VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 17. |

VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 17.TÁRGY — AZ ENGESZTELÉS DOKTRÍNÁJA

SubjectDoctrine of Atonement

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 25 : 8

Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.Golden Text: Psalm 25 : 8

Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 103 : 1-5, 22


1.     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4.     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5.     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

22.     Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!

Responsive Reading: Psalm 103 : 1-5, 22

1.     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4.     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5.     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

22.     Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 25 : 1, 6-8

1     Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

6     Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedrõl, mert azok öröktõl fogva vannak.

7     Ifjúságomnak vétkeirõl és bûneimrõl ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

8     Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezõket.

1. Psalm 25 : 1, 6-8

1     Unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

6     Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindnesses; for they have been ever of old.

7     Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness’ sake, O Lord.

8     Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way.

2. János 9 : 1 (Amikor)-3, 6-8, 10, 11

1     Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.

2     Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?"

3     Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.

6     Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,

7     majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

8     A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: "Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?"

10     Erre ezt kérdezték tőle: "Akkor hogyan nyílt meg a szemed?"

11     Ő így válaszolt: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok."

2. John 9 : 1 (as)-3, 6-8, 10, 11

1      …as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

8     The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?

10     Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?

11     He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.

3. János 13 : 1, 3-17

1     A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.

3     Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy:

4     felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát;

5     azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.

6     Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?"

7     Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted."

8     Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám."

9     Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!"

10     Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind."

11     Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták."

12     Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek?

13     Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok.

14     Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.

15     Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.

16     Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte.

17     Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.

3. John 13 : 1, 3-17

1     Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.

3     Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;

4     He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.

5     After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.

6     Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?

7     Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

8     Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.

9     Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.

10     Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.

11     For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.

12     So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?

13     Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.

14     If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another’s feet.

15     For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.

16     Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

17     If ye know these things, happy are ye if ye do them.

4. János 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1     Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta.

2     A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá;

6     Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek."

7     A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát."

8     Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg.

9     Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" De Jézus nem felelt neki.

10     Pilátus ekkor így szólt hozzá: "Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?"

11     Jézus így válaszolt: "Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne."

14     A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: "Íme, a ti királyotok!"

15     De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" Pilátus ezt mondta nekik: "A ti királyotokat feszítsem meg?" A főpapok így válaszoltak: "Nem királyunk van, hanem császárunk!"

16     Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust és elvezették,

17     ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek.

18     Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust.

19     Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

4. John 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

2     And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and they put on him a purple robe,

6     When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him: for I find no fault in him.

7     The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.

8     When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid;

9     And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.

10     Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?

11     Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

14     And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!

15     But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Cæsar.

16     Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

17     And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

18     Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

19     And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was, JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.

5. Rómaiakhoz 5 : 8 (Isten), 10, 11

5     Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

10     Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az õ Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az õ élete által minekutána megbékéltünk vele.

11     Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

5. Romans 5 : 8 (God), 10, 11

8     God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

10     For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

11     And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.Tudomány és Egészség


1. 18 : 1-12

Az engesztelés szemlélteti az ember egységét Istennel, amely által az ember visszatükrözi az isteni Igazságot, Életet és Szeretetet. A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni, mind kollektív volt. Élete munkáját helyesen végezte nem csak saját magának eleget téve, de a halandók iránti könyörületességből is - hogy megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját munkájukat, de nem azért, hogy helyettük elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is felmentse őket. Jézus bátran cselekedett az érzékek elfogadott bizonyítékai ellenére, az álszenteskedő hitelvekkel és gyakorlatokkal szemben, és minden ellenfelet megcáfolt gyógyító erejével.

1. 18 : 1-12

Atonement is the exemplification of man's unity with God, whereby man reflects divine Truth, Life, and Love. Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility. Jesus acted boldly, against the accredited evidence of the senses, against Pharisaical creeds and practices, and he refuted all opponents with his healing power.

2. 19 : 6-11, 17-28

Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye által - az isteni Szeretet törvényével.

A megbánás és szenvedés minden kínja, minden igyekezet a megújulásra, minden jó gondolat és cselekedet segíteni fog bennünket, hogy megértsük Jézus engesztelését a vétekért és elősegíti annak hathatósságát; de ha a vétkes továbbra is imádkozik és megbánást tanúsít, vétkezik és bocsánatot kér, csekély része van az engesztelésben - az Istennel való (ki)egyezésben - mivel hiányzik belőle a gyakorlati megbánás, amely megreformálja a szívet és képessé teszi az embert arra, hogy a bölcsesség akaratát teljesítse. Akik még részben sem tudják kimutatni Mesterünk tanításainak és gyakorlatának isteni Alapelvét, azoknak nincs részük Istenben. Ha engedetlenségben élünk Iránta, akkor ne érezzük magunkat biztonságban, bár Isten jó.

2. 19 : 6-11, 17-28

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner continues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom. Those who cannot demonstrate, at least in part, the divine Principle of the teachings and practice of our Master have no part in God. If living in disobedience to Him, we ought to feel no security, although God is good.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

„Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.”

A tévedéstől való végső szabadulás, amely által örvendezünk a halhatatlanságban, a korlátlan szabadságban és a bűntelen érzetben, nem érhető el virágos utakon, sem úgy, hogy cselekedetek nélküli hitünket másnak a helyettesítő erőfeszítésére tűzzük.

Az igazságosság a vétkes megújulását követeli meg. A kegyelem csak akkor engedi el a tartozást, ha az igazságosság jóváhagyja azt.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing."

Final deliverance from error, whereby we rejoice in immortality, boundless freedom, and sinless sense, is not reached through paths of flowers nor by pinning one's faith without works to another's vicarious effort.

