VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 24. |

VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 24.TÁRGY — Halál Utáni Próbatétel

SubjectProbation After Death

ARANY SZÖVEG : Rómaiakhoz 6 : 4

amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.Golden Text: Romans 6 : 4

As Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Korintusiakhoz 15 : 19-23, 26-28


19.     Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

20.     Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

21.     Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.

22.     Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

23.     Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

26.     Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.

27.     Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent.

28.     Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.

Responsive Reading: I Corinthians 15 : 19-23, 26-28

19.     If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.

20.     But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

21.     For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.

22.     For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

23.     But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ’s at his coming.

26.     The last enemy that shall be destroyed is death.

27.     For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him.

28.     And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 25 : 1 (4. vesszőig), 6-8

1     Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez,

6     Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

7     Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.

8     Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr!

1. Isaiah 25 : 1 (to 3rd ;), 6-8

1     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things;

6     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

2. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. Máté 5 : 1-12

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3     Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

4     Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5     Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.

6     Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.

7     Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

9     Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

10     Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

11     Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

12     Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

3. Matthew 5 : 1-12

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4     Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7     Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9     Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11     Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

4. Máté 7 : 24-29

24     "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.

25     És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.

26     Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.

27     És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult."

28     Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,

29     mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.

4. Matthew 7 : 24-29

24     Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

25     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

26     And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

27     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

28     And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:

29     For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

5. János 10 : 7, 7 (:-ig), 10

7     Jézus tehát így szólt hozzájuk:

10     A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

5. John 10 : 7 (to 1st ,), 10 (I)

7     Then said Jesus unto them again,

10     I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

6. János 12 : 46, 49, 50 (első .-ig)

46     Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

49     Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.

50     És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.

6. John 12 : 46, 49, 50 (to :)

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting:

7. Máté 26 : 1-4

1     És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az õ tanítványainak:

2     Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.

3     Akkor egybegyûlének a fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap házába, akit Kajafásnak hívtak,

4     És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.

7. Matthew 26 : 1-4

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

8. János 18 : 14

14     Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért.

8. John 18 : 14

14     Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.

9. János 19 : 16 (Átvették)-18 (első ,-ig), 41, 42

16     Átvették tehát Jézust és elvezették,

17     ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek.

18     ahol megfeszítették őt,

41     Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek.

42     Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.

9. John 19 : 16 (And they)-18 (to 1st ,), 41, 42

16     And they took Jesus, and led him away.

17     And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

18     Where they crucified him,

41     Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.

42     There laid they Jesus therefore because of the Jews’ preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.

10. János 20 : 1, 12-14, 17

1     A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.

12     és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól.

13     Azok így szóltak hozzá: "Asszony, miért sírsz?" Ő ezt felelte nekik: "Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették."

14     Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az.

17     Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

10. John 20 : 1, 12-14, 17

1     The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

12     And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

13     And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

14     And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

17     Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

11. Rómaiakhoz 13 : 11 (most), 12

11     ... most van itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.

12     az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.

11. Romans 13 : 11 (now), 12

11     …now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12     The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

12. I Korintusiakhoz 15 : 55-58

55     Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?

56     A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.

57     De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

58     Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

12. I Corinthians 15 : 55-58

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

58     Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.Tudomány és Egészség


1. 246 : 27-31

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 25 : 13-16, 22-26

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett.

Bár a nagy Tanító demonstrálta a bűn és betegség feletti uralmát, semmiképpen nem mentett fel másokat az alól, hogy megadják saját tiszteletük megkövetelt bizonyítékát. Ő az irányításukon dolgozott, hogy demonstrálhassák ezt az erőt, ahogyan ő tette, és megérthessék annak isteni Alapelvét.

2. 25 : 13-16, 22-26

Jesus taught the way of Life by demonstration, that we may understand how this divine Principle heals the sick, casts out error, and triumphs over death.

Though demonstrating his control over sin and disease, the great Teacher by no means relieved others from giving the requisite proofs of their own piety. He worked for their guidance, that they might demonstrate this power as he did and understand its divine Principle.

3. 429 : 31-12

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban?

3. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

A halálban való általános hiedelem nem nyújt semmilyen előnyt. Nem teheti nyilvánvalóvá az Életet vagy Igazságot. Végül majd kiderül, hogy a halál egy halandó álom, amely a sötétségből jön, és a világosságban eltűnik.

Isten hatalma nagy demonstrálójának feltámadása a test és anyag feletti végső győzelmének bizonyítása volt, és teljes bizonyítékot adott az isteni Tudományról - a halandók számára oly fontos bizonyítékot.... Hadd higgyék az emberek, hogy megölték a testet! Utóbb meg fogja nekik azt mutatni változatlanul. Ez demonstrálja, hogy a Krisztusi Tudományban az igazi embert Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő nem halandó, hanem halhatatlan.

