VASÁRNAP 2021. MÁJUS 30. |

VASÁRNAP 2021. MÁJUS 30.TÁRGY — TÁRGY—ŐSI ÉS MODERN SZELLEMIDÉZÉS, ALIAS MESMERIZMUS ÉS HIPNOTIZMUS, LELEPLEZVE

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

ARANY SZÖVEG : 1 János 3 : 7

Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz.Golden Text: I John 3 : 7

Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Péter 5 : 6-11


6.     Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

7.     Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

8.     Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:

9.     álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.

10.     A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

11.     Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

LECKE PRÉDIKÁCIÓ

A Biblia

Responsive Reading: I Peter 5 : 6-11

6.     Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

7.     Casting all your care upon him; for he careth for you.

8.     Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

9.     Whom resist stedfast in the faith.

10.     But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

11.     To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. II Thesszalonika 2 : 3, 4 (harmadik ,-ig)

3     Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

4     Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek ... mondanak

1. II Thessalonians 2 : 3, 4 (to 1st ,)

3     Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

4     Who opposeth and exalteth himself above all that is called God,

2. II Timóteus 3 : 1-5, 14-17

1     Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.

2     Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek,

3     szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók,

4     árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.

5     Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.

14     De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad,

15     mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;

17     hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2. II Timothy 3 : 1-5, 14-17

1     This know also, that in the last days perilous times shall come.

2     For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

3     Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

4     Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

5     Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

14     But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

15     And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

16     All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

17     That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

3. I Királyok 13 : 11-21 (harmadik ,-ig), 22, 24 (;-ig)

11     És lakozék Béthelben egy vén próféta, akihez eljövén az õ fia, elbeszélé az õ atyjának mindazt a dolgot, amelyet aznap az Isten embere cselekedett volt Béthelben, és a beszédeket, amelyeket szólott vala a királynak; és elbeszélék azokat az õ atyjoknak.

12     Akkor monda nékik az õ atyjok: Mely úton ment el? És megmutaták az õ fiai az útat, a űmelyen elment volt az Isten embere, aki Júdából jött.

13     És monda az õ fiainak: Nyergeljétek meg nékem a szamarat; és mikor megnyergelék néki a szamarat, felüle reá,

14     És elméne az Isten embere után, és megtalálá õt egy cserfa alatt ülve, és monda néki: Te vagy-é amaz Isten embere, aki Júdából jöttél? És monda: Én vagyok.

15     Akkor monda néki: Jere haza velem és egyél kenyeret.

16     De az felele: Nem mehetek vissza veled, be sem mehetek veled; nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled e helyen;

17     Mert meg van nékem az Úrnak beszédével parancsolva: Ne egyél kenyeret, vizet se igyál ott, és ne térj azon az úton vissza, amelyen oda menéndesz.

18     És felele az néki: Én is olyan próféta [vagyok,] mint te, és nékem angyal szólott az Úrnak beszédével, mondván: Hozd vissza õt veled a te házadba, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. És eképpen hazuda néki.

19     Megtére azért vele, és kenyeret evék az õ házában, és vizet ivék.

20     Mikor pedig az asztalnál ülének: lõn az Úr beszéde a prófétához, aki õt visszahozta vala,

21     És kiálta az Isten emberének, aki Júdából jött vala, ezt mondván: Ezt mondja az Úr: Mivelhogy engedetlen voltál az Úr szájának,

22     Hanem visszatértél, és kenyeret ettél és vizet ittál azon a helyen, amely felõl azt mondotta vala néked: Ne egyél [ott] kenyeret, vizet se igyál: Nem temettetik a te tested a te atyáid sírjába.

24     És mikor elment, egy oroszlán találá őt az úton, amely megölé őt;

3. I Kings 13 : 11-21 (to 4th ,), 22, 24 (to :)

11     Now there dwelt an old prophet in Beth-el; and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Beth-el: the words which he had spoken unto the king, them they told also to their father.

12     And their father said unto them, What way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah.

13     And he said unto his sons, Saddle me the ass. So they saddled him the ass: and he rode thereon,

14     And went after the man of God, and found him sitting under an oak: and he said unto him, Art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am.

15     Then he said unto him, Come home with me, and eat bread.

16     And he said, I may not return with thee, nor go in with thee: neither will I eat bread nor drink water with thee in this place:

17     For it was said to me by the word of the Lord, Thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest.

18     He said unto him, I am a prophet also as thou art; and an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him.

