VASÁRNAP 2021. MÁJUS 2. |

VASÁRNAP 2021. MÁJUS 2.TÁRGY — ÖRÖK BÜNTETÉS

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 43 : 1

így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!Golden Text: Isaiah 43 : 1

But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Lukács 7 : 37-39, 44-48


37.     És ímé a városban egy asszony aki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet.

38.     És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel.

39.     Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki õt illeti: hogy bûnös.

44.     És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.

45.     Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni.

46.     Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat.

47.     Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

48.     És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid.

Responsive Reading: Luke 7 : 37-39, 44-48

37.     And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

38.     And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39.     Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

44.     And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45.     Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46.     My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47.     Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48.     And he said unto her, Thy sins are forgiven.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jeremiás 31 : 3

3     A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.

1. Jeremiah 31 : 3

3     The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an ever-lasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.

2. Józsué 2 : 12, 13, 25, 27

12     De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bõjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.

13     És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülõ és irgalmas õ; késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz miatt.

25     És kipótolom néktek az esztendõket, amelyeket tönkre tett a szöcskõ, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem.

27     És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.

2. Joel 2 : 12, 13, 25, 27

12     Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning:

13     And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.

25     And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.

27     And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else: and my people shall never be ashamed.

3. Ézsaiás 43 : 25

25     Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bûneidrõl nem emlékezem meg!

3. Isaiah 43 : 25

25     I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins.

4. Lukács 4 : 14 (Jézus) (.-ig)

14     Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába,

4. Luke 4 : 14 (Jesus) (to :)

14     Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee:

5. Lukács 5 : 1, 4-6, 7 (megtölték), 8, 10 (És monda), 27, 29-32

1     És lõn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, õ a Genezáret tavánál áll vala;

4     Mikor pedig megszünt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.

5     És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.

6     És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az õ hálójuk.

7     ...megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsüllyedének.

8     Látván pedig [ezt] Simon Péter, Jézusnak lábai elé esék, mondván: Eredj el én tõlem, mert [én] bûnös ember vagyok, Uram!

10     És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz.

27     Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ül vala, és monda néki: Kövess engem!

29     És Lévi nagy lakomát készíte néki az õ házánál; és vala [ott] nagy sokasága a vámszedõknek és egyebeknek, akik õ velök letelepedtek volt.

30     És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az õ tanítványai ellen, mondván: Miért esztek és isztok a vámszedõkkel és a bûnösökkel?

31     És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

32     Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre.

5. Luke 5 : 1, 4-6, 7 (and filled), 8, 10 (And Jesus), 27, 29-32

1     And it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,

4     Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.

5     And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.

6     And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes: and their net brake.

7     …and filled both the ships, so that they began to sink.

8     When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.

10     And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

27     And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

29     And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

30     But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

31     And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.

32     I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

6. Lukács 15 : 1, 7 (öröm), 11-22, 25 (:-ig), 28-32

1     Közelgetnek vala pedig õ hozzá a vámszedõk és a bûnösök mind, hogy hallgassák õt.

7     ... öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, akinek nincs szüksége megtérésre.

11     Monda pedig: Egy embernek vala két fia;

12     És monda az ifjabbik az õ atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám esõ részt! És az megosztá köztök a vagyont.

13     Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.

14     Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és õ kezde szükséget látni.

15     Akkor elmenvén, hozzá szegõdék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé õt az õ mezeire disznókat legeltetni.

16     És kívánja vala megtölteni az õ gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.

17     Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bõvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!

18     Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.

19     És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!

20     És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt.

21     És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!

22     Az atyja pedig monda az õ szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyûrût a kezére, és sarut a lábaira!

25     Az õ nagyobbik fia pedig a mezõn vala:

28     Erre õ megharaguvék, és nem akara bemenni. Az õ atyja annakokáért kimenvén, kérlelé õt.

29     Õ pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendõtõl fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak.

30     Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.

31     Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!

32     Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.