Justice requires reformation of the sinner. Mercy cancels the debt only when justice approves.

4. 23 : 1-11

A bölcsesség és a Szeretet sok önfeláldozást követelhet meg tőlünk, hogy megmentsen bennünket a vétektől. Egyetlen áldozat, bármilyen nagy legyen is az, nem elég a vétek tartozásának kiegyenlítésére. Az engesztelés állandó önfeláldozást kíván a vétkestől. Hogy Isten az Ő szeretett Fián töltse ki haragját, istenien természetellenes. Az ilyen teória emberalkotta. Az engesztelés nehéz probléma a teológiában, tudományos magyarázata azonban az, hogy a szenvedés a vétkes érzék tévedése, amelyet az Igazság megsemmisít, és hogy végül mind a vétek, mind a szenvedés lehull az örökkévaló Szeretet lábai elé.

4. 23 : 1-11

Wisdom and Love may require many sacrifices of self to save us from sin. One sacrifice, however great, is insufficient to pay the debt of sin. The atonement requires constant self-immolation on the sinner's part. That God's wrath should be vented upon His beloved Son, is divinely unnatural. Such a theory is man-made. The atonement is a hard problem in theology, but its scientific explanation is, that suffering is an error of sinful sense which Truth destroys, and that eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.

5. 48 : 10-16

Emlékezve a szenvedés verejtékére, mely szent áldással hullott a Gecsemáné kertjének füvére, zúgolódhat-e a legalázatosabb vagy a leghatalmasabb tanítvány, amikor ugyanazt a poharat issza, és gondolhatja-e vagy akár csak kívánhatja-e a felemelő próbától való menekülést, amellyel a vétek bosszút áll megsemmisítőjén? Az Igazság és Szeretet kevés jutalmat ad az életmű beteljesítéséig.

5. 48 : 10-16

Remembering the sweat of agony which fell in holy benediction on the grass of Gethsemane, shall the humblest or mightiest disciple murmur when he drinks from the same cup, and think, or even wish, to escape the exalting ordeal of sin's revenge on its destroyer? Truth and Love bestow few palms until the consummation of a life-work.

6. 29 : 1-6

A Keresztényeknek fel kell venniük a fegyvert a hiba ellen otthonukban és azon kívül is. Meg kell birkózniuk a bűnnel saját magukban és másokban, és folytatni ezt a harcot, amíg be nem fejezték menetüket. Ha megtartják hitüket, megszerzik az öröm koronáját.

6. 29 : 1-6

Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

7. 45 : 6-21

Mesterünk teljesen és véglegesen demonstrálta az isteni Tudományt a halál és a sír feletti diadalmában. Jézus az emberek felvilágosításáért és az egész világ vétektől, betegségtől és haláltól való megváltásáért cselekedett. Pál azt írja: „Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az õ Fiának [látszólagos] halála által, sokkal inkább megtartatunk az õ élete által minekutána megbékéltünk vele. Három nappal testi temetése után beszélt a tanítványaival. Üldözői kudarcot vallottak abban, hogy a halhatatlan Igazságot és Szeretetet egy sírba rejtsék.

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel.

7. 45 : 6-21

Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. Paul writes: "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life." Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

8. 228 : 25-32

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti. Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek. A papok büszkeségének meg kellett volna törnie, amikor látták a Kereszténység demonstrációját amint felülmúlja halott hitük és szertartásaik hatását.

8. 228 : 25-32

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless. It should have humbled the pride of the priests, when they saw the demonstration of Christianity excel the influence of their dead faith and ceremonies.

9. 8 : 20-30

Az alázatosságért való imádság, bármely buzgósággal is történik, nem mindig jelenti annak tényleges kívánását. Ha elfordulunk a szegénytől, akkor nem vagyunk készek arra, hogy elnyerjük a jutalmat Attól, aki áldja a szegényeket. Bevalljuk, hogy gonosz szívűek vagyunk, és kérjük, hogy ez táruljon fel előttünk, de nem tudunk-e már most többet erről a szívről, mint amennyit hajlandóak vagyunk felebarátunk előtt feltárni?

Vizsgáljuk meg magunkat, és ismerjük fel, mi szívünk vonzalma és célja, mivel csak így érthetjük meg, hogy valójában milyenek vagyunk.

9. 8 : 20-30

Praying for humility with whatever fervency of expression does not always mean a desire for it. If we turn away from the poor, we are not ready to receive the reward of Him who blesses the poor. We confess to having a very wicked heart and ask that it may be laid bare before us, but do we not already know more of this heart than we are willing to have our neighbor see?

We should examine ourselves and learn what is the affection and purpose of the heart, for in this way only can we learn what we honestly are.

10. 21 : 1-14

Ha az Igazság úrrá lesz a hibán a napi tevékenységedben és beszélgetéseidben, akkor végül elmondhatod „Ama nemes harczot megharczoltam ... a hitet megtartottam”, mert jobb ember lettél. Ezáltal vesszük ki a magunk részét az Igazsággal és Szeretettel való (ki)egyezésben. A keresztények nem azért munkálkodnak, és imádkoznak tovább, mert azt várják, hogy másnak a jósága, szenvedése és diadala által elnyerik annak harmóniáját és jutalmát.

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét.

10. 21 : 1-14

If Truth is overcoming error in your daily walk and conversation, you can finally say, "I have fought a good fight ... I have kept the faith," because you are a better man. This is having our part in the at-one-ment with Truth and Love. Christians do not continue to labor and pray, expecting because of another's goodness, suffering, and triumph, that they shall reach his harmony and reward.

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████