VASÁRNAP 2021. JANUÁR 3. |

VASÁRNAP 2021. JANUÁR 3.TÁRGY — ISTEN

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : 4 MÓZES 6: 24-26

Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az õ orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az õ orczáját te reád, és adjon békességet néked.Golden Text: Numbers 6 : 24-26

The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 2 : 2-5 • Filippiekhez 4 : 7


2.     Lészen az utolsó idõkben, hogy erõsen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;

3.     És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Õ útaira, és mi járjunk az Õ ösvényein, mert tanítás Sionból jõ, és Jeruzsálembõl az Úrnak beszéde;

4.     Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból metszõkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.

5.     Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!

7.     és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Responsive Reading: Isaiah 2 : 2-5; Philippians 4 : 7

2.     And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord’s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.

3.     And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem.

4.     And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.

5.     O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the Lord.

7.     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 29 : 11

11     Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

1. Psalm 29 : 11

11     The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.

2. 3 Mózes 25 : 1

1     Azután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai-hegyen:

2. Leviticus 25 : 1

1     And the Lord spake unto Moses in mount Sinai, saying,

3. 3 Mózes 26 : 3, 4, 6 (első .-ig), 8, 12, 13

3     Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat,

4     akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.

6     Békességet adok az országban; ha lefeküsztök, senki sem riaszt föl benneteket.

8     És közületek öten százat elûznek, és közületek százan elûznek tízezeret, és elhullanak elõttetek a ti ellenségeitek fegyver által.

12     Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

13     Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Égyiptom földérõl, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket.

3. Leviticus 26 : 3, 4, 6 (to :), 8, 12, 13

3     If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;

4     Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.

6     And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid:

8     And five of you shall chase an hundred, and an hundred of you shall put ten thousand to flight: and your enemies shall fall before you by the sword.

12     And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.

13     I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your yoke, and made you go upright.

4. II Krónikák 20 : 1, 3 (második ,-ig), 4 (első .-ig), 6, 9, 12, 14 (fiára-ig), 15 (!-ig), 17, 18, 20-22, 30

1     És lõn ezek után, eljövének a Moáb fiai és Ammon fiai, és velök mások is az Ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy hadakozzanak [vele.]

3     és megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni,

4     Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól.

6     És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben [van] az erõ és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.

9     Amikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban elõtted (mert a te neved e házban van) és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg [minket].

12     Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg õket? Mert nincsen mi bennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád [néznek] a mi szemeink.

14     Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, a Zakariás fiára

15     És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat!

17     Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak álljatok veszteg és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr!

18     Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat.

20     És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan,] megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerõsíttettek; bízzatok az õ prófétáiban, és szerencsések lesztek!

21     Tanácsot tartván pedig a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!

22     Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek.

30     Megnyugovék azért a Jósafát országa, és békességet ada néki az õ Istene minden felõl.

4. II Chronicles 20 : 1, 3 (to 2nd ,), 4 (to :), 6, 9, 12, 14 (to 1st ,), 14 (came), 15 (to 5th ,), 17, 18, 20-22, 30

1     It came to pass after this also, that the children of Moab, and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle.

3     And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord,

4     And Judah gathered themselves together, to ask help of the Lord:

6     And said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? and in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee?

9     If, when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, (for thy name is in this house,) and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help.

12     O our God, wilt thou not judge them? for we have no might against this great company that cometh against us; neither know we what to do: but our eyes are upon thee.

14     Then upon Jahaziel the son of Zechariah, … came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation;

15     And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou king Jehoshaphat,

17     Ye shall not need to fight in this battle: set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem: fear not, nor be dismayed; to morrow go out against them: for the Lord will be with you.

18     And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground: and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord.

20     And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the Lord your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.

21     And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord; for his mercy endureth for ever.

22      And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and mount Seir, which were come against Judah; and they were smitten.

30     So the realm of Jehoshaphat was quiet: for his God gave him rest round about.

5. II Krónikák 7 : 14

14     És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

5. II Chronicles 7 : 14

14     If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

6. Ézsaiás 32 : 17, 18

17     És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

18     Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

6. Isaiah 32 : 17, 18

17     And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.

18     And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;

7. Ézsaiás 57 : 15, 19-21

15     Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívûvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

19     Megteremtem ajkaikon a [hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom õt!

20     És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki.

