VASÁRNAP 2021. JÚNIUS 27. |

VASÁRNAP 2021. JÚNIUS 27.TÁRGY — Krisztusi Tudomány

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 8 : 22

Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos? Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe?Golden Text: Jeremiah 8 : 22

Is there no balm in Gilead; is there no physician there? why then is not the health of the daughter of my people recovered?
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jeremiás 30 : 12, 13, 17; Jelenések 7: 16, 17; Jelenések 22: 1, 2


12.     Ezt mondja az Úr: Halálos a bajod, gyógyíthatatlan a zúzódásod!

13.     Sebedet senki sem orvosolja, gyógyír és kötszer sincs számodra.

17.     Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr.

16.     Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség,

17.     mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.

1.     Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered.

2.     A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.

Responsive Reading: Jeremiah 30 : 12, 13, 17; Revelation 7 : 16, 17; Revelation 22 : 1, 2

12.     For thus saith the Lord, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.

13.     There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.

17.     For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord;

16.     They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.

17.     For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

1.     And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

2.     In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Mózes 15 : 26 (én)

26     én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

1. Exodus 15 : 26 (I am)

26     I am the Lord that healeth thee.

2. Jeremiás 17 : 5-10, 12-14

5     Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve!

6     Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.

7     De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.

8     Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

9     Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!

10     Én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.

12     Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van!

13     Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását.

14     Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!

2. Jeremiah 17 : 5-10, 12-14

5     Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord.

6     For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited.

7     Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.

8     For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

9     The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?

10     I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.

12     A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.

13     O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters.

14     Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.

3. II Krónikák 7 : 14

14     És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

3. II Chronicles 7 : 14

14     If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

4. Ézsaiás 9 : 1, 5, 6

1     A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.

6     Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

7     Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

4. Isaiah 9 : 2, 6, 7

2     The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

6     For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counseller, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

7     Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the Lord of hosts will perform this.

5. Márk 1 : 1, 14, 15, 21-26, 29-32, 34 (;-ig)

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

14     Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

15     "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

21     Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított.

22     Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.

23     Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:

24     "Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!"

25     Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!"

26     A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle.

29     Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.

30     Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak,

31     aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

32     Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;

34     Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított;

5. Mark 1 : 1, 14, 15, 21-26, 29-32, 34 (to 1st ,)

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

14     Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

15     And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

21     And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.

22     And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

23     And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

24     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

25     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

26     And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.

29     And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

30     But Simon’s wife’s mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.

31     And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

32     And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

34     And he healed many that were sick of divers diseases,

6. Márk 5 : 25-34

25     És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26     És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27     Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29     És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30     Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

31     És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32     És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33     Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34     Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

6. Mark 5 : 25-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

7. János 14 : 12

12     Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; Mert én az Atyához megyek,

7. John 14 : 12

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

8. Jakab 5 : 13 (első !-ig), 14, 15

13     Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék!

14     Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15     És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

8. James 5 : 13 (to 1st .), 14, 15

13     Is any among you afflicted? let him pray.

14     Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

15     And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.Tudomány és Egészség


1. 129 : 21-26

Hátra kell hagynunk a gyógyszertant, és fel kell vennünk az ontológiát - a „valódi létezés tudományát”. Mélyen a realizmusba kell tekintenünk ahelyett, hogy csak a dolgok külső érzetét fogadjuk el. Tudunk-e barackot szedni egy fenyőfáról, vagy a diszharmóniából megtanulni a lét összhangját? 

1. 129 : 21-26

We must abandon pharmaceutics, and take up ontology, — "the science of real being." We must look deep into realism instead of accepting only the outward sense of things. Can we gather peaches from a pine-tree, or learn from discord the concord of being? 

2. 411 : 20-23

Minden betegség előidéző oka és alapja félelem, tudatlanság vagy bűn. A kórt mindig egy mentálisan mérlegelt hamis érzet váltja ki. A betegség egy külsőleg megjelenített gondolati kép.

2. 411 : 20-23

The procuring cause and foundation of all sickness is fear, ignorance, or sin. Disease is always induced by a false sense mentally entertained, not destroyed. Disease is an image of thought externalized.

3. 180 : 17-24

Az orvosoknak nem kellene betegséget elültetniük a pácienseik gondolataiban, ahogyan azt oly gyakran teszik, azáltal, hogy a betegséget rögzült tényként jelentik ki, még mielőtt elkezdenének azon dolgozni, hogy véget vessenek a betegségnek az anyagi hit által, amelyre ösztönöznek. Ahelyett, hogy a gondolatot félelemmel látnák el, meg kellene próbálniuk kijavítani a halandó elme e turbulens elemét az isteni Szeretet befolyása által, amely kivet minden félelmet.

