VASÁRNAP 2021. ÁPRILIS 11. |

VASÁRNAP 2021. ÁPRILIS 11.TÁRGY — VALÓS-E A BŰN, A BETEGSÉG ÉS A HALÁL?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 91 : 9, 10

Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhozGolden Text: Psalm 91 : 9, 10

Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation; there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 91 : 11-16


11.     Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.

12.     kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.

13.     Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.

14.     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, Oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15.     Ha kiált hozzám, meghallgatom, Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16.     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Responsive Reading: Psalm 91 : 11-16

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13.     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14.     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15.     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16.     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 26 (;-ig), 27, 28 (.-ig), 31 (első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.

31     És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 26 (to :), 27, 28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Zsoltárok 68 : 21

21     Isten a mi szabadító Istenünk, az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is.

2. Psalm 68 : 20

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. János 8 : 1-11

1     Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

3     Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,

4     Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.

5     A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6     Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre, mintha nem hallotta volna őket.

7     De mikor szorgalmazva kérdezék õt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bûnös, az vesse rá először a követ.

8     És újra lehajolván, írt vala a földre.

9     Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektõl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

10     Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11     Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

3. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

4. Rómaiakhoz 6 : 12-14, 23

12     Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.

13     Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

14     Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

23     Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

4. Romans 6 : 12-14, 23

12     Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.

13     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

23     For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

5. János 9 : 1-3, 6, 7

1     Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.

2     Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?"

3     Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.

6     Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,

7     majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

5. John 9 : 1-3, 6, 7

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

6. Máté 5 : 2, 17, 18

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

17     Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

18     Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

6. Matthew 5 : 2, 17, 18

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

7. Apostolok Cselekedetei 4 : 33

33     És az apostolok nagy erõvel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.

7. Acts 4 : 33

33     And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

8. Apostolok Cselekedetei 5 : 12, 14-16

12     Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lõn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának.

14     Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága.

15     Úgyannyira, hogy az utczákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menõ Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök,

16     És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyûlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektõl gyötretteket: kik mind meggyógyulának.

8. Acts 5 : 12, 14-16

12     And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon’s porch.

14     And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

15     Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

16     There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

9. Apostolok Cselekedetei 20 : 7-12

7     A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.

8     Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk.

9     Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel.

10     Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne van."

11     Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult.

12     A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.

9. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

10. Apostolok Cselekedetei 26 : 8

8     Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel?

10. Acts 26 : 8

8     Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?

11. Lukács 1 : 37

37     Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.

11. Luke 1 : 37

37     For with God nothing shall be impossible.Tudomány és Egészség


1. 521 : 5-6

Minden, ami lett, Isten műve, és minden jó.

1. 521 : 5-6

All that is made is the work of God, and all is good.

2. 519 : 3-6

Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt?

2. 519 : 3-6

How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 525 : 20-29

Mindazt, ami jó és értékes Isten alkotta. Ami értéktelen vagy káros, azt nem Ő teremtette - innen annak valótlansága. A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. A testi érzékek mást mondanak; és ha a tévedés történelmének ugyanannyi figyelmet szentelünk, mint az igazság krónikáinak, a Szentírásbeli feljegyzések a bűnről és halálról az anyagi érzékek téves konklúzióinak kedveznek. A bűnt, betegséget és halált éppen úgy valóságtól mentesnek kell tekinteni, mint ahogy azok a jótól, Istentől mentesek.

3. 525 : 20-29

Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 472 : 9-12

A betegség, vétek és halál, minthogy diszharmónikusak, nem Istenben erednek, és nem is tartoznak az Ő kormányzásához. Az Ő törvénye, helyesen megértve, elpusztítja azokat. Jézus bizonyítékokat szolgáltatott ezekhez az állításokhoz.

4. 472 : 9-12

Sickness, sin, and death, being inharmonious, do not originate in God nor belong to His government. His law, rightly understood, destroys them. Jesus furnished proofs of these statements.

5. xi : 9-21

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak. Most, csakúgy mint akkor, ezen nagyszerű cselekedetek nem természetfelettiek, hanem a legteljesebb mértékben természetesek. Ezek az Immánuel, azaz a „Velünk az Isten” jelei - egy isteni befolyásnak, amely örökké jelen van az emberi tudatban, megismétli önmagát, eljön most, ahogyan régen megígéretett:

Hogy az [érzék] fogjainak szabadulást hirdessen,

és a vakok szemeinek megnyílását,

hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat.

5. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

6. 206 : 26-31

Ahelyett, hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza a halhatatlanságot. A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon.

6. 206 : 26-31

Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 302 : 8-13, 19-24

Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé. Az az elgondolás, hogy az elme az anyagban van, és hogy az anyag úgynevezett gyönyörei és fájdalmai, az anyag születése, vétke, betegsége és halála valóságosak, egy halandó hiedelem, és ez a hiedelem minden, ami valaha is elveszik majd.

