VASÁRNAP 2021. FEBRUÁR 28. |

VASÁRNAP 2021. FEBRUÁR 28.TÁRGY — KRISZTUS JÉZUS

SubjectChrist Jesus

ARANY SZÖVEG : JÁNOS 16 : 33

A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”— Krisztus JézusGolden Text: John 16 : 33

In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.”– Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 3 : 17 • 1 János 2 : 15-17 • 1 János 5 : 4, 5, 20


17.     Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

15.     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16.     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17.     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

4.     Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

5.     Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

20.     De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Responsive Reading: John 3 : 17 ; I John 2 : 15-17 ; I John 5 : 4, 5, 20

17.     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

15.     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16.     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17.     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

4.     For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

5.     Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

20.     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1, 4, 9, 10, 12, 13

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

4     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

9     Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

10     A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:

12     Akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az õ nevében hisznek;

13     Akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl születtek.

1. John 1 : 1, 4, 9, 10, 12, 13

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

4     In him was life; and the life was the light of men.

9     That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

10     He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

12     But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

2. Máté 11 : 2-6

2     Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival:

3     "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"

4     Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok:

5     vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium,

6     és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

2. Matthew 11 : 2-6

2     Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

3     And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

4     Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:

5     The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

6     And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

3. Máté 13 : 1-8, 10, 13, 15, 20-23

1     Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.

2     És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.

3     És sokat beszéle nékik példázatokban, ...

4     és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták.

5     Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben;

6     de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.

7     Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket.

8     A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.

10     A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?

13     Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

15     Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

20     Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja,

21     de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.

22     Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést.

23     Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."

3. Matthew 13 : 1-8, 10, 13 (speak), 15, 20 (1st he)-23

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

2     And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

3     And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;

4     And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:

5     Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

6     And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.

7     And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

8     But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.

10     And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

13     …speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

15     For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

20     …he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

21     Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

22     He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

23     But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

4. Máté 16 : 13-17, 21-23, 24-26 (első ?-ig)

13     Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

14     Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

15     Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16     Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

17     És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

21     Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.

22     Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!"

23     Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint."

24     Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

25     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

26     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?

4. Matthew 16 : 13-17, 21-23, 24 (If)-26 (to 1st ?)

13     When Jesus came into the coasts of Cæsarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

21     From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

22     Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

23     But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

24     If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

5. János 6 : 63 (a beszédek), 64 (első .-ig), 66-69

63     ... a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

64     De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek.

66     Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.

67     Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?"

68     Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

69     És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje."

5. John 6 : 63 (the words), 64 (to 1st .), 66-69

63     …the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

64     But there are some of you that believe not.

66     From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.

67     Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?

68     Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

69     And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.

6. Kolosséiakhoz 2 : 6-8, 10 (benne), 14, 15, 20-22

6     Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.

7     Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.

8     Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.

10     ... benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.

14     Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.

15     Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

20     Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

21     "Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!"

22     Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések.

6. Colossians 2 : 6-8, 10 (ye), 14, 15, 20-22

6     As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:

7     Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.

8     Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

10     …ye are complete in him, which is the head of all principality and power:

14     Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

15     And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

20     Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,

21     (Touch not; taste not; handle not;

22     Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?

7. Kolosséiakhoz 3 : 1, 24

1     Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

24     tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.

7. Colossians 3 : 1, 24

1     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

24     Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.Tudomány és Egészség


1. 333 : 16 (A Názáreti)-23

A Názáreti Jézus eljövetele jelölte a Keresztény korszak első századát, de a Krisztus évek kezdete és napok vége nélkül való. Minden nemzedéken keresztül a Keresztény korszak előtt és után a Krisztus mint a lelki eszme – Isten visszatükröződése – bizonyos fokú hatalommal és kegyelemmel eljött mindazokhoz, akik készek voltak Krisztus, az Igazság befogadására.

1. 333 : 16 (The)-23

The advent of Jesus of Nazareth marked the first century of the Christian era, but the Christ is without beginning of years or end of days. Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth.

