VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 21. |

VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 21.TÁRGY — ANYAG

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 42 : 11 • APOSTOLOK CSELEKEDETEI 17 : 28

Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.Golden Text: Psalm 42 : 11; Acts 17 : 28

Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God. For in him we live, and move, and have our being.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 8 : 1-6


1.     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2.     Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

3.     Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

4.     hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

5.     Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.

6.     Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Responsive Reading: Romans 8 : 1-6

1.     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2.     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3.     For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4.     That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

5.     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6.     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 8 : 1, 4-6, 9

1     Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!

4     micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

5     Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

6     Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

9     Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!

1. Psalm 8 : 1, 4-6, 9

1     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

4     What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5     For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6     Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

9     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth!

2. Jób 12 : 10

10     Akinek kezében van minden élőnek a lelke, és az emberiség lélegzete.

2. Job 12 : 10

10     In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.

3. Zsoltárok 56 : 4, 13

4     Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, test mit árthat nekem?!

13     Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

3. Psalm 56 : 4, 13

4     In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

13     For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

4. Prédikátorok 3 : 14, 15

14     Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.

15     Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; és az Isten előkeríti azt, ami tovatűnt.

4. Ecclesiastes 3 : 14, 15

14     I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

15     That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God requireth that which is past.

5. Lukács 4 : 14, 15, 38-40

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

38     A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak.

39     Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik.

40     Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.

5. Luke 4 : 14, 15, 38-40

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

38     And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

39     And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

40     Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

6. Lukács 5 : 12, 13, 18-25

12     Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem."

13     És ő kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra.

18     És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje.

19     Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre.

20     Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid."

21     Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: "Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

22     Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: "Miről tanakodtok szívetekben?

23     Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?

24     Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"

25     Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament.

6. Luke 5 : 12, 13, 18-25

12     And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13     And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

18     And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19     And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20     And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

21     And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

22     But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?

23     Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?

24     But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.

25     And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

7. Lukács 8 : 41, 42 (első .-ig), 51-56

41     Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába,

42     mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van.

51     mikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját.

52     Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: "Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik!"

53     Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt.

54     Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: "Leányom, ébredj!"

55     Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni.

56     Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.

7. Luke 8 : 41, 42 (to 1st .), 51-56

41     And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

42     For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying.

51     And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52     And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53     And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54     And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55     And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

56     And her parents were astonished: but he charged them that they should tell no man what was done.

8. I Korintusiakhoz 15 : 50-57

50     Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

51     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

52     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

53     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54     Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

55     Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?

56     A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.

57     De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

8. I Corinthians 15 : 50-57

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

9. Máté 5 : 48

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

9. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.Tudomány és Egészség


1. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia, sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

1. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

2. 275 : 1-9

Az anyagnak nincs élete, amelyet elveszíthet, a Szellem pedig soha nem hal meg. Az elmének az anyaggal való társulása figyelmen kívül hagyná a mindenütt jelenlévő és mindenható Elmét. Ez mutatja meg, hogy az anyag nem Istentől, a Szellemből ered, és hogy nem örök. Tehát az anyag nem szubsztanciális, nem élő és nem értelmes. Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

2. 275 : 1-9

Matter has no life to lose, and Spirit never dies. A partnership of mind with matter would ignore omnipresent and omnipotent Mind. This shows that matter did not originate in God, Spirit, and is not eternal. Therefore matter is neither substantial, living, nor intelligent. The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

3. 372 : 1 (Az anyag)-17

Az anyag nem tud beteg lenni, az Elme pedig halhatatlan. A halandó test kizárólag egy téves halandó hiedelem arról, hogy az elme az anyagban van. Amit anyagnak nevezel, az eredetileg feloldódó hiba volt, elemi halandó elme, melyet Milton a „káosz és ősi éj”-hez hasonlított. Az egyik elmélet erről a halandó elméről az, hogy érzékelései embert reprodukálhatnak, vért, testet és csontot formálhatnak. A létezés Tudománya, amelyben minden az isteni Elme, vagy Isten és az Ő eszméje, világosabb lenne korunkban, ha nem lenne az a hiedelem, hogy az anyag az ember kifejezőeszköze, vagy hogy az ember beléphet saját megtestesített gondolatába, megkötözheti magát saját hiedelmeivel és aztán ezt a köteléket anyaginak hívhatja és isteni törvénynek nevezheti.

