : 17, 18 (to :), 20-22, 27-29 (to :)

17     And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying,

18     Arise, go down to meet Ahab king of Israel, which is in Samaria:

20     And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee: because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord.

21     Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will cut off from Ahab him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel,

22     And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.

27     And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went softly.

28     And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying,

29     Seest thou how Ahab humbleth himself before me? because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days:

6. Zsoltárok 2 : 1-5, 10, 11

1     Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek?

2     Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen:

3     Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!

4     A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket.

5     Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket:

10     Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek!

11     Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok!

6. Psalm 2 : 1-5, 10, 11

1     Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

2     The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against his anointed, saying,

3     Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

4     He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.

5     Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.

10     Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

11     Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling.

7. Rómaiakhoz 7 : 18-20, 22-25 (!-ig)

18     Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.

19     Nem a jót cselekszem, amelyet akarok; hanem a gonoszt, melyet nem akarnék, azt cselekszem.

20     Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.

22     Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint,

23     e tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.

24     Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?

25     Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!

7. Romans 7 : 18-20, 22-25 (to 1st .)

18     For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.

19     For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.

20     Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

22     For I delight in the law of God after the inward man:

23     But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.

24     O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?

25     I thank God through Jesus Christ our Lord.

8. 1 Sámuel 16 : 7 (mert)

7 ...Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

8. I Samuel 16 : 7 (for the)

…for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

9. Zsoltárok 34 : 18-22

18     Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

19     Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.

20     Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.

21     Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat.

22     Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.

9. Psalm 34 : 18-22

18     The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.

19     Many are the afflictions of the righteous: but the Lord delivereth him out of them all.

20     He keepeth all his bones: not one of them is broken.

21     Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.

22     The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

10. Zsoltárok 94 : 12

12     Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, URam, és megtanítasz törvényedre,

10. Psalm 94 : 12

12     Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law;Tudomány és Egészség


1. 35 : 30-1

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest. Ha a vétkes büntetése itt nem volt elég ahhoz, hogy megreformálja őt, akkor a jó ember mennyországa pokol lenne a vétkes számára.

1. 35 : 30-1

The design of Love is to reform the sinner. If the sinner's punishment here has been insufficient to reform him, the good man's heaven would be a hell to the sinner.

2. 36 : 4-6, 7-9

Az isteni Tudomány felfedi annak szükségességét, hogy elegendőt szenvedjünk, akár a halál előtt, akár utána, hogy az kioltsa a bűn szeretetét.

2. 36 : 4-6, 7-9

Divine Science reveals the necessity of sufficient suffering, either before or after death, to quench the love of sin. … Escape from punishment is not in accordance with God's government, since justice is the handmaid of mercy.

3. 104 : 29-2

Törvényszékeink elfogadják a bizonyítékot mind a bűncselekmény indítóokára, mind az elkövetésére nézve. Nem világos-e, hogy az emberi elmének kell a testet egy gonosztett elkövetésére indítania? Nem a halandó elme-e a gyilkos? A kéz a halandó elme irányítása nélkül nem követhet el gyilkosságot.

3. 104 : 29-2

Our courts recognize evidence to prove the motive as well as the commission of a crime. Is it not clear that the human mind must move the body to a wicked act? Is not mortal mind the murderer? The hands, without mortal mind to direct them, could not commit a murder.

4. 105 : 13-15

Minden esetben a halandó elme a bűnöző, nem az anyag; és az emberi törvény helyesen értékeli a bűncselekményt, és a bíróságok észszerűen hoznak ítéletet az indítóok alapján.

4. 105 : 13-15

Mortal mind, not matter, is the criminal in every case; and human law rightly estimates crime, and courts reasonably pass sentence, according to the motive.

5. 542 : 1-13

Az anyagban való élet hiedelme minden lépésnél vétkezik. Magára vonja az isteni rosszallást, és megölné Jézust, csak hogy megszabaduljon a zavaró Igazságtól. Az anyagi hiedelmek megölnék a lelki eszmét, bárhol és bármikor jelenik meg. Ugyan a tévedés egy hazugság mögé bújik, és mentséget talál a vétekre, de a tévedés nem maradhat örökké rejtve. Az Igazság, örök törvényein keresztül, leleplezi a tévedést (hibát). Az Igazság okozza, hogy a bűn (vétek) elárulja önmagát, és a fenevad bélyegét nyomja a tévedésre. Még az arra való hajlam is, hogy a bűnösséget felmentsük vagy elrejtsük, büntetést von maga után. Az igazságosság elkerülése és az igazság tagadása a vétek állandósítására irányul, a bűn előidézésére, az önfegyelem veszélyeztetésére, az isteni irgalmasság kigúnyolására.