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

7. 302 : 8-13, 19-24

It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

8. 207 : 10-14

A gonosz nem legfelsőbb; a jó nem tehetetlen; és az anyag úgynevezett törvényei sem elsődlegesek, és a Szellem törvényei pedig másodlagosak. Enélkül a lecke nélkül szem elől veszítjük az ember tökéletes Atyját vagy isteni Alapelvét.

8. 207 : 10-14

Evil is not supreme; good is not helpless; nor are the so-called laws of matter primary, and the law of Spirit secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfect Father, or the divine Principle of man.

9. 147 : 32-6

Jézus soha nem mondta a betegségről, hogy az veszélyes vagy nehezen gyógyítható lenne. Amikor a tanítványai elvitték egy olyan esethez, amit nem sikerült meggyógyítaniuk, azt mondta nekik: „Ó, hitetlen nemzetség”, arra utalva, hogy a gyógyításhoz szükséges hatalom az Elmében van. Nem írt elő orvosságot, nem intett az anyagi törvényeknek való engedelmességre, hanem azokkal teljes engedetlenségben cselekedett.

9. 147 : 32-6

Jesus never spoke of disease as dangerous or as difficult to heal. When his students brought to him a case they had failed to heal, he said to them, "O faithless generation," implying that the requisite power to heal was in Mind. He prescribed no drugs, urged no obedience to material laws, but acted in direct disobedience to them.

10. 476 : 32-4

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget.

10. 476 : 32-4

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

11. 26 : 14-18, 28-30

Az isteni Igazság, Élet és Szeretet ruházta fel Jézust a bűn, betegség és halál feletti hatalommal. Az ő küldetése a mennyei lét Tudományának feltárása volt, hogy bizonyítsa azt, hogy mi az Isten, és mit tesz az emberért.

Mesterünk nem csupán elméletet, tant vagy hiedelmet tanított. Amit ő tanított és gyakorolt, az az egész valóságos lét isteni Alapelve volt.

11. 26 : 14-18, 28-30

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised.

12. 231 : 20-29

A bűn felett állónak tekinteni magad, mert Isten afelett állónak teremtett és Ő kormányozza az embert, igazi bölcsesség. A bűntől félni azt jelenti, hogy félreértjük a Szeretet erejét és a létezés isteni Tudományát az ember Istenhez való viszonyában - hogy kételkedünk az Ő kormányzásában és nem bízunk az Ő mindenható gondoskodásában. A betegség és halál felett állónak tekinteni magad ugyanilyen bölcs, és az isteni Tudománnyal összhangban van. Lehetetlen félni tőlük, amikor teljesen megérted Istent, és tudod, hogy azok nem részei az Ő teremtésének.

12. 231 : 20-29

To hold yourself superior to sin, because God made you superior to it and governs man, is true wisdom. To fear sin is to misunderstand the power of Love and the divine Science of being in man's relation to God, — to doubt His government and distrust His omnipotent care. To hold yourself superior to sickness and death is equally wise, and is in accordance with divine Science. To fear them is impossible, when you fully apprehend God and know that they are no part of His creation.

13. 494 : 30-3

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert Isten kormányozza. Az Igazság most éppolyan biztosan űzi ki a tévedést, mint tizenkilenc századdal ezelőtt.

13. 494 : 30-3

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

14. 495 : 6-16

Ha a betegség valós vagy az Igazság eszméje, akkor nem tudod elpusztítani a betegséget, és abszurd lenne megpróbálni is. Akkor pedig minősítsd a betegséget és tévedést úgy, ahogy a Mesterünk tette, amikor a betegről úgy beszélt, „Kit a Sátán megkötözött”, és a tévedés legfőbb ellenszerét találd meg az Igazság életadó erejében, amely az emberi hiedelemre hat; egy olyan erőben, amely megnyitja a börtönkapukat a fogvatartottaknak és a raboskodókat fizikailag és morálisan megszabadítja.

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat.

14. 495 : 6-16

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought.

15. 391 : 7-9

Ahelyett, hogy vakon és nyugodtan megadnád magad a betegség kezdődő vagy előrehaladott fokozatainak, lázadj fel ellene.

15. 391 : 7-9

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them.

16. 390 : 20-26

Ne tűrd, hogy a vétek vagy betegség bármely követelése bevegye magát a gondolataidba. Utasítsd el azzal az állandó meggyőződéssel, hogy az illegitim, mivel tudod, hogy Isten éppúgy nem szerzője a betegségnek, mint a véteknek. Nem áll rendelkezésedre Isten egyetlen törvénye sem, ami támogatná a bűn vagy betegség szükségességét, de isteni felhatalmazásod van arra, hogy tagadd ezt a szükségességet, valamint a betegek gyógyítására.

16. 390 : 20-26

Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

17. 393 : 8-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

17. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████