VASÁRNAP 2021. MÁJUS 9. |

VASÁRNAP 2021. MÁJUS 9.TÁRGY — Ádám és a Bukott Ember

SubjectAdam and Fallen Man

ARANY SZÖVEG : Jakab 1 : 18

„Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”Golden Text: James 1 : 18

Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 65 : 18, 19, 21-24


18.     Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az õ népét örömmé.

19.     És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!

21.     Házakat építnek és bennök lakoznak, és szõlõket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.

22.     Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly [hosszú] lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.

23.     Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva õk, és ivadékaik velök [megmaradnak.]

24.     És mielõtt kiáltanának, én felelek, õk még beszélnek, és én már meghallgattam.

Responsive Reading: Isaiah 65 : 18, 19, 21-24

18.     Be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.

19.     And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.

21.     And they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them.

22.     They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands.

23.     They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them.

24.     And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 8 : 1, 3-6

1     Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!

3     Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,

4     micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

5     Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

6     Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

1. Psalm 8 : 1, 3-6

1     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

3     When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

4     What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5     For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6     Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

2. I Mózes 1 : 26, 28 (első .-ig), 31 (első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

2. Genesis 1 : 26, 28 (to :), 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. I Mózes 2 : 6-9, 16, 17

6     Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

7     Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

8     És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felõl, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

9     És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.

16     És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

17     De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

3. Genesis 2 : 6-9, 16, 17

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9     And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

16     And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

17     But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

4. I Mózes 3 : 1-7, 9-13, 23, 24

1     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4     És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

5     Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

6     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

7     És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.

9     Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

10     És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

11     És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?

12     És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.

13     És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

23     Kiküldé õt az Úr Isten az Éden kertjébõl, hogy mívelje a földet, amelybõl vétetett vala.

24     És kiûzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felõl a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy õrizzék az élet fájának útját.

4. Genesis 3 : 1-7, 9-13, 23, 24

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

23     Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.

24     So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

5. Példabeszédek 30 : 5, 6

5     Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.

6     Ne tégy az õ beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.

5. Proverbs 30 : 5, 6

5     Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.

6     Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.

6. Zsoltárok 51 : 1, 2, 10-12

1     Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

2     Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

10     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

11     Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

12     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

6. Psalm 51 : 1, 2, 10-12

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

7. Efézusiakhoz 4 : 17, 18, 23, 24

17     Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az õ elméjöknek hiábavalóságában,

18     Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettõl a tudatlanság miatt, mely az õ szívök keménysége miatt van bennök;

23.     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

7. Ephesians 4 : 17, 18, 23, 24

17     This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

18     Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

8. II Korinthusiakhoz 5 : 1, 6-8

1     Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

6     Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.

7     (Mert hit által járunk, nem látás után);

8     Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testbõl, és elköltözni az Úrhoz.

8. II Corinthians 5 : 1, 6-8

1     For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

6     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7     (For we walk by faith, not by sight:)

8     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.

9. I Korintusiakhoz 15 : 22

22     „Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.”

9. I Corinthians 15 : 22

22     For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.Tudomány és Egészség


1. 516 : 9-13, 19-23

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg. A Szeretet, önzetlenségtől átitatva, mindent szépségben és fényben fürdet....Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való uralmát. Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent.

1. 516 : 9-13, 19-23

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. Love, redolent with unselfishness, bathes all in beauty and light.… Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

2. 517 : 31-4 (az első .-ig)

Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van alárendelve.

2. 517 : 31-4 (to 1st .)

Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker.

3. 200 : 9-13

Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az élet Isten, és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs hanyatlásnak és pornak alávetve.

3. 200 : 9-13

Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust.

4. 519 : 3-6

Az Istenség elégedett volt az Ő munkájával. Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt?

4. 519 : 3-6

Deity was satisfied with His work. How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

5. 216 : 18-21

A halandók nagy tévedése az, hogy az emberről, Isten képéről és hasonlatosságáról azt feltételezik, hogy anyag is és Szellem is, hogy jó is és gonosz is.

5. 216 : 18-21

The great mistake of mortals is to suppose that man, God's image and likeness, is both matter and Spirit, both good and evil.

6. 521 : 21-22, 26-29

1. Mózes 2: 6. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a föld felszínét.

Mózes első könyvének második része tartalmaz egy megállapítást erről az Istenről és a világegyetemről alkotott anyagi szemléletről, megállapítást, amely az előbbi feljegyzett, tudományos igazság egyenes ellentéte.