5. 542 : 1-13

The belief of life in matter sins at every step. It incurs divine displeasure, and it would kill Jesus that it might be rid of troublesome Truth. Material beliefs would slay the spiritual idea whenever and wherever it appears. Though error hides behind a lie and excuses guilt, error cannot forever be concealed. Truth, through her eternal laws, unveils error. Truth causes sin to betray itself, and sets upon error the mark of the beast. Even the disposition to excuse guilt or to conceal it is punished. The avoidance of justice and the denial of truth tend to perpetuate sin, invoke crime, jeopardize self-control, and mock divine mercy.

6. 105 : 22-27

Aki fejlett szellemi erejét, mint egy szökött gonosztevő, arra használja, hogy amint alkalom adódik, újabb kegyetlenségeket kövessen el, az soha nincs biztonságban. Isten fogja feltartóztatni. Az isteni igazságosság fogja megbilincselni. Vétkei malomkövek lesznek a nyaka körül, melyek lehúzzák a gyalázat és halál mélységébe.

6. 105 : 22-27

Whoever uses his developed mental powers like an escaped felon to commit fresh atrocities as opportunity occurs is never safe. God will arrest him. Divine justice will manacle him. His sins will be millstones about his neck, weighing him down to the depths of ignominy and death.

7. 266 : 20-21, 26-27

A bűnös a saját poklát teremti meg, amint gonoszt cselekszik, a szent pedig a saját mennyországát helyes cselekedete által.

A gonosz hiedelmek, amelyek a halandóktól erednek a pokol.

7. 266 : 20-21, 26-27

The sinner makes his own hell by doing evil, and the saint his own heaven by doing right.

The evil beliefs which originate in mortals are hell.

8. 196 : 6-10

Jobb a szenvedés, mely felébreszti a halandó elmét testi álmából, mint a hamis élvezetek, amelyek inkább állandósítják ezt az álmot. Csak a bűn hoz halált, mivel a bűn a pusztítás egyetlen eleme.

8. 196 : 6-10

Better the suffering which awakens mortal mind from its fleshly dream, than the false pleasures which tend to perpetuate this dream. Sin alone brings death, for sin is the only element of destruction.

9. 447 : 20-27

Tárd fel, és bélyegezd meg a gonosz és betegség követelményeit azok minden formájában, de nem tulajdoníts nekik semmilyen valóságot. A bűnös nem újul meg attól, hogy egyszerűen biztosítjuk róla, hogy nem lehet bűnös, mert nincs bűn. Ahhoz, hogy a vétek állítását megdöntsd, fel kell ismerned, le kell leplezned, meg kell mutatnod, hogy az csak káprázat, és ezáltal győzelmet kell aratnod a vétek felett, és így bizonyítanod valótlanságát.

9. 447 : 20-27

Expose and denounce the claims of evil and disease in all their forms, but realize no reality in them. A sinner is not reformed merely by assuring him that he cannot be a sinner because there is no sin. To put down the claim of sin, you must detect it, remove the mask, point out the illusion, and thus get the victory over sin and so prove its unreality.

10. 327 : 1-13 (második .-ig), 22-3

A megújulás annak megértése által jön, hogy a gonoszban nincs tartós öröm, valamint a jó iránti vonzalom elnyerése által a Tudománynak megfelelően, amely feltárja a halhatatlan tényt, hogy az anyagban vagy az anyag által nem létezhet sem öröm, sem fájdalom, sem vágy, sem szenvedély, míg az isteni Elme meg tudja semmisíteni, és meg is semmisíti az emberi elme hamis hiedelmeit az örömről, a fájdalomról és a félelemről és annak minden vétkes vágyát.

Milyen szánalmas látvány a rosszindulat, amely örömet talál a bosszúban! A gonosz néha az ember legmagasabb fogalma a helyesről, amíg megértése a jóról erősebb nem lesz. Aztán elveszti a gonosz élvezetét, és az saját gyötrelmévé válik. A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út.

