VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 10. |

VASÁRNAP, 2021. OKTÓBER 10.TÁRGY — VALÓS-E A BŰN, A BETEGSÉG ÉS A HALÁL?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 22 : 6

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.Golden Text: Proverbs 22 : 6

Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 78 : 1-7


1.     Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek!

2.     Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni.

3.     Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk,

4.     nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.

5.     Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak.

6.     Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,

7.     hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.

Responsive Reading: Psalm 78 : 1-7

1.     Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.

2.     I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

3.     Which we have heard and known, and our fathers have told us.

4.     We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done.

5.     For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:

6.     That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:

7.     That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 6 : 1-3, 6-9

1     Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek.

2     Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.

3     Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr.

6     Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

7     Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

8     Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.

9     Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!

1. Deuteronomy 6 : 1-3, 6-9

1     Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

2     That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son’s son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.

3     Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.

6     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

7     And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

8     And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

9     And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

2. Máté 4 : 23, 24

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

24     És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

2. Matthew 4 : 23, 24

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

3. Máté 18 : 2-6

2     Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította,

3     és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

4     Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.

5     És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

6     Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.

3. Matthew 18 : 2-6

2     And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

3     And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

4     Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

5     And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.

6     But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

4. Máté 19 : 13-15

13     Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak.

14     De Jézus azt mondta: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

15     Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan.

4. Matthew 19 : 13-15

13     Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

14     But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

15     And he laid his hands on them, and departed thence.

5. Lukács 7 : 11-15

11     Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

5. Luke 7 : 11-15

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

6. Apostolok Cselekedetei 3 : 1-9

1     Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre.

2     És hoznak vala egy embert, ki az õ anyjának méhétõl fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba.

3     Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük.

4     Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk!

5     Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.

6     Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!

7     És õt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerõsödének az õ lábai és bokái.

8     És felszökvén, megálla és jár vala és beméne õ velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent.

9     Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent.

6. Acts 3 : 1-9

1     Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

2     And a certain man lame from his mother’s womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

3     Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

4     And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.

5     And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

6     Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

7     And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ankle bones received strength.

8     And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

9     And all the people saw him walking and praising God:

7. ZSOLTÁROK 103 : 1-4

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

7. Psalm 103 : 1-4

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

8. Ézsaiás 54 : 14, 15, 17

14     Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád.

15     Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben.

17     Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr.

8. Isaiah 54 : 14, 15, 17

14     In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.

15     Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.

17     No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.Tudomány és Egészség


1. 415 : 4-5

A bűnnek, betegségnek és halálnak nincsen alapja az Igazságban.

1. 415 : 4-5

Sin, disease, and death have no foundations in Truth.

2. 412 : 13-15

A Krisztusi Tudomány és az isteni Szeretet ereje mindenható. Ez valóban elég ahhoz, hogy megtörje a betegség, vétek és a halál hatalmát, és hogy megsemmisítse azokat.

2. 412 : 13-15

The power of Christian Science and divine Love is omnipotent. It is indeed adequate to unclasp the hold and to destroy disease, sin, and death.

3. 127 : 16-29

A Krisztusi Tudomány feltárja Istent, nem mint a bűn, betegség és halál szerzőjét, hanem mint isteni Alapelv, Legfelsőbb Lény, Elme, mely mentes minden gonosztól. Azt tanítja, hogy az anyag a lét hamissága, nem pedig ténye; hogy az idegeknek, agynak, gyomornak, tüdőnek és így tovább - mint anyagnak - nincs sem értelme, élete, sem érzékelése.

Fizikai tudomány nincs, mivel minden igazság az isteni Elméből fakad. Ezért az igazság nem emberi, és nem egy anyagi törvény, hiszen az anyag nem törvényhozó. A Tudomány az isteni Elme kiáramlása, és egyedül ez képes Istent helyesen értelmezni. Lelki, nem anyagi eredete van. Isteni kinyilatkoztatás - a Vigasztaló, amely minden igazságba bevezet.

3. 127 : 16-29

Christian Science reveals God, not as the author of sin, sickness, and death, but as divine Principle, Supreme Being, Mind, exempt from all evil. It teaches that matter is the falsity, not the fact, of existence; that nerves, brain, stomach, lungs, and so forth, have — as matter — no intelligence, life, nor sensation.

There is no physical science, inasmuch as all truth proceeds from the divine Mind. Therefore truth is not human, and is not a law of matter, for matter is not a lawgiver. Science is an emanation of divine Mind, and is alone able to interpret God aright. It has a spiritual, and not a material origin. It is a divine utterance, — the Comforter which leadeth into all truth.

4. 234 : 25-26

A bűnt és betegséget először ki kell gondolni, mielőtt azok megnyilvánulhatnak.