21     Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

7. Isaiah 57 : 15, 19-21

15     For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.

19     I create the fruit of the lips; Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord; and I will heal him.

20     But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt.

21     There is no peace, saith my God, to the wicked.

8. Ézsaiás 59 : 1, 2

1     Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az õ füle, hogy meg nem hallgathatna;

2     Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektõl, és bûneitek fedezték el orczáját ti elõttetek, hogy meg nem hallgatott.

8. Isaiah 59 : 1, 2

1     Behold, the Lord’s hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:

2     But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

9. Aggeus 1: 5, 6, 9 (Ugyan)

5     Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!

6     Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.

9     Ugyan miért? - így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.

9. Haggai 1 : 5, 6, 9 (Why)

5     Now therefore thus saith the Lord of hosts; Consider your ways.

6     Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.

9     Why? saith the Lord of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.

10. Aggeus 2 : 6-9

6     Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.

7     Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel - mondja a Seregek Ura.

8     Enyém az ezüst, enyém az arany - így szól a Seregek Ura.

9     Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a Seregek Ura, és ezen a helyen békességet adok! - így szól a Seregek Ura.

10. Haggai 2 : 6-9

6     For thus saith the Lord of hosts; Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land;

7     And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts.

8     The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts.

9     The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts: and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts.Tudomány és Egészség


1. 465 : 8-1

Kérdés: Mi az Isten?

Válasz: Isten testetlen, isteni, legfelsőbb, végtelen Elme, Szellem, Lélek, Alapelv, Élet, Igazság, Szeretet.

Kérdés: Ezek a kifejezések rokonértelműek-e?

Válasz: Azok. Egyetlen abszolút Istenre vonatkoznak. Feladatuk az is, hogy kifejezzék az Istenség természetét, lényegét és teljességét. Isten sajátosságai az igazságosság, irgalmasság, a bölcsesség, a jóság és így tovább.

Kérdés: Van-e egynél több Isten vagy Alapelv?

Válasz: Nincs. Az Alapelv és eszméje egy, és ez az egy Isten, a mindenható, mindentudó és mindenütt jelenlévő Lény, és visszatükröződése az ember és a világegyetem.

1. 465 : 8-1

Question. — What is God?

Answer. — God is incorporeal, divine, supreme, infinite Mind, Spirit, Soul, Principle, Life, Truth, Love.

Question. — Are these terms synonymous?

Answer. — They are. They refer to one absolute God. They are also intended to express the nature, essence, and wholeness of Deity. The attributes of God are justice, mercy, wisdom, goodness, and so on.

Question. — Is there more than one God or Principle?

Answer. — There is not. Principle and its idea is one, and this one is God, omnipotent, omniscient, and omnipresent Being, and His reflection is man and the universe.

2. 516 : 9-12

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg.

2. 516 : 9-12

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

3. 328 : 4-13

A halandók feltételezik, hogy jóság nélkül élhetnek, amikor Isten jó és az egyetlen igaz Élet. Mi az eredmény? Alig értvén a megmentő és gyógyító isteni Alapelvet, a halandók csak azt hiszik, hogy megszabadulnak a bűntől, betegségtől és haláltól. Valójában ezek a tévedések így nem semmisülnek meg, és ezért ragaszkodniuk kell a halandókhoz mindaddig, amíg itt vagy a túlvilágon, elnyerik az Isten igaz megértését a Tudományban, amely elpusztít minden téveszmét Istenről és feltárja az Ő mindenségének nagyszerű valóságait.

3. 328 : 4-13

Mortals suppose that they can live without goodness, when God is good and the only real Life. What is the result? Understanding little about the divine Principle which saves and heals, mortals get rid of sin, sickness, and death only in belief. These errors are not thus really destroyed, and must therefore cling to mortals until, here or hereafter, they gain the true understanding of God in the Science which destroys human delusions about Him and reveals the grand realities of His allness.