Amikor az ember a Keresztény Tudományt teljesen demonstrálja, tökéletes lesz. Nem tud bűnt elkövetni, szenvedni, nem lehet az anyagnak alávetve, sem nem lehet engedetlen Isten törvényének. Ezért olyan lesz, mint az angyalok a mennyben.

3. 372 : 1 (Matter)-17

Matter cannot be sick, and Mind is immortal. The mortal body is only an erroneous mortal belief of mind in matter. What you call matter was originally error in solution, elementary mortal mind, — likened by Milton to "chaos and old night." One theory about this mortal mind is, that its sensations can reproduce man, can form blood, flesh, and bones. The Science of being, in which all is divine Mind, or God and His idea, would be clearer in this age, but for the belief that matter is the medium of man, or that man can enter his own embodied thought, bind himself with his own beliefs, and then call his bonds material and name them divine law.

When man demonstrates Christian Science absolutely, he will be perfect. He can neither sin, suffer, be subject to matter, nor disobey the law of God. Therefore he will be as the angels in heaven.

4. 391 : 7-28

Ahelyett, hogy vakon és nyugodtan megadnád magad a betegség kezdődő vagy előrehaladott fokozatainak, lázadj fel ellene. Száműzd azt a hiedelmet, hogy akár egyetlen beférkőző fájdalmat is vendégül láthatsz, amelyet ne lehetne kiűzni az Elme hatalmával, és ilyen módon megelőzheted a fájdalom kifejlődését a testben. Istennek semmilyen törvénye nem akadályozza meg ezt az eredményt. Hiba más miatt, mint saját vétkeinkért szenvedni. Krisztus, vagy az Igazság, meg fog semmisíteni minden egyéb feltételezett szenvedést, és a valódi szenvedés a saját vétkeidért olyan arányban fog megszűnni, amilyen arányban a vétek megszűnik.

A törvény erkölcsi jelentése az igazságosság. Az igazságtalanság a törvény hiányát hirdeti. Amikor a test látszólag azt állítja, „beteg vagyok”, soha ne ismerj be bűnösséget. Mivel az anyag nem tud beszélni, biztos, hogy a halandó elme az, amely beszél; így hát fogadd a közlést tiltakozással. Ha azt mondod „beteg vagyok”, bűnösnek vallod magad. Akkor az ellenfeled átad a bírónak (a halandó elmének), és a bíró elítél. A betegségnek nincs intelligenciája, hogy valaminek nyilvánítsa magát és megnevezze magát. Egyedül a halandó elme ítéli el önmagát. Ezért szabd meg saját feltételeidet a betegséggel szemben, és légy igazságos önmagaddal és másokkal.

4. 391 : 7-28

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them. Banish the belief that you can possibly entertain a single intruding pain which cannot be ruled out by the might of Mind, and in this way you can prevent the development of pain in the body. No law of God hinders this result. It is error to suffer for aught but your own sins. Christ, or Truth, will destroy all other supposed suffering, and real suffering for your own sins will cease in proportion as the sin ceases.

Justice is the moral signification of law. Injustice declares the absence of law. When the body is supposed to say, "I am sick," never plead guilty. Since matter cannot talk, it must be mortal mind which speaks; therefore meet the intimation with a protest. If you say, "I am sick," you plead guilty. Then your adversary will deliver you to the judge (mortal mind), and the judge will sentence you. Disease has no intelligence to declare itself something and announce its name. Mortal mind alone sentences itself. Therefore make your own terms with sickness, and be just to yourself and to others.

5. 393 : 16-4

Légy szilárd megértésedben, hogy az isteni Elme kormányoz, és hogy a Tudományban az ember visszatükrözi Isten kormányzását. Ne félj, hogy az anyag fájhat, megdagadhat vagy begyulladhat bármilyen törvény eredményeként, amikor nyilvánvaló, hogy az anyagnak nem lehet fájdalma vagy gyulladása. Ha nem lenne a halandó elme, a tested éppúgy nem szenvedne feszültségtől vagy sebektől, mint a fa, amelyet felhasítasz vagy az elektromos vezeték, amelyet kifeszítesz.

