VASÁRNAP 2021. NOVEMBER 7. |

VASÁRNAP 2021. NOVEMBER 7.TÁRGY — ÁDÁM ÉS A BUKOTT EMBER

SubjectAdam and Fallen Man

ARANY SZÖVEG : Efézusiakhoz 5 : 14

Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és Krisztus világossága ragyog rád.”Golden Text: Ephesians 5 : 14

Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 52 : 1, 2, 9, 10; Ézsaiás 54 : 17; Zsoltárok 17 : 15


1.     Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan.

2.     Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya!

9.     Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.

10.     Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!

17.     Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr.

15.     Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.

Responsive Reading: Isaiah 52 : 1, 2, 9, 10; Isaiah 54 : 17; Psalm 17 : 15

1.     Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city.

2.     Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.

9.     Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.

10.     The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.

17.     This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.

15.     As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 26-28 (első ,-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28     És megáldá Isten őket,

1. Genesis 1 : 1, 26-28 (to 1st ,)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them,

2. I Mózes 2 : 1, 6-8, 21 (első .-ig)

1     Így készült el a menny és a föld és minden seregük.

6     Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

7     Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

8     És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felõl, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

21     Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt.

2. Genesis 2 : 1, 6-8, 21 (to :)

1     Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept:

3. I Mózes 3 : 9, 10

9     Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

10     És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

3. Genesis 3 : 9, 10

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

4. I Mózes 4 : 1

1     Azután ismeré Ádám az õ feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.

4. Genesis 4 : 1

1     And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.

5. Jób 14 : 1, 6 (első ,-ig)

1     Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő.

6     Fordulj el azért tõle,

5. Job 14 : 1, 6 (to 1st ,)

1     Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.

6     Turn from him,

6. Lukács 4 : 1 (Jézus) (első ,-ig), 16-19, 21 (Ma)

1     Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól,

16     És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17      És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19     Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

21     Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

6. Luke 4 : 1 (Jesus) (to 1st ,), 16-19, 21 (This)

1     Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan,

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

21     This day is this scripture fulfilled in your ears.

7. János 3 : 1-7

1     Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

2     Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

3     Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4     Monda néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5     Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

6     Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7     Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

7. John 3 : 1-7

1     There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

2     The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

3     Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

4     Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

5     Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

6     That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

7     Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

8. Efézusiakhoz 4 : 17 (első ,-ig), 22 (levetkezzétek), 23, 24 (felöltözzétek)

17     Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az õ elméjöknek hiábavalóságában,

22     ...levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24     ... felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

8. Ephesians 4 : 17 (to 1st ,), 22 (put), 23, 24 (put)

17     This I say therefore,

22     …put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     …put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

9. I Korintusiakhoz 15 : 45, 47-51

45     Így is van megírva: az első ember, Ádám, élőlénnyé lett; az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemmé.

47     Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való.

48     Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.

49     És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.

50     Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

51     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

9. I Corinthians 15 : 45, 47-51

45     And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.

47     The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.

48     As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.

49     And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

10. Rómaiakhoz 13 : 11 (most)-14

11     ... most van itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.

12     az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.

13     Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben,

14     hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.

10. Romans 13 : 11 (now)-14

11     …now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12     The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

13     Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

14     But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

11. I János 3 : 2, 3

2     Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, amint van.

3     És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja õ magát, amiképpen Õ is tiszta.

11. I John 3 : 2, 3

2     Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3     And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.Tudomány és Egészség


1. 259 : 6-11

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg.

1. 259 : 6-11

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying.

2. 282 : 28-31

Mindaz, ami az ember bukására, Isten ellentétére vagy Isten hiányára mutat, az Ádám-álom, amely sem nem Elme, sem nem ember, mert nem az Atyától született.

2. 282 : 28-31

Whatever indicates the fall of man or the opposite of God or God's absence, is the Adam-dream, which is neither Mind nor man, for it is not begotten of the Father.

3. 580 : 21-27

Az Ádám név a hamis feltevést képviseli, hogy az Élet nem örök, hanem kezdete és vége van; hogy a végtelen betér a végesbe, az értelem átmegy értelmetlenségbe, és hogy a Lélek az anyagi érzetben tartózkodik; hogy a halhatatlan Elme anyagot eredményez, az anyag pedig halandó elmét; hogy az egyetlen Isten és teremtő betért abba, amit teremtett, és azután eltűnt az anyag ateizmusában.

