VASÁRNAP 2021. JÚNIUS 6. |

VASÁRNAP 2021. JÚNIUS 6.TÁRGY — ISTEN AZ EGYETLEN OK ÉS TEREMTŐ

SubjectGod the only Cause and Creator

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 139 : 14

Magasztallak téged, mert félelmesen és csodálatosan teremtettél; Csodálatosak a te munkáid! és jól tudja ezt az én lelkem.Golden Text: Psalm 139 : 14

I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 61 : 10, 11; Jeremiás 32 : 18, 19


10.     Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.

11.     Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

18.     Aki irgalmasságot cselekszel ezeríziglen, és aki az atyák bûnéért az õ fiaik keblében fizetsz meg õ utánok, te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve Seregek Ura!

19.     Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az ember[ek] fiainak minden útait, hogy kinek-kinek megfizess az õ útai szerint, és az õ cselekedeteinek gyümölcse szerint;

Responsive Reading: Isaiah 61 : 10, 11; Jeremiah 32 : 18, 19

10.     I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

11.     For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

18.     Thou shewest lovingkindness unto thousands, and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them: the Great, the Mighty God, the Lord of hosts, is his name,

19.     Great in counsel, and mighty in work: for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men: to give every one according to his ways, and according to the fruit of his doings.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (második ,-ig), 16, 18, 21, 24-26 (második :-ig), 27, 30, 31 (első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

3     És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.

4     Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

10     Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.

12     Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó.

14     Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától,

16     Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat.

18     és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.

21     És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.

24     Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt.

25     Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.

26     Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá:

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

30     Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (to ;), 16, 18, 21, 24-26 (to :), 27, 30, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

12     And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night;

16     And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

18     And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

21     And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

24     And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25     And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Ézsaiás 11 : 1, 10

1     Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.

10     És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.

2. Isaiah 11 : 1, 10

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

10     And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.

3. Lukács 4 1 (És Jézus) csak, 17 (arra), 18

1     És Jézus …

17     … arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

3. Luke 4 : 1 (And Jesus) only, 17 (found), 18

1     And Jesus

17     …found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

4. Máté 4 : 23, 24

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

24     És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

4. Matthew 4 : 23, 24

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

5. Máté 9 : 18-25

18     Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.

19     És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt.

20     És ímé, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az õ ruhájának szegélyét.

21     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

22     Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

23     És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,

24     Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. Az emberek azonban kinevették.

25     Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.

5. Matthew 9 : 18-25

18     While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

19     And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

20     And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

21     For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

22     But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

23     And when Jesus came into the ruler’s house, and saw the minstrels and the people making a noise,

24     He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

25     But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

6. II Korinthusiakhoz 4 : 6, 8, 9, 16-18

6     Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

8     Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

9     üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk;

16     Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról-napra újul.

17     Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsõséget szerez nékünk;

18     Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

6. II Corinthians 4 : 6, 8, 9, 16-18

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

8     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

7. Máté 5 : 48

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

7. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.Tudomány és Egészség


1. 85 : 30-32

A nagyszerű Tanító ismerte mind az okot, mind az okozatot, tudta, hogy az igazság kommunikálja saját magát, de soha nem ad át tévedést/hibát.

1. 85 : 30-32

The great Teacher knew both cause and effect, knew that truth communicates itself but never imparts error.

2. 518 : 24-6

Mózes első könyve 1: 31 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

Az isteni Alapelv vagy Szellem magába foglal és kifejez mindent, és ennélfogva a mindennek ugyanolyan tökéletesnek kell lennie, mint ahogyan az isteni Alapelv tökéletes. Semmi sem új a Szellem számára. Semmi nem lehet újdonság az örök Elme, minden dolog szerzője, számára, aki örökkévalóságtól fogva ismeri Saját eszméit. Az Istenség elégedett volt az Ő munkájával. Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt?

2. 518 : 24-6

Genesis i. 31. And God saw everything that He had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.

The divine Principle, or Spirit, comprehends and expresses all, and all must therefore be as perfect as the divine Principle is perfect. Nothing is new to Spirit. Nothing can be novel to eternal Mind, the author of all things, who from all eternity knoweth His own ideas. Deity was satisfied with His work. How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 472 : 24 (Minden)-30

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól. Nem igazak, mert nem Istentől valóak.

3. 472 : 24 (All)-30

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God.

4. 286 : 21-26

Isten gondolatai tökéletesek és örökkévalók, azok szubsztancia és Élet. Az anyagi és időleges gondolatok emberiek, tévedést foglalnak magukban, és mivel Isten, Szellem az egyetlen ok, ezért hiányzik belőlük az isteni ok. Az ideiglenes és anyagi nem a Szellem teremtményei. Azok csupán a szellemi és örök hamisítványai.

4. 286 : 21-26

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal.