19     So he went back with him, and did eat bread in his house, and drank water.

20     And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back:

21     And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, Forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the Lord,

22     But camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place, of the which the Lord did say to thee, Eat no bread, and drink no water; thy carcase shall not come unto the sepulchre of thy fathers.

24     And when he was gone, a lion met him by the way, and slew him:

4. Zsoltárok 43 : 1, 2 (első ,-ig), 3-5

1     Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem.

2     Hiszen te vagy oltalmam Istene,

3     Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba.

4     Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged cziterával, Isten, én Istenem!

5     Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

4. Psalm 43 : 1, 2 (to :), 3-5

1     Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation: O deliver me from the deceitful and unjust man.

2     For thou art the God of my strength:

3     O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.

4     Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.

5     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.

5. Efézusiakhoz 4 : 1-3, 13-15

1     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

3     Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

13     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

14     hogy többé ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15     hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

5. Ephesians 4 : 1-3, 13-15

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

6. Efézusiakhoz 6 : 10-18 (első .-ig), 23, 24

10     Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében.

11     Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

12     Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

13     Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

14     Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,

15     felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.

16     Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.

17     Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

18     Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.

23     Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

24     A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.

6. Ephesians 6 : 10-18 (to ,), 23, 24

10     Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

11     Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

12     For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

13     Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

14     Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;

15     And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;

16     Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

17     And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:

18     Praying always with all prayer and supplication in the Spirit,

23     Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

24     Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.Tudomány és Egészség


1. 100 : 1-11

A mesmerizmusra vagy állati magnetizmusra először Mesmer hívta fel a figyelmet 1775-ben Németországban. Az Amerikai Enciklopédia szerint ő úgy tekintette ezt az úgynevezett erőt, amelyről azt állította, hogy az egyik élő szervezet hatással lehet a másikra, mint a betegség enyhítésének eszközét. Állításai a következők voltak:

„Az égitestek, a föld és az élőlények között kölcsönös befolyás van. Az állati testek fogékonyak ennek a közegnek a befolyásolására, amelynek az idegek a közvetítő szervei.”

1. 100 : 1-11

Mesmerism or animal magnetism was first brought into notice by Mesmer in Germany in 1775. According to the American Cyclopaedia, he regarded this so-called force, which he said could be exerted by one living organism over another, as a means of alleviating disease. His propositions were as follows:

"There exists a mutual influence between the celestial bodies, the earth, and animated things. Animal bodies are susceptible to the influence of this agent, disseminating itself through the substance of the nerves."

2. 101 : 21-11

A szerző saját megfigyelései az állati magnetizmus működéséről meggyőzték arról, hogy az nem gyógyító tényező, és hogy hatásai azokat, akik és akiken gyakorolják - és akik nem állnak ellen - erkölcsi és fizikai halálba viszi.

Ha az állati magnetizmus látszólag enyhíti vagy meggyógyítja a betegséget, ez megtévesztő, mert a tévedés nem távolíthatja el a tévedés hatásait. Rossz közérzet a tévedésben jobb, mint a komfortosság érzete. Az állati magnetizmusnak, amelyet újabban hipnotizmusnak neveznek, hatása sosem egyéb, mint a káprázat hatása. Bármely látszólagos belőle eredő előny arányban áll az ezoterikus varázslatba vetett hittel.

Az állati magnetizmusnak nincs tudományos alapja, mert Isten kormányozza mindazt, ami valóságos, harmonikus, örökkévaló, és az Ő hatalma sem nem állati, sem nem emberi. Mivel az alapja egy hiedelem, és ez a hiedelem állati, a Tudomány szerint az állati magnetizmus, mesmerizmus vagy hipnotizmus csupán tagadás, amelynek nincs értelme, hatalma, sem valósága, és az érzet szerint az úgynevezett halandó elme valótlan fogalma.

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az isteni Elme mindent átölelő hatalmát vagy vonzalmát.

2. 101 : 21-11

The author's own observations of the workings of animal magnetism convince her that it is not a remedial agent, and that its effects upon those who practise it, and upon their subjects who do not resist it, lead to moral and to physical death.

If animal magnetism seems to alleviate or to cure disease, this appearance is deceptive, since error cannot remove the effects of error. Discomfort under error is preferable to comfort. In no instance is the effect of animal magnetism, recently called hypnotism, other than the effect of illusion. Any seeming benefit derived from it is proportional to one's faith in esoteric magic.

