VASÁRNAP, 2021. DECEMBER 26. |

VASÁRNAP, 2021. DECEMBER 26.TÁRGY — Krisztusi Tudomány

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 17 : 14

Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!Golden Text: Jeremiah 17 : 14

Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 103 : 1-6


1.     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4.     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5.     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

6.     Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

Responsive Reading: Psalm 103 : 1-6

1.     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4.     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5.     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6.     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 30 : 3-5, 12, 13

3     Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!

4     Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.

5     Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

12     Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.

13     Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsõítlek téged.

1. Psalm 30 : 2-4, 11, 12

2     O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

3     O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

4     Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.

11     Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

12     To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever.

2. II Királyok 5 : 1, 9-15

1     Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de leprás lett.

9     Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál.

10     Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!

11     Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a leprából.

12     Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.

13     Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz.

14     Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint: és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult.

15     Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól!

2. II Kings 5 : 1, 9-15

1     Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.

9     So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha.

10     And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

11     But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.

12     Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage.

13     And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

14     Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.

15     And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant.

3. Máté 8 : 5 (Mikor)-10, 13

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9     Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

3. Matthew 8 : 5 (when)-10, 13

5     … when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. János 4 : 46 (volt)-53

46     ... volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala.

47     Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré õt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az õ fiát; mert halálán vala.

48     Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.

49     Monda néki a királyi ember: Uram, jõjj, mielõtt a gyermekem meghal.

50     Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.

51     Amint pedig már megy vala, elébe jövének az õ szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él.

52     Megtudakozá azért tõlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el õt a láz;

53     Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt õ, és az õ egész háza népe.

4. John 4 : 46 (there)-53

46     … there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47     When he heard that Jesus was come out of Judæa into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48     Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49     The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50     Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51     And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

52     Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53     So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

5. Jelenések 1: 1

1     Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az õ szolgáinak, amiknek meg kell lenniök hamar: Õ pedig elküldvén [azt] az õ angyala által, megjelenté az õ szolgájának Jánosnak,

5. Revelation 1 : 1

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

6. Jelenések 10: 1-3 (;-ig), 8-10 (:-ig)

1És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop:

2     kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre,

3     és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít;

8     Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: "Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll".

9     Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám: "Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz".

10     Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem:

6. Revelation 10 : 1-3 (to :), 8-10 (to ;)

1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

2     And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

3     And cried with a loud voice, as when a lion roareth:

8     And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

9     And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

10     And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up;

7. Jelenések 22: 1, 2

1     Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered.

2     A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.

7. Revelation 22 : 1, 2

1     And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

2     In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.Tudomány és Egészség


1. 136 : 1-8

Jézus a Krisztus általi gyógyítás szellemi alapjára alapította egyházát és azon tartotta fenn küldetését. Azt tanította követőinek, hogy az ő vallásának isteni Alapelve van, amely elűzi a tévedést és meggyógyítja mind a betegeket, mind a vétkeseket. Nem állította, hogy lenne Istentől különálló értelme, cselekedete, sem élete. Az üldöztetés ellenére, amelyet ez reá hozott, isteni hatalmát arra használta, hogy az embereket testileg és lelkileg megmentse.

1. 136 : 1-8

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

2. 139 : 4-8, 15-27

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is.

Az Egyháztanácsok szavazással hozott határozatai arról, hogy mit tekintsenek Szentírásnak, és mit ne; a nyilvánvaló hibák az egykori verziókban, az Ótestamentum harmincezer, és az Újtestamentum háromszázezer különböző változata - mindezen tények megmutatják, hogy a halandó és anyagi érzék hogyan lopta be magát az isteni feljegyzésbe saját árnyalatával bizonyos mértékben elhomályosítva az ihletett oldalakat. De a hibák sem nem tudták teljesen elfedni a Szentírás isteni Tudományát, amelyet Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig felfedezhetünk, Jézus demonstrálását sem ronthatták le, és nem semmisíthették meg a próféták általi gyógyítást sem, akik előre látták, hogy „amely követ az építők megvetettek” lesz a „szegletnek feje”.

2. 139 : 4-8, 15-27

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha.

The decisions by vote of Church Councils as to what should and should not be considered Holy Writ; the manifest mistakes in the ancient versions; the thirty thousand different readings in the Old Testament, and the three hundred thousand in the New, — these facts show how a mortal and material sense stole into the divine record, with its own hue darkening to some extent the inspired pages. But mistakes could neither wholly obscure the divine Science of the Scriptures seen from Genesis to Revelation, mar the demonstration of Jesus, nor annul the healing by the prophets, who foresaw that "the stone which the builders rejected" would become "the head of the corner."

3. 147 : 24-31

Mesterünk betegeket gyógyított, gyakorolta a Krisztusi gyógyítást és annak isteni Alapelve általánosságait tanította tanítványainak; azonban a betegség gyógyítása és megelőzése ezen Alapelvének demonstrálására nem hagyott hátra határozott szabályt. E szabály felfedezése a Krisztusi Tudományra maradt. A tiszta vonzalom jóságban nyilvánul meg, de csakis a Tudomány tárja fel a jóság isteni Alapelvét, és mutatja ki szabályait.

3. 147 : 24-31

Our Master healed the sick, practised Christian healing, and taught the generalities of its divine Principle to his students; but he left no definite rule for demonstrating this Principle of healing and preventing disease. This rule remained to be discovered in Christian Science. A pure affection takes form in goodness, but Science alone reveals the divine Principle of goodness and demonstrates its rules.

