VASÁRNAP, 2021. DECEMBER 19. |

VASÁRNAP, 2021. DECEMBER 19.TÁRGY — Az Univerzum, Beleértve Az Embert, Atomi Erő Által Fejlődik-e Ki?

SubjectIs the Universe, Including Man, Evolved by Atomic Force?

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 103 : 19

Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.Golden Text: Psalm 103 : 19

The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jób 12 : 7-9; Jób 9 : 6-10


7.     Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked.

8.     Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked.

9.     Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?

6.     Aki kirengeti helyébõl a földet, úgy hogy oszlopai megrepedeznek.

7.     Aki szól a napnak és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat.

8.     Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.

9.     Aki teremtette a gönczölszekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot és a délnek titkos tárait.

10.     Aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul.

Responsive Reading: Job 12 : 7-9; Job 9 : 6-10

7.     Ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:

8.     Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.

9.     Who knoweth not in all these that the hand of the Lord hath wrought this?

6.     Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble.

7.     Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars.

8.     Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.

9.     Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.

10.     Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1, 3

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

1. John 1 : 1, 3

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

2. I Mózes 2 : 1

1     Így készült el a menny és a föld és minden seregük.

2. Genesis 2 : 1

1     Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

3. Zsoltárok 104 : 1, 2, 5, 19, 30

1     Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!

2     Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot;

5     Õ fundálta a földet az õ oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.

19     Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, amely lenyugovását tudja.

30     Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

3. Psalm 104 : 1, 2, 5, 19, 30

1     Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.

2     Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:

5     Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.

19     He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.

30     Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

4. II Királyok 20 : 1-5 (meggyógyítalak-ig), 6 (első .-ig), 8 (második ,-ig), 9-11

1     Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, És eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

2     És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

3     És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen.

4     Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje:

5     Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak,

6     Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.

8     Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr,

9     Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal?

10     Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal!

11     Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.

4. II Kings 20 : 1-5 (to 2nd :), 6 (to 1st ;), 8 (to 2nd ,), 9-11

1     In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order; for thou shalt die, and not live.

2     Then he turned his face to the wall, and prayed unto the Lord, saying,

3     I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

4     And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying,

5     Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee:

6     And I will add unto thy days fifteen years;

8     And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that the Lord will heal me,

9     And Isaiah said, This sign shalt thou have of the Lord, that the Lord will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?

10     And Hezekiah answered, It is a light thing for the shadow to go down ten degrees: nay, but let the shadow return backward ten degrees.

11     And Isaiah the prophet cried unto the Lord: and he brought the shadow ten degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz.

5. Jób 22 : 12 (!-ig)

12     Mennyei magasságban van az Isten!

5. Job 22 : 12 (to ?)

12     Is not God in the height of heaven?

6. Józsué 10 : 1, 2 (első ,-ig), 3, 4, 6 (első !-ig), 7-10 (első ,-ig), 11 (első .-ig), 12, 13 (első .-ig), 14 (második ,-ig)

1     Adónícedek, Jeruzsálem királya meghallotta, hogy Józsué elfoglalta Ajt, lakóit pedig teljesen kiirtotta, és hogy úgy tett Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával, és hogy Gibeón lakói békét kötöttek Izráellel, és így közöttük laknak.

2     Ezért nagyon megijedt,

3     Adónícedek, Jeruzsálem királya tehát ezt az üzenetet küldte Hóhámnak, Hebrón királyának, Pirámnak, Jarmút királyának, Jáfiának, Lákis királyának és Debírnek, Eglón királyának:

4     Jöjjetek hozzám, segítsetek nekem, és verjük meg Gibeónt, mert békét kötött Józsuéval és Izráel fiaival.

6     Akkor a gibeóniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba: Ne hagyd cserben szolgáidat!

7     Erre fölvonult Józsué Gilgálból egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával.

8     Az Úr ezt mondta Józsuénak: Ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket! Senki sem állhat meg közülük előtted.

9     Józsué hirtelen rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgálból.

10     Az Úr megzavarta az ellenséget Izráel előtt,

11     Amikor menekültek Izráel elől, az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből a béthóróni lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak.

12     Amikor az Úr Izráel fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izráel jelenlétében: Nap, maradj veszteg Gibeónban, te is hold, az Ajjálón-völgyben!

13     És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép.