6. Luke 15 : 1, 7 (joy), 11-22, 25 (to :), 28-32

1     Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

7     …joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

11     And he said, A certain man had two sons:

12     And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

13     And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

14     And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

15     And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

16     And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

17     And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18     I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19     And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20     And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21     And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22     But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

25     Now his elder son was in the field:

28     And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him.

29     And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:

30     But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.

31     And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.

32     It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

7. Zsoltárok 119 : 176 (az első ,-ig)

176     Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!

7. Psalm 119 : 176 (to 1st ;)

176     I have gone astray like a lost sheep;

8. Zsoltárok 25 : 5 (második ,-ig), 6-8

5.     Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem,

6     Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedrõl, mert azok öröktõl fogva vannak.

7     Ifjúságomnak vétkeirõl és bûneimrõl ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

8     Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezõket.

8. Psalm 25 : 5 (to ;), 6-8

5     Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation;

6     Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

7     Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness’ sake, O Lord.

8     Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way.

9. Ézsaiás 55 : 7-9

7     Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

8     Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr.

9     Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

9. Isaiah 55 : 7-9

7     Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

8     For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.

9     For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

10. Ézsaiás 44 : 21 (én alkottalak) (első ,-ig), 22

21     én alkottalak téged,

22     Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhõt bûneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.

10. Isaiah 44 : 21 (I) (to ;), 22

21     I have formed thee;

22     I have blotted out, as a thick cloud, thy transgressions, and, as a cloud, thy sins: return unto me; for I have redeemed thee.Tudomány és Egészség


1. 35 : 30

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest.

1. 35 : 30

The design of Love is to reform the sinner.

2. 6 : 3-5, 11-22

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest.

A bűn elkövetése miatti szenvedés okozása, a bűn megsemmisítésének eszköze. A vétek minden feltételezett gyönyöre saját mértékénél több fájdalommal jár mindaddig, amíg az anyagi életben és vétekben való hiedelem meg nem semmisül. Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

„Az Isten a Szeretet”. Ennél többet nem kérhetünk, magasabbra nem tekinthetünk, messzebb nem mehetünk. Azt feltételezni, hogy Isten aszerint bocsátja meg vagy bünteti meg a bűnt, hogy keresik vagy nem keresik az Ő irgalmát, annyit jelent, mint félreérteni a Szeretetet és az imádságot a helytelen cselekvésért való biztonsági szeleppé tenni.

2. 6 : 3-5, 11-22

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner.

To cause suffering as the result of sin, is the means of destroying sin. Every supposed pleasure in sin will furnish more than its equivalent of pain, until belief in material life and sin is destroyed. To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

"God is Love." More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go. To suppose that God forgives or punishes sin according as His mercy is sought or unsought, is to misunderstand Love and to make prayer the safety-valve for wrong-doing.

3. 362 : 1-7, 11 (ez)-12

Lukács evangéliumának hetedik részében elbeszélik, hogy egyszer Jézus tisztelt vendég volt egy bizonyos Simon nevű farizeusnál, aki egyáltalán nem volt hasonló a tanítvány Simonhoz. Mialatt a vacsoránál ültek, szokatlan esemény történt, amely mintha megzavarta volna a keleti ünnepséget. Egy „idegen asszony” lépett be. … ez az asszony (akit azóta Mária Magdalénának neveznek) Jézushoz lépett.

3. 362 : 1-7, 11 (this)-12

It is related in the seventh chapter of Luke's Gospel that Jesus was once the honored guest of a certain Pharisee, by name Simon, though he was quite unlike Simon the disciple. While they were at meat, an unusual incident occurred, as if to interrupt the scene of Oriental festivity. A "strange woman" came in. … this woman (Mary Magdalene, as she has since been called) approached Jesus.

4. 363 : 8-15, 21 (így)-31

Elkergette-e Jézus az asszonyt? Elutasította-e imádatát? Nem! Részvéttel tekintett rá. És ez nem volt minden. Tudván, hogy a körülötte lévők, főleg a házigazda, mit gondolnak szívükben - hogy csodálkoznak, hogy a magasrangú vendég, prófétaként miért nem ismerte fel rögtön az asszony erkölcstelen helyzetét, és nem utasította ki őt - Jézus rövid történettel vagy példázattal dorgálta meg őket. ... így tanulságot szolgáltatott mindnyájuknak, amit az asszonyhoz idézett emlékezetes kijelentése követett: „Megbocsáttattak néked a te bűneid.”