3. 180 : 17-24

Doctors should not implant disease in the thoughts of their patients, as they so frequently do, by declaring disease to be a fixed fact, even before they go to work to eradicate the disease through the material faith which they inspire. Instead of furnishing thought with fear, they should try to correct this turbulent element of mortal mind by the influence of divine Love which casteth out fear.

4. 416 : 24-2

A betegek nem tudnak semmit arról a mentális folyamatról, amely kimeríti őket, és szinte semmit arról a metafizikai módszerről, amely által meggyógyulhatnak. Ha betegségükről kérdeznek, csak annyit mondj nekik, amit legjobb tudniuk. Biztosítsd őket arról, hogy túl sokat gondolkoznak bajaikról, és már így is túl sokat hallottak a témáról. Fordítsd gondolataikat el testüktől, magasabb rendű tárgyak felé. Tanítsd őket arra, hogy lényük a Szellem, nem az anyag által van fenntartva, és hogy egészségüket, békéjüket és harmóniájukat Istenben, az isteni Szeretetben találják meg.

4. 416 : 24-2

The sick know nothing of the mental process by which they are depleted, and next to nothing of the metaphysical method by which they can be healed. If they ask about their disease, tell them only what is best for them to know. Assure them that they think too much about their ailments, and have already heard too much on that subject. Turn their thoughts away from their bodies to higher objects. Teach them that their being is sustained by Spirit, not by matter, and that they find health, peace, and harmony in God, divine Love.

5. 153 : 16-24

Azt mondod, hogy egy kelés fájdalmas; de ez lehetetlen, mivel az anyag az elme nélkül nem fájdalmas. A kelés, gyulladással és feldagadással, egyszerűen a fájdalomba vetett hiedelmet fejezi ki, és ezt a hiedelmet kelésnek hívjuk. Most adj be a páciensednek mentálisan nagy higítású igazságot, és ez hamarosan meggyógyítja a kelést. A tény, hogy fájdalom nem létezhet, ahol nincs halandó elme, hogy érezze, a bizonyíték arra, hogy ez az úgynevezett elme saját fájdalmát állítja elő - azaz a saját, fájdalomba vetett hiedelmét.

5. 153 : 16-24

You say a boil is painful; but that is impossible, for matter without mind is not painful. The boil simply manifests, through inflammation and swelling, a belief in pain, and this belief is called a boil. Now administer mentally to your patient a high attenuation of truth, and it will soon cure the boil. The fact that pain cannot exist where there is no mortal mind to feel it is a proof that this so-called mind makes its own pain — that is, its own belief in pain.

6. 417 : 20-26

A Krisztusi Tudós gyógyító számára a betegség egy álom, amelyből a betegnek fel kell ébrednie. A betegség nem szabad, hogy valósnak tűnjön az orvos számára, mivel demonstrálható, hogy egy beteg meggyógyításának módja, hogy a betegséget valótlanná tesszük számára. Ehhez az orvosnak meg kell értenie a betegség valótlanságát a Tudományban.

6. 417 : 20-26

To the Christian Science healer, sickness is a dream from which the patient needs to be awakened. Disease should not appear real to the physician, since it is demonstrable that the way to cure the patient is to make disease unreal to him. To do this, the physician must understand the unreality of disease in Science.

7. 370 : 23-2

Mind az orvostudomány bizonyságtétele, mind pedig az egyéni tapasztalat szerint, egy gyógyszer végül elveszítheti állítólagos erejét, és nem tud többet tenni a betegért. A higiéniai kezelés szintén elveszíti hatásosságát. A kuruzslás hasonlóan sikertelen a beteg hiszékenységének inspirálásában hosszú távon, aki aztán nem javul tovább. Ezek a leckék hasznosak. Ezeknek természetszerűleg és őszintén meg kell változtatniuk kiindulási pontunkat az érzékektől a Krisztusi Tudományhoz, a tévedéstől az Igazsághoz, az anyagtól a Szellemhez.

Az orvosok megvizsgálják a pulzust, a nyelvet, a tüdőt, hogy megismerjék az anyag állapotát, amikor ténylegesen minden Elme.

7. 370 : 23-2

According to both medical testimony and individual experience, a drug may eventually lose its supposed power and do no more for the patient. Hygienic treatment also loses its efficacy. Quackery likewise fails at length to inspire the credulity of the sick, and then they cease to improve. These lessons are useful. They should naturally and genuinely change our basis from sensation to Christian Science, from error to Truth, from matter to Spirit.

Physicians examine the pulse, tongue, lungs, to discover the condition of matter, when in fact all is Mind.