14     Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután,

6. Joshua 10 : 1, 2 (to 1st ,), 3, 4, 6 (to ;), 7-10 (to 1st ,), 11 (to :), 12, 13 (to 1st .), 14 (to ,)

1     Now it came to pass, when Adoni-zedek king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king; and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them;

2     That they feared greatly,

3     Wherefore Adoni-zedek king of Jerusalem sent unto Hoham king of Hebron, and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhia king of Lachish, and unto Debir king of Eglon, saying,

4     Come up unto me, and help me, that we may smite Gibeon: for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel.

6     And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying, Slack not thy hand from thy servants;

7     So Joshua ascended from Gilgal, he, and all the people of war with him, and all the mighty men of valour.

8     And the Lord said unto Joshua, Fear them not: for I have delivered them into thine hand; there shall not a man of them stand before thee.

9     Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night.

10     And the Lord discomfited them before Israel,

11     And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Beth-horon, that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died:

12     Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.

13     And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies.

14     And there was no day like that before it or after it,

7. Zsoltárok 103 : 19

19     Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.

7. Psalm 103 : 19

19     The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

8. Jób 26 : 7-13 (,-ig), 14 (az)

7     Ő terjesztette ki északot a kietlenség fölött, megerősítette a földet a semmiség fölött.

8     Fellegekbe zárta a vizeket, nem hasad meg a felhő alattuk.

9     Eltakarta trónusát, felhőt terjesztett ki fölötte

10     Határt szabott a vizeknek, ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel.

11     Az egek oszlopai meginognak, és megrendülnek fenyegetésétől.

12     Erejével lecsillapította a tengert, értelmével szétzúzta a szörnyeteget.

13     Lehelletével megékesíti az eget,

14     az õ hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?

8. Job 26 : 7-13 (to ;), 14 (the)

7     He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.

8     He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.

9     He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.

10     He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.

11     The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.

12     He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.

13     By his spirit he hath garnished the heavens;

14     …the thunder of his power who can understand?

9. Jelenések 20: 11 (harmadik ,-ig)

11     És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ûlõt, akinek tekintete elõl eltûnék a föld és az ég,

9. Revelation 20 : 11 (to ;)

11     And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away;

10. Jelenések 21: 5 (első .-ig), 6 (második .-ig)

5     És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek.

6     És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.”

10. Revelation 21 : 5 (to 1st .), 6 (to 2nd .)

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new.

6     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end.Tudomány és Egészség


1. 135 : 9-10

Egyedül a lelki evolúció érdemes az isteni hatalom gyakorlására.

1. 135 : 9-10

Spiritual evolution alone is worthy of the exercise of divine power.

2. 275 : 20-23

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány.

2. 275 : 20-23

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science.

3. 547 : 19-22

Az anyagi evolúció magába foglalja, hogy a nagyszerű Eredendő Oknak anyagivá kell válnia, majd vagy vissza kell térnie az Elmébe, vagy el kell süllyednie a porban és semmiségben.

3. 547 : 19-22

Material evolution implies that the great First Cause must become material, and afterwards must either return to Mind or go down into dust and nothingness.

4. 555 : 16-23

Az ember eredetét kutatni, aki Isten visszatükröződése, olyan, mint Isten, az önmagától létező és örök eredetét kutatni. Csak a tehetetlen tévedés kísérelné meg, hogy a Szellemet az anyaggal, a jót a gonosszal, a halhatatlanságot a halandósággal egyesítse, és ezt az ál-egységet embernek nevezze, mintha az ember az Elmének és az anyagnak, az Istenségnek és az emberiségnek is sarjadéka volna. A teremtés lelki alapon nyugszik.

4. 555 : 16-23

Searching for the origin of man, who is the reflection of God, is like inquiring into the origin of God, the self-existent and eternal. Only impotent error would seek to unite Spirit with matter, good with evil, immortality with mortality, and call this sham unity man, as if man were the offspring of both Mind and matter, of both Deity and humanity. Creation rests on a spiritual basis.

5. 317 : 2 (az anyagi) -5

...az anyagi tudás bitorolta a teremtő isteni Alapelv trónját, ragaszkodott az anyag hatalmához, a hamisság erejéhez, a szellem jelentéktelenségéhez, és egy antropomorf Istent hirdetett.

5. 317 : 2 (material) -5

…material knowledge usurped the throne of the creative divine Principle, insisted on the might of matter, the force of falsity, the insignificance of spirit, and proclaimed an anthropomorphic God.

