VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 14. |

VASÁRNAP 2021. MÁRCIUS 14.TÁRGY — SZUBSZTANCIA

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : MÁTÉ 6 : 33

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul ezek is mind megadatnak nektek.Golden Text: Matthew 6 : 33

Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 23 : 1-6


1.     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2.     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3.     az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4.     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5.     Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6.     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Responsive Reading: Psalm 23 : 1-6

1.     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2.     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3.     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4.     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5.     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6.     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 37 : 3-5

3     Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

4     Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

5     Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

1. Psalm 37 : 3-5

3     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

5     Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

2. II Királyok 4 : 1-7

1     Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának.

2     Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj.

3     Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset.

4     Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre!

5     Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.

6     Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Hozz ide még egy edényt. De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj.

7     Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!

2. II Kings 4 : 1-7

1     Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead; and thou knowest that thy servant did fear the Lord: and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen.

2     And Elisha said unto her, What shall I do for thee? tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not any thing in the house, save a pot of oil.

3     Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbours, even empty vessels; borrow not a few.

4     And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full.

5     So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her; and she poured out.

6     And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed.

7     Then she came and told the man of God. And he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest.

3. Jeremiás 29 : 11-13

11     Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

12     Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

13     Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.

3. Jeremiah 29 : 11-13

11     For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.

12     Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

13     And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.

4. János 6 : 3-14, 26, 27 (;-ig), 29 (Az az), 37, 38, 41 (első ,-ig), 42, 43, 47, 48, 63

3     Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.

4     Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe.

5     Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

6     Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni.

7     Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset.

8     Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:

9     Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?

10     Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren.

11     Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala.

12     Amint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen.

13     Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után.

14     Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tõn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendõ vala a világra.

26     Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.

27     Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek;

29     Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit õ küldött.

37     Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jõ; és azt, aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.

38     Mert azért szállottam le a mennybõl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

41     Zúgolódának azért a zsidók õ ellene,

42     És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennybõl szállottam alá?

43     Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között!

47     Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

48     Én vagyok az életnek kenyere.

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

4. John 6 : 3-14, 26, 27 (to :), 29 (This), 37, 38, 41 (to 1st ,), 42, 43, 47, 48, 63

3     And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

4     And the passover, a feast of the Jews, was nigh.

5     When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?

6     And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

7     Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.

8     One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

9     There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?

10     And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

11     And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.

12     When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.

13     Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.

14     Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.

26     Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you:

29     This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

37     All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.

38     For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

41     The Jews then murmured at him,

42     And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?

43     Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.

47     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.

48     I am that bread of life.

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

5. Máté 6 : 24-26 (.-ig), 34 (első .-ig)

24     Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

25     Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

26     Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat.

34     Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl.

5. Matthew 6 : 24-26 (to .), 34 (to 1st .)

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them.

34     Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself.

6. Filippiekhez 4 : 4-7

4     Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

5     A ti szelídlelkûségetek ismert legyen minden ember elõtt. Az Úr közel!

6     Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.

7     és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

6. Philippians 4 : 4-7

4     Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.

5     Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

6     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.Tudomány és Egészség


1. 275 : 10-15

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik.

1. 275 : 10-15

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God.

2. 468 : 17 (A Szubsztancia)-22

A Szubsztancia az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben:

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia.

2. 468 : 17 (Substance)-22

Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance.

3. 301 : 17-29

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. A halandó ember önmaga előtt anyagi szubsztanciának látszik, holott az ember „képmás” (eszme). A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

3. 301 : 17-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

4. 139 : 4-9

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes az emberek által csodáknak nevezett dolgokkal bizonyította az Elme hatalmát, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is. A keresztény korszakot jelek és csodák vezették be.

4. 139 : 4-9

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha. The Christian era was ushered in with signs and wonders.

5. 591 : 21-22

Csoda. Az, ami istenileg természetes, de emberileg meg kell tanulni; a Tudomány egy jelensége.

5. 591 : 21-22

Miracle. That which is divinely natural, but must be learned humanly; a phenomenon of Science.