2. 583 : 10-11

Krisztus. Isten isteni megnyilvánulása, amely eljön a testhez, hogy elpusztítsa a megtestesült tévedést.

2. 583 : 10-11

Christ. The divine manifestation of God, which comes to the flesh to destroy incarnate error.

3. 589 : 16-18

Jézus. Az isteni eszme legmagasztosabb emberi, testi fogalma, amely megdorgálja és megsemmisíti a tévedést és világosságra hozza az ember halhatatlanságát.

3. 589 : 16-18

Jesus. The highest human corporeal concept of the divine idea, rebuking and destroying error and bringing to light man's immortality.

4. 131 : 22-29

Úgy, mint régen, nem fogadják el a Krisztus szellemét, amely elveszi az emberek szertartásait és tanait, amíg az emberek szíve nem kész rá.

Jézus küldetése próféciát erősített meg, és a régi idők úgynevezett csodáit, mint az isteni hatalom természetes demonstrációit magyarázta, demonstrációkat, melyek meg nem értettek voltak.

4. 131 : 22-29

As aforetime, the spirit of the Christ, which taketh away the ceremonies and doctrines of men, is not accepted until the hearts of men are made ready for it.

The mission of Jesus confirmed prophecy, and explained the so-called miracles of olden time as natural demonstrations of the divine power, demonstrations which were not understood.

5. 132 : 10 (mindenkire)-13

...mindenkire áldását adta, aki nem tagadja, hogy az ilyen hatások az isteni Elméből kiindulva Isten egységét bizonyítják – az isteni Alapelvet, amely minden harmóniát felszínre hoz.

5. 132 : 10 (he)-13

…he gave his benediction to any one who should not deny that such effects, coming from divine Mind, prove the unity of God, — the divine Principle which brings out all harmony.

6. 379 : 6-8

A világ valódi törvénykezése az Elmében van, mely kontrollál minden hatást és minden okozást az isteni Elmére ruházottként ismer fel.

6. 379 : 6-8

The real jurisdiction of the world is in Mind, controlling every effect and recognizing all causation as vested in divine Mind.

7. 136 : 32-11

Jézus türelmesen kitartott a létezés igazságának tanításában és demonstrálásában. Tanítványai látták, hogy az Igazságnak ezen hatalma meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonoszt és feltámasztja a halottakat; de a csúcsát ennek a csodálatos munkának még ők sem fogták fel lelkileg a keresztrefeszítés utánig, amikor szeplőtelen Mesterük a bűn, betegség, halál és a sír felett győzedelmeskedve állt előttük.

Megértésre vágyva a Mester megismételte: „Ti pedig kinek mondtok engem?” Ez az ismételt kérdés azt jelentette: Ki vagy mi képes arra, hogy véghez vigye ezt a munkát, amely olyan titokzatos a tömegek számára?

7. 136 : 32-11

Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

Yearning to be understood, the Master repeated, "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry meant: Who or what is it that is able to do the work, so mysterious to the popular mind?

8. 137 : 16-21

Szokott hevességével, Simon válaszolt testvérei nevében, és felelete egy fontos tényt tárt fel: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” Vagyis: A Messiás az, amit kijelentettél – a Krisztust, Isten, az Igazság, az Élet és a Szeretet szellemét, amely az elme által gyógyít.

8. 137 : 16-21

With his usual impetuosity, Simon replied for his brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou art the Christ, the Son of the living God!" That is: The Messiah is what thou hast declared, — Christ, the spirit of God, of Truth, Life, and Love, which heals mentally.

9. 350 : 16-18

A Mester gyakran megtagadta szavai magyarázatát, mert egy anyagi korszakban nehéz volt megérteni a lelki Igazságot.

9. 350 : 16-18

The Master often refused to explain his words, because it was difficult in a material age to apprehend spiritual Truth.