3. 580 : 21-27

The name Adam represents the false supposition that Life is not eternal, but has beginning and end; that the infinite enters the finite, that intelligence passes into non-intelligence, and that Soul dwells in material sense; that immortal Mind results in matter, and matter in mortal mind; that the one God and creator entered what He created, and then disappeared in the atheism of matter.

4. 307 : 14-16, 26-13

Ez a tévedés bebizonyította magáról, hogy tévedés. Az élete nem Életnek, hanem csak a létezés egy mulandó, hamis érzetének bizonyul, amely halálban végződik.

Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

A tévedés szörnyű moraja, sötétsége és káosza felett még mindig kiált az Igazság hangja: „Ádám, hol vagy? Tudat, hol vagy? Abban a hiedelemben időzöl-e, hogy az elme az anyagban van, és hogy a gonosz az elme, vagy abban az élő hitben vagy-e, hogy csak egy Isten van és lehet, és megtartod-e az Ő parancsolatát?” Amíg nem tanuljuk meg, hogy Isten az egyetlen Elme, amely az embert kormányozza, addig a halandó hiedelem félni fog, mint a kezdetekkor, és elrejtőzik a kérdés elől: „Hol vagy?”. Erre a félelmetes kérdésre „Ádám, hol vagy?” beismerően felel a fej, szív, gyomor, vér, idegek stb.: „Ímé, itt vagyok, a testben keresem a boldogságot és az életet, de csak káprázatot találok, hamis állítások, hamis gyönyör, fájdalom, vétek, betegség és halál vegyülékét.”

4. 307 : 14-16, 26-13

This error has proved itself to be error. Its life is found to be not Life, but only a transient, false sense of an existence which ends in death.

Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

Above error's awful din, blackness, and chaos, the voice of Truth still calls: "Adam, where art thou? Consciousness, where art thou? Art thou dwelling in the belief that mind is in matter, and that evil is mind, or art thou in the living faith that there is and can be but one God, and keeping His commandment?" Until the lesson is learned that God is the only Mind governing man, mortal belief will be afraid as it was in the beginning, and will hide from the demand, "Where art thou?" This awful demand, "Adam, where art thou?" is met by the admission from the head, heart, stomach, blood, nerves, etc.: "Lo, here I am, looking for happiness and life in the body, but finding only an illusion, a blending of false claims, false pleasure, pain, sin, sickness, and death."

5. 250 : 6-11 (második .-ig), 22-25

A halandó létezés egy álom; a halandó létezésnek nincs valós entitása, de azt mondja ”Én vagyok az.” A Szellem az Ego, amely soha nem álmodik, hanem megért minden dolgot; amely soha nem hibázik, és mindig tudatos; amely soha nem hisz, hanem tud; amely soha nem születik és soha nem hal meg. A szellemi ember ennek az Egonak a hasonlatossága.

Most kérdezem: Több valóság van-e a halandó létezés ébrenléti álmában, mint az alvás álmában? Nem lehet több, mert mindaz halandó álom, ami halandó embernek látszik.

5. 250 : 6-11 (to 2nd .), 22-25

Mortal existence is a dream; mortal existence has no real entity, but saith "It is I." Spirit is the Ego which never dreams, but understands all things; which never errs, and is ever conscious; which never believes, but knows; which is never born and never dies. Spiritual man is the likeness of this Ego.

Now I ask, Is there any more reality in the waking dream of mortal existence than in the sleeping dream? There cannot be, since whatever appears to be a mortal man is a mortal dream.

6. 305 : 29-30

Ezek a halandó álmok emberi, és nem isteni eredetűek.

6. 305 : 29-30

These mortal dreams are of human origin, not divine.

7. 546 : 1-17

A hamis hiedelem, hogy a szellem most elmerül az anyagban, hogy a jövőben egyszer felszabaduljon alóla - csak ez a hiedelem halandó. A Szellem, Isten, sohasem sarjad, hanem „tegnap, és ma és örökké ugyanaz”. Ha az Elme, Isten, tévedést teremt, akkor annak a tévedésnek az isteni Elmében kell léteznie, és ez a feltételezés a tévedésről megfosztaná trónjától az Istenség tökéletességét.