6. 134 : 31-1

Egy csoda betölti Isten törvényét, de nem sérti ezt a törvényt. Ez a tény jelenleg titokzatosabbnak látszik, mint maga a csoda. 

6. 134 : 31-1

A miracle fulfils God's law, but does not violate that law. This fact at present seems more mysterious than the miracle itself. 

7. 509 : 20-28

Az úgynevezett ásványi, növényi és állati szubsztanciák most éppúgy nem függenek az időtől és az anyagi szerkezettől, mint amikor „a hajnalcsillagok együtt örvendezének”. Az Elme teremtette a növényt amikor „még semmiféle mezei növény sem vala a földben”. A lelki felemelkedés periódusai az Elme teremtésének napjai és évszakai, melyekben a szépség, fenség, tisztaság és szentség - igen, az isteni természet, megjelenik az emberben és az univerzumban, hogy soha el ne tűnjék.

7. 509 : 20-28

So-called mineral, vegetable, and animal substances are no more contingent now on time or material structure than they were when "the morning stars sang together." Mind made the "plant of the field before it was in the earth." The periods of spiritual ascension are the days and seasons of Mind's creation, in which beauty, sublimity, purity, and holiness — yea, the divine nature — appear in man and the universe never to disappear.

8. 257 : 6-11

Az elmélet, hogy a Szellem nem az egyedüli szubsztancia és teremtő, panteisztikus tévhit, amely betegségben, vétekben és halálban végződik; ez egy testi lélekben és egy anyagi elmében, a test által kormányzott lélekben és az anyagban lévő elmében való hiedelem.
Ez a hiedelem sekélyes panteizmus.

8. 257 : 6-11

The theory that Spirit is not the only substance and creator is pantheistic heterodoxy, which ultimates in sickness, sin, and death; it is the belief in a bodily soul and a material mind, a soul governed by the body and a mind in matter. This belief is shallow pantheism.

9. 281 : 27-1

Az Isteni Tudomány nem tölt új bort régi tömlőkbe, nem helyezi a Lelket az anyagba, sem a végtelent a végesbe. Az anyagról alkotott hamis nézeteink megsemmisülnek, amikor felfogjuk a Szellem tényeit. A régi hiedelmet ki kell űzni, különben az új eszme elforgácsolódik és elvész az ihlet, hogy álláspontunkat megváltoztassuk.

9. 281 : 27-1

Divine Science does not put new wine into old bottles, Soul into matter, nor the infinite into the finite. Our false views of matter perish as we grasp the facts of Spirit. The old belief must be cast out or the new idea will be spilled, and the inspiration, which is to change our standpoint, will be lost.

10. 91 : 16-21

Az anyagi önazonosságban elmerülve, az Élet vagy Elme szubsztanciáját csak halványan fogjuk fel és tükrözzük. Az anyagi önazonosság tagadása segíti az ember lelki és örök egyéniségének felismerését, és megsemmisíti az anyagból vagy az úgynevezett anyagi érzékek által szerzett téves tudást.

10. 91 : 16-21

Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind. The denial of material selfhood aids the discernment of man's spiritual and eternal individuality, and destroys the erroneous knowledge gained from matter or through what are termed the material senses.

11. 66 : 6-16

A megpróbáltatások arra tanítják a halandókat, hogy ne támaszkodjanak anyagi botra - törött nádra, amely átszúrja a szívet. Az öröm és a jólét napsugarában erre alig gondolunk. A bánat üdvös. Nagy búbánatokon át megyünk be az országba. A megpróbáltatások Isten gondoskodásának bizonyítékai. A lelki fejlődés nem az anyagi remények földjébe vetett magból ered, hanem amikor ezek megromolnak, a Szeretet újra szaporítja a Szellem magasztosabb örömeit, amelyekben nincs földi salak. A tapasztalat minden következő lépcsője új nézeteket ad az isteni jóságról és szeretetről.

