VASÁRNAP 2021. MÁJUS 23. |

VASÁRNAP 2021. MÁJUS 23.TÁRGY — Lélek és Test

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : Zsoltarok 19 : 7

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.Golden Text: Psalm 19 : 7

The law of the Lord is perfect, converting the soul.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 34 : 1-4; Példabeszédek 16 : 17


1.     Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van!

2.     Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek.

3.     Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az õ nevét!

4.     Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

17.     Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, aki megõrzi az ő útát.

Responsive Reading: Psalm 34 : 1-4; Proverbs 16 : 17

1.     I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.

2.     My soul shall make her boast in the Lord: the humble shall hear thereof, and be glad.

3.     O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together.

4.     I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.

17.     The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 6 : 4, 5

4     Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

5     Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

1. Deuteronomy 6 : 4, 5

4     Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

5     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

2. Példabeszédek 15 : 32

32     Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az õ lelkét; aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.

2. Proverbs 15 : 32

32     He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding.

3. 5 Mózes 4 : 1 (negyedik ,-ig), 2, 9 (utolsó ,-ig), 29-31, 35

1     Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.

2     Semmit se tegyetek az ígéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok

9     Csak vigyázz magadra, és õrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtõl teljes életedben,

29     De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedbõl és teljes lelkedbõl keresed õt.

30     Mikor nyomorúságban leéndesz, és utólérnek téged mindezek az utolsó idõkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az õ szavára:

31     (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségérõl, amely felõl megesküdt nékik.

35     [Csak] néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten [és] nincsen kívüle több!

3. Deuteronomy 4 : 1 (to 6th ,), 2, 9 (to :), 29-31, 35

1     Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do them, that ye may live,

2     Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you.

9     Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life:

29     But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

30     When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice;

31     (For the Lord thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.

35     Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God; there is none else beside him.

4. Ezékiel 1 : 1 (lőn-ig), 3 (első ,-ig)

1     És lõn...

3     szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz,

4. Ezekiel 1 : 1 (to pass), 3 (to 1st ,)

1     Now it came to pass …

3     The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest,

5. Ezékiel 2 : 3 (első .-ig), 4-6 (!-ig)

3     Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem.

4     A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!...

5     Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.

6     Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj!

5. Ezekiel 2 : 3 (to :), 4-6 (to 4th ,)

3     And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me:

4     For they are impudent children and stiffhearted. I do send thee unto them; and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God.

5     And they, whether they will hear, or whether they will forbear, (for they are a rebellious house,) yet shall know that there hath been a prophet among them.

6     And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words,

6. Ezékiel 18 : 4 (első .-ig), 27, 30, 31 (!-ig), 32 (térjetek)

4     Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém.

27     Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét.

30     Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt.

31     Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben!

32     ...térjetek hát meg és éljetek!

6. Ezekiel 18 : 4 (to :), 27 (when), 30, 31 (to :), 32 (wherefore)

4     Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine:

27     …when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.

30     Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.

31     Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit:

32     …wherefore turn yourselves, and live ye.

7. Mikeás 6 : 8

8     Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

7. Micah 6 : 8

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

8. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

8. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

9. Máté 5 : 2, 17-20

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

17     Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

18     Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

19     Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

20     Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

9. Matthew 5 : 2, 17-20

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

19     Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

20     For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

10. Lukács 12 : 1 (Óvakodjatok), 2, 4, 5

1     Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.

2     Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék.

4     Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak.

5     Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek: Tőle féljetek.

10. Luke 12 : 1 (Beware), 2, 4, 5

1     Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

2     For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.

4     And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.

5     But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.

11. Lukács 13 : 10-14 (második,-ig), 15 (:-ig), 16 (Ábrahámnak), 17, 20, 21

10     Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton.

11     Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni.

12     Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedből."

13     És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

14     A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus,

15     Az Úr így válaszolt neki:

16     ...Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?"

17     Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

20     Majd ismét szólt: "Mihez hasonlítsam az Isten országát?

21     Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.

11. Luke 13 : 10-14 (to 2nd ,), 15 (to 2nd ,), 16 (ought), 17, 20, 21

10     And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11     And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

12     And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13     And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14     And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day,

15     The Lord then answered him, and said,

16     …ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

17     And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

20     And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

21     It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

12. I Korintusiakhoz 5 : 6, 7 (második ,-ig), 8

6     Nem tudjátok-e, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

7     Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek,

8     Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.

