VASÁRNAP 2021. JANUÁR 31. |

VASÁRNAP 2021. JANUÁR 31.TÁRGY — SZERETET

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : Rómaiakhoz 13 : 10

A szeretet tehát a törvény betöltése.Golden Text: Romans 13 : 10

Love is the fulfilling of the law.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 JÁNOS 4 : 7-12, 16, 17


7.     Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

8.     aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten a szeretet.

9.     Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.

10.     Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

11.     „Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

12.     Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

16.     és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

17.     Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

Responsive Reading: I John 4 : 7-12, 16, 17

7.     Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

8.     He that loveth not knoweth not God; for God is love.

9.     In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

10.     Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.

11.     Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

12.     No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.

16.     And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

17.     Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jeremiás 31 : 3

3     A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.

1. Jeremiah 31 : 3

3     The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.

2. Lukács 4 : 1 (az első ,-ig)

1     Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól,

2. Luke 4 : 1 (to 1st ,)

1     And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan,

3. Lukács 7 : 11-16

11     Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

16     Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét."

3. Luke 7 : 11-16

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16     And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

4. Máté 20 : 30-34

30     És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: "Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!"

31     A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: "Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!"

32     Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: "Mit akartok, mit tegyek veletek?"

33     Ők így feleltek: "Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk."

34     Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.

4. Matthew 20 : 30-34

30     And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

31     And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

32     And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?

33     They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

34     So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

5. Márk 1 : 40-42

40     Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

41     Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!”

42     És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

5. Mark 1 : 40-42

40     And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

41     And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

42     And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

6. János 15 : 8-12

8     Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.

9     Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

10     Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

11     Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.

12     Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

6. John 15 : 8-12

8     Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

9     As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

10     If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.

11     These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

12     This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

7. Rómaiakhoz 8 : 28, 31 (Ha), 35, 37-39

28     Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

31     Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

7. Romans 8 : 28, 31 (If), 35, 37-39

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

31     If God be for us, who can be against us?

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

8. I Péter 3 : 8 (legyetek)-12 (második ,-ig)

8     ... legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.

9     Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.

10     Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot;

11     forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet;

12     mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel,

8. I Peter 3 : 8 (be ye)-12 (to :)

8     …be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

9     Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

10     For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

11     Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

12     For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers:

9. I Korintusiakhoz 13 : 1-13

1     Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.

2     És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.

3     És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

4     A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5     Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.

6     Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

7     Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

8     A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.

9     Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk.

10     Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

11     Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

12     Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.

13     Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

9. I Corinthians 13 : 1-13

1     Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

2     And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

3     And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.

4     Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,

5     Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

6     Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;

7     Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

8     Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.

9     For we know in part, and we prophesy in part.

10     But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.

11     When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

12     For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

13     And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.Tudomány és Egészség


1. 6 : 17-18

„Az Isten a Szeretet”. Ennél többet nem kérhetünk, magasabbra nem tekinthetünk, messzebb nem mehetünk.

1. 6 : 17-18

"God is Love." More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go.

2. 113 : 5-8

A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve és lelke, a Szeretet. Enélkül a betű csak a Tudomány halott teste - pulzus nélküli, hideg, élettelen.

2. 113 : 5-8

The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love. Without this, the letter is but the dead body of Science, — pulseless, cold, inanimate.

3. 572 : 12-17

A Keresztény Tudomány törvényét a Szeretet tölti be, és semmilyen ezen megértett és demonstrált isteni Alapelvet el nem érő dolog nem tudja soha az Apokalipszis vízióját nyújtani, felnyitni a hiba hét pecsétjét Igazsággal vagy leleplezni a bűn, betegség és halál miriád illúzióját.

3. 572 : 12-17

Love fulfils the law of Christian Science, and nothing short of this divine Principle, understood and demonstrated, can ever furnish the vision of the Apocalypse, open the seven seals of error with Truth, or uncover the myriad illusions of sin, sickness, and death.

4. 454 : 17-21

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek.

4. 454 : 17-21

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action.

5. 520 : 3 (A végtelen)-9

A végtelen Szeretet mélysége, szélessége, magassága, hatalma, magasztossága és dicsősége tölt minden teret be. Ez elég! Az emberi nyelv csak parányi részét tudja kifejezni annak, ami létezik. A feltétlen eszményt, az embert, nem látják vagy értik meg jobban a halandók, mint az Ő végtelen Alapelvét, a Szeretetet.

5. 520 : 3 (The)-9

The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough! Human language can repeat only an infinitesimal part of what exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor comprehended by mortals, than is His infinite Principle, Love.

6. 494 : 10-19

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára. Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így segítve a tévedő emberi érzetet, hogy megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot keressen az isteni Tudományban.

6. 494 : 10-19

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love. Jesus demonstrated the inability of corporeality, as well as the infinite ability of Spirit, thus helping erring human sense to flee from its own convictions and seek safety in divine Science.

7. 52 : 19-28

A „fájdalmak embere” értette meg legjobban az anyagi élet és intelligencia semmiségét és a mindent magában foglaló Isten, a jó hatalmas ténylegességét. Ez volt az Elme általi gyógyítás, vagy Krisztusi Tudomány, két kardinális pontja, amely Szeretettel vértezte őt fel. Isten legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni hatalmat tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem minden időkre: Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.” és „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik.”

7. 52 : 19-28

The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty actuality of all-inclusive God, good. These were the two cardinal points of Mind-healing, or Christian Science, which armed him with Love. The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples, speaking not for their day only but for all time: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also;" and "These signs shall follow them that believe."

