VASÁRNAP 2021. ÁPRILIS 4. |

VASÁRNAP 2021. ÁPRILIS 4.TÁRGY — VALÓTLANSÁG

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : JELENÉSEK 19: 6

„És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!”Golden Text:

Revelation 19 : 6

And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 19: 11-16


11.     És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,

12.     szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül;

13.     és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.

14.     A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.

15.     Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

16.     Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.

Responsive Reading:

Revelation 19 : 11-16

11.     And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.

12.     His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.

13.     And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.

14.     And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.

15.     And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

16.     And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 40 : 1-5

1     Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.

2     Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért.

3     Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!

4     Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!

5     Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga mondja ezt.

1. Isaiah 40 : 1-5

1     Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.

2     Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the Lord’s hand double for all her sins.

3     The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.

4     Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:

5     And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

2. Lukács 4 : 14-21

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

16     És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17      És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19     Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20     És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.

21     Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

2. Luke 4 : 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

3. Lukács 8 : 41, 42 (harmadik ,-ig), 49-55

41     Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába,

42     mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van.

49     Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták: „A leányod meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!”

50     Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: "Ne félj, csak higgy, és meggyógyul."

51     mikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját.

52     Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: "Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik!"

53     Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt.

54     Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: "Leányom, ébredj!"

55     Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni.

3. Luke 8 : 41, 42 (to 1st .), 49-55

41     And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

42     For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying.

49     While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

50     But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

51     And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52     And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53     And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54     And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55     And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

4. Lukács 22 : 1, 2

1     Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek.

2     A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.

4. Luke 22 : 1, 2

22     Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.

2     And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

5. Lukács 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1     Azután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz.

2     Ott így kezdték vádolni: "Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király."

3     Pilátus megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?" Ő pedig ezt felelte: "Te mondod."

4     Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: "Semmi bűnt nem találok ebben az emberben."

20     Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust.

21     De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!"

24     Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak:

33     Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.

34     Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

45     A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt.

46     Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" És ezt mondva meghalt.

47     Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: "Ez az ember valóban igaz volt."

5. Luke 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1     And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.

2     And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.

3     And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.

4     Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.

20     Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.

21     But they cried, saying, Crucify him, crucify him.

24     And Pilate gave sentence that it should be as they required.

33     And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

34     Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.

45     And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.

46     And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.

47     Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.

6. Márk 16 : 9-15, 17-20

9     A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

10     Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak.

11     Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.

12     Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.

13     Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.

14     Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

15     És azt mondta nekik: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

17     Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

18     kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.

19     Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

20     Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Ámen.

6. Mark 16 : 9-15, 17-20

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

10     And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

11     And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

12     After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

13     And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19     So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20     And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.Tudomány és Egészség


1. 76 : 18-21

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

1. 76 : 18-21

Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When divine Science is universally understood, they will have no power over man, for man is immortal and lives by divine authority.

2. 487 : 27-29

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

2. 487 : 27-29

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

3. 428 : 3-6, 30-10

Az Élet valóságos, a halál az illúzió. A Lélek tényeinek kimutatása Jézus módján az anyagi érzet sötét látomásait harmóniára és halhatatlanságra oldja.

A szerző reménytelen szervi betegségeket gyógyított meg, és életre és egészségre keltette a haldoklót annak megértése által, hogy Isten az egyetlen Élet. Vétek azt hinni, hogy bármi is legyőzheti a mindenható és örök Életet, és ezt az Életet annak megértésével kell világosságra hozni, hogy nincs halál, valamint a Szellem más kegyelmi ajándékaival. Mégis, az uralom egyszerűbb kimutatásaival kell kezdenünk, és minél előbb kezdjük el, annál jobb. Idő kell a végső kimutatás teljesítéséhez. Járás közben a szemünk irányít. Lábunk elé nézünk, és ha bölcsek vagyunk, nem csak egy lépésnyire tekintünk előre a lelki haladás útján.

3. 428 : 3-6, 30-10

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality.