10. 38 : 26-32

Azoknak, akik a vétek és az én hiedelmébe merültek, csak a gyönyörnek vagy az érzékek kielégítésének éltek, Jézus röviden ezt mondta: Szemeitek lévén, nem láttok, és füleitek lévén, nem hallotok; hogy valami módon ne értsetek szívetekkel, és meg ne térjetek, és meg ne gyógyítsalak benneteket. Azt tanította, hogy az anyagi érzékek kizárják az Igazságot és annak gyógyító erejét.

10. 38 : 26-32

To those buried in the belief of sin and self, living only for pleasure or the gratification of the senses, he said in substance: Having eyes ye see not, and having ears ye hear not; lest ye should understand and be converted, and I might heal you. He taught that the material senses shut out Truth and its healing power.

11. 27 : 17-32

Jézus példázatai megmagyarázzák, hogy az Élet soha nem keveredik a vétekkel és a halállal. Ő a Tudomány fejszéjét az anyagi tudás gyökerére fektette, hogy készen legyen azzal kivágni a panteizmus hamis tanát, amely szerint Isten vagyis az Élet az anyagban vagy az anyagból van.

Jézus egyszerre hetven tanítványt küldött ki, de a történelemben csak tizenegyről maradt érdemleges feljegyzés. A hagyomány szerint két- vagy háromszáz tanítványa volt, akiknek nem maradt fenn a neve. „Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.” Ezek kiestek a kegyelemből, mert sohasem értették meg igazán Mesterük tanítását.

Miért utasítják el azok, akik a Krisztus követőinek vallják magukat azt az alapvető vallást, amelynek megalapításáért ő eljött? Jézus üldözői a legerősebben pont ezt a tételt támadták. Arra törekedtek, hogy az anyag hatalma alá vessék, és hogy bizonyos feltételezett anyagi törvények szerint megöljék.

11. 27 : 17-32

Jesus' parables explain Life as never mingling with sin and death. He laid the axe of Science at the root of material knowledge, that it might be ready to cut down the false doctrine of pantheism, — that God, or Life, is in or of matter.

Jesus sent forth seventy students at one time, but only eleven left a desirable historic record. Tradition credits him with two or three hundred other disciples who have left no name. "Many are called, but few are chosen." They fell away from grace because they never truly understood their Master's instruction.

Why do those who profess to follow Christ reject the essential religion he came to establish? Jesus' persecutors made their strongest attack upon this very point. They endeavored to hold him at the mercy of matter and to kill him according to certain assumed material laws.

12. 210 : 5-10

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket - azzal, hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség[et], mely eltöröltetik” - Jézus demonstrációiban látjuk, melyek megmutatták, hogy ő nem vette figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.

12. 210 : 5-10

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

13. 230 : 1-10

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy része. Megkísérelnéd-e gyógyszerekkel vagy anélkül, megsemmisíteni az Igazságnak egy tulajdonságát vagy állapotát? Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

13. 230 : 1-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

14. 442 : 19 (Amikor)-22

Amikor egy vétek vagy betegség hiedelmét a Krisztus egy jobb hiedelemre változtatja, akkor a hiedelem lelki megértésbe olvad, és a bűn, betegség és halál eltűnnek.

14. 442 : 19 (When)-22

When Christ changes a belief of sin or of sickness into a better belief, then belief melts into spiritual understanding, and sin, disease, and death disappear.

15. 494 : 30-3

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc századdal ezelőtt.

15. 494 : 30-3

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

16. 565 : 13-18

A lelki eszme megszemélyesítésének rövid története volt Mesterünk földi életében; „az ő királyságának” azonban „vége nem lészen”, mert Krisztus, Isten eszméje idővel uralkodni fog minden nemzet és nép felett, - parancsolóan, feltétlenül, véglegesen - az isteni Tudománnyal.

16. 565 : 13-18

The impersonation of the spiritual idea had a brief history in the earthly life of our Master; but "of his kingdom there shall be no end," for Christ, God's idea, will eventually rule all nations and peoples — imperatively, absolutely, finally — with divine Science.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████