VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 28. |

VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 28.TÁRGY — VALÓSÁG

SubjectReality

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 64 : 4

Hiszen öröktõl fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki Õt várja.Golden Text: Isaiah 64 : 4

Since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 43 : 1, 2, 4-7


1.     így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2.     Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

4.     Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:

5.     Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletrõl meghozom magodat, és napnyugotról egybegyûjtelek.

6.     Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végérõl,

7.     Mindent, aki csak az én nevemrõl neveztetik, akit dicsõségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!

Responsive Reading: Isaiah 43 : 1, 2, 4-7

1.     But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2.     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

4.     Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.

5.     Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;

6.     I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;

7.     Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Mózes 3 : 1, 7 (:-ig), 10

1     Mózes pedig õrzi vala az õ ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.

7     Az Úr pedig monda:

10     Most azért eredj, elküldelek téged a Fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.

1. Exodus 3 : 1, 7 (to 1st ,), 10

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

7     And the Lord said,

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

2. 2 Mózes 4 : 1-7

1     Felele Mózes és monda: De õk nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sõt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.

2     Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S õ monda: bot.

3     Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lõn kígyóvá; és Mózes elfutamodék elõle.

4     Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és bottá lõn az õ kezében.

5     Hogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az õ atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.

6     És ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az õ keze poklos vala, olyan mint a hó.

7     És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebelébõl és ímé ismét olyanná lõn mint teste.

2. Exodus 4 : 1-7

1     And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The Lord hath not appeared unto thee.

2     And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.

3     And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.

4     And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:

5     That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.

6     And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.

7     And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.

3. II Királyok 6 : 8-17

8     Siria királya pedig hadat indított Izráel ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, monda: Itt meg itt lesz az én táborom.

9     És elkülde az Isten embere az Izráel királyához, mondván: Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a siriaiak betörni.

10     És elkülde az Izráel királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer.

11     És felháborodott ezen a siriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda nékik: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izráel királyával?!

12     Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izráelben van, jelenti meg az Izráel királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz.

13     És monda: Menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki, mondván: Ímé Dótánban van.

14     Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost.

15     Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, [édes] uram! mit cselekedjünk?

16     Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.

17     És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

3. II Kings 6 : 8-17

8     Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

9     And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

10     And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

11     Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

12     And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

13     And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

14     Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

15     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

4. Márk 8 : 1 (magához) (első ,-ig)

1     magához szólította Jézus az õ tanítványait,

4. Mark 8 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus called his disciples unto him,

5. Márk 10 : 46-52

46     És Jerikóba érkezének: és mikor õ és az õ tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.

47     Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!"

48     Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

49     Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!"

50     Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz.

51     Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak."

52     Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

5. Mark 10 : 46-52

46     And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimæus, the son of Timæus, sat by the highway side begging.

47     And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

48     And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.

49     And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50     And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51     And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52     And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

6. Máté 5 : 48

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

6. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. II Korinthusiakhoz 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;

3     Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

4     Ezeknek a hitetleneknek a gondolkozását e világ istene megvakította, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

6     Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

8     Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

9     üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk;

16     Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra újul.

17     Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsõséget szerez nékünk;

18     Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

7. II Corinthians 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

3     But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

4     In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

8     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

8. Efézusiakhoz 2 : 10, (az Ő)

10     ... az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

8. Ephesians 2 : 10 (we are)

10     …we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-25

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök.

1. 472 : 24 (All)-25

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal.

2. 478 : 24-27

Bármi, ami halandó, az kezdettől fogva mindvégig anyagi, emberi hiedelmekből áll és semmi másból. Kizárólag az valós, ami Istent tükrözi.

2. 478 : 24-27

From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else. That only is real which reflects God.

3. 14 : 25-30

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”.

3. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

4. 321 : 6-13 következő oldal

A héber törvényhozó, aki nehéz nyelvű volt, kétségbeesett amiatt, hogy hogyan értesse meg a néppel azt, ami előtte feltárul. Amikor a bölcsesség által vezérelve elvetette botját, Mózes látta, hogy az kígyóvá lett, és elmenekült előle; a bölcsesség azonban azt parancsolta, hogy térjen vissza és kezelje a kígyót, és akkor Mózes félelme megszűnt. Ebben az esetben látható volt a Tudomány ténylegessége. Az anyagról kiderült, hogy csupán hiedelem. A kígyó, a gonosz, a bölcsesség parancsára megsemmisült az isteni Tudomány megértése által, és ez a bizonyíték egy bot lett, amelyre támaszkodhatott. Mózes káprázata elvesztette az erejét, hogy megfélemlítse őt, amikor felfedezte, hogy amit látszólag látott, valójában nem volt más, mint a halandó hiedelem egy fázisa.

Tudományosan lett kimutatva, hogy a lepra a halandó elme alkotása, és nem az anyag állapota, amikor Mózes először kezét keblébe dugta és a rettegett betegségtől hófehéren húzta ki, majd ugyanezen egyszerű mozdulattal rögtön helyreállította kezének természetes állapotát. Az isteni Tudománynak ezen bizonyítékával Isten enyhítette Mózes félelmét, és a belső hang számára Isten hangjává vált, amely azt mondta: „Ha úgy lenne, hogy nem hisznek neked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.” És így volt ez az elkövetkezendő századokban, amikor a lét Tudományát Jézus demonstrálta, aki megmutatta tanítványainak az Elme hatalmát azzal, hogy a vizet borrá változtatta, és megtanította őket arra, hogyan vegyék fel a kígyót sértetlenül, hogyan gyógyítsák a betegeket és űzzék ki a gonoszt az Elme felsőbbségének bizonyításaként.

Amikor a megértés az élet és intelligencia álláspontjait az anyagiról egy szellemi alapra váltja, elérjük az Élet realitását, a Lélek kontrollját az érzék felett, és a Kereszténységet vagy Igazságot saját isteni Alapelvében ismerjük majd fel. Ennek kell lennie a csúcspontnak, mielőtt a harmonikus és halhatatlan embert elérjük és annak képességei feltáródnak. Azon roppant munka fényében, amelyet azt megelőzően kell elvégeznünk, hogy az isteni Tudomány felismerése eljöhet, nagyon fontos, hogy gondolatainkat az isteni Alapelv felé fordítsuk, hogy a véges hiedelem felkészülhessen a tévedés feladására.

4. 321 : 6-13 next page

The Hebrew Lawgiver, slow of speech, despaired of making the people understand what should be revealed to him. When, led by wisdom to cast down his rod, he saw it become a serpent, Moses fled before it; but wisdom bade him come back and handle the serpent, and then Moses' fear departed. In this incident was seen the actuality of Science. Matter was shown to be a belief only. The serpent, evil, under wisdom's bidding, was destroyed through understanding divine Science, and this proof was a staff upon which to lean. The illusion of Moses lost its power to alarm him, when he discovered that what he apparently saw was really but a phase of mortal belief.

It was scientifically demonstrated that leprosy was a creation of mortal mind and not a condition of matter, when Moses first put his hand into his bosom and drew it forth white as snow with the dread disease, and presently restored his hand to its natural condition by the same simple process. God had lessened Moses' fear by this proof in divine Science, and the inward voice became to him the voice of God, which said: "It shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign." And so it was in the coming centuries, when the Science of being was demonstrated by Jesus, who showed his students the power of Mind by changing water into wine, and taught them how to handle serpents unharmed, to heal the sick and cast out evils in proof of the supremacy of Mind.

