VASÁRNAP 2021. JANUÁR 17. |

VASÁRNAP 2021. JANUÁR 17.TÁRGY — ÉLET

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : RÓMAIAKHOZ 6 : 23

az Isten kegyelmi ajándéka ... az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.Golden Text: Romans 6 : 23

The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 17 : 1, 3 • Róma 8 : 1-4, 6


1.     Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged;

3.     Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

1.     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2.     Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.

3.     Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

4.     hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

6.     Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Responsive Reading: John 17 : 1, 3; Romans 8 : 1-4, 6

1.     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee.

3.     This is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

1.     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2.     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3.     For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4.     That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

6.     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1, 3, 4

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

4     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

1. John 1 : 1, 3, 4

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

2. János 3 : 10 (Jézus azt mondta:) csak, 14 (ahogyan)-17

10     Jézus azt mondta:

14     ... ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,

15     hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

16     Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17     Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

2. John 3 : 10 (Jesus) only, 10 (said) only, 14 (as)-17

10     Jesus … said

14     …as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

15     That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.

16     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

3. János 6 : 35, 38, 40 (;-ig), 63

35     Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jõ, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

38     Mert azért szállottam le a mennybõl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

40     Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen;

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

3. John 6 : 35, 38, 40 (to :), 63

35     And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

38     For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

40     And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life:

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

4. Lukács 10 : 25-37

25     Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

26     Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"

27     Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."

28     Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."

29     Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?"

30     Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek.

31     Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte.

32     Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte.

33     Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;

34     odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.

35     Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.

36     Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?"

37     Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

4. Luke 10 : 25-37

25     And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

26     He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

27     And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

28     And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29     But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?

30     And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31     And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32     And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33     But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34     And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

35     And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

36     Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?

37     And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

5. János 5 : 24, 25 (mondom), 26, 28, 29

24     Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

25     mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.

26     Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

28     Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját,

29     és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.

5. John 5 : 24, 25 (I), 26, 28, 29

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

28     Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

29     And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

6. János 8 : 51

51     Bizony, bizony, mondom néktek, Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.

6. John 8 : 51

51     Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

7. Galatákhoz 6 : 7-10

7     Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is.

8     Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

9     A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

10     Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

7. Galatians 6 : 7-10

7     Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

8     For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

9     And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

10     As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

8. I János 2 : 15-17

15     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

8. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

9. I János 5 : 20

20     De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

9. I John 5 : 20

20     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.Tudomány és Egészség


1. 246 : 27-31

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 331 : 1 (Isten)-6

Isten az isteni Élet, és az Élet éppúgy nincs a formákra korlátozva, amelyek visszatükrözik, mint ahogy a szubsztancia nincs a saját árnyékában. Ha az élet a halandó emberben vagy az anyagi dolgokban lenne, akkor ezek korlátozottságának lenne alávetve, és halálban végződne. Az Élet az Elme, a saját teremtményeiben visszatükrözött teremtő.

2. 331 : 1 (God)-6

God is divine Life, and Life is no more confined to the forms which reflect it than substance is in its shadow. If life were in mortal man or material things, it would be subject to their limitations and would end in death. Life is Mind, the creator reflected in His creations.

3. 434 : 31 (Isten)-32

Isten halhatatlannak és csak a Szellemnek alárendeltnek teremtette az Embert.

3. 434 : 31 (God)-32

God made Man immortal and amenable to Spirit only.

4. 209 : 1-4

Az embernek, halhatatlanként, tökéletes és megsemmisíthetetlen élete van. A halandó hiedelem teszi a testet diszharmónikussá és beteggé aszerint, ahogy a tudatlanság, a félelem vagy az emberi akarat kormányozza a halandókat.

4. 209 : 1-4

Man, being immortal, has a perfect indestructible life. It is the mortal belief which makes the body discordant and diseased in proportion as ignorance, fear, or human will governs mortals.

5. 429 : 31-12

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban?

5. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

6. 25 : 13-19

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett. Jézus jobban mutatta be Isten eszményét, mint azt olyan valaki tehette volna, akinek eredete kevésbé volt szellemi. Isten iránti engedelmessége következtében mindenki másnál spirituálisabban módon mutatta ki a lét Alapelvét.

6. 25 : 13-19

Jesus taught the way of Life by demonstration, that we may understand how this divine Principle heals the sick, casts out error, and triumphs over death. Jesus presented the ideal of God better than could any man whose origin was less spiritual. By his obedience to God, he demonstrated more spiritually than all others the Principle of being.

7. 26 : 28-32

Mesterünk nem csupán elméletet, tant vagy hiedelmet tanított. Amit ő tanított és gyakorolt, az az egész valóságos lét isteni Alapelve volt. A Kereszténység általa adott bizonyítéka nem a vallásnak és az imádásnak egy formája vagy rendszere volt, hanem a Keresztény Tudomány, amely kidolgozza az Élet és a Szeretet harmóniáját.

7. 26 : 28-32

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised. His proof of Christianity was no form or system of religion and worship, but Christian Science, working out the harmony of Life and Love.

