VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 3. |

VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 3.TÁRGY — Valótlanság

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : János 7 : 24

Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet.Golden Text: John 7 : 24

Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Korintusiakhoz 10 : 3-7


3.     Mert noha testben élünk, de nem test szerint hadakozunk;

4.     hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.

5.     Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

6.     és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

7.     Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek! Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is.

Responsive Reading: II Corinthians 10 : 3-7

3.     For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:

4.     (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

5.     Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;

6.     And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.

7.     Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ’s, let him of himself think this again, that, as he is Christ’s, even so are we Christ’s.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 1 Sámuel 16 : 7 (mert az Úr)

7     ...Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

1. I Samuel 16 : 7 (the Lord seeth)

7     …the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

2. Jeremiás 17 : 5-8, 13, 14

5     Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve!

6     Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.

7     De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.

8     Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

13     Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását.

14     Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!

2. Jeremiah 17 : 5-8, 13, 14

5     Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord.

6     For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited.

7     Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.

8     For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

13     O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters.

14     Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.

3. Máté 8 : 5-10, 13

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9     Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

3. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. János 12 : 37-46

37     És noha õ ennyi jelt tett vala elõttük, mégsem hivének õ benne:

38     Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?

39     Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:

40     Megvakította az õ szemeiket, és megkeményítette az õ szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.

41     Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az õ dicsõségét; és beszéle õ felõle.

42     Mindazáltal a fõemberek közül is sokan hivének õ benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetbõl:

43     Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.

44     Jézus kiáltott és azt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;

45     és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.

46     Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

4. John 12 : 37-46

37     But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:

38     That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?

39     Therefore they could not believe, because that Esaias said again,

40     He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

41     These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.

42     Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:

43     For they loved the praise of men more than the praise of God.

44     Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

5. Máté 23 : 1-3, 23, 24, 26, 27 (mert), 28

1     Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,

2     Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:

3     Annakokáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

23     Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

24     Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.

26     Vak farizeus, tisztítsd meg elõbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.

27     mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülrõl szépeknek tetszenek, belõl pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.

28     Éppen így ti is, kívülrõl igazaknak látszotok ugyan az emberek elõtt, de belõl rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

5. Matthew 23 : 1-3, 23, 24, 26, 27 (for), 28

1     Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,

2     Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses’ seat:

3     All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

23     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

24     Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

26     Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

27     …for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

28     Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

6. II Korinthusiakhoz 5 : 6-8, 16-18 (második .-ig)

6     Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.

7     (Mert hit által járunk, nem látás után);

8     Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testbõl, és elköltözni az Úrhoz.

16     Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sõt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.

17     Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

18     Mindez pedig Istentõl van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

6. II Corinthians 5 : 6-8, 16-18 (to 2nd ,)

6     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7     (For we walk by faith, not by sight:)

8     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.

16     Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.

17     Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

18     And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ,

7. II Korinthusiakhoz 6 : 14-18

14     Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

15     És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívõnek hitetlenhez?

16     Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élõ Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és õk én népem lesznek.

17     Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

18     És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

7. II Corinthians 6 : 14-18

14     Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

15     And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

16     And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

17     Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,

18     And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-26, 30-3

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Amit Ő teremt az jó, és Ő alkot mindent, ami alkotott. ... A Keresztény Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik.

1. 472 : 24 (All)-26, 30-3

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. … We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

2. 243 : 32-6

Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

2. 243 : 32-6

Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

3. 250 : 6-13

A halandó létezés egy álom; a halandó létezésnek nincs valós entitása, de azt mondja ”Én vagyok az.” A Szellem az Ego, amely soha nem álmodik, hanem megért minden dolgot; amely soha nem hibázik, és mindig tudatos; amely soha nem hisz, hanem tud; amely soha nem születik és soha nem hal meg. A szellemi ember ennek az Egonak a hasonlatossága. Az ember nem Isten, de ahogy egy fénysugár a napból ered, úgy az ember, Isten folyománya, Istent tükrözi.

3. 250 : 6-13

Mortal existence is a dream; mortal existence has no real entity, but saith "It is I." Spirit is the Ego which never dreams, but understands all things; which never errs, and is ever conscious; which never believes, but knows; which is never born and never dies. Spiritual man is the likeness of this Ego. Man is not God, but like a ray of light which comes from the sun, man, the outcome of God, reflects God.

4. 512 : 21-25

Az Elme végtelen elemeiből fakad minden forma, szín, minőség és mennyiség, és ezek mentálisak mind elsődlegesen mind másodlagosan. Szellemi természetük csak a szellemi érzékek által felismerhető.

4. 512 : 21-25

From the infinite elements of the one Mind emanate all form, color, quality, and quantity, and these are mental, both primarily and secondarily. Their spiritual nature is discerned only through the spiritual senses.