11. 66 : 6-16

Trials teach mortals not to lean on a material staff, — a broken reed, which pierces the heart. We do not half remember this in the sunshine of joy and prosperity. Sorrow is salutary. Through great tribulation we enter the kingdom. Trials are proofs of God's care. Spiritual development germinates not from seed sown in the soil of material hopes, but when these decay, Love propagates anew the higher joys of Spirit, which have no taint of earth. Each successive stage of experience unfolds new views of divine goodness and love.

12. 92 : 32-9

Azt mondod-e, hogy nem jött el az ideje annak a felismerésnek, hogy a Lélek szubsztanciális és képes a test felett uralkodni? Emlékezz Jézusra, aki csaknem tizenkilenc századdal ezelőtt kimutatta a Szellem hatalmát, és azt mondta, „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem”, és aki azt is hozzátette „De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát”. „Íme itt a kellemes idő, itt az üdvösség napja” mondta Pál.

12. 92 : 32-9

Do you say the time has not yet come in which to recognize Soul as substantial and able to control the body? Remember Jesus, who nearly nineteen centuries ago demonstrated the power of Spirit and said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also," and who also said, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth." "Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation," said Paul.

13. 195 : 11-16

Mindenkinek azt kell eldöntenie, vajon a halandó elme vagy a halhatatlan Elme az okozó. Hagyjuk el az anyag alapját a metafizikai Tudományért és annak isteni Alapelvéért.

Mindaz, ami olyan eszme hasonlatosságát szolgáltatja, amelyet Alapelve kormányoz, gondolkodásra késztet.

13. 195 : 11-16

The point for each one to decide is, whether it is mortal mind or immortal Mind that is causative. We should forsake the basis of matter for metaphysical Science and its divine Principle.

Whatever furnishes the semblance of an idea governed by its Principle, furnishes food for thought.

14. 201 : 1-9

A legjobb prédikáció, amely valaha elhangzott, az Igazság gyakorlása és demonstrációja a bűn, betegség és a halál megsemmisítésében. Jézus tudta ezt, valamint azt is, hogy az egyik vonzalom felülkerekedik bennünk és irányítja életünket, ezért ezt mondta: „Senki nem szolgálhat két úrnak.”

Hamis alapokra nem építhetünk bizonyossággal. Az Igazság új teremtményt alkot, akiben a régi dolgok elmúlnak, és „újjá lett minden”. 

14. 201 : 1-9

The best sermon ever preached is Truth practised and demonstrated by the destruction of sin, sickness, and death. Knowing this and knowing too that one affection would be supreme in us and take the lead in our lives, Jesus said, "No man can serve two masters."

We cannot build safely on false foundations. Truth makes a new creature, in whom old things pass away and "all things are become new." 

15. 269 : 11-20

A metafizika a fizika felett áll, és az anyag nem jut a metafizika előtételeibe, sem eredményeibe. A metafizika osztályozásai egyetlen alapzatra helyezkednek, az isteni Elmére. A metafizika a dolgokat gondolatokká oldja és az érzet tárgyait a Lélek eszméire cseréli.

Ezek az eszmék tökéletesen valóságosak és kézzelfoghatóak a lelki tudat számára, és az anyagi érzet tárgyai és gondolatai felett az az előnyük, hogy jók és örökkévalók.

15. 269 : 11-20

Metaphysics is above physics, and matter does not enter into metaphysical premises or conclusions. The categories of metaphysics rest on one basis, the divine Mind. Metaphysics resolves things into thoughts, and exchanges the objects of sense for the ideas of Soul.

These ideas are perfectly real and tangible to spiritual consciousness, and they have this advantage over the objects and thoughts of material sense, — they are good and eternal.

16. 261 : 2-7

Fordítsd el tekintetedet a testtől az Igazság és Szeretet felé, minden boldogság, harmónia és halhatatlanság Alapelve felé.
Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón és igazon, és ezeket olyan arányban fogod tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik gondolkodásodat.

16. 261 : 2-7

Look away from the body into Truth and Love, the Principle of all happiness, harmony, and
immortality. Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

17. 17 : 14-15

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenek feletti, és Minden.

17. 17 : 14-15

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████