Miért foglalta így össze Jézus az asszony tartozását az isteni Szeretet iránt? Megbánta talán az asszony a vétkeit, és megújult, és Jézus éleslátása felfedezte ezt a ki nem mondott erkölcsi felemelkedést? Könnyeivel öntözte Jézus lábát, mielőtt az olajjal megkente. Más bizonyíték híján elég biztosíték volt-e a bánata, hogy igazolja megbánását, megújulását és növekedését a bölcsességben?

4. 363 : 8-15, 21 (and)-31

Did Jesus spurn the woman? Did he repel her adoration? No! He regarded her compassionately. Nor was this all. Knowing what those around him were saying in their hearts, especially his host, — that they were wondering why, being a prophet, the exalted guest did not at once detect the woman's immoral status and bid her depart, — knowing this, Jesus rebuked them with a short story or parable. … and so brought home the lesson to all, following it with that remarkable declaration to the woman, "Thy sins are forgiven."

Why did he thus summarize her debt to divine Love? Had she repented and reformed, and did his insight detect this unspoken moral uprising? She bathed his feet with her tears before she anointed them with the oil. In the absence of other proofs, was her grief sufficient evidence to warrant the expectation of her repentance, reformation, and growth in wisdom?

5. 364 : 8-12

Melyik volt az ilyen kimondhatatlan szeretet nagyobb elismerése, a farizeus vendéglátása vagy Magdolna töredelme? Erre a kérdésre Jézus az önigazolás megdorgálásával és a vezeklő feloldozásával reagált.

5. 364 : 8-12

Which was the higher tribute to such ineffable affection, the hospitality of the Pharisee or the contrition of the Magdalen? This query Jesus answered by rebuking self-righteousness and declaring the absolution of the penitent.

6. 473 : 4 (Az Igazság)-7

Az Igazság, Isten nem a hiba atyja. A vétket, betegséget és halált a hiba hatásaiként kell besorolnunk. Krisztus azért jött, hogy a bűn hiedelmét elpusztítsa.

6. 473 : 4 (Truth)-7

Truth, God, is not the father of error. Sin, sickness, and death are to be classified as effects of error. Christ came to destroy the belief of sin.

7. 497 : 9 (Elismerjük)-12

Elismerjük a bűn Isten általi megbocsátását a bűn megsemmisítésében és a lelki megértésben, amely valótlanként űzi ki a gonoszt. De a bűnben való hit mindaddig megbüntetésre kerül, ameddig a hiedelem tart.

7. 497 : 9 (We)-12

We acknowledge God's forgiveness of sin in the destruction of sin and the spiritual understanding that casts out evil as unreal. But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

8. 327 : 1-7, 9-13 (második .-ig)

A megújulás annak megértése által jön, hogy a gonoszban nincs tartós öröm, valamint a jó iránti vonzalom elnyerése által a Tudománynak megfelelően, amely feltárja a halhatatlan tényt, hogy az anyagban vagy az anyag által nem létezhet sem öröm, sem fájdalom, sem vágy, sem szenvedély, míg az isteni Elme meg tudja semmisíteni, és meg is semmisíti az emberi elme hamis hiedelmeit az örömről, a fájdalomról és a félelemről és annak minden vétkes vágyát.

A gonosz néha az ember legmagasabb fogalma a helyesről, amíg megértése a jóról erősebb nem lesz. Aztán elveszti a gonosz élvezetét, és az saját gyötrelmévé válik. A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út.

8. 327 : 1-7, 9-13 (to 2nd .)

Reform comes by understanding that there is no abiding pleasure in evil, and also by gaining an affection for good according to Science, which reveals the immortal fact that neither pleasure nor pain, appetite nor passion, can exist in or of matter, while divine Mind can and does destroy the false beliefs of pleasure, pain, or fear and all the sinful appetites of the human mind.

Evil is sometimes a man's highest conception of right, until his grasp on good grows stronger. Then he loses pleasure in wickedness, and it becomes his torment. The way to escape the misery of sin is to cease sinning. There is no other way.