8. 27 : 10-21

Azt, hogy ez Élet Isten, Jézus a keresztrefeszítését követő újramegjelenésével bizonyította, szigorú összhangban tudományos kijelentésével: „Romboljátok le e templomot [testet], és három nap alatt Én [a Szellem] megépítem azt.” Mintha azt mondta volna: Az Én - a világegyetem Élete, szubsztanciája és intelligenciája - nincs anyagból, hogy elpusztítható legyen.

Jézus példázatai megmagyarázzák, hogy az Élet soha nem keveredik a vétekkel és a halállal. Ő a Tudomány fejszéjét az anyagi tudás gyökerére fektette, hogy készen legyen azzal kivágni a panteizmus hamis tanát, amely szerint Isten vagyis az Élet az anyagban vagy az anyagból van.

8. 27 : 10-21

That Life is God, Jesus proved by his reappearance after the crucifixion in strict accordance with his scientific statement: "Destroy this temple [body], and in three days I [Spirit] will raise it up." It is as if he had said: The I — the Life, substance, and intelligence of the universe — is not in matter to be destroyed.

Jesus' parables explain Life as never mingling with sin and death. He laid the axe of Science at the root of material knowledge, that it might be ready to cut down the false doctrine of pantheism, — that God, or Life, is in or of matter.

9. 51 : 15-21

Ő tudta, hogy az anyagnak nincs élete, és hogy a valóságos Élet az Isten; ezért éppúgy nem lehetett elválasztani őt a szellemi Életétől, mint ahogy Istent nem lehet kioltani.

Az ő tökéletes példája mindnyájunk üdvözüléséért volt, de csak azáltal, hogy ugyanazokat a munkákat cselekesszük, mint amiket ő cselekedett, és amelyeket másokat tanított cselekedni.

9. 51 : 15-21

He knew that matter had no life and that real Life is God; therefore he could no more be separated from his spiritual Life than God could be extinguished.

His consummate example was for the salvation of us all, but only through doing the works which he did and taught others to do.

10. 289 : 1-7

A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és érzékelés a testben van, annak megértésével kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint Isten képmását. Akkor a Szellem legyőzte a testet.

10. 289 : 1-7

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God. Then Spirit will have overcome the flesh.

11. 305 : 22-30

Az életnek abban az illúziójában, hogy az ma itt van, és holnap elmúlik, az ember teljesen halandó volna, ha a Szeretet, az isteni Alapelv, amely az isteni Tudományban áll fenn, nem semmisítene meg minden tévedést és nem hozná napvilágra a halhatatlanságot. Mivel az ember Alkotójának visszatükröződése, sem születésnek, sem fejlődésnek, sem érettségnek, sem hanyatlásnak nincs alávetve. Ezek a halandó álmok emberi, és nem isteni eredetűek.

11. 305 : 22-30

In the illusion of life that is here to-day and gone to-morrow, man would be wholly mortal, were it not that Love, the divine Principle that obtains in divine Science, destroys all error and brings immortality to light. Because man is the reflection of his Maker, he is not subject to birth, growth, maturity, decay. These mortal dreams are of human origin, not divine.

12. 317 : 16-20

Az ember egyénisége nem kevésbé kézzelfogható azért, mert lelki, és mert az élete nem az anyag szeszélyének van kiszolgáltatva. Lelki egyéniségének megértése az embert valósabbá és rettenthetetlenebbé teszi az igazságban, és lehetővé teszi számára, hogy legyőzze a bűnt, betegséget és halált.

12. 317 : 16-20

The individuality of man is no less tangible because it is spiritual and because his life is not at the mercy of matter. The understanding of his spiritual individuality makes man more real, more formidable in truth, and enables him to conquer sin, disease, and death.

13. 324 : 13 (Légy)-18

Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

13. 324 : 13 (Be)-18

Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

14. 322 : 3-13

Amikor a megértés az élet és intelligencia álláspontjait az anyagiról egy szellemi alapra váltja, elérjük az Élet realitását, a Lélek kontrollját az érzék felett, és a Kereszténységet vagy Igazságot saját isteni Alapelvében ismerjük majd fel. Ennek kell lennie a csúcspontnak, mielőtt a harmonikus és halhatatlan embert elérjük és annak képességei feltáródnak. Azon roppant munka fényében, amelyet azt megelőzően kell elvégeznünk, hogy az isteni Tudomány felismerése eljöhet, nagyon fontos, hogy gondolatainkat az isteni Alapelv felé fordítsuk, hogy a véges hiedelem felkészülhessen a tévedés feladására.

14. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

15. 496 : 9 (Mindnyájunknak)-27

Mindnyájunknak meg kell tanulnia, hogy az Élet Isten. Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd észben ezt a gondolatot - hogy a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel.

„A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény” - a halandó hiedelem törvénye, amely harcban áll a halhatatlan Élet tényeivel, még a lelki törvénnyel is, amely így szól a sírhoz „Hol a te diadalmad?”. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: "Teljes a diadal a halál fölött!”

15. 496 : 9 (We)-27

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.

"The sting of death is sin; and the strength of sin is the law," — the law of mortal belief, at war with the facts of immortal Life, even with the spiritual law which says to the grave, "Where is thy victory?" But "when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory."


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████