VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 6. |

VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 6.TÁRGY — EMBER

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : I KORINTUSIAKHOZ 15 : 10

De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló.Golden Text: I Corinthians 15 : 10

By the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Máté 5 : 13-16 • Rómaiakhoz 8 : 28


13.     Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.

14.     Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.

15.     A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.

16.     Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

28.     Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Responsive Reading: Matthew 5 : 13-16; Romans 8 : 28

13.     Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

14.     Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

15.     Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.

16.     Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

28.     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 26, 27, 31 (első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 26, 27, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Zsoltárok 8 : 1, 3-6

1     Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!

3     Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,

4     micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

5     Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

6     Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

2. Psalm 8 : 1, 3-6

1     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

3     When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

4     What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5     For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6     Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

3. Máté 3 : 16, 17

16     Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

17     És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

3. Matthew 3 : 16, 17

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

4. Máté 5 : 1-3, 5, 6, 8, 20, 43-45, 48

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3     Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

5     Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.

6     Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

20     Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.

43     Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet.

44     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

45     Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

4. Matthew 5 : 1-3, 5, 6, 8, 20, 43-45, 48

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

20     For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

43     Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

44     But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

5. I Korintusiakhoz 12 : 1, 4-13

1     A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek.

4     A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.

5     Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.

6     És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.

7     A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.

8     Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által.

9     Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait.

10     Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta.

11     De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.

12     Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.

13     Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

5. I Corinthians 12 : 1, 4-13

1     Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.

4     Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.

5     And there are differences of administrations, but the same Lord.

6     And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

7     But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.

8     For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;

9     To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;

10     To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:

11     But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.

12     For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.

13     For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.

6. Efézusiakhoz 4 : 1, 2, 13, 22-24

1.     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2.     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

13.     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

22.     Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23.     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

6. Ephesians 4 : 1, 2, 13, 22-24

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

7. Kolosséiakhoz 3 : 11-15

11     Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

12     Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.

13     Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

14     Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

15     És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

7. Colossians 3 : 11-15

11     Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

12     Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

13     Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

14     And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

15     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

8. Efézusiakhoz 2 : 10

10     Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

8. Ephesians 2 : 10

10     For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Tudomány és Egészség


1. 76 : 20 (az ember)-21

...az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

1. 76 : 20 (man is)-21

…man is immortal and lives by divine authority.

2. 475 : 7-13, 14-15 (;-ig), 16 (a létezés)-22

A Szentírás tudtunkra adja, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ez a hasonlatosság nem az anyag. A Szellem hasonlatossága nem térhet el annyira a Szellemtől. Az ember lelki és tökéletes; és mivel ő lelki és tökéletes, így kell őt érteni a Krisztusi Tudományban. ... Ő Isten összetett ideája, aki minden helyes ideát magába foglal; ... a létezés tudatos azonossága, amint az a Tudományban megállapítható, ahol az ember Isten vagy Elme tükröződése, és így örök; az, amelynek nincs Istentől elkülönült elméje; az, amelynek nincsen egyetlen tulajdonsága sem, amely nem az Istenségtől származik; az, amely nem rendelkezik saját élettel, intelligenciával, sem saját teremtő erővel, hanem lelkileg tükrözi mindazt, ami Alkotójához tartozik.

2. 475 : 7-13, 14-15 (to ;), 16 (the)-22

The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science. … He is the compound idea of God, including all right ideas; … the conscious identity of being as found in Science, in which man is the reflection of God, or Mind, and therefore is eternal; that which has no separate mind from God; that which has not a single quality underived from Deity; that which possesses no life, intelligence, nor creative power of his own, but reflects spiritually all that belongs to his Maker.

3. 63 : 9-11

A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az Élet a létének törvénye.

3. 63 : 9-11

Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

4. 259 : 6 (A isteni)-14

Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztusi megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

4. 259 : 6 (The divine)-14

The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

5. 476 : 32-7

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy Isten országa érintetlen, univerzális, és hogy az ember tiszta és szent. Az ember nem a Lélek anyagi szállása; ő maga lelki.

5. 476 : 32-7

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy. Man is not a material habitation for Soul; he is himself spiritual.

6. 477 : 9 (Az öt)-17

Az öt fizikai érzék számára az ember egyesült anyagnak és elmének tűnik; de a Krisztusi Tudomány feltárja az embert mint Isten ideáját, és a testi érzékeket halandó és tévedő illúzióknak nyilvánítja. Az Isteni Tudomány megmutatja, hogy lehetetlen, hogy egy anyagi test, melyet ugyan áthat az anyag legmagasabb szintű, helytelenül elmének nevezett rétege, legyen az ember - az igazi és tökéletes ember, a létezés halhatatlan ideája, elpusztíthatatlan és örök.