6. 521 : 21-22, 26-29

Genesis ii. 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

The second chapter of Genesis contains a statement of this material view of God and the universe, a statement which is the exact opposite of scientific truth as before recorded.

7. 522 : 5-17

Az első feljegyzés minden hatalmat és kormányzatot Istennek tulajdonít, és az embert Isten tökéletességével és hatalmával ruházza fel. A második feljegyzés változékonynak és halandónak rögzíti az embert - olyannak mint aki elszakadt az Istenségtől, és önálló pályán kering. A Tudomány megmagyarázza, hogy az Istenségtől elválasztott létezés lehetetlen.

Ez a második feljegyzés félreérthetetlenül a külsőleg megnyilvánult tévedés történetét nyújtja, amelyet az anyagban lévő életnek és értelemnek neveznek. Ez a panteizmusról szól, amely ellenszegül az isteni Szellem legfelsőbbségének; de a dolgoknak ezt az állapotát ideiglenesnek nyilvánítják, ezt az embert pedig halandónak - pornak, mely visszatér a porba.

7. 522 : 5-17

The first record assigns all might and government to God, and endows man out of God's perfection and power. The second record chronicles man as mutable and mortal, — as having broken away from Deity and as revolving in an orbit of his own. Existence, separate from divinity, Science explains as impossible.

This second record unmistakably gives the history of error in its externalized forms, called life and intelligence in matter. It records pantheism, opposed to the supremacy of divine Spirit; but this state of things is declared to be temporary and this man to be mortal, — dust returning to dust.

8. 580 : 21-27

Az Ádám név a hamis feltevést képviseli, hogy az Élet nem örök, hanem kezdete és vége van; hogy a végtelen betér a végesbe, az értelem átmegy értelmetlenségbe, és hogy a Lélek az anyagi érzetben tartózkodik; hogy a halhatatlan Elme anyagot eredményez, az anyag pedig halandó elmét; hogy az egyetlen Isten és teremtő betért abba, amit teremtett, és azután eltűnt az anyag ateizmusában.

8. 580 : 21-27

The name Adam represents the false supposition that Life is not eternal, but has beginning and end; that the infinite enters the finite, that intelligence passes into non-intelligence, and that Soul dwells in material sense; that immortal Mind results in matter, and matter in mortal mind; that the one God and creator entered what He created, and then disappeared in the atheism of matter.

9. 307 : 7-16, 26-13

A gonosz még mindig azt állítja magáról, hogy elme, és kijelenti, hogy egynél több értelem vagy Isten van. Így szól: „Sok úr és sok isten lesz. Kijelentem, hogy Isten gonosz elméket és gonosz szellemeket teremt, és én segítem Őt ebben. Az Igazság átáll a másik oldalra, és a Szellemhez hasonlótlan lesz. Én szellemet helyezek abba, amit anyagnak hívok, és az anyagnak éppolyan élőnek kell tűnni, mint Isten, a Szellem, aki Maga az egyetlen Élet.”

Ez a tévedés bebizonyította magáról, hogy tévedés. Az élete nem Életnek, hanem csak a létezés egy mulandó, hamis érzetének bizonyul, amely halálban végződik.

Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

A tévedés szörnyű moraja, sötétsége és káosza felett még mindig kiált az Igazság hangja: „Ádám, hol vagy? Tudat, hol vagy? Abban a hiedelemben időzöl-e, hogy az elme az anyagban van, és hogy a gonosz az elme, vagy abban az élő hitben vagy-e, hogy csak egy Isten van és lehet, és megtartod-e az Ő parancsolatát?” Amíg nem tanuljuk meg, hogy Isten az egyetlen Elme, amely az embert kormányozza, addig a halandó hiedelem félni fog, mint a kezdetekkor, és elrejtőzik a kérdés elől: „Hol vagy?”. Erre a félelmetes kérdésre „Ádám, hol vagy?” beismerően felel a fej, szív, gyomor, vér, idegek stb.: „Ímé, itt vagyok, a testben keresem a boldogságot és az életet, de csak káprázatot találok, hamis állítások, hamis gyönyör, fájdalom, vétek, betegség és halál vegyülékét.”