8. 376 : 17-27

Ha a test anyagi, akkor - éppen ezen okból - nem tud láztól szenvedni. Mivel az úgynevezett anyagi test egy mentális elképzelés, melyet a halandó elme kormányoz, így az csak azt manifesztálja, amit ez az úgynevezett elme kifejez. Ezért tehát a hatásos gyógymód az, hogy megsemmisítjük a beteg hamis hiedelmét mind csendben magunkban, mind hallhatóan érvelve a harmonikus létezés igaz tényei mellett - az embert beteg helyett egészségesként bemutatva, és megmutatva hogy az anyag számára lehetetlen, hogy az szenvedjen, fájdalmat vagy forróságot érezzen, hogy szomjas vagy beteg legyen. Semmisítsd meg a félelmet, és ezáltal véget vetsz a láznak.

8. 376 : 17-27

If the body is material, it cannot, for that very reason, suffer with a fever. Because the so-called material body is a mental concept and governed by mortal mind, it manifests only what that so-called mind expresses. Therefore the efficient remedy is to destroy the patient's false belief by both silently and audibly arguing the true facts in regard to harmonious being, — representing man as healthy instead of diseased, and showing that it is impossible for matter to suffer, to feel pain or heat, to be thirsty or sick. Destroy fear, and you end fever.

9. 371 : 26-32

Az emberiség fejlődni fog a Tudomány és Kereszténység által. A faj felemelésének szükségessége az eredője annak a ténynek, hogy az Elme képes ezt megtenni; mivel az Elme képes tisztaságot adni a tisztátalanság, erőt a gyengeség és egészséget a betegség helyett. Az Igazság az egész rendszerben változást előidéző szer, és képes „teljesen egész”-szé, gyógyulttá tenni.

9. 371 : 26-32

Mankind will improve through Science and Christianity. The necessity for uplifting the race is father to the fact that Mind can do it; for Mind can impart purity instead of impurity, strength instead of weakness, and health instead of disease. Truth is an alterative in the entire system, and can make it "every whit whole."

10. 146 : 2-7

Az ókori Keresztények gyógyítók voltak. Miért veszett el a Kereszténység ezen eleme? Azért, mert a vallási rendszereinket többé-kevésbé az orvosi rendszereink kormányozzák. Az első bálványimádás az anyagba vetett hit volt. Az iskolák a gyógyszerekben való hitet hozták divatba az Istenségben való hit helyett.

10. 146 : 2-7

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity.

11. 230 : 1-2, 4-10

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy része. ... Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

11. 230 : 1-2, 4-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. … But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

12. 483 : 5-12

A betegséget hibaként kategorizáljuk, melyet semmi más nem tud meggyógyítani, csak az Igazság vagy Elme, és ennek az Elmének isteninek kell lennie, nem emberinek. Az Elme meghalad minden egyéb erőt és végül felülírja majd a gyógyítás minden egyéb módszerét. Annak érdekében, hogy a Tudomány által gyógyíts, nem lehetsz tudatlan a Tudomány morális és szellemi követelményeit illetően, sem nem szegheted meg azokat. A morális tudatlanság vagy a vétek hatással van a demonstrációdra, és hátráltatja azt, hogy az megközelítse a Keresztény Tudomány színvonalát.

12. 483 : 5-12

We classify disease as error, which nothing but Truth or Mind can heal, and this Mind must be divine, not human. Mind transcends all other power, and will ultimately supersede all other means in healing. In order to heal by Science, you must not be ignorant of the moral and spiritual demands of Science nor disobey them. Moral ignorance or sin affects your demonstration, and hinders its approach to the standard in Christian Science.

13. 142 : 28-4

Mivel Isten a Minden-a-mindenekben, Ő teremtette a gyógyszert; de az a gyógyszer az Elme volt. Nem lehetett anyag, amely az Elme, Isten természetétől és jellegétől eltér. Az Igazság Isten gyógyírja mindenfajta hibára, és az Igazság csak azt pusztítja el, ami hamis. Ebből ered a tény, hogy most, csakúgy mint a múltban, a Krisztus kiűzi a gonoszokat és meggyógyítja a betegeket.

13. 142 : 28-4

God being All-in-all, He made medicine; but that medicine was Mind. It could not have been matter, which departs from the nature and character of Mind, God. Truth is God's remedy for error of every kind, and Truth destroys only what is untrue. Hence the fact that, to-day, as yesterday, Christ casts out evils and heals the sick.

14. 144 : 20-22, 27-29

Az Igazság, és nem a testi akarat, az az isteni erő, mely azt mondja a betegségnek „Csend!, Hallgass el!”.

Amikor a létezés Tudományát általánosan megértik majd, minden ember saját orvosa lesz, és az Igazság lesz az egyetemes csodaszer.

14. 144 : 20-22, 27-29

Truth, and not corporeal will, is the divine power which says to disease, "Peace, be still."

When the Science of being is universally understood, every man will be his own physician, and Truth will be the universal panacea.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████