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

The resurrection of the great demonstrator of God's power was the proof of his final triumph over body and matter, and gave full evidence of divine Science, — evidence so important to mortals. … Let men think they had killed the body! Afterwards he would show it to them unchanged. This demonstrates that in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal.

5. 46 : 20-24

Jézus változatlan fizikai állapotát azt követően, ami halálnak látszott, minden anyagi állapot fölé való felmagasztaltatása követte, és ez a felmagasztaltatás megmagyarázta mennybemenetelét és kétségkívül feltárt a halál után egy átmeneti és előrehaladottabb állapotot.

5. 46 : 20-24

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave.

6. 77 : 5-11, 13-18

A létezés továbbra is a testi érzék hiedelme marad egészen addig, amíg a létezés Tudományát el nem érjük. A hiba saját önpusztítását hozza magával mind most, mind ezután, mivel a halandó elme teremti meg saját fizikai kondícióit. A halál meg fog történni a létezés következő síkján, ahogy ezen, mindaddig, amíg az Élet lelki megértését el nem érjük.

Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az anyagi élet ezen álma, mely felöleli annak úgynevezett élvezeteit és fájdalmait, eltűnjön a tudatból, „ember nem tudja... sem a Fiú, csak az Atya.” Ez a periódus hosszabb vagy rövidebb tartamú lesz a hiba makacsságától függően.

6. 77 : 5-11, 13-18

Existence continues to be a belief of corporeal sense until the Science of being is reached. Error brings its own self-destruction both here and hereafter, for mortal mind creates its own physical conditions. Death will occur on the next plane of existence as on this, until the spiritual understanding of Life is reached.

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

7. 296 : 4-9 (a második .-ig)

A haladás tapasztalatból ered. Az a halandó ember érlelődése, amely által elhagyja a halandót a halhatatlanért. Itt vagy a túlvilágon, a szenvedésnek vagy a Tudománynak meg kell semmisítenie minden illúziót az életről és elméről, és meg kell újítania az anyagi érzetet és ént. Az ó embert cselekedeteivel együtt le kell vetkőzni.

7. 296 : 4-9 (to 2nd .)

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off.

8. 324 : 7-18

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

8. 324 : 7-18

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

9. 76 : 22-31

A bűntelen öröm - az Élet tökéletes harmóniája és halhatatlansága, amely határtalan isteni szépséggel és jósággal bír, egyetlen testi gyönyör vagy fájdalom nélkül - alkotja az egyedül igaz, megsemmisíthetetlen embert, akinek a léte lelki. A létezés ezen állapota tudományos és sértetlen - egy olyan tökéletesség, amelyet csak azok észlelhetnek, akik az isteni Tudományban Krisztus végleges megértésével bírnak. A halál soha nem siettetheti a létezés ezen állapotát, mivel a halált le kell győzni, nem pedig magunkat alávetni neki, mielőtt a halhatatlanság megjelenik.

9. 76 : 22-31

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

10. 409 : 27-3

Nincs jogunk azt mondani, hogy az élet az anyagtól függ most, de nem fog tőle függeni a halál után. Nem tölthetjük itteni napjainkat az Élet Tudománya figyelmen kívül hagyásával, és várhatunk a síron túl jutalmat ezért az tudatlanságért. A halál nem tesz minket harmonikussá és halhatatlanná tudatlanságunk kárpótlásaként. Ha most nem törődünk a Krisztusi Tudománnyal, ami szellemi és örök, akkor nem leszünk készen a spirituális Életre a másvilágon.

10. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

11. 290 : 23-27

A vétek és a tévedés, amelyek a halál pillanatában fogva tartanak bennünket, nem szűnnek meg abban a pillanatban, hanem ezeknek a tévedéseknek a haláláig tartanak. Ahhoz, hogy teljesen lelki legyen, az embernek bűntelennek kell lennie, és csak akkor válik azzá, amikor eléri a tökéletességet.

11. 290 : 23-27

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors. To be wholly spiritual, man must be sinless, and he becomes thus only when he reaches perfection.

12. 291 : 12-18

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

12. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

13. 426 : 16-22

Amikor megtanulják, hogy a betegség nem tudja elpusztítani az életet, és hogy a halandókat a halál nem menti meg a bűntől vagy betegségtől, ez a megértés új életre serkent majd. Ez felülkerekedik majd a halál utáni vágyon vagy a sírtól való félelmen, és így megsemmisíti a nagy félelmet, amely a halandó létet szorongatja.

13. 426 : 16-22

When it is learned that disease cannot destroy life, and that mortals are not saved from sin or sickness by death, this understanding will quicken into newness of life. It will master either a desire to die or a dread of the grave, and thus destroy the great fear that besets mortal existence.

14. 492 : 7-12

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a halhatatlanságra.

14. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████