VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 27. |

VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 27.TÁRGY — VALÓSÁG

SubjectReality

ARANY SZÖVEG : JÁNOS 1 : 1, 3

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami lett.Golden Text: John 1 : 1, 3

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 27 : 1-3, 1, 6, 7, 8, 14


1.     Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

3.     Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én.

4.     Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

5.     Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

7.     Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!

8.     Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, Uram!

14.     Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Responsive Reading: Psalm 27 : 1, 3-5, 7, 8, 14

1.     The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

3.     Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

4.     One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple.

5.     For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

7.     Hear, O Lord, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me.

8.     When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek.

14.     Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 26-31 (az első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

29     Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.

30     Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 26-31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

29     And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Prédikátorok 7 : 13, 29

13     Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett?

29     Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

2. Ecclesiastes 7 : 13, 29

13     Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?

29     Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions.

3. Lukács 4 : 14, 15, 33-37

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

33     A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott:

34     "Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!"

35     Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.

36     Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!"

37     És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

3. Luke 4 : 14, 15, 33-37

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

33     And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36     And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37     And the fame of him went out into every place of the country round about.

4. Lukács 5 : 12, 13, 16-20, 24 (Neked)-26, 34 (:-ig)

12     Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem."

13     És ő kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra.

16     Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.

17     Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt.

18     És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje.

19     Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre.

20     Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid."

24     Neked mondom, - így szólt a bénához -, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!"

25     Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament.

26     Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: "Hihetetlen dolgokat láttunk ma!"

34     Monda pedig nékik:

4. Luke 5 : 12, 13, 16-20, 24 (I)-26, 34 (to 1st ,)

12     And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13     And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

16     And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.

17     And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judæa, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

18     And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19     And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20     And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

24     I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.

25     And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

26     And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to day.

34     And he said unto them,

5. Lukács 12 : 29-32

29     Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok.

30     Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

31     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

32     Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

5. Luke 12 : 29 (seek)-32

29     …seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30     For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31     But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

32     Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

6. Ézsaiás 60 : 1-3, 18-20

1     Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

2     Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3     És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

18     Híre sem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak.

19     Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.

20     Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai.

6. Isaiah 60 : 1-3, 18-20

1     Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

2     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

18     Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.

19     The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.

20     Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.Tudomány és Egészség


1. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

1. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

2. 335 : 27-31

A valóság lelki, harmonikus, változhatatlan, halhatatlan, isteni, örök. Semmi sem lehet valóságos, harmonikus vagy örök, ami nem lelki. A vétek, betegség és a halandóság a Szellem feltételezett ellentétei, és ezeknek a valóság ellentmondásainak kell lenniük.

2. 335 : 27-31

Reality is spiritual, harmonious, immutable, immortal, divine, eternal. Nothing unspiritual can be real, harmonious, or eternal. Sin, sickness, and mortality are the suppositional antipodes of Spirit, and must be contradictions of reality.

3. 525 : 17-24, 28-29

János evangéliuma kijelenti, hogy minden Isten Igéje által lett, „és Nélküle [a logosz vagy Ige nélkül] semmi sem lett, ami lett.” Mindazt, ami jó és értékes, Isten alkotta. Ami értéktelen vagy káros, azt nem Ő teremtette - innen annak valótlansága. A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. ... Úgy kell tekinteni, hogy a vétek, betegség és a halál éppoly híján van az valóságnak, mint a jónak, Istennek.

3. 525 : 17-24, 28-29

In the Gospel of John, it is declared that all things were made through the Word of God, "and without Him [the logos, or word] was not anything made that was made." Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." … Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 494 : 19-29

A helyesen irányított értelem arra szolgál, hogy kijavítsa a testi érzékek tévedéseit; de a vétek, betegség és halál valósnak fog tűnni (csakúgy, ahogy az alvás álmának élményei valósnak tűnnek), amíg az ember örök harmóniájának Tudománya megtöri illúziójukat a tudományos lét töretlen valóságával.

Az embert illető következő két teória közül melyiket vagy kész elfogadni? Az egyik a halandó bizonyság, változó, haldokló, valótlan. A másik az örök és valós bizonyíték, amely az Igazság pecsétjét hordozza, és melynek ölében halhatatlan gyümölcsök halmozódnak magasan.

4. 494 : 19-29

Reason, rightly directed, serves to correct the errors of corporeal sense; but sin, sickness, and death will seem real (even as the experiences of the sleeping dream seem real) until the Science of man's eternal harmony breaks their illusion with the unbroken reality of scientific being.

Which of these two theories concerning man are you ready to accept? One is the mortal testimony, changing, dying, unreal. The other is the eternal and real evidence, bearing Truth's signet, its lap piled high with immortal fruits.

5. 352 : 12-25

Mondaná-e egy anya a gyermekének, aki megijedt képzeletbeli szellemektől, és a félelemtől megbetegedett: „Tudom, hogy a kísértetek valóságosak. Léteznek, és félni kell tőlük; de nem szabad félned tőlük”?