4. 234 : 25-26

Sin and disease must be thought before they can be manifested.

5. 236 : 12-20, 23-32

Az anya a legerősebb nevelő, akár a bűnre, akár ellene. Az ő gondolatai alakítják egy másik halandó elme embrióját, és tudattalanul alakítják azt, vagy egy neki is utálatos minta szerint, vagy isteni befolyás által „azon minta szerint ..., amely a hegyen mutattatott néked”. Ezért fontos a Krisztusi Tudomány, amelyből az egyetlen Elméről és a jó rendelkezésre állásáról, mint minden baj gyógyszeréről, tanulunk.

A szülőknek a lehető legfiatalabb korban tanítaniuk kellene gyermekeiket az egészség és szentség igazságaira. A gyermekek tanulékonyabbak, mint a felnőttek, és könnyebben megtanulják szeretni az egyszerű igazságokat, amelyek boldoggá és jóvá teszik őket.

Jézus szerette a kisgyermekeket, mert mentesek a rossztól, és fogékonyak a jóra. Míg az öregség két vélemény között ingadozik, vagy hamis hiedelmekkel küzd, addig a fiatalság könnyen és gyorsan halad az Igazság felé.

5. 236 : 12-20, 23-32

A mother is the strongest educator, either for or against crime. Her thoughts form the embryo of another mortal mind, and unconsciously mould it, either after a model odious to herself or through divine influence, "according to the pattern showed to thee in the mount." Hence the importance of Christian Science, from which we learn of the one Mind and of the availability of good as the remedy for every woe.

Parents should teach their children at the earliest possible period the truths of health and holiness. Children are more tractable than adults, and learn more readily to love the simple verities that will make them happy and good.

Jesus loved little children because of their freedom from wrong and their receptiveness of right. While age is halting between two opinions or battling with false beliefs, youth makes easy and rapid strides towards Truth.

6. 237 : 1-32

Egy kislány, aki néha hallgatta a magyarázataimat, súlyosan megsebesítette az ujját. Úgy tűnt, hogy észre sem vette. Amikor rákérdeztek, elfogulatlanul felelte: „Az anyagban nincs érzékelés.” Felugrott, és nevető szemekkel rögtön hozzátette: „Mama, egy csöppet sem fáj az ujjam.”

Szüleinek talán hónapok vagy évek kellettek volna ahhoz, hogy félretegyék orvosságaikat vagy eljussanak arra a szellemi magaslatra, ahová kislányuk olyan természetesen eljutott. A szülők csökönyösebb hiedelmei és elméletei gyakran elfojtják a jó magot saját utódaik elméjében. A babona, miként „az égi madarak” elragadja a jó magot, mielőtt az sarjadni kezd.

A gyermekek első leckéi között kell lennie az Igazság-gyógymódnak, Krisztusi Tudománynak, és vissza kell tartani őket attól, hogy a betegségről szóló elméleteket vagy gondolatokat megbeszéljenek vagy azokat istápolják. A tévedés és a velejáró szenvedések tapasztalatának megelőzésére tartsd távol gyermekeid elméjétől a vétkes és beteg gondolatokat. Az utóbbit ugyanazon az alapon kell kizárni, mint az előbbit. Ez korán rendelkezésre állóvá teszi a Krisztusi Tudományt.

Némely betegek nem hajlandóak megismerni a tényeket vagy hallani az anyagnak és feltételezett törvényeinek hamisságáról. Ők még egy ideig anyagi isteneiknek szentelik magukat, kitartanak a hiedelem mellett az anyag életében és értelmében, és azt várják, hogy ez a tévedés többet tegyen értük, mint amennyit hajlandóak volnának elfogadni, hogy az egyetlen élő és igaz Isten tehet. Magyarázatoddal szemben türelmetlenek, és nem hajlandók tanulmányozni az Elme Tudományát, amely megszabadítaná őket panaszaiktól; ragaszkodnak hamis hiedelmeikhez, és szenvednek az ámító következményektől.

6. 237 : 1-32

A little girl, who had occasionally listened to my explanations, badly wounded her finger. She seemed not to notice it. On being questioned about it she answered ingenuously, "There is no sensation in matter." Bounding off with laughing eyes, she presently added, "Mamma, my finger is not a bit sore."

It might have been months or years before her parents would have laid aside their drugs, or reached the mental height their little daughter so naturally attained. The more stubborn beliefs and theories of parents often choke the good seed in the minds of themselves and their offspring. Superstition, like "the fowls of the air," snatches away the good seed before it has sprouted.