Animal magnetism has no scientific foundation, for God governs all that is real, harmonious, and eternal, and His power is neither animal nor human. Its basis being a belief and this belief animal, in Science animal magnetism, mesmerism, or hypnotism is a mere negation, possessing neither intelligence, power, nor reality, and in sense it is an unreal concept of the so-called mortal mind.

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

3. 102 : 16-23

Az állati magnetizmus enyhe formái eltűnőben vannak, és erőszakos vonásai kerülnek előtérbe. A bűn szövőszékei, amelyek a halandó gondolat sötétjében rejtőznek, óráról órára bonyolultabb és körmönfontabb hálókat szőnek. Az állati magnetizmus jelenlegi módszerei olyan titokzatosak, hogy fásultságra csábítják a jelenkort, és azt a közönyt idézik elő a tárgy iránt, amelyet a bűnöző kíván.

3. 102 : 16-23

The mild forms of animal magnetism are disappearing, and its aggressive features are coming to the front. The looms of crime, hidden in the dark recesses of mortal thought, are every hour weaving webs more complicated and subtle. So secret are the present methods of animal magnetism that they ensnare the age into indolence, and produce the very apathy on the subject which the criminal desires.

4. 95 : 28-3

Kábító káprázatoktól elringatva, a világ a gyermekkor bölcsőjében alszik, és átálmodozza az órákat. Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az emberi tudatot. Az emberiség lassan halad ki a vétkes érzetből a lelki megértésbe; az attól való vonakodás, hogy mindent helyesen tanuljanak meg, láncolja le a kereszténységet.

4. 95 : 28-3

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth. Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

5. 102 : 30-5 (az első .-ig)

Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy a gonosznak nincs hatalma. Úgynevezett zsarnoksága csupán a semmiség egy fázisa. A Krisztusi Tudomány megfosztja a gonoszt birodalmától, és elsődlegesen elősegíti a szeretetet és erényt családokban és így a közösségben. Pál apostol úgy utal a gonosz megszemélyesítésére, mint „e világ istené”-re, továbbá szégyennel takargatottként és ravaszságként határozza meg.

5. 102 : 30-5 (to 1st .)

Mankind must learn that evil is not power. Its so-called despotism is but a phase of nothingness. Christian Science despoils the kingdom of evil, and pre-eminently promotes affection and virtue in families and therefore in the community. The Apostle Paul refers to the personification of evil as "the god of this world," and further defines it as dishonesty and craftiness.

6. 103 : 15-17, 29-7

A jó legfelső foka a végtelen Isten és az Ő eszméje, a Minden-a-mindenekben. A gonosz egy feltételezett hazugság.

Valójában nincs halandó elme, és ebből kifolyólag nem létezik halandó gondolat-átvitel és akaraterő. Az Élet és létezés Istentől vannak. A Keresztény Tudományban az ember nem tud ártani, mert a tudományos gondolatok igaz gondolatok, melyek Istentől jutnak az emberhez.

Amikor mind a Krisztusi Tudomány, mind az állati magnetizmus megértésre kerül, amint az nemsokára meg fog történni, látható lesz, hogy miért üldözték és hazudtolták meg báránybőrbe bújtatott farkasok oly igazságtalanul e könyv szerzőjét

6. 103 : 15-17, 29-7

The maximum of good is the infinite God and His idea, the All-in-all. Evil is a suppositional lie.

In reality there is no mortal mind, and consequently no transference of mortal thought and will-power. Life and being are of God. In Christian Science, man can do no harm, for scientific thoughts are true thoughts, passing from God to man.

When Christian Science and animal magnetism are both comprehended, as they will be at no distant date, it will be seen why the author of this book has been so unjustly persecuted and belied by wolves in sheep's clothing.

7. 105 : 22-29

Aki fejlett szellemi erejét, mint egy szökött gonosztevő, arra használja, hogy amint alkalom adódik, újabb kegyetlenségeket kövessen el, az soha nincs biztonságban. Isten fogja feltartóztatni. Az isteni igazságosság fogja megbilincselni. Vétkei malomkövek lesznek a nyaka körül, melyek lehúzzák a gyalázat és halál mélységébe. A tévedés/hiba súlyosbodása előrejelzi végzetét, és megerősíti a régi alapigazságot: „Akit az istenek el akarnak pusztítani, azt előbb megbolondítják.”