5. 21 : 25-10

Az anyaggal együttérezve, a világi ember a hiba csettintésére vár, és ahhoz fog vonzódni. Ahhoz az utazóhoz hasonlít, aki nyugatra tart egy luxusutazásra. A társaság csábító és az élmények izgalmasak. Miután a napot követte hat napon keresztül, a hetediken kelet felé fordul elégedetten, ha el tudja képzelni, hogy a helyes irányba sodródik. Nemsokára, restellve cikázó útvonalát, kölcsön venné egy bölcsebb vándor útlevelét, azt gondolván, hogy annak segítségével megtalálja és követheti a helyes utat.

A bűn és a megbocsátás reménye között oda-vissza lengve mint egy inga - mert az önzés és érzékiség állandó visszaesést okoz - erkölcsi előrehaladásunk lassú lesz. Krisztus követelményére ébredve a halandók szenvedést tapasztalnak. Ez arra készteti őket, hogy mint a fuldokló emberek, erőteljes erőfeszítéseket tegyenek saját maguk megmentésére; és Krisztus drága szeretete által ezen erőfeszítéseket siker koronázza.

5. 21 : 25-10

Being in sympathy with matter, the worldly man is at the beck and call of error, and will be attracted thitherward. He is like a traveller going westward for a pleasure-trip. The company is alluring and the pleasures exciting. After following the sun for six days, he turns east on the seventh, satisfied if he can only imagine himself drifting in the right direction. By-and-by, ashamed of his zigzag course, he would borrow the passport of some wiser pilgrim, thinking with the aid of this to find and follow the right road.

Vibrating like a pendulum between sin and the hope of forgiveness, — selfishness and sensuality causing constant retrogression, — our moral progress will be slow. Waking to Christ's demand, mortals experience suffering. This causes them, even as drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and through Christ's precious love these efforts are crowned with success.

6. 298 : 8-24

Amit anyagi érzetnek neveznek, az a dolgoknak csupán a halandó, ideiglenes érzetéről számol be, míg a lelki érzet csakis az Igazságról tanúskodhat. Az anyagi érzet számára a valótlan a valóságos mindaddig, míg a Krisztusi Tudomány nem helyesbíti ezt az érzetet.

A lelki érzet, ellentmondva az anyagi érzékeknek, ihletet, reményt, hitet, megértést, beteljesülést, valóságot foglal magában. Az anyagi érzet azt a hiedelmet fejezi ki, hogy az elme az anyagban van. Ez az emberi hiedelem, amely a gyönyör és a fájdalom, a remény és a félelem, az élet és halál érzete között ingadozik, soha nem jut a halandó vagy a valótlan határán túl. Amikor a valóságot elérjük, amelyet a Tudomány hirdet, az öröm már nem reszketeg többé, és a remény sem csaló. A lelki eszmék, miként a számok és hangjegyek, az Alapelvből indulnak ki, és nem fogadnak el anyagias hiedelmeket. A lelki eszmék isteni eredetükhöz, Istenhez, a lét lelki érzetéhez vezetnek.

6. 298 : 8-24

What is termed material sense can report only a mortal temporary sense of things, whereas spiritual sense can bear witness only to Truth. To material sense, the unreal is the real until this sense is corrected by Christian Science.

Spiritual sense, contradicting the material senses, involves intuition, hope, faith, understanding, fruition, reality. Material sense expresses the belief that mind is in matter. This human belief, alternating between a sense of pleasure and pain, hope and fear, life and death, never reaches beyond the boundary of the mortal or the unreal. When the real is attained, which is announced by Science, joy is no longer a trembler, nor is hope a cheat. Spiritual ideas, like numbers and notes, start from Principle, and admit no materialistic beliefs. Spiritual ideas lead up to their divine origin, God, and to the spiritual sense of being.

7. 359 : 29-21

A Krisztusi Tudós és ellenfele olyan, mint két művész. Az egyik azt mondja: „Nekem lelki eszményeim vannak, amelyek elpusztíthatatlanok és fenségesek. Amikor mások úgy látják azokat, mint én, igazi megvilágításukban és szépségükben, és tudják, hogy ezek az eszmények valóságosak és örökkévalók, mert az Igazságból erednek, akkor azt tapasztalják, hogy aki helyesen értékeli a valóságost, semmit nem veszít el, hanem mindent elnyer.”

A másik művész így felel: „Lebecsülöd az én tapasztalataimat. Nekem nincsenek más elme-eszményeim, csak amelyek szellemiek és anyagiak is. Igaz, hogy az anyagiság tökéletlenné és elpusztíthatóvá teszi ezeket az eszményeket; de mégsem cserélném el őket a tieddel, mivel az enyéim olyan sok személyes élvezetet nyújtanak, és nem annyira megdöbbentően transzcendentálisak. Kevesebb önmegtagadást kívánnak, és a Lelket látóhatáron kívül tartják. Különben sincs szándékomban, hogy feladjam régi tanaimat és emberi véleményeimet.”