9. 307 : 7-16, 26-13

Evil still affirms itself to be mind, and declares that there is more than one intelligence or God. It says: "There shall be lords and gods many. I declare that God makes evil minds and evil spirits, and that I aid Him. Truth shall change sides and be unlike Spirit. I will put spirit into what I call matter, and matter shall seem to have life as much as God, Spirit, who is the only Life."

This error has proved itself to be error. Its life is found to be not Life, but only a transient, false sense of an existence which ends in death.

Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

Above error's awful din, blackness, and chaos, the voice of Truth still calls: "Adam, where art thou? Consciousness, where art thou? Art thou dwelling in the belief that mind is in matter, and that evil is mind, or art thou in the living faith that there is and can be but one God, and keeping His commandment?" Until the lesson is learned that God is the only Mind governing man, mortal belief will be afraid as it was in the beginning, and will hide from the demand, "Where art thou?" This awful demand, "Adam, where art thou?" is met by the admission from the head, heart, stomach, blood, nerves, etc.: "Lo, here I am, looking for happiness and life in the body, but finding only an illusion, a blending of false claims, false pleasure, pain, sin, sickness, and death."

10. 282 : 28-31

Mindaz, ami az ember bukására, Isten ellentétére vagy Isten hiányára mutat, az Ádám-álom, amely sem nem Elme, sem nem ember, mert nem az Atyától született.

10. 282 : 28-31

Whatever indicates the fall of man or the opposite of God or God's absence, is the Adam-dream, which is neither Mind nor man, for it is not begotten of the Father.

11. 545 : 27-5

Az Igazságnak csak egy válasza van minden tévedésre - a vétekre, betegségre és halálra: „Por [semmi] vagy te, s ismét porrá [semmivé] leszesz.”

„Amiképpen Ádámban [a tévedésben] mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban [az Igazságban] is mindnyájan megeleveníttetnek.” Az ember halandósága mítosz, mert az ember halhatatlan. A hamis hiedelem, hogy a szellem most elmerül az anyagban, hogy a jövőben egyszer felszabaduljon alóla - csak ez a hiedelem halandó. A Szellem, Isten, sohasem sarjad, hanem „tegnap, és ma és örökké ugyanaz”.

11. 545 : 27-5

Truth has but one reply to all error, — to sin, sickness, and death: "Dust [nothingness] thou art, and unto dust [nothingness] shalt thou return."

"As in Adam [error] all die, even so in Christ [Truth] shall all be made alive." The mortality of man is a myth, for man is immortal. The false belief that spirit is now submerged in matter, at some future time to be emancipated from it, — this belief alone is mortal. Spirit, God, never germinates, but is "the same yesterday, and to-day, and forever."

12. 265 : 5-15

A haladóknak Isten felé kell gravitálniuk, hogy ragaszkodásaik és céljaik lelkibbé váljanak - meg kell közelíteniük a lét tágabb értelmezéseit, és valamilyen helyes érzetet kell szerezniük a végtelenről, hogy levetkezhessék a vétket és a halandóságot.

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

12. 265 : 5-15

Mortals must gravitate Godward, their affections and aims grow spiritual, — they must near the broader interpretations of being, and gain some proper sense of the infinite, — in order that sin and mortality may be put off.

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

13. 470 : 32-5

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

13. 470 : 32-5

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

14. 14 : 25-30

Az anyagi élet hiedelmétől és álmától teljesen elkülönülve, van az isteni Élet, amely feltárja a lelki megértést, és annak tudatát, hogy az ember uralkodik az egész földön. Ez a megértés kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget, és általa úgy beszélhetsz, „mint akinek hatalma van”.

14. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

15. 171 : 4-8 (negyedik ,-ig)

Az anyagiság lelki ellentétének, azaz a Krisztusnak, az Igazságnak útja észlelése által az isteni Tudomány kulcsával az ember újra megnyitja a Paradicsom kapuját, amelyet emberi hiedelmek zártak be, és meglátja, hogy nem bukott, hanem egyenes, tiszta és szabad.

15. 171 : 4-8 (to 4th ,)

Through discernment of the spiritual opposite of materiality, even the way through Christ, Truth, man will reopen with the key of divine Science the gates of Paradise which human beliefs have closed, and will find himself unfallen, upright, pure, and free.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████