7. 105 : 22-29

Whoever uses his developed mental powers like an escaped felon to commit fresh atrocities as opportunity occurs is never safe. God will arrest him. Divine justice will manacle him. His sins will be millstones about his neck, weighing him down to the depths of ignominy and death. The aggravation of error foretells its doom, and confirms the ancient axiom: "Whom the gods would destroy, they first make mad."

8. 542 : 19-26

Hagyd, hogy az Igazság leplezze le és semmisítse meg a tévedést/hibát Isten saját módján, és az emberi igazság az isteni mintáját kövesse. A vétek meg fogja kapni teljes büntetését azért ami, és azért, amit tesz. Az igazságosság megjelöli a vétkest, és arra tanítja a halandókat, hogy ne távolítsák el Isten útjelzőit. Az igazságosság az irigység saját poklára ítéli a hazugságot, amely megszegi Isten parancsolatait, hogy önmagát vigye előbbre.

8. 542 : 19-26

Let Truth uncover and destroy error in God's own way, and let human justice pattern the divine. Sin will receive its full penalty, both for what it is and for what it does. Justice marks the sinner, and teaches mortals not to remove the waymarks of God. To envy's own hell, justice consigns the lie which, to advance itself, breaks God's commandments.

9. 96 : 11-4

„A legsötétebb óra előzi meg a hajnalt.”

Ez az anyagi világ már most az összetűző erők színterévé válik. Az egyik oldalon zavar és kétségbeesés lesz; a másik oldalon a Tudomány és béke lesz. Az anyagi hiedelmek összeomlása talán mint éhség és dögvész, nélkülözés és bánat, vétek, betegség és halál mutatkozik meg, amelyek új alakot öltenek, amíg semmiségük megjelenik. Ezek a zavarok a tévedés végéig folytatódnak, amikor a lelki Igazság el fog nyelni minden diszharmóniát.

A halandó tévedés egy erkölcsi kemikalizációban fog eltűnni. Ez a mentális erjedés már megkezdődött, és folytatódni fog mindaddig, amíg a hiedelem minden tévedése nem enged a megértésnek. A hiedelem változó, de a lelki megértés változatlan.

Amint ez a beteljesedés közeledik, az, aki az isteni Tudomány szerint irányította útját, mindvégig állhatatos marad. Amint az anyagi tudás csökken, és a lelki megértés növekszik, a valóságos dolgok lelki megértésre találnak az anyagi megértés helyett.

E végső küzdelem során gonosz elmék igyekezni fognak módot találni arra, hogy még több gonoszt kövessenek el; de azok, akik felismerik a Krisztusi Tudományt, féken tartják majd a bűnözést. Segíteni fognak a tévedés/hiba kiűzésében. Fenntartják a törvényt és a rendet, és derűsen várják be a végső tökéletesség bizonyosságát.

9. 96 : 11-4

"The darkest hour precedes the dawn."

This material world is even now becoming the arena for conflicting forces. On one side there will be discord and dismay; on the other side there will be Science and peace. The breaking up of material beliefs may seem to be famine and pestilence, want and woe, sin, sickness, and death, which assume new phases until their nothingness appears. These disturbances will continue until the end of error, when all discord will be swallowed up in spiritual Truth.

Mortal error will vanish in a moral chemicalization. This mental fermentation has begun, and will continue until all errors of belief yield to understanding. Belief is changeable, but spiritual understanding is changeless.

As this consummation draws nearer, he who has shaped his course in accordance with divine Science will endure to the end. As material knowledge diminishes and spiritual understanding increases, real objects will be apprehended mentally instead of materially.

During this final conflict, wicked minds will endeavor to find means by which to accomplish more evil; but those who discern Christian Science will hold crime in check. They will aid in the ejection of error. They will maintain law and order, and cheerfully await the certainty of ultimate perfection.

10. 97 : 21-25

A legátfogóbb tények sorakoztatják fel maguk ellen a legtöbb hamisságot, mivel előhozzák a hibát annak rejtekéből. Bátorságot igényel kimondani az igazságot; mivel minél jobban felemeli hangját az Igazság, annál hangosabban fog a hiba ordítani, amíg végül örökre elhallgattatik artikulálatlan hangja a feledésben.

10. 97 : 21-25

The broadest facts array the most falsities against themselves, for they bring error from under cover. It requires courage to utter truth; for the higher Truth lifts her voice, the louder will error scream, until its inarticulate sound is forever silenced in oblivion.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████