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

5. 347 : 12-22

A kritikusoknak figyelembe kellene venniük, hogy az úgynevezett halandó ember nem az ember valósága. Akkor meglátnák Krisztus eljövetelének jeleit. Krisztus, mint Isten lelki vagy igaz eszméje, eljön most is, mint régen, hirdetve az evangéliumot a szegényeknek, meggyógyítva a betegeket és kiűzvén a gonoszokat. Tévedés-e az, ami visszaállítja a Kereszténység egy lényeges elemét - nevezetesen az apostoli isteni gyógyítást? Nem; a Kereszténység Tudománya az, amely visszaállítja azt, és amely a sötétségben fénylő világosság, amelyet a sötétség nem fogad be.

5. 347 : 12-22

Critics should consider that the so-called mortal man is not the reality of man. Then they would behold the signs of Christ's coming. Christ, as the spiritual or true idea of God, comes now as of old, preaching the gospel to the poor, healing the sick, and casting out evils. Is it error which is restoring an essential element of Christianity, — namely, apostolic, divine healing? No; it is the Science of Christianity which is restoring it, and is the light shining in darkness, which the darkness comprehends not.

6. 302 : 3-19

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé. Az az elgondolás, hogy az elme az anyagban van, és hogy az anyag úgynevezett gyönyörei és fájdalmai, az anyag születése, vétke, betegsége és halála valóságosak, egy halandó hiedelem, és ez a hiedelem minden, ami valaha is elveszik majd.

Folytatva meghatározásunkat az ember-ről, emlékezzünk arra, hogy a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. Ez a megállapítás tényen alapszik és nem mesén.

6. 302 : 3-19

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

Continuing our definition of man, let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable.

7. 248 : 15-32

Mi a mintakép a halandó elme előtt? Tökéletlenség, öröm, bánat, bűn, szenvedés az? Elfogadtad a halandó mintaképet? Reprodukálod-e? Akkor gonosz szobrászok és rút formák kísértenek munkádban. Nem hallasz-e az egész emberiségtől a tökéletlen mintaképről? A világ folyamatosan a szemed előtt tartja. Az eredmény az, hogy hajlandó vagy követni a silány mintákat, limitálni életművedet, és tapasztalatodba befogadni anyagi modellek esetleges körvonalait és deformáltságát.

Ennek orvoslására először tekintetünket kell a helyes irányba fordítanunk, és aztán arra haladnunk. Tökéletes mintaképeket kell alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre tekintenünk, különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket. Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

7. 248 : 15-32

What is the model before mortal mind? Is it imperfection, joy, sorrow, sin, suffering? Have you accepted the mortal model? Are you reproducing it? Then you are haunted in your work by vicious sculptors and hideous forms. Do you not hear from all mankind of the imperfect model? The world is holding it before your gaze continually. The result is that you are liable to follow those lower patterns, limit your lifework, and adopt into your experience the angular outline and deformity of matter models.

To remedy this, we must first turn our gaze in the right direction, and then walk that way. We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

8. 353 : 16-22

Minden valóságos örök. Tökéletesség alapozza meg a valóságot. Tökéletesség nélkül, semmi sem teljesen valós. Minden dolog eltűnése folytatódni fog, amíg a tökéletesség meg nem jelenik, és a valóságot el nem értük. Minden vonatkozásban fel kell adnunk a kísértetiest. Nem szabad a babona valamiségét elismernünk tovább, hanem fel kell adnunk minden abban való hiedelmet, és bölcsnek kell lennünk.

8. 353 : 16-22

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise.

9. 259 : 11-21

A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

Ha az ember egyszer tökéletes volt, de most elveszítette a tökéletességét, akkor a halandók sohasem látták az emberben Isten visszatükrözött képét. Az elveszett képmás nem képmás. Az igazi hasonlatosság nem veszhet el az isteni visszatükröződésben. Ezt értve, Jézus azt mondta: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

9. 259 : 11-21

The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

10. 407 : 24-25 (gondolataidban-ig)

Engedd, hogy a tökéletes modell legyen jelen a gondolataidban.

10. 407 : 24-25 (to thoughts)

Let the perfect model be present in your thoughts.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████