Vasárnap 2021. Március 7. |

Vasárnap 2021. Március 7.TÁRGY — Ember

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 15 : 57

Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!Golden Text: I Corinthians 15 : 57

Thanks be to God, which giveth us the victory.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II KORINTUSIAKHOZ 4 : 8, 9 • Rómaiakhoz 8 : 31, 35, 37-39


8.     Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

9.     üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk;

31.     Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

35.     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37.     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38.     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39.     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Responsive Reading: II Corinthians 4 : 8, 9; Romans 8 : 31, 35, 37-39

8.     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9.     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed.

31.     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

35.     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37.     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38.     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39.     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 11 : 3 (első ,-ig)

3     A becsületeseket feddhetetlenségük vezeti,

1. Proverbs 11 : 3 (to :)

3     The integrity of the upright shall guide them:

2. Filippiekhez 2 : 14, 15

14     Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

15     Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

2. Philippians 2 : 14, 15

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

3. Filippiekhez 4 : 11 (mert)-13

11     ...mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.

12     Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.

13     Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

3. Philippians 4 : 11 (for)-13

11     …for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

12     I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

13     I can do all things through Christ which strengtheneth me.

4. 1 Mózes 37 : 2 (Amikor) (második ,-ig), 3, 4, 24 (első .-ig), 28 (első .-ig)

2     Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette,

3     De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, s ezért tarka ruhát csináltatott neki.

4     Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni.

24     Azután fogták, és beledobták a kútba.

28     Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek húsz ezüstért.

4. Genesis 37 : 2 (Joseph) (to ;), 3, 4, 24 (to :), 28 (to :)

2     Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren;

3     Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.

4     And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.

24     And they took him, and cast him into a pit:

28     Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver:

5. 1 Mózes 39 : 1, 3, 7, 8 (első ,-ig), 12, 19 (Amikor)-20 (második ,-ig), 21, 22

1     Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka.

3     Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog.

7     Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: Hálj velem!

8     Ő azonban vonakodott,

12     Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.

19     Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott: Ilyen dolgokat tett velem a szolgád! - akkor haragra gerjedt.

20     Fogta Józsefet az ura, és börtönbe vetette,

21     De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt.

22     A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak.

5. Genesis 39 : 1, 3, 7, 8 (to 1st ,), 12, 19 (when)-20 (to 2nd ,), 21, 22

1     And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.

3     And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand.

7     And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.

8     But he refused,

12     And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

19     …when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.

20     And Joseph’s master took him, and put him into the prison,

21     But the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.

22     And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.

6. 1 Mózes 41 : 1 (:-ig), 14 (első .-ig), 15, 16, 28-30 (első ,-ig), 33, 37-40

1     Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó álmodott:

14     Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből.

15     A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni.

16     József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára.

28     Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni.

29     Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén.

30     De az éhínség hét esztendeje következik utánuk,

33     Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére.

37     Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának.

38     A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van?

39     Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember.

40     Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad.

6. Genesis 41 : 1 (to :), 14 (to :), 15, 16, 28-30 (to 1st ;), 33, 37-40

1     And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed:

14     Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon:

15     And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.

16     And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.

28     This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.

29     Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:

30     And there shall arise after them seven years of famine;

33     Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.

37     And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.

38     And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?

39     And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:

40     Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.

7. 1 Mózes 42 : 3, 7 (első ,-ig)

3     Elment tehát József tíz bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban.

7     Amint József meglátta bátyjait,

7. Genesis 42 : 3, 7 (to 1st ,)

3     And Joseph’s ten brethren went down to buy corn in Egypt.

7     And Joseph saw his brethren,

8. 1 Mózes 45 : 4, 5

4     József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba!

5     De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.

8. Genesis 45 : 4, 5

4     And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

5     Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

9. I Péter 2 : 19-23

19     Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.

20     De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.

21     Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:

22     ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,

23     mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.

9. I Peter 2 : 19-23

19     For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

20     For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

21     For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

22     Who did no sin, neither was guile found in his mouth:

23     Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:

10. Filippiekhez 2 : 12, 13

12     Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket,

13     mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.

10. Philippians 2 : 12, 13

12     Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

11. Rómaiakhoz 8 : 28

28     Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

11. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.Tudomány és Egészség


1. 115 : 15-16

Ember: Isten lelki eszméje, egyéni, tökéletes, örök.

1. 115 : 15-16

Man: God's spiritual idea, individual, perfect, eternal.

2. 258 : 13-15, 19-24

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról.

A végtelen Alapelvet a végtelen idea és a lelki egyéniség tükrözi vissza, de az anyagi úgynevezett érzékek nem képesek tudomást venni sem az Alapelvről, sem annak eszméjéről. Az emberi képességek olyan arányban növekednek és tökéletesednek, ahogyan az emberiség elnyeri az ember és Isten igaz eszméjét.

2. 258 : 13-15, 19-24

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis.

The infinite Principle is reflected by the infinite idea and spiritual individuality, but the material so-called senses have no cognizance of either Principle or its idea. The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

3. 307 : 25 (Az)-30

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

3. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

4. 90 : 24-32

Annak beismerése önmaga előtt, hogy az ember Isten saját hasonlatossága, az embert felszabadítja, hogy ura legyen a végtelen eszmének. Ez a meggyőződés rázárja az ajtót a halálra, és szélesre tárja azt a halhatatlanság felé. A Szellem megértésének és felismerésének végül is be kell következnie, és jól tesszük, ha időnket az isteni Alapelvről való elmélkedés útján a lét rejtélyeinek a megoldására fordítjuk. Jelenleg nem tudjuk, hogy mi az ember, de bizonyosan tudni fogjuk azt, amikor az ember Istent tükrözi.