5. 239 : 23-32

A halandó elme az emberi indítékok elismert központja. Anyagi elképzeléseket alakít ki, és okozója a test valamennyi diszharmonikus működésének. Ha a cselekvés/működés az isteni Elméből ered, a működés harmonikus. Ha az a tévedő halandó elmétől jön, akkor diszharmonikus és bűnben, betegségben, halálban végződik. Ez a két ellentétes forrás soha nem keveredik eredetben vagy lefolyásban. A tökéletes Elme tökéletességet áraszt, mivel Isten az Elme. A tökéletlen halandó elme saját hasonlatosságait árasztja, amelyről a bölcs azt mondta: „Minden hiábavalóság.”

5. 239 : 23-32

Mortal mind is the acknowledged seat of human motives. It forms material concepts and produces every discordant action of the body. If action proceeds from the divine Mind, action is harmonious. If it comes from erring mortal mind, it is discordant and ends in sin, sickness, death. Those two opposite sources never mingle in fount or stream. The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

6. 243 : 25-18

Az Igazság nincs a tévedés/hiba tudatában. A Szeretet nem érzékel gyűlöletet. Az Élet nincs partnerségben a halállal. Az Igazság, Élet és Szeretet a megsemmisülés törvényei minden tőlük különböző számára, mivel Istenen kívül semmi mást nem jelentenek ki.

A betegség, a vétek és halál nem az Élet gyümölcsei. Ezek diszharmóniák, amelyeket az Igazság megsemmisít. A tökéletesség nem elevenít meg tökéletlenséget. Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

Ha az emberről alkotott valamennyi koncepcióinkat abból kellene levezetnünk, amit a bölcső és a koporsó között látunk, akkor a boldogságnak és jóságnak nem lenne helye az emberben, és a kukacok megfosztanák a testtől; de Pál azt írja: „A Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.”

A születésen, növekedésen és hanyatláson keresztülmenő ember olyan, mint az állatok és zöldségek - a romlás törvényeinek kitettek. Ha az ember por lett volna létezésének kezdeti szakaszaiban, akkor elfogadhatnánk a hipotézist, hogy végül ezen kezdetleges állapotába tér vissza; de az ember soha nem volt sem több, sem kevesebb, mint ember.

6. 243 : 25-18

Truth has no consciousness of error. Love has no sense of hatred. Life has no partnership with death. Truth, Life, and Love are a law of annihilation to everything unlike themselves, because they declare nothing except God.

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

If we were to derive all our conceptions of man from what is seen between the cradle and the grave, happiness and goodness would have no abiding-place in man, and the worms would rob him of the flesh; but Paul writes: "The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."

Man undergoing birth, maturity, and decay is like the beasts and vegetables, — subject to laws of decay. If man were dust in his earliest stage of existence, we might admit the hypothesis that he returns eventually to his primitive condition; but man was never more nor less than man.

7. 275 : 10-19

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

7. 275 : 10-19

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

8. 205 : 7-12

Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden szenvedés termékeny forrása?

8. 205 : 7-12

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering?

9. 207 : 20-26

Csak egy eredendő ok van. Tehát nem létezhet okozat semmi más okból, és nem lehet valóság semmiben, ami nem ebből a nagyszerű és egyedüli okból fakad. A bűn, betegség, kór és halál nem tartoznak a létezés Tudományához. Ezek hibák, melyek feltételezik az Igazság, Élet vagy Szeretet hiányát.

9. 207 : 20-26

There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not proceed from this great and only cause. Sin, sickness, disease, and death belong not to the Science of being. They are the errors, which presuppose the absence of Truth, Life, or Love.

10. 200 : 16-19

A létezés Tudományának nagy igazsága, hogy a valóságos ember tökéletes és mindig is az volt és az lesz, megcáfolhatatlan; hiszen ha az ember Isten képmása, tükröződése, akkor az ember se nem visszájára fordított, se nem felforgatott, hanem egyenes és Istenhez hasonlatos.

10. 200 : 16-19

The great truth in the Science of being, that the real man was, is, and ever shall be perfect, is incontrovertible; for if man is the image, reflection, of God, he is neither inverted nor subverted, but upright and Godlike.

11. 276 : 17-24

Ha Isten az egyetlen Elmeként és Életként kerül elismerésre, akkor megszűnik minden lehetőség a bűnre és halálra. Amikor megtanuljuk a Tudományban, hogyan legyünk tökéletesek amint a mi mennyei Atyánk tökéletes, a gondolat új, egészséges csatornákba terelődik - a halhatatlan dolgokról való elmélkedés felé és az anyagiságtól elfelé, az univerzum, beleértve a harmonikus ember, Alapelvéhez.

11. 276 : 17-24

If God is admitted to be the only Mind and Life, there ceases to be any opportunity for sin and death. When we learn in Science how to be perfect even as our Father in heaven is perfect, thought is turned into new and healthy channels, — towards the contemplation of things immortal and away from materiality to the Principle of the universe, including harmonious man.

12. 476 : 32-5

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy Isten országa érintetlen, univerzális, és hogy az ember tiszta és szent.

12. 476 : 32-5

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

13. 205 : 12-13

Isten mindent az Elme által teremtett, és mindent tökéletessé és örökké tett.

13. 205 : 12-13

God created all through Mind, and made all perfect and eternal.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████