Amikor Jézus kijelenti, hogy „a test lámpása [világossága] a szem”, ezen bizonyosan azt érti, hogy a világosság az Elmétől függ, és nem a nedvek, lencsék, izmok, szivárványhártya és a pupilla komplexumától, amely a látószervet alkotja.

Az ember sohasem beteg, mert az Elme nem beteg, és az anyag nem lehet beteg. A hamis hiedelem a kísértő és a megkísértett, a vétek és a vétkes, a betegség és annak oka. Jó a betegség idején nyugodtnak lenni; még jobb reményteljesnek lenni; de a leges legjobb megérteni, hogy a betegség nem valós, és hogy az Igazság meg tudja semmisíteni annak látszólagos valóságát, mivel ez a megértés az univerzális és tökéletes gyógymód.

5. 393 : 16-4

Be firm in your understanding that the divine Mind governs, and that in Science man reflects God's government. Have no fear that matter can ache, swell, and be inflamed as the result of a law of any kind, when it is self-evident that matter can have no pain nor inflammation. Your body would suffer no more from tension or wounds than the trunk of a tree which you gash or the electric wire which you stretch, were it not for mortal mind.

When Jesus declares that "the light of the body is the eye," he certainly means that light depends upon Mind, not upon the complex humors, lenses, muscles, the iris and pupil, constituting the visual organism.

Man is never sick, for Mind is not sick and matter cannot be. A false belief is both the tempter and the tempted, the sin and the sinner, the disease and its cause. It is well to be calm in sickness; to be hopeful is still better; but to understand that sickness is not real and that Truth can destroy its seeming reality, is best of all, for this understanding is the universal and perfect remedy.

6. 368 : 20-31

Az, hogy az Élet nem függ a testi állapotoktól, akkor bizonyul be, amikor rájövünk, hogy az élet és ember túléli ezt a testet. Sem a gonosz, sem a betegség, sem pedig a halál nem lehet szellemi, és a bennük való anyagi hiedelem eltűnik az egyén lelki fejlődésének arányában. Mivel az anyagnak nincs tudata vagy Egoja, képtelen cselekedni; állapotai illúziók, és ezek a hamis állapotok, feltételek a forrásai minden látszólagos betegségnek. Ismerd el az anyag létezését, és ezzel elismered, hogy a halandóságnak (és így a betegségnek) tényleges alapja van. Tagadd az anyag létezését, és akkor meg tudod semmisíteni az anyagi feltételekben való hiedelmet.

6. 368 : 20-31

That Life is not contingent on bodily conditions is proved, when we learn that life and man survive this body. Neither evil, disease, nor death can be spiritual, and the material belief in them disappears in the ratio of one's spiritual growth. Because matter has no consciousness or Ego, it cannot act; its conditions are illusions, and these false conditions are the source of all seeming sickness. Admit the existence of matter, and you admit that mortality (and therefore disease) has a foundation in fact. Deny the existence of matter, and you can destroy the belief in material conditions.

7. 369 : 5-13

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

7. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

8. 151 : 18 (A vérnek)-21

A vérnek, szívnek, tüdőnek, az agynak stb. semmi köze sincs az Élethez, Istenhez. A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza.

8. 151 : 18 (The)-21

The blood, heart, lungs, brain, etc., have nothing to do with Life, God. Every function of the real man is governed by the divine Mind.

9. 125 : 31-2 (az első .-ig)

Így véglegesen be fog bizonyulni, hogy az anyag nem több, mint halandó hiedelem, és teljesen elégtelen ahhoz, hogy állítólagos szerves működése vagy feltételezett létezése által az emberre hatással legyen.

9. 125 : 31-2 (to 1st .)

Thus matter will finally be proved nothing more than a mortal belief, wholly inadequate to affect a man through its supposed organic action or supposed existence.

10. 249 : 1-11

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja.

Hadd jelenjék meg Isten teremtésének „férfi[ja] és nő[je]”. Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. Bármilyen más elmélet az Életről vagy Istenről félrevezető és mitológiai.

10. 249 : 1-11

Let us accept Science, relinquish all theories based on sense-testimony, give up imperfect models and illusive ideals; and so let us have one God, one Mind, and that one perfect, producing His own models of excellence.

Let the "male and female" of God's creating appear. Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being. Any other theory of Life, or God, is delusive and mythological.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████