Kedves olvasó, neked melyik elme-kép vagy megjelenített gondolat a valóságos - az anyagi vagy a szellemi? Mindkettőt nem birtokolhatod. A saját eszményedet hozod felszínre. Az eszmény vagy időleges vagy örök. Vagy a Szellem vagy az anyag a mintaképed. Ha két modellt próbálsz követni, akkor gyakorlatilag egyetlen modelled sincs. Mint az órainga, ide-oda vetődsz, beleütközöl az anyag bordázatába és a valós és valótlan között ingadozol.

7. 359 : 29-21

A Christian Scientist and an opponent are like two artists. One says: "I have spiritual ideals, indestructible and glorious. When others see them as I do, in their true light and loveliness, — and know that these ideals are real and eternal because drawn from Truth, — they will find that nothing is lost, and all is won, by a right estimate of what is real."

The other artist replies: "You wrong my experience. I have no mind-ideals except those which are both mental and material. It is true that materiality renders these ideals imperfect and destructible; yet I would not exchange mine for thine, for mine give me such personal pleasure, and they are not so shockingly transcendental. They require less self-abnegation, and keep Soul well out of sight. Moreover, I have no notion of losing my old doctrines or human opinions."

Dear reader, which mind-picture or externalized thought shall be real to you, — the material or the spiritual? Both you cannot have. You are bringing out your own ideal. This ideal is either temporal or eternal. Either Spirit or matter is your model. If you try to have two models, then you practically have none. Like a pendulum in a clock, you will be thrown back and forth, striking the ribs of matter and swinging between the real and the unreal.

8. 227 : 21-10

A Keresztény Tudomány felemeli a szabadság zászlaját és így kiált: „Kövessetek! Meneküljetek a betegség, bűn és halál kötelékéből!” Jézus kijelölte az utat. Világ polgárai, fogadjátok el „Isten fiai dicsőségének szabadság”-át és legyetek szabadok! Ez a ti isteni jogotok. Az anyagi érzék illúziója, nem pedig az isteni törvény, ejtett fogságba, akasztotta össze szabad végtagjaidat, bénította meg képességeidet, erőtlenítette el testedet és csúfította el lényednek tábláját.

Ha Isten anyagi törvényeket létesített volna az ember kormányzására, és ha az ezek iránti engedetlenség beteggé tenné az embert, akkor Jézus nem tekintett volna el ezektől a törvényektől azáltal, hogy ezekkel egyenes ellentétben és minden anyagi állapot ellenére gyógyított.

A betegség és a halandó elme bizonyos idioszinkráziáinak átvitele lehetetlen volna, ha megtanulnák a létnek ezt a nagyszerű tényét - mégpedig azt, hogy semmilyen diszharmónia nem kerülhet be a létbe, mivel az Élet maga Isten. Az átöröklés bőven nyújt anyagot a halandó hiedelem számára, amelyhez elméleteket fűzhet; de ha megtanuljuk, hogy csakis az valóságos, ami helyes, akkor nem lesznek veszélyes átörökléseink, és a testi bajok el fognak tűnni.

8. 227 : 21-10

Christian Science raises the standard of liberty and cries: "Follow me! Escape from the bondage of sickness, sin, and death!" Jesus marked out the way. Citizens of the world, accept the "glorious liberty of the children of God," and be free! This is your divine right. The illusion of material sense, not divine law, has bound you, entangled your free limbs, crippled your capacities, enfeebled your body, and defaced the tablet of your being.

If God had instituted material laws to govern man, disobedience to which would have made man ill, Jesus would not have disregarded those laws by healing in direct opposition to them and in defiance of all material conditions.

The transmission of disease or of certain idiosyncrasies of mortal mind would be impossible if this great fact of being were learned, — namely, that nothing inharmonious can enter being, for Life is God. Heredity is a prolific subject for mortal belief to pin theories upon; but if we learn that nothing is real but the right, we shall have no dangerous inheritances, and fleshly ills will disappear.

9. 403 : 14-20

A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét elsöpri, meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától.

9. 403 : 14-20

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion.

10. 208 : 20-24

Hadd tanuljunk a valóságosról és örökről, és készüljünk fel a Szellem uralmára, a mennyek országára - az egyetemes harmónia uralmára és kormányzására, amely nem veszhet el, sem örökké láthatatlan nem maradhat.

10. 208 : 20-24

Let us learn of the real and eternal, and prepare for the reign of Spirit, the kingdom of heaven, — the reign and rule of universal harmony, which cannot be lost nor remain forever unseen.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████