Ellentmondásos-e a Krisztusi Tudomány? Helytelen-e a megállapítás a teremtés isteni Alapelvéről? Istennek nincsen Tudománya, hogy kinyilatkoztassa az Elmét, miközben az anyagot tévedhetetlen intelligencia kormányozza? „Akkor pára szállt fel a földről.” Ez úgy mutatja be a tévedést, mint amely egy anyagi alapokon nyugvó jó eszméjéből ered. Feltételezi, hogy Isten és az ember csakis a testi érzékek által nyilvánulnak meg, bár az anyagi érzékek nem érzékelhetik a Szellemet vagy a lelki eszmét.

7. 546 : 1-17

The false belief that spirit is now submerged in matter, at some future time to be emancipated from it, — this belief alone is mortal. Spirit, God, never germinates, but is "the same yesterday, and to-day, and forever." If Mind, God, creates error, that error must exist in the divine Mind, and this assumption of error would dethrone the perfection of Deity.

Is Christian Science contradictory? Is the divine Principle of creation misstated? Has God no Science to declare Mind, while matter is governed by unerring intelligence? "There went up a mist from the earth." This represents error as starting from an idea of good on a material basis. It supposes God and man to be manifested only through the corporeal senses, although the material senses can take no cognizance of Spirit or the spiritual idea.

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

A halandó életben való emberi tapasztalat, amely egy petéből indul ki, megegyezik Jób tapasztalatával, amikor azt mondja: „Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokban bővelkedő.” A halandóknak fel kell emelkedniük abból az ötletből, hogy az anyagi élet a minden-a-mindenekben. A Krisztusi Tudománnyal fel kell törniük burkaikat, és kifelé és felfelé kell tekinteniük.

Anyagi forrásból nem ered gyógymód a szomorúságra, vétekre és halálra, mert az általuk okozott bajoktól való megváltó hatalom sem a petében, sem a porban nincs. ... Így tanuljuk meg, hogy az anyag a halandó elme megnyilvánulása, és hogy az anyag igényei mindig megszűnnek, amikor megértésre kerül a tökéletes és örök Elme.

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

Human experience in mortal life, which starts from an egg, corresponds with that of Job, when he says, "Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble." Mortals must emerge from this notion of material life as all-in-all. They must peck open their shells with Christian Science, and look outward and upward.

From a material source flows no remedy for sorrow, sin, and death, for the redeeming power, from the ills they occasion, is not in egg nor in dust. … Thus it is learned that matter is a manifestation of mortal mind, and that matter always surrenders its claims when the perfect and eternal Mind is understood.

9. 303 : 16-20

Az isteni Tudomány a fejszét azon illúzió gyökerére helyezi, hogy az életet vagy elmét az anyagi test formálja vagy hogy az az anyagi testben van, és a Tudomány végül elpusztítja majd ezt az illúziót az összes tévedés önpusztítása és az Élet Tudományának üdvözítő megértése által.

9. 303 : 16-20

Divine Science lays the axe at the root of the illusion that life, or mind, is formed by or is in the material body, and Science will eventually destroy this illusion through the self-destruction of all error and the beatified understanding of the Science of Life.

10. 557 : 16-21

Amikor a halandó elme párája szétoszlik, akkor megszűnik az átok, amely azt mondja az asszonynak: „fájdalommal szülsz magzatokat.” Az isteni Tudomány az Igazság világosságával oszlatja el a tévedés felhőit, és felfedi a leplet az emberről, mint amely sohasem születik és sohasem hal meg, hanem együttlétezik teremtőjével.

10. 557 : 16-21

When the mist of mortal mind evaporates, the curse will be removed which says to woman, "In sorrow thou shalt bring forth children." Divine Science rolls back the clouds of error with the light of Truth, and lifts the curtain on man as never born and as never dying, but as coexistent with his creator.

11. 223 : 2-6

Pál azt mondta: „Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

11. 223 : 2-6

Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

12. 230 : 4 (ebből)-10

... ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

12. 230 : 4 (the)-10

…the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

13. 171 : 4-8 (negyedik ,-ig)

Az anyagiság lelki ellentétének, mégpedig a Krisztus, az Igazság útjának észlelése által az isteni Tudomány kulcsával az ember újra megnyitja a Paradicsom kapuját, amelyet emberi hiedelmek zártak be, és meglátja, hogy nem bukott, hanem egyenes, tiszta és szabad.

13. 171 : 4-8 (to 4th ,)

Through discernment of the spiritual opposite of materiality, even the way through Christ, Truth, man will reopen with the key of divine Science the gates of Paradise which human beliefs have closed, and will find himself unfallen, upright, pure, and free,


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████