9. 404 : 19-25

Ez a meggyőződés, mely szerint nincs igazi gyönyör a vétekben, az egyik legfontosabb tétel a Keresztény Tudomány teológiájában. Ébreszd rá a vétkest erre az új, igaz nézetre a vétekről; mutass rá arra, hogy a vétek nem nyújt örömet, és ennek ismerete erősíti erkölcsi bátorságát és fokozza képességét, hogy legyőzze a gonoszt és szeresse a jót.

9. 404 : 19-25

This conviction, that there is no real pleasure in sin, is one of the most important points in the theology of Christian Science. Arouse the sinner to this new and true view of sin, show him that sin confers no pleasure, and this knowledge strengthens his moral courage and increases his ability to master evil and to love good.

10. 405 : 1 csak

Az alapvető tévedés a halandó elme.

10. 405 : 1 only

The basic error is mortal mind.

11. 419 : 1-7

Egy erkölcsi kérdés akadályozhatja a beteg felgyógyulását. A rejtőző tévedés, bujaság, irígység, bosszú, rosszindulat vagy gyűlölet állandósítja vagy akár okozhatja a betegség hiedelmét. Mindenfajta tévedés ezt az irányt követi. Igaz útirányod az, hogy az ellenséget megsemmisítsd, és a terepet átengedd Istennek, az Életnek, Igazságnak és Szeretetnek arra emlékezve, hogy csakis Isten és az Ő eszméi valóságosak és harmonikusak.

11. 419 : 1-7

A moral question may hinder the recovery of the sick. Lurking error, lust, envy, revenge, malice, or hate will perpetuate or even create the belief in disease. Errors of all sorts tend in this direction. Your true course is to destroy the foe, and leave the field to God, Life, Truth, and Love, remembering that God and His ideas alone are real and harmonious.

12. 322 : 14-29

Az ember bölcsessége nem talál kielégülést a vétekben, mivel Isten szenvedésre ítélte a vétket. A tegnap varázslása előre jelezte a ma mesmerizmusát és hipnotizmusát. Az iszákos azt hiszi, hogy élvezi a részegséget, és addig nem veheted rá, hogy hagyja abba kábulatát, amíg fizikai érzete az örömről nem enged egy magasztosabb érzetnek. Akkor elfordul poharától, mint a felriasztott álmodó, aki lidércnyomásból ébred, amit a torzított érzet fájdalmai által vont magára. Az olyan ember, aki szívesen cselekszik helytelenül - aki élvezetet talál benne, és csak a következményektől való félelem tartja vissza - nem mértékletes ember, és nem is megbízhatóan vallásos.

Az anyag feltételezett életében való hiedelem súlyos tapasztalatai, valamint csalódásaink és szüntelen bajaink, mint fáradt gyermekeket, az isteni Szeretet karjaiba terelnek bennünket.

12. 322 : 14-29

Man's wisdom finds no satisfaction in sin, since God has sentenced sin to suffer. The necromancy of yesterday foreshadowed the mesmerism and hypnotism of to-day. The drunkard thinks he enjoys drunkenness, and you cannot make the inebriate leave his besottedness, until his physical sense of pleasure yields to a higher sense. Then he turns from his cups, as the startled dreamer who wakens from an incubus incurred through the pains of distorted sense. A man who likes to do wrong — finding pleasure in it and refraining from it only through fear of consequences — is neither a temperate man nor a reliable religionist.

The sharp experiences of belief in the supposititious life of matter, as well as our disappointments and ceaseless woes, turn us like tired children to the arms of divine Love.

13. 205 : 32-3

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

13. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

14. 339 : 1 (A bűn)-4

A bűn elpusztítása a megbocsátás isteni módszere. Az isteni Élet elpusztítja a halált, az Igazság elpusztítja a tévedést, és a Szeretet elpusztítja a gyűlöletet. Ha az megsemmisült, nincs szükség a bűn másfajta megbocsátására.

14. 339 : 1 (The)-4

The destruction of sin is the divine method of pardon. Divine Life destroys death, Truth destroys error, and Love destroys hate. Being destroyed, sin needs no other form of forgiveness.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████