12. I Corinthians 5 : 6 (Know), 7 (to 2nd ,), 8

6     Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

7     Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump,

8     Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

13. I Korintusiakhoz 3 : 16, 18, 19 (első .-ig)

16     Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?

18     Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.

19     E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt.

13. I Corinthians 3 : 16, 18, 19 (to 1st .)

16     Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

18     Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

19     For the wisdom of this world is foolishness with God.

14. 1 Tesszalonika 5 : 5, 6, 16-18 (első ,-ig), 19-21, 23, 24, 28

5     Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.

6     Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

16     Mindenkor örüljetek,

17     szüntelenül imádkozzatok,

18     mindenért hálát adjatok,

19     A Lelket ne oltsátok ki,

20     a prófétálást ne vessétek meg,

21     de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

23     Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24     Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

28     A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen.

14. I Thessalonians 5 : 5, 6, 16-18 (to :), 19-21, 23, 24, 28

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks:

19     Quench not the Spirit.

20     Despise not prophesyings.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

23     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

24     Faithful is he that calleth you, who also will do it.

28     The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.Tudomány és Egészség


1. 477 : 22-25

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

1. 477 : 22-25

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

2. 120 : 4-6

A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

2. 120 : 4-6

Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

3. 9 : 17-24

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye.

3. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

4. 117 : 29-5

Jézus meghagyta tanítványainak, hogy óvakodjanak a Farizeusok és a Szadduceusok kovászától, amelyeket úgy határozott meg, mint emberi doktrinákat. Példázata a kovászról, amelyet „vevén az asszony három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele”, arra a következtetésre késztet, hogy a lelki kovász a Krisztus Tudományát és ennek lelki értelmezését jelenti, egy olyan következtetésre, amely magasan felette áll a szemléltetés csupán egyházi és formális alkalmazásának.

4. 117 : 29-5

Jesus bade his disciples beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees, which he defined as human doctrines. His parable of the "leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened," impels the inference that the spiritual leaven signifies the Science of Christ and its spiritual interpretation, — an inference far above the merely ecclesiastical and formal applications of the illustration.

5. 329 : 5-7

Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. A Krisztusi Tudomány kicsiny megértése bizonyítja mindannak igazságát, amit arról mondunk.

5. 329 : 5-7

A little leaven leavens the whole lump. A little understanding of Christian Science proves the truth of all that I say of it.

6. 302 : 19-24

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

6. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

7. 28 : 1-8

A farizeusok azt állították, hogy ismerik és tanítják az isteni akaratot, holott csak akadályozták Jézus küldetésének sikerét. Még tanítványai közül is sokan az útjában álltak. Ha a Mesternek nem lett volna egy tanítványa sem, és nem tanította volna Isten látatlan igazságait, akkor nem feszítették volna meg. Az az elhatározás, hogy a Szellemet az anyagban fogva tartsák az Igazság és a Szeretet üldözője.

7. 28 : 1-8

The Pharisees claimed to know and to teach the divine will, but they only hindered the success of Jesus' mission. Even many of his students stood in his way. If the Master had not taken a student and taught the unseen verities of God, he would not have been crucified. The determination to hold Spirit in the grasp of matter is the persecutor of Truth and Love.

8. 196 : 11-18

„Attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában”, mondta Jézus. Ennek a szövegnek a gondos tanulmányozása megmutatja, hogy itt a lélek szó hamis érzetet, vagyis anyagi tudatot jelent. Ez a parancs intés volt, hogy óvakodjanak nem Rómától, a Sátántól, sem pedig Istentől, hanem a bűntől. A betegség, a vétek és halál nem velejárói az Életnek vagy Igazságnak. Ezeket semmilyen törvény nem támasztja alá. Nincs kapcsolatuk Istennel, hogy megalapozzák hatalmukat.

8. 196 : 11-18

"Fear him which is able to destroy both soul and body in hell," said Jesus. A careful study of this text shows that here the word soul means a false sense or material consciousness. The command was a warning to beware, not of Rome, Satan, nor of God, but of sin. Sickness, sin, and death are not concomitants of Life or Truth. No law supports them. They have no relation to God wherewith to establish their power.