The author has healed hopeless organic disease, and raised the dying to life and health through the understanding of God as the only Life. It is a sin to believe that aught can overpower omnipotent and eternal Life, and this Life must be brought to light by the understanding that there is no death, as well as by other graces of Spirit. We must begin, however, with the more simple demonstrations of control, and the sooner we begin the better. The final demonstration takes time for its accomplishment. When walking, we are guided by the eye. We look before our feet, and if we are wise, we look beyond a single step in the line of spiritual advancement.

4. 429 : 31-12

Jézus azt mondta: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” (János viii.51) Ez a megállapítás nem a lelki életre korlátozott, hanem a létezés minden jelenségére kiterjed. Jézus kimutatta (demonstrálta) ezt a haldoklók meggyógyításával és a holtak feltámasztásával. A halandó elmének meg kell válnia a tévedéstől, le kell vetnie önmagát cselekedeteivel együtt, és akkor megjelenik a halhatatlan emberi mivolt, a Krisztus-eszmény. A hit terjessze ki határait és erősítse meg alapját azzal, hogy az anyag helyett a Szellemen nyugszik. Amikor az ember feladja a halálban való hiedelmét, akkor gyorsabban halad Isten, az Élet és Szeretet felé. A betegségben és halálban való hiedelem, éppoly biztosan, mint a hiedelem a vétekben, arra irányul, hogy kizárja az Élet és az egészség igazi érzetét. Mikor ébred rá az emberiség erre a nagyszerű tényre a Tudományban?

4. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

5. 289 : 14-20

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a „félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-folyamat.

5. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

6. 24 : 27-31

A keresztrefeszítés hatásossága abban a gyakorlati szeretetben és jóságban rejlik, amelyet az emberiség számára demonstrált. Az igazságot élték az emberek között; de amíg nem látták, hogy az Mesterüket képessé tette arra, hogy a sír felett győzedelmeskedjen, saját tanítványai sem tudták beismerni, hogy ilyen esemény lehetséges.

6. 24 : 27-31

The efficacy of the crucifixion lay in the practical affection and goodness it demonstrated for mankind. The truth had been lived among men; but until they saw that it enabled their Master to triumph over the grave, his own disciples could not admit such an event to be possible.

7. 42 : 5-8, 15-2

A halálban való általános hiedelem nem nyújt semmilyen előnyt. Nem teheti nyilvánvalóvá az Életet vagy Igazságot. Végül majd kiderül, hogy a halál egy halandó álom, amely a sötétségből jön, és a világosságban eltűnik.

Isten hatalma nagy demonstrálójának feltámadása a test és anyag feletti végső győzelmének bizonyítása volt, és teljes bizonyítékot adott az isteni Tudományról - a halandók számára oly fontos bizonyítékot. A hiedelem, hogy az embernek Istentől elkülönült létezése vagy elméje van, egy haldokló tévedés. Ezt a hibát Jézus az isteni Tudománnyal győzte le és bizonyította a nemlétét. A csodálatos dicsőség miatt, amellyel Isten az ő felkentjét megajándékozta, a kísértés, a vétek, a betegség és a halál nem félemlítették meg Jézust. Gondolják csak az emberek, hogy megölték a testet! Utóbb meg fogja nekik azt mutatni változatlanul. Ez demonstrálja, hogy a Krisztusi Tudományban az igazi embert Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő nem halandó, hanem halhatatlan. Jézus ennek a bizonyítéknak a Tudományára tanította követőit. Azért volt itt, hogy képessé tegye őket még meg nem értett állításának kipróbálására: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” Jobban meg kellett érteniük az ő Élet-alapelvét azáltal, hogy kiűzik a tévedést, meggyógyítják a betegeket és feltámasztják a halottakat, mint ahogy ezt megértették testi eltávozása után.

7. 42 : 5-8, 15-2

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

The resurrection of the great demonstrator of God's power was the proof of his final triumph over body and matter, and gave full evidence of divine Science, — evidence so important to mortals. The belief that man has existence or mind separate from God is a dying error. This error Jesus met with divine Science and proved its nothingness. Because of the wondrous glory which God bestowed on His anointed, temptation, sin, sickness, and death had no terror for Jesus. Let men think they had killed the body! Afterwards he would show it to them unchanged. This demonstrates that in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal. Jesus had taught his disciples the Science of this proof. He was here to enable them to test his still uncomprehended saying, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." They must understand more fully his Life-principle by casting out error, healing the sick, and raising the dead, even as they did understand it after his bodily departure.