4. 329 : 26 (Ha)-31

Ha az emberek megértenék, hogy valóságos lelki eredetük a teljes áldottság, akkor küzdenének azért, hogy visszatérjenek a lelkihez, és békességben lennének; de minél mélyebb a tévedés, amelybe a halandó elme merült, annál erősebb az ellenkezés a lelkiséggel, amíg a tévedés nem enged az Igazságnak.

4. 329 : 26 (If)-31

If men understood their real spiritual source to be all blessedness, they would struggle for recourse to the spiritual and be at peace; but the deeper the error into which mortal mind is plunged, the more intense the opposition to spirituality, till error yields to Truth.

5. 324 : 7-18

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

5. 324 : 7-18

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

6. 265 : 5-15, 23-5

A haladóknak Isten felé kell gravitálniuk, hogy ragaszkodásaik és céljaik lelkibbé váljanak - meg kell közelíteniük a lét tágabb értelmezéseit, és valamilyen helyes érzetet kell szerezniük a végtelenről, hogy levetkezhessék a vétket és a halandóságot.

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

Ki az, aki az emberi békesség elvesztését érezte, és nem nyert el erősebb vágyat a lelki örömök után? A mennyei jó utáni vágyódás előbb jön, minthogy felfedeznénk, hogy mi tartozik a bölcsességhez és Szeretethez. A földi remények és gyönyörök elvesztése már sok szívnek megvilágította a felfelé vezető utat. Az érzék fájdalmai hamarosan tudtunkra adják, hogy az érzék gyönyörei halandók, és hogy az öröm lelki.

Az érzet fájdalmai üdvösek, ha a hamis, élvezetes hiedelmeket gyökereitől megfosztják, és a vonzalmakat az érzetből a Lélekbe plántálják, ahol Isten teremtményei jók, és „megvidámítják a szívet”. Ilyen a Tudomány kardja, amellyel az Igazság lefejezi a tévedést, hogy az anyagiság helyet adjon az ember mélyebb egyéniségének és rendeltetésének.

6. 265 : 5-15, 23-5

Mortals must gravitate Godward, their affections and aims grow spiritual, — they must near the broader interpretations of being, and gain some proper sense of the infinite, — in order that sin and mortality may be put off.

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

Who that has felt the loss of human peace has not gained stronger desires for spiritual joy? The aspiration after heavenly good comes even before we discover what belongs to wisdom and Love. The loss of earthly hopes and pleasures brightens the ascending path of many a heart. The pains of sense quickly inform us that the pleasures of sense are mortal and that joy is spiritual.

The pains of sense are salutary, if they wrench away false pleasurable beliefs and transplant the affections from sense to Soul, where the creations of God are good, "rejoicing the heart." Such is the sword of Science, with which Truth decapitates error, materiality giving place to man's higher individuality and destiny.

7. 540 : 5-16

Ézsaiás könyvében olvassuk: „Békességet szerzek, és gonoszt teremtek; Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem”; de a próféta az isteni törvényre utalt, amely végsőkig felkavarja a hiedelmet a gonoszban, amikor felszínre hozza azt, és közös nevezőjére, a semmire, csökkenti. Az iszapos folyómedret fel kell kavarni. Az erkölcsi kemikalizációban, amikor a gonosz, a káprázat tünetei súlyosbodnak, tudatlanságunkban talán azt gondoljuk, hogy az Úr gonoszt művelt; pedig tudnunk kellene, hogy Isten törvénye csak azért leplezi le az úgynevezett vétket és hatásait, hogy az Igazság megsemmisíthesse a gonosz minden érzetét és minden hatalmat a vétkezésre.

7. 540 : 5-16

In Isaiah we read: "I make peace, and create evil. I the Lord do all these things;" but the prophet referred to divine law as stirring up the belief in evil to its utmost, when bringing it to the surface and reducing it to its common denominator, nothingness. The muddy river-bed must be stirred in order to purify the stream. In moral chemicalization, when the symptoms of evil, illusion, are aggravated, we may think in our ignorance that the Lord hath wrought an evil; but we ought to know that God's law uncovers so-called sin and its effects, only that Truth may annihilate all sense of evil and all power to sin.