6. 477 : 9 (To)-17

To the five corporeal senses, man appears to be matter and mind united; but Christian Science reveals man as the idea of God, and declares the corporeal senses to be mortal and erring illusions. Divine Science shows it to be impossible that a material body, though interwoven with matter's highest stratum, misnamed mind, should be man, — the genuine and perfect man, the immortal idea of being, indestructible and eternal.

7. 302 : 3-9

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé. 

7. 302 : 3-9

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. 

8. 254 : 19 -23

Az emberi ént ... az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest.

8. 254 : 19 (the)-23

…the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

9. 265 : 10-15

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

9. 265 : 10-15

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

10. 317 : 16-20

Az ember egyénisége nem kevésbé kézzelfogható azért, mert lelki, és mert az élete nem az anyag szeszélyének van kiszolgáltatva. Lelki egyéniségének megértése az embert valósabbá és rettenthetetlenebbé teszi az igazságban, és lehetővé teszi számára, hogy legyőzze a bűnt, betegséget és halált.

10. 317 : 16-20

The individuality of man is no less tangible because it is spiritual and because his life is not at the mercy of matter. The understanding of his spiritual individuality makes man more real, more formidable in truth, and enables him to conquer sin, disease, and death.

11. 128 : 6-19

Ebből következik, hogy üzletemberek és nagy műveltségű tudósok azt tapasztalják, hogy a Keresztény Tudomány fokozza kitartásukat és szellemi erejüket, növeli emberismeretüket, valamint éleslátást, felfogóképességet és normál kapacitásuk meghaladására képességet biztosít számukra. Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

11. 128 : 6-19

From this it follows that business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

12. 491 : 9-16

Az ember lelki egyénisége sohasem rossz. Az az ember Alkotójának hasonlatossága. Az anyag nem tudja összekapcsolni a halandókat a lét valódi eredetével és tényeivel, amelyben mindennek végződnie kell. A halandók csak azáltal tudják levetni a halandóságot és megtalálni a felbonthatatlan lelki kapcsolatot, amely örökre megalapozza az embert az isteni hasonlatosságban, mely elválaszthatatlan teremtőjétől, hogy elismerik a Szellem legfelsőbbségét, amely érvényteleníti az anyag igényeit.

12. 491 : 9-16

Man's spiritual individuality is never wrong. It is the likeness of man's Maker. Matter cannot connect mortals with the true origin and facts of being, in which all must end. It is only by acknowledging the supremacy of Spirit, which annuls the claims of matter, that mortals can lay off mortality and find the indissoluble spiritual link which establishes man forever in the divine likeness, inseparable from his creator.

13. 519 : 14-21

A halandók addig nem ismerhetik meg a végtelent, amíg le nem vetik a régi embert és el nem érik a szellemi képmást és hasonlatosságot. Mi mérhetné fel a végtelent! Hogyan nyilvánítsuk ki Őt, addig, míg, az apostol szavaival élve „el [nem] jutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére?”

13. 519 : 14-21

Mortals can never know the infinite, until they throw off the old man and reach the spiritual image and likeness. What can fathom infinity! How shall we declare Him, till, in the language of the apostle, "we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ"?

14. 241 : 23-30

Az kellene, hogy legyen a cél, - egy pont a hiten túl - hogy rátaláljunk az Igazság nyomdokaira, az egészséghez és szentséghez vezető útra. Küzdenünk kellene, hogy elérjük a hórebi magasságot, ahol Isten megjelenik; és minden lelki építmény szegeletköve a tisztaság. A Szellem általi kereszteltetés, a test minden anyagi tisztátalanságtól való megtisztítása, azt jelenti, hogy a tisztaszívűek látják Istent, és közelednek a lelki Élethez és annak demonstrációjához.

14. 241 : 23-30

One's aim, a point beyond faith, should be to find the footsteps of Truth, the way to health and holiness. We should strive to reach the Horeb height where God is revealed; and the corner-stone of all spiritual building is purity. The baptism of Spirit, washing the body of all the impurities of flesh, signifies that the pure in heart see God and are approaching spiritual Life and its demonstration.

15. 337 : 16-19

Az ember tisztaságának arányában tökéletes; és a tökéletesség a mennyei lét rendje, amely demonstrálja az Életet Krisztusban, az Élet szellemi eszméjét.

15. 337 : 16-19

In proportion to his purity is man perfect; and perfection is the order of celestial being which demonstrates Life in Christ, Life's spiritual ideal.

16. 99 : 23-29

A valódi spiritualitás nyugodt, erős áramlatainak, amelynek megnyilvánulásai az egészség, tisztaság és önfeláldozás, el kell mélyítenie az emberi tapasztalást, amíg az anyagi létezés hiedelmei puszta tehernek tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az isteni Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének.

16. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████