4. 90 : 24-32

The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea. This conviction shuts the door on death, and opens it wide towards immortality. The understanding and recognition of Spirit must finally come, and we may as well improve our time in solving the mysteries of being through an apprehension of divine Principle. At present we know not what man is, but we certainly shall know this when man reflects God.

5. 228 : 11-19

Az ember rabszolgasorba döntése nem legitim. Akkor fog megszűnni, amikor az ember elfogadja örökrészeként a szabadságot, Isten-adta uralmát az anyagi érzékek felett. A halandók egy napon majd kinyilvánítják szabadságukat a Mindenható Isten nevében. Akkor maguk fogják kormányozni saját testüket az isteni Tudomány megértésével. Jelenlegi hiedelmeik elvetésével fel fogják ismerni a harmóniát mint lelki valóságot, és a diszharmóniát mint anyagi valótlanságot.

5. 228 : 11-19

The enslavement of man is not legitimate. It will cease when man enters into his heritage of freedom, his God-given dominion over the material senses. Mortals will some day assert their freedom in the name of Almighty God. Then they will control their own bodies through the understanding of divine Science. Dropping their present beliefs, they will recognize harmony as the spiritual reality and discord as the material unreality.

6. 262 : 9-16

Isten teremtése természetének és minőségének nem hatolhatunk a mélyére azáltal, hogy a halandó hiedelem sekélyébe merülünk. Fordítanunk kell gyenge szárnycsapásainkon - erőfeszítésünkön, hogy életet és igazságot találjunk az anyagban - és az anyagi érzékek fölé kell emelkednünk, a halandó fölé, Isten halhatatlan eszméjéhez. Ezek a tisztább, magasabb kilátások az Istenhez hasonlatos embert arra inspirálják, hogy elérje lényének abszolút középpontját és kerületét.

6. 262 : 9-16

We cannot fathom the nature and quality of God's creation by diving into the shallows of mortal belief. We must reverse our feeble flutterings — our efforts to find life and truth in matter — and rise above the testimony of the material senses, above the mortal to the immortal idea of God. These clearer, higher views inspire the Godlike man to reach the absolute centre and circumference of his being.

7. 517 : 30-4

Az isteni Szeretet megáldja saját eszméit, és előidézi sokasodásukat, - hogy kinyilvánítsák az Ő hatalmát. Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van alárendelve. Ez a lét Tudománya.

7. 517 : 30-4

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

8. 444 : 2-6, 10-12

Valamilyen módon, előbb vagy utóbb, mindenkinek felül kell emelkednie az anyagiságon, és a szenvedés gyakran az isteni eszköz ebben a felemelkedésben. „Akik Istent szeretik, minden javokra van” állapítja meg a Szentírás.

Azok, akik Benne bíznak, lépésről lépésre rájönnek, hogy „Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.”

8. 444 : 2-6, 10-12

In some way, sooner or later, all must rise superior to materiality, and suffering is oft the divine agent in this elevation. "All things work together for good to them that love God," is the dictum of Scripture.

Step by step will those who trust Him find that "God is our refuge and strength, a very present help in trouble."

9. 22 : 11-17

A „Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok restté a versenyben.

9. 22 : 11-17

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

10. 254 : 19 (Az) -23

Az emberi ént ... az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest.

10. 254 : 19 (the) -23

…the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

11. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 202 : 15-23

Ezen a Tudományon kívül minden változó, de a halhatatlan ember, létezésének isteni Alapelvével, Istennel, összhangban, sem nem vétkezik vagy szenved, sem nem hal meg. Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön.

12. 202 : 15-23

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

13. 571 : 15-19

Mindenkor és minden körülmények között győzd le a gonoszt jóval. Ismerd önmagadat, és Isten ellát majd a bölcsességgel és lehetőséggel a gonosz feletti győzelemhez. A Szeretet vértezetébe öltözve az emberi gyűlölet nem érhet el. 

13. 571 : 15-19

At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. 

14. 452 : 10-15

Amikor kinősz a régiből, ne félj felölteni az újat. Haladó irányod talán irigységet vált ki, de tiszteletet is kelt majd. Amikor tévedéssel állsz szemben, ne mulaszd el a dorgálást vagy a magyarázatot, amely elpusztítja a tévedést. Soha se lélegezz be erkölcstelen légkört, hacsak azért nem, hogy megtisztítsd azt.

14. 452 : 10-15

When outgrowing the old, you should not fear to put on the new. Your advancing course may provoke envy, but it will also attract respect. When error confronts you, withhold not the rebuke or the explanation which destroys error. Never breathe an immoral atmosphere, unless in the attempt to purify it.

15. 261 : 4-7

Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón és igazon, és ezeket olyan arányban fogod tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik gondolkodásodat.

15. 261 : 4-7

Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

16. 451 : 14-18

Az ember abba az irányba megy, amerre néz, és ahol a kincse van, ott lesz a szíve is. Ha a reményeink és érzelmeink lelkiek, akkor ezek felülről és nem alulról jönnek, és mint egykoron, meghozzák a Szellem gyümölcsét.

16. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

17. 21 : 9-14

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét.

17. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.

18. 453 : 6-8

Helyes és helytelen, igazság és tévedés harcolni fognak a tanulók elméjében, amíg a győzelem meg nem nyugszik a legyőzhetetlen igazság oldalán.

18. 453 : 6-8

Right and wrong, truth and error, will be at strife in the minds of students, until victory rests on the side of invincible truth.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████