A büntetéstől való félelem soha nem tette az embert igazán őszintévé. Az erkölcsi bátorság elengedhetetlen a rosszal való szembeszálláshoz, és a helyes hirdetéséhez. De hogyan újítsuk meg azt az embert, akiben több az állati, mint az erkölcsi bátorság, és aki nem ismeri a jó igaz eszméjét? Az emberi tudat által győzd meg a halandót hibájáról, hogy anyagi eszközöket keres a boldogság elnyeréséhez. Az értelem a legaktívabb emberi képesség. Hagyd, hogy ez világosítsa fel az érzelmeket, és ébressze fel az ember szunnyadó érzetét az erkölcsi kötelességről, és így fokozatosan meg fogja tanulni az emberi érzet gyönyöreinek semmiségét, és egy lelki érzet nagyszerűségét és boldogságát, amely elnémítja az anyagit vagy testit. Akkor nem csak meg lesz, hanem már meg van mentve.

10. 327 : 1-13 (to 2nd .), 22-3

Reform comes by understanding that there is no abiding pleasure in evil, and also by gaining an affection for good according to Science, which reveals the immortal fact that neither pleasure nor pain, appetite nor passion, can exist in or of matter, while divine Mind can and does destroy the false beliefs of pleasure, pain, or fear and all the sinful appetites of the human mind.

What a pitiful sight is malice, finding pleasure in revenge! Evil is sometimes a man's highest conception of right, until his grasp on good grows stronger. Then he loses pleasure in wickedness, and it becomes his torment. The way to escape the misery of sin is to cease sinning. There is no other way.

Fear of punishment never made man truly honest. Moral courage is requisite to meet the wrong and to proclaim the right. But how shall we reform the man who has more animal than moral courage, and who has not the true idea of good? Through human consciousness, convince the mortal of his mistake in seeking material means for gaining happiness. Reason is the most active human faculty. Let that inform the sentiments and awaken the man's dormant sense of moral obligation, and by degrees he will learn the nothingness of the pleasures of human sense and the grandeur and bliss of a spiritual sense, which silences the material or corporeal. Then he not only will be saved, but is saved.

11. 253 : 18-21, 25-31

Ha tudatosan hiszel a rosszban és gyakorlod azt, akkor azonnal megváltoztathatod az irányt, és helyesen cselekedhetsz. Az anyag nem ellenkezhet a vétek és a betegség elleni helyes igyekezetekkel, mert az anyag élettelen, elme nélküli.

Ne higgy a betegség, a vétek vagy a halál semmiféle feltételezett szükségszerűségében, tudva - ahogy tudnod kellene - hogy Isten sohasem kíván meg engedelmességet egy úgynevezett anyagi törvény iránt, mert ilyen törvény nem létezik. A vétek és halál hiedelmét Isten törvénye semmisíti meg, amely az Élet törvénye a halál helyett, a harmóniáé a diszharmónia helyett, a Szellem törvénye a test helyett.

11. 253 : 18-21, 25-31

If you believe in and practise wrong knowingly, you can at once change your course and do right. Matter can make no opposition to right endeavors against sin or sickness, for matter is inert, mindless.

Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God never requires obedience to a so-called material law, for no such law exists. The belief in sin and death is destroyed by the law of God, which is the law of Life instead of death, of harmony instead of discord, of Spirit instead of the flesh.

12. 542 : 19-24

Hagyd, hogy az Igazság leplezze le és semmisítse meg a tévedést/hibát Isten saját módján, és az emberi igazság az isteni mintáját kövesse. A vétek meg fogja kapni teljes büntetését azért ami, és azért, amit tesz. Az igazságosság megjelöli a vétkest, és arra tanítja a halandókat, hogy ne távolítsák el Isten útjelzőit.

12. 542 : 19-24

Let Truth uncover and destroy error in God's own way, and let human justice pattern the divine. Sin will receive its full penalty, both for what it is and for what it does. Justice marks the sinner, and teaches mortals not to remove the waymarks of God.

13. 323 : 6-12

A Szeretet egészséges fenyítései elősegítik haladásunkat az igazságosság, a béke és a tisztaság felé, amelyek a Tudomány határkövei. Felmérve az igazság végtelen feladatait, megállunk - várunk Istenre. Aztán elindulunk, amíg a határtalan gondolat lelkesedéssel telve jár, és a korlátlan elgondolás szárnyra kel, hogy elérje az isteni dicsőséget.

13. 323 : 6-12

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the landmarks of Science. Beholding the infinite tasks of truth, we pause, — wait on God. Then we push onward, until boundless thought walks enraptured, and conception unconfined is winged to reach the divine glory.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████