8. 53 : 8-15

Jézus hírneve teljes ellentéte volt jellemének. Miért? Azért, mert Jézus isteni Alapelvét és gyakorlatát félreértették. Ő az isteni Tudományon munkálkodott. A világ nem ismerte fel szavait és cselekedeteit, mert azok a világ vallási felfogása felett álltak és azzal ellentétben voltak. A halandók inkább abban hittek, hogy Isten emberileg hatalmas, mint abban, hogy Ő az isteni végtelen Szeretet.

8. 53 : 8-15

The reputation of Jesus was the very opposite of his character. Why? Because the divine Principle and practice of Jesus were misunderstood. He was at work in divine Science. His words and works were unknown to the world because above and contrary to the world's religious sense. Mortals believed in God as humanly mighty, rather than as divine, infinite Love.

9. 54 : 8-17

Ki áll készen arra, hogy kövesse tanítását és példáját? Előbb vagy utóbb mindenkinek a Krisztusba, Isten igaz eszméjébe, kell telepítenie magát. Jézus mérhetetlen emberi áldozatát az ihlette, hogy drágán szerzett kincseit bőségesen onthassa az üres vagy a vétekkel teli emberi tárházakba. Isteni megbízatásának tanúságaként adta azt a bizonyítékot, hogy az Élet, Igazság és Szeretet az Elme, s nem az anyag, által gyógyítja meg a beteget és a bűnöst és győzedelmeskedik a halál felett. Ez volt a legteljesebb bizonyíték, amelyet az isteni Szeretetről adhatott.

9. 54 : 8-17

Who is ready to follow his teaching and example? All must sooner or later plant themselves in Christ, the true idea of God. That he might liberally pour his dear-bought treasures into empty or sin-filled human storehouses, was the inspiration of Jesus' intense human sacrifice. In witness of his divine commission, he presented the proof that Life, Truth, and Love heal the sick and the sinning, and triumph over death through Mind, not matter. This was the highest proof he could have offered of divine Love.

10. 364 : 32-24

Ha a gondatlan orvos, ápoló, a szakács és a rideg üzletember látogató együttérezve tudnák, hogy milyen töviseket szúrnak a betegnek és annak a párnájába, aki elfordulva a földtől mennyei otthonába vágyik - Oh, ha tudnák! - ez a tudás sokkal többet tenne a beteg gyógyulásáért, és sokkal jobban előkészítené segítőit az „éjféli hívás”-ra, mint minden „Uram, Uram!” kiáltás. Jézus jóságos gondolata, amely olyan szavakban jutott kifejezésre, mint „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől”, meggyógyítaná a betegeket, és így képessé tenné őket arra, hogy felülemelkedjenek a testi gondoskodásra és orvoslásra való feltételezett szükségen; ha azonban az önzetlen szeretet hiányzik és a józan észt és általános emberiességet figyelmen kívül hagyják, akkor milyen mentális tulajdonság marad, amellyel az igazságosság kitárt karjából előhívható a gyógyulás?

Ha a Tudós az isteni Szereteten keresztül éri el páciensét, a gyógyító munkát egyetlen látogatás alkalmával bevégzi, és a betegség úgy tűnik el eredendő semmiségébe, mint a harmat a reggeli napsütésben. Ha a Tudósban elég Krisztusi szeretet van, hogy saját bocsánatát elnyerje, és olyan dicséretet kapjon, mint amit Magdolna kapott Jézustól, akkor eléggé keresztény ahhoz, hogy tudományosan gyakoroljon, és hogy könyörületesen kezelje pácienseit; és az eredmény egyezni fog a lelki szándékkal.

10. 364 : 32-24

Did the careless doctor, the nurse, the cook, and the brusque business visitor sympathetically know the thorns they plant in the pillow of the sick and the heavenly homesick looking away from earth, — Oh, did they know! — this knowledge would do much more towards healing the sick and preparing their helpers for the "midnight call," than all cries of "Lord, Lord!" The benign thought of Jesus, finding utterance in such words as "Take no thought for your life," would heal the sick, and so enable them to rise above the supposed necessity for physical thought-taking and doctoring; but if the unselfish affections be lacking, and common sense and common humanity are disregarded, what mental quality remains, with which to evoke healing from the outstretched arm of righteousness?

If the Scientist reaches his patient through divine Love, the healing work will be accomplished at one visit, and the disease will vanish into its native nothingness like dew before the morning sunshine. If the Scientist has enough Christly affection to win his own pardon, and such commendation as the Magdalen gained from Jesus, then he is Christian enough to practise scientifically and deal with his patients compassionately; and the result will correspond with the spiritual intent.

11. 365 : 31-2

A szegény szenvedő szívnek szüksége van az őt megillető táplálékra, mint a békességre, a türelemre a megpróbáltatásban és a drága Atya szerető kedvességének felbecsülhetetlen érzésére.

11. 365 : 31-2

The poor suffering heart needs its rightful nutriment, such as peace, patience in tribulation, and a priceless sense of the dear Father's loving-kindness.

12. 366 : 12-19

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt.

12. 366 : 12-19

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power.

13. 518 : 19-21

A Szeretet a legkisebb szellemi eszmének is hatalmat, halhatatlanságot és jóságot ad, amely átsüt mindenen, mint ahogy a virág átviláglik a bimbón.

13. 518 : 19-21

Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud.

14. 55 : 16-26

Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

14. 55 : 16-26

My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████