8. 43 : 32-19

A Szeretetnek győzedelmeskednie kell a gyűlölet felett. Az Igazságnak és Életnek kell megpecsételnie a győzelmet a tévedés és a halál felett, mielőtt a tövist fel lehetne cserélni koronára, és követné az áldás: „Jól vagyon, jó és hűséges szolgám”, és a Szellem legfelsőbb hatalma demonstrálható lenne.

A sír magányos környezete menedéket nyújtott Jézusnak ellenségei elől, helyet, ahol megoldhatta a lét nagy problémáját. Háromnapi munkája a sírban az örökkévalóság pecsétjét ütötte az időre. Ő bebizonyította, hogy az Élet haláltalan, és hogy a Szeretet uralkodik a gyűlölet felett. Ő a Krisztusi Tudomány, az Elme anyag feletti hatalmának alapján szembeszállt és legyőzte az orvostudomány, sebészet és higiénia valamennyi követelményét.

Ő nem vett be orvosságot a gyulladás csökkentésére. Nem támaszkodott ételre vagy tiszta levegőre, hogy visszaszerezze kimerült erejét. Nem volt szüksége a sebész ügyességére, hogy meggyógyítsa felhasított tenyerét, bekötözze megsebzett oldalát és a szétszaggatott lábait, hogy használhassa kezeit a kötés és a gyolcs eltávolítására, és hogy úgy használhassa lábait mint azelőtt.

8. 43 : 32-19

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

The lonely precincts of the tomb gave Jesus a refuge from his foes, a place in which to solve the great problem of being. His three days' work in the sepulchre set the seal of eternity on time. He proved Life to be deathless and Love to be the master of hate. He met and mastered on the basis of Christian Science, the power of Mind over matter, all the claims of medicine, surgery, and hygiene.

He took no drugs to allay inflammation. He did not depend upon food or pure air to resuscitate wasted energies. He did not require the skill of a surgeon to heal the torn palms and bind up the wounded side and lacerated feet, that he might use those hands to remove the napkin and winding-sheet, and that he might employ his feet as before.

9. 44 : 28-5

Tanítványai holtnak hitték Jézust, amíg a sírban rejtőzött, holott élt, és a szűk sírban demonstrálta a Szellem hatalmát a halandó anyagi érzet legyőzésére. Sziklafalak állták el az utat, és egy nagy követ kellett a sírbarlang bejáratától elhengeríteni, de Jézus leküzdött minden akadályt, felülemelkedett az anyag minden törvényén, és sötét pihenőhelyéről egy magasztos siker, egy örökkévaló győzelem dicsőségével koronázottan lépett elő.

9. 44 : 28-5

His disciples believed Jesus to be dead while he was hidden in the sepulchre, whereas he was alive, demonstrating within the narrow tomb the power of Spirit to overrule mortal, material sense. There were rock-ribbed walls in the way, and a great stone must be rolled from the cave's mouth; but Jesus vanquished every material obstacle, overcame every law of matter, and stepped forth from his gloomy resting-place, crowned with the glory of a sublime success, an everlasting victory.

10. 45 : 16-21

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel.

10. 45 : 16-21

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

11. 31 : 17-22 (.-ig)

Becses előírásainak engedelmeskedve - demonstrációit követve amennyire csak megértjük azokat - iszunk az ő poharából, részesülünk az ő kenyeréből, megkeresztelkedünk az ő tisztaságával; és végül megpihenünk, letelepszünk vele az isteni Alapelv teljes megértésében, amely diadalmaskodik a halál felett.

11. 31 : 17-22 (to .)

Obeying his precious precepts, — following his demonstration so far as we apprehend it, — we drink of his cup, partake of his bread, are baptized with his purity; and at last we shall rest, sit down with him, in a full understanding of the divine Principle which triumphs over death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████