6. 257 : 15-21

Az anyagi érzékek és emberi fogalmak a lelki eszméket anyagi hiedelmekké fordítanák, és azt mondanák, hogy egy emberszerű isten az esőnek az atyja, aki „szülte a harmat cseppjeit”, aki előhozza „a hajnalcsillagot ... az ő idejében”, és forgatja „a göncölszekeret ... fiával együtt”, a végtelen Alapelv - más szóval az isteni Szeretet - helyett.

6. 257 : 15-21

The material senses and human conceptions would translate spiritual ideas into material beliefs, and would say that an anthropomorphic God, instead of infinite Principle, — in other words, divine Love, — is the father of the rain, "who hath begotten the drops of dew," who bringeth "forth Mazzaroth in his season," and guideth "Arcturus with his sons."

7. 124 : 3-9 (első ,-ig), 14-24, 26-31

Az (úgynevezett) fizikai tudomány emberi ismeret - a halandó elme törvénye, vak hiedelem, erejétől megfosztott Sámson. Amikor ennek az emberi hiedelemnek hiányoznak a szervezetek, amelyek támogatják, alapjai megdőlnek. Minthogy saját erkölcsi ereje, lelki alapja, sem szent Alapelve nincs, ez a hiedelem összetéveszti az okozatot az okkal, és az anyagban igyekszik életet és értelmet találni,

A világegyetemet, mint ahogy az embert, isteni Alapelvéből, Istenből kiindulva kell értelmezni a Tudománnyal, akkor megérthető; de ha a fizikai érzékek alapján magyarázzák, mint amely növekedésnek, érettségnek és romlásnak van alávetve, a világegyetem, mint az ember is, egy talány és annak is kell maradnia.

Az adhézió, kohézió és vonzás az Elme tulajdonságai. Az isteni Alapelvhez tartoznak, és annak a gondolati erőnek az egyensúlyát támasztják alá, amely a Földet pályájára állította és azt mondta a büszke hullámnak „Eddig jőjj és ne tovább.”

Erőkön lépkedünk. Vond el őket, és a teremtésnek össze kell omlania. Az emberi ismeret anyagi erőknek hívja őket, de az isteni Tudomány kinyilvánítja, hogy azok teljesen az isteni Elméhez tartoznak, ebben az Elmében rejlenek, és így visszahelyezi őket jogos otthonukba és osztályozásukba.

7. 124 : 3-9 (to ,), 14-24, 26-31

Physical science (so-called) is human knowledge, — a law of mortal mind, a blind belief, a Samson shorn of his strength. When this human belief lacks organizations to support it, its foundations are gone. Having neither moral might, spiritual basis, nor holy Principle of its own, this belief mistakes effect for cause and seeks to find life and intelligence in matter,

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Adhesion, cohesion, and attraction are properties of Mind. They belong to divine Principle, and support the equipoise of that thought-force, which launched the earth in its orbit and said to the proud wave, "Thus far and no farther."

We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

8. 192 : 11-21

A tévelygő hatalom egy anyagi hiedelem, egy vak, tévesen elnevezett erő, az akarat sarjadéka, nem a bölcsességé, a halandó elméé, nem a halhatatlané. Ez a meredeken rohanó vízesés, a pusztító láng, a vihar szele. Ez a villámlás és szélvész, és minden, ami önző, bűnös, becstelen és tisztátalan.

Az erkölcsi és lelki hatalom a Szellemé, aki a „szelet az ő markában” tartja; és ez a tanítás megegyezik a Tudománnyal és harmóniával. A Tudományban nem lehet Istennel ellentétes hatalmad, és a fizikai érzékeknek fel kell adniuk hamis bizonyságtételüket.

8. 192 : 11-21

Erring power is a material belief, a blind miscalled force, the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind and not of the immortal. It is the headlong cataract, the devouring flame, the tempest's breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish, wicked, dishonest, and impure.

Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds the "wind in His fists;" and this teaching accords with Science and harmony. In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony.

9. 252 : 15-17, 24-8

Az anyagi érzet hamis bizonyítéka szembetűnően eltér a Szellem bizonyságától. Az anyagi érzet a valóság arroganciájával felemeli hangját és azt mondja:

A világ az én birodalmam. Az anyag pompájában kerültem trónra. De egyetlen érintés, egy baleset, Isten törvénye, bármely pillanatban elpusztíthatja békémet, mivel minden képzelt örömöm végzetes. Mint kiömlő láva, saját vesztemre terjeszkedek, és felemésztő tűz fényességében ragyogok.