4. 107 : 1-3

1866-ban felfedeztem a Krisztus Tudományt vagy az Élet, Igazság és Szeretet isteni törvényeit, és felfedezésemet Krisztusi (Keresztény) Tudománynak neveztem el.

4. 107 : 1-3

In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science.

5. 109 : 11-15, 16-22

Felfedezésemet követően három éven keresztül kerestem az Elme általi gyógyítás problémájának megoldását, a Szentírást kutattam és alig olvastam mást, távol tartottam magam a társaságtól, és időt és energiát annak szenteltem, hogy felfedezzek egy kétségtelen szabályt. ... Tudtam, hogy az Elme minden harmonikus működésének Alapelve Isten, és hogy a korai Keresztény gyógyítás során a gyógyulásokat a szent, felemelő hit eredményezte; de meg kellett ismernem ennek a gyógyításnak a Tudományát, és az abszolút következtetésekre isteni kinyilatkoztatás, érvelés és demonstráció által jutottam el.

5. 109 : 11-15, 16-22

For three years after my discovery, I sought the solution of this problem of Mind-healing, searched the Scriptures and read little else, kept aloof from society, and devoted time and energies to discovering a positive rule. … I knew the Principle of all harmonious Mind-action to be God, and that cures were produced in primitive Christian healing by holy, uplifting faith; but I must know the Science of this healing, and I won my way to absolute conclusions through divine revelation, reason, and demonstration.

6. 558 : 1-8

Szent János azt írja a Jelenések könyvének tizedik fejezetében: -

És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre.

6. 558 : 1-8

St. John writes, in the tenth chapter of his book of Revelation: —

And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.

7. 559 : 1-23

Ez az angyal egy „könyvecskét” tartott a kezében, nyitva mindenki számára, hogy olvassa és megértse. Ugyanezen könyv tartalmazta-e az isteni Tudomány kinyilatkoztatását, amelynek „jobb lába” vagy domináns ereje a tengeren volt - az alapvető, látens tévedésen, a tévedés minden látható formájának forrásán? Az angyal bal lába a földön nyugvott; azaz egy másodlagos hatalom gyakoroltatott a látható tévedés és hallható vétek felett. A tudományos gondolat „csendes, szelíd hang”-ja elér a kontinensen és óceánon keresztül a föld legtávolabbi részeibe. Az Igazság hallhatatlan hangja az emberi elme számára olyan, „mint mikor az oroszlán ordít.” Meghallják a pusztában és a félelem sötét helyein. Kirobbantja a gonosz „hét mennydörgés”-ét, és felkavarja szunnyadó erejüket, hogy titkos hangok teljes skáláját kibocsássák. Akkor, az Igazság hatalma demonstrálásra kerül - mely a tévedés megsemmisítésében nyilvánul meg. És akkor megszólal egy hang a harmóniából: „Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, ... Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz". Halandók, engedelmeskedjetek a mennyei evangéliumnak. Vegyétek az isteni Tudományt. Olvassátok el ezt a könyvet elejétől végéig. Tanulmányozzátok, elmélkedjetek róla. Első ízlelésre, amikor meggyógyít, valóban édes lesz; de ne zúgolódjatok az Igazságon, ha megemésztését keserűnek találjátok.

7. 559 : 1-23

This angel had in his hand "a little book," open for all to read and understand. Did this same book contain the revelation of divine Science, the "right foot" or dominant power of which was upon the sea, — upon elementary, latent error, the source of all error's visible forms? The angel's left foot was upon the earth; that is, a secondary power was exercised upon visible error and audible sin. The "still, small voice" of scientific thought reaches over continent and ocean to the globe's remotest bound. The inaudible voice of Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth." It is heard in the desert and in dark places of fear. It arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent forces to utter the full diapason of secret tones. Then is the power of Truth demonstrated, — made manifest in the destruction of error. Then will a voice from harmony cry: "Go and take the little book. ... Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly evangel. Take divine Science. Read this book from beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed sweet at its first taste, when it heals you; but murmur not over Truth, if you find its digestion bitter.

8. 55 : 15-29

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

Szent János szavaival: „Másik Vígasztalót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké.” Ez alatt a Vígasztaló alatt én az Isteni Tudományt értem.

8. 55 : 15-29

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

In the words of St. John: "He shall give you another Comforter, that he may abide with you forever." This Comforter I understand to be Divine Science.

9. 150 : 4-17

Ma az Igazság gyógyító ereje már széles körben kerül demonstrálásra mint immanens, örök Tudomány, nem mint rendkívüli mutatvány. Megjelenése a „földön békesség, az embereknek jóakarat” evangéliumának újra eljövetele. Ez az eljövetel, miként a Mester ígérte, az emberek részére való állandó adományként való felállítása; de a Keresztény Tudomány küldetése most, csakúgy mint annak korábbi demonstrációjának idejében, elsősorban nem fizikai gyógyítás. Most, miként akkor, jelek és csodák jönnek létre a testi betegségek metafizikai gyógyításában, de ezen jeleknek a célja csak azok isteni eredetének kimutatása - hogy tanúskodjanak a Krisztus-hatalom magasabbrendű küldetéséről, hogy elvegye a világ bűneit.

9. 150 : 4-17

To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition. Its appearing is the coming anew of the gospel of "on earth peace, good-will toward men." This coming, as was promised by the Master, is for its establishment as a permanent dispensation among men; but the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████