9. 451 : 2-4, 8-11

A Krisztusi Tudósoknak az apostoli parancs állandó nyomása alatt kell élniük, hogy lépjenek ki az anyagi világból, és legyenek attól külön. 

A Krisztusi Tudomány tanulói, akik annak betűjével kezdenek és azt gondolják, hogy szelleme nélkül sikert érhetnek el, vagy hajótörést szenvednek hitükkel, vagy sajnálatosan eltérnek tőle. 

9. 451 : 2-4, 8-11

Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be separate. 

Students of Christian Science, who start with its letter and think to succeed without the spirit, will either make shipwreck of their faith or be turned sadly awry. 

10. 140 : 8-13, 16-18

Olyan mértékben engedelmeskedünk Neki, és imádjuk Őt, amilyen mértékben felfogjuk az isteni természetet és megértéssel szeretjük Őt, nem harcolva többé a testiség felett, hanem örülve Istenünk gazdagságának. A vallás akkor a szívé lesz, nem a fejé.

Csak annyira imádunk lelkileg, amennyire felhagyunk az anyagi imádással. A lelki áhítat a kereszténység lelke.

10. 140 : 8-13, 16-18

We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God. Religion will then be of the heart and not of the head.

We worship spiritually, only as we cease to worship materially. Spiritual devoutness is the soul of Christianity.

11. 118 : 10-12

A korszakok múlnak, de az Igazság ezen kovásza örökké munkálkodik. Meg kell semmisítenie a tévedés összességét, hogy így dicsőüljön meg örökké az ember lelki szabadságában.

11. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.

12. 253 : 19-28

Az anyag nem ellenkezhet a helyes igyekezetekkel a vétek és a betegség ellen, mert az anyag élettelen, elme nélküli. Továbbá, ha azt hiszed, hogy beteg vagy, megváltoztathatod ezt a helytelen hiedelmet és cselekvést anélkül, hogy a test megakadályozna ebben.

Ne higgy a betegség, a vétek vagy a halál semmiféle feltételezett szükségszerűségében, tudva - ahogy tudnod kellene - hogy Isten sohasem kíván meg engedelmességet egy úgynevezett anyagi törvény iránt, mert ilyen törvény nem létezik.

12. 253 : 19-28

Matter can make no opposition to right endeavors against sin or sickness, for matter is inert, mindless. Also, if you believe yourself diseased, you can alter this wrong belief and action without hindrance from the body.

Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God never requires obedience to a so-called material law, for no such law exists.

13. 119 : 29 (a Keresztény)-6

a Keresztény Tudomány megfordítja a Lélek és test látszólagos relációját, és a testet aláveti az Elmének. Így van ez az emberrel, aki csupán a nyugalomteljes Elme alázatos szolgálója, bár a véges értelem számára másképp tűnik. Ezt azonban addig sosem értjük meg, amíg elfogadjuk, hogy a lélek a testben van, vagy az elme az anyagban, és hogy az ember az értelem nélkülibe foglaltatik. A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

13. 119 : 29 (Christian)-6

Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

14. 223 : 3-12

Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

Az anyag nem fejezi ki a Szellemet. Isten végtelen, mindenütt jelenlévő Szellem. Ha a Szellem minden, és mindenütt jelen van, akkor mi az anyag, és hol van? Ne felejtsd el, hogy az Igazság nagyobb a tévedésnél, és a nagyobb nem fér a kisebbe. A Lélek Szellem, és a Szellem nagyobb a testnél.

14. 223 : 3-12

Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

Matter does not express Spirit. God is infinite omnipresent Spirit. If Spirit is all and is everywhere, what and where is matter? Remember that truth is greater than error, and we cannot put the greater into the less. Soul is Spirit, and Spirit is greater than body.

15. 60 : 29-6

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait. Nem korlátozhatjuk a boldogságot a személyes érzet határain belülre. Az érzékek nem nyújtanak valódi örömet.

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el.

15. 60 : 29-6

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won.

16. 125 : 12-16

Ahogy az emberi gondolat áttér a tudatos fájdalom és fájdalommentesség, bánat és öröm egyes fokozataiból másokba - a félelemből a reménybe és a hitből a megértésbe - a látható megnyilvánulás végül a Lélek és nem az anyagi érzék által kormányzott ember lesz.

16. 125 : 12-16

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████