A Szellem ennek az ellenkezőjéről tanúskodva azt mondja:

Én Szellem vagyok. Az ember, akinek az érzékei szellemiek, az én hasonlatosságom. Ő a végtelen megértést tükrözi vissza, mert Én a Végtelenség vagyok. A szentség szépsége, a lét tökéletessége, az elmúlhatatlan dicsőség - mind az Enyém, mert Én vagyok Isten. Halhatatlanságot adok az embernek, mert Én vagyok az Igazság. Én foglalok magamba és juttatok minden boldogságot, mert Én vagyok a Szeretet. Én életet adok, kezdet és vég nélkül, mert Én vagyok az Élet. Én vagyok a legfelsőbb és én adok mindent, mert Én vagyok az Elme. Én vagyok mindennek a szubsztanciája, mert Én Vagyok aki Vagyok.

9. 252 : 15-17, 24-8

The false evidence of material sense contrasts strikingly with the testimony of Spirit. Material sense lifts its voice with the arrogance of reality and says:

The world is my kingdom. I am enthroned in the gorgeousness of matter. But a touch, an accident, the law of God, may at any moment annihilate my peace, for all my fancied joys are fatal. Like bursting lava, I expand but to my own despair, and shine with the resplendency of consuming fire.

Spirit, bearing opposite testimony, saith:

I am Spirit. Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

10. 524 : 28-3

Kifejleszthette-e a Szellem saját ellentétét, az anyagot, és képessé tehette-e az anyagot, hogy vétkezzen és szenvedjen? Lehetséges, hogy a porba vetették a Szellemet, Istent, hogy az végül kivetődjön onnan az anyag követelésére? Betér-e a Szellem a porba, és elveszti-e benne az isteni természetét és mindenhatóságát? Betér-e az Elme, Isten az anyagba, hogy ott halandó bűnössé váljon, melyet Isten lehelete éltet?

10. 524 : 28-3

Could Spirit evolve its opposite, matter, and give matter ability to sin and suffer? Is Spirit, God, injected into dust, and eventually ejected at the demand of matter? Does Spirit enter dust, and lose therein the divine nature and omnipotence? Does Mind, God, enter matter to become there a mortal sinner, animated by the breath of God?

11. 195 : 11-14

Mindenkinek azt kell eldöntenie, vajon a halandó elme vagy a halhatatlan Elme az okozó. Hagyjuk el az anyag alapját a metafizikai Tudományért és annak isteni Alapelvéért.

11. 195 : 11-14

The point for each one to decide is, whether it is mortal mind or immortal Mind that is causative. We should forsake the basis of matter for metaphysical Science and its divine Principle.

12. 306 : 25-29

Az anyagi érzékek nyugtalanító bizonyítékai között zavartalanul, a Tudomány, még mindig trónra emelten, feltárja a halandók előtt a változhatatlan, harmonikus isteni Alapelvet, feltárja az Életet és a világegyetemet mint örökké jelenlévőt és örökkévalót.

12. 306 : 25-29

Undisturbed amid the jarring testimony of the material senses, Science, still enthroned, is unfolding to mortals the immutable, harmonious, divine Principle, — is unfolding Life and the universe, ever present and eternal.

13. 520 : 3-5 (!-ig), 23-24 (teremt-ig)

A felmérhetetlen Elme kifejezésre jut. A végtelen Szeretet mélysége, szélessége, magassága, hatalma, magasztossága és dicsősége tölt minden teret be. Ez elég!

Itt a nyomatékos kijelentés arról, hogy Isten mindent az Elme által, nem az anyag által teremt,

13. 520 : 3-5 (to !), 23-24 (to 2nd ,)

Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough!

Here is the emphatic declaration that God creates all through Mind, not through matter,

14. 471 : 18-20

Isten végtelen, ezért örökké jelenlévő, és nincs más hatalom vagy jelenlét. Ezért a világegyetem lelkisége a teremtés egyetlen ténye.

14. 471 : 18-20

God is infinite, therefore ever present, and there is no other power nor presence. Hence the spirituality of the universe is the only fact of creation.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████