8. 225 : 25-31

A halandó elmében rejlő zsarnoki hajlamokat, melyek mindig a kegyetlenség új formáit hozzák létre, az isteni Elme működése által kell gyökeresen kiirtani.

Férfiak és nők valamennyi országban és tájon még mindig az anyagi érzék rabjai, és nem tudják, hogyan nyerjék el szabadságukat. 

8. 225 : 25-31

The despotic tendencies, inherent in mortal mind and always germinating in new forms of tyranny, must be rooted out through the action of the divine Mind.

Men and women of all climes and races are still in bondage to material sense, ignorant how to obtain their freedom. 

9. 226 : 5-17

Isten hangja még visszhangzott az afrikai rabszolgák érdekében, amikor az új kereszteshadjárat hírnöke megadta az alaphangot az egyetemes szabadságra, és kérte, hogy az embernek mint Isten fiának jogait teljesebb mértékben ismerjék el, és követelte, hogy oldják le a vétek, a betegség és a halál bilincseit az emberi elméről, hogy elnyerhesse szabadságát, nem emberi hadviseléssel, nem szuronnyal és vérrel, hanem Krisztus isteni Tudományával.

Isten magasztosabb alapzatot készített az emberi jogok számára, az istenibb követelményekre építette azt. Ezeket a követelményeket nem törvénykönyvek és hittételek által készítették, hanem „e földön békesség, és az emberekhez jóakarat” demonstrációjával.

9. 226 : 5-17

The voice of God in behalf of the African slave was still echoing in our land, when the voice of the herald of this new crusade sounded the keynote of universal freedom, asking a fuller acknowledgment of the rights of man as a Son of God, demanding that the fetters of sin, sickness, and death be stricken from the human mind and that its freedom be won, not through human warfare, not with bayonet and blood, but through Christ's divine Science.

God has built a higher platform of human rights, and He has built it on diviner claims. These claims are not made through code or creed, but in demonstration of "on earth peace, good-will toward men."

10. 232 : 7-10 (;-ig)

A harmonikus és örök lét biztosítéka csakis az isteni Tudományban található meg.

A Szentírás tudtunkra adja, hogy „Istennél minden lehetséges” - minden jó lehetséges a Szellemnek;

10. 232 : 7-10 (to ;)

Security for the claims of harmonious and eternal being is found only in divine Science.

Scripture informs us that "with God all things are possible," — all good is possible to Spirit;

11. 96 : 12-20

Ez az anyagi világ már most az összetűző erők színterévé válik. Az egyik oldalon zavar és kétségbeesés lesz; a másik oldalon a Tudomány és béke lesz. Az anyagi hiedelmek összeomlása talán mint éhség és dögvész, nélkülözés és bánat, vétek, betegség és halál mutatkozik meg, amelyek új alakot öltenek, amíg semmiségük megjelenik. Ezek a zavarok a tévedés végéig folytatódnak, amikor a lelki Igazság el fog nyelni minden diszharmóniát.

11. 96 : 12-20

This material world is even now becoming the arena for conflicting forces. On one side there will be discord and dismay; on the other side there will be Science and peace. The breaking up of material beliefs may seem to be famine and pestilence, want and woe, sin, sickness, and death, which assume new phases until their nothingness appears. These disturbances will continue until the end of error, when all discord will be swallowed up in spiritual Truth.

12. 323 : 6-12

A Szeretet egészséges fenyítései elősegítik haladásunkat az igazságosság, a béke és a tisztaság felé, amelyek a Tudomány határkövei. Felmérve az igazság végtelen feladatait, megállunk - várunk Istenre. Aztán elindulunk, amíg a határtalan gondolat lelkesedéssel telve jár, és a korlátlan elgondolás szárnyra kel, hogy elérje az isteni dicsőséget.

12. 323 : 6-12

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the landmarks of Science. Beholding the infinite tasks of truth, we pause, — wait on God. Then we push onward, until boundless thought walks enraptured, and conception unconfined is winged to reach the divine glory.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████