Children should be taught the Truth-cure, Christian Science, among their first lessons, and kept from discussing or entertaining theories or thoughts about sickness. To prevent the experience of error and its sufferings, keep out of the minds of your children either sinful or diseased thoughts. The latter should be excluded on the same principle as the former. This makes Christian Science early available.

Some invalids are unwilling to know the facts or to hear about the fallacy of matter and its supposed laws. They devote themselves a little longer to their material gods, cling to a belief in the life and intelligence of matter, and expect this error to do more for them than they are willing to admit the only living and true God can do. Impatient at your explanation, unwilling to investigate the Science of Mind which would rid them of their complaints, they hug false beliefs and suffer the delusive consequences.

7. 273 : 10-28

Az Isteni Tudomány megfordítja az anyagi érzékek hamis bizonyságát, és ezáltal szétszakítja a tévedés alapjait. Innen ered az ellenséges viszony a Tudomány és az érzékek között, és a tökéletes megértés elérésének lehetetlensége mindaddig, amíg az érzékek tévedése nem kerül kiiktatásra.

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. Innen ered a létezés igazsága megértésének fontossága, amely feltárja a szellemi létezés törvényeit.

Isten sohasem hozott anyagi törvényt, hogy érvénytelenítse a lelki törvényt. Ha volna ilyen anyagi törvény, az ellenkezne a Szellem, Isten felsőbbségével, és kétségbe vonná a teremtő bölcsességét. Jézus a hullámokon járt, táplálta a sokaságot, meggyógyította a betegeket, és feltámasztotta a halottakat szöges ellentétben az anyagi törvényekkel. Az ő cselekedetei a Tudomány demonstrációja voltak, melyek legyőzték az anyagi érzet vagy törvény hamis igényeit.

7. 273 : 10-28

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

God never ordained a material law to annul the spiritual law. If there were such a material law, it would oppose the supremacy of Spirit, God, and impugn the wisdom of the creator. Jesus walked on the waves, fed the multitude, healed the sick, and raised the dead in direct opposition to material laws. His acts were the demonstration of Science, overcoming the false claims of material sense or law.

8. 380 : 28-31

Semmi sem csüggesztőbb, mint azt hinni, hogy létezik egy Istennel vagy a jóval szemben álló hatalom, és hogy Isten ezt az ellenkező hatalmat erővel ruházza fel, hogy azt saját Maga ellen, az Élet, egészség, harmónia ellen felhasználják.

8. 380 : 28-31

Nothing is more disheartening than to believe that there is a power opposite to God, or good, and that God endows this opposing power with strength to be used against Himself, against Life, health, harmony.

9. 184 : 3-5

Az Igazság nem alkot a betegség, bűn és halál szabályozására törvényeket, mivel ezek az Igazság számára ismeretlenek, és nem kellene azokat valóságként elfogadni.

9. 184 : 3-5

Truth makes no laws to regulate sickness, sin, and death, for these are unknown to Truth and should not be recognized as reality.

10. 402 : 8-13

Közeledik az idő, amikor a halandó elme elhagyja testi, szerkezeti, anyagi alapját, amikor a halhatatlan Elmét és annak alakzatait felfogják majd a Tudományban, és az anyagi hiedelmek nem gátolják a lelki tényeket. Az ember elpusztíthatatlan és örök.

10. 402 : 8-13

The time approaches when mortal mind will forsake its corporeal, structural, and material basis, when immortal Mind and its formations will be apprehended in Science, and material beliefs will not interfere with spiritual facts. Man is indestructible and eternal.

11. 598 : 23-30

Az isteni tudatnak vagy az Élet és Szeretet lelki megértésének egyetlen pillanata ízelítő az örökkévalóságból. Ez a magasztos szemlélet, melyet akkor érünk el és tartunk meg, amikor a lét Tudományát megértjük, a lelkileg észlelt élettel áthidalná a halál időközét, és az ember teljes tudatában volna hallhatatlanságának és örök harmóniájának, ahol a vétek, a betegség és a halál ismeretlen.

11. 598 : 23-30

One moment of divine consciousness, or the spiritual understanding of Life and Love, is a foretaste of eternity. This exalted view, obtained and retained when the Science of being is understood, would bridge over with life discerned spiritually the interval of death, and man would be in the full consciousness of his immortality and eternal harmony, where sin, sickness, and death are unknown.

12. 201 : 1-3

A legjobb prédikáció, amely valaha elhangzott, az Igazság gyakorlása és demonstrációja a bűn, betegség és a halál megsemmisítésében.

12. 201 : 1-3

The best sermon ever preached is Truth practised and demonstrated by the destruction of sin, sickness, and death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████