A gyerekeknek, csakúgy mint a felnőtteknek félniük kell a valóságtól, ami árthat nekik, és amit nem értenek, mivel bármelyik pillanatban tehetetlen áldozataivá válhatnak; de ahelyett, hogy fokozzuk a gyermekek félelmeit azzal, hogy a kísérteteket valósnak, könyörtelennek és hatalommal bírónak kiáltjuk ki, így táplálva a gyermeki félénkség gyökereit, a gyerekeket biztosítani kellene arról, hogy félelmeik alaptalanok, és hogy a kísértetek nem valóságosak, hanem hagyományos hiedelmek, tévesek és ember által alkotottak.

5. 352 : 12-25

Would a mother say to her child, who is frightened at imaginary ghosts and sick in consequence of the fear: "I know that ghosts are real. They exist, and are to be feared; but you must not be afraid of them"?

Children, like adults, ought to fear a reality which can harm them and which they do not understand, for at any moment they may become its helpless victims; but instead of increasing children's fears by declaring ghosts to be real, merciless, and powerful, thus watering the very roots of childish timidity, children should be assured that their fears are groundless, that ghosts are not realities, but traditional beliefs, erroneous and man-made.

6. 353 : 1-6, 13-24

Ami Krisztusi tudományosan valóságos, az az érzékek szerint valótlan. A bűn, betegség, bármi, ami az anyagi érzékeknek valósnak tűnik, valótlan az isteni Tudományban. A fizikai érzékek és a Tudomány mindig is ellentétesek voltak, és azok is maradnak mindaddig, amíg a fizikai érzékek bizonysága be nem hódol teljesen a Krisztusi Tudománynak.

A kor még nem nőtt ki teljesen a kísérteties hiedelmek érzékéből. Többé-kevésbé még fenntartja azokat. Az idő még nem érte el az örökkévalóságot, halhatatlanságot, teljes valóságot. Minden valóságos örök. Tökéletesség alapozza meg a valóságot. Tökéletesség nélkül, semmi sem teljesen valós. Minden dolog eltűnése folytatódni fog, amíg a tökéletesség megjelenik, és a valóságot el nem értük. Minden vonatkozásban fel kell adnunk a kísértetiest. Nem szabad a babona valamiségét elismernünk tovább, hanem fel kell adnunk minden abban való hiedelmet, és bölcsnek kell lennünk. Amikor felismerjük, hogy a tévedés (hiba) nem valós, készen állunk a haladásra „elfelejtve azokat a dolgokat, melyek hátunk mögött vannak”.

6. 353 : 1-6, 13-24

The Christianly scientific real is the sensuous unreal. Sin, disease, whatever seems real to material sense, is unreal in divine Science. The physical senses and Science have ever been antagonistic, and they will so continue, till the testimony of the physical senses yields entirely to Christian Science.

The age has not wholly outlived the sense of ghostly beliefs. It still holds them more or less. Time has not yet reached eternity, immortality, complete reality. All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."

7. 130 : 7-14

Hiábavaló becsmérlően beszélni az isteni Tudományról, amely minden diszharmóniát megsemmisít, amikor demonstrálni tudod a Tudomány ténylegességét. Nem bölcs kételkedni abban, hogy a valóság tökéletes harmóniában van Istennel, az isteni Alapelvvel - ha a megértett és demonstrált Tudomány el fog pusztítani minden diszharmóniát - minthogy elismered, hogy Isten mindenható, mivel ebből az előzményből következik, hogy a jó és annak édes összhangja teljhatalommal bírnak.

7. 130 : 7-14

It is vain to speak dishonestly of divine Science, which destroys all discord, when you can demonstrate the actuality of Science. It is unwise to doubt if reality is in perfect harmony with God, divine Principle, — if Science, when understood and demonstrated, will destroy all discord, — since you admit that God is omnipotent; for from this premise it follows that good and its sweet concords have all-power.

8. 472 : 24 (Minden)-3

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól. Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik.

8. 472 : 24 (All)-3

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

9. 403 : 14-23

A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét elsöpri, meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától. A legkeresztényibb állapot az egyenesség és lelki megértés állapota, és ez a legmegfelelőbb a betegek gyógyítására.

9. 403 : 14-23

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion. The most Christian state is one of rectitude and spiritual understanding, and this is best adapted for healing the sick.

10. 495 : 14-24

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

10. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

11. 480 : 26-6

A Biblia kijelenti: „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami lett.” Ez az isteni Tudomány örök igazsága. Ha a bűnt, betegséget és halált megértenék mint semmit, azok eltűnnének. Ahogy a pára eloszlik a napon, a gonosz éppúgy eltűnne a jó valósága előtt. Az egyiknek el kell takarnia a másikat. Mennyire fontos tehát, hogy a jót válasszuk mint a valóság! Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye végtelenség, szabadság, harmónia és határtalan boldogság. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.” Miként az egykori főpapoknak, úgy az embernek is szabad „a szentélybe - [Isten országába] való bemenetel.”

11. 480 : 26-6

The Bible declares: "All things were made by Him [the divine Word]; and without Him was not anything made that was made." This is the eternal verity of divine Science. If sin, sickness, and death were understood as nothingness, they would disappear. As vapor melts before the sun, so evil would vanish before the reality of good. One must hide the other. How important, then, to choose good as the reality! Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Like the archpriests of yore, man is free "to enter into the holiest," — the realm of God.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████