VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 20. |

VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 20.TÁRGY — ANYAG

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : Apostolok Cselekedetei 20 : 35

Nagyobb boldogság adni, mint kapni.Golden Text: Acts 20 : 35

It is more blessed to give than to receive.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 97 : 1, 6, 7, 9, 11, 12


1.     Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!

6.     Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.

7.     Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten.

9.     Mert te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek.

11.     Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.

12.     Örüljetek, ti igazak, az Úrban, magasztaljátok szent nevét!

Responsive Reading: Psalm 97 : 1, 6, 7, 9, 11, 12

1.     The Lord reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

6.     The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

7.     Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.

9.     For thou, Lord, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.

11.     Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

12.     Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Habakuk 2 : 20

20     Az Úr ... ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!

1. Habakkuk 2 : 20 (the Lord)

20      …the Lord is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.

2. I János 2 : 15-17

15     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

2. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

3. I Királyok 21 : 1 (a jezréeli)-4 (haza-ig), 4 (Lefeküdt), 7, 8 (első ,-ig),

9 (ezt), 13, 17, 18, 20, 27-29

1     A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett.

2     Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát.

3     Nábót így felelt Ahábnak: Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!

4     Aháb elkeseredve és haragosan ment haza ... Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit.

7     A felesége, Jezábel ezt mondta neki: Hát nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű! Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét.

8     Ekkor leveleket írt Aháb nevében,

9     ... ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére.

13     Odajött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: Átkozta Nábót Istent és a királyt! Ezért kivitték őt a városból és agyonkövezték.

17     Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez:

18     Eredj, menj el Aháb izráeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye.

20     Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt mondta: Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr.

27     Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt-kelt.

28     Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez:

29     Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet; majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára.

3. I Kings 21 : 1 (Naboth)-4 (to displeased), 4 (And he), 7, 8 (to 1st,), 9 (saying), 13, 17, 18, 20, 27-29

1     Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab king of Samaria.

2     And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house: and I will give thee for it a better vineyard than it; or, if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money.

3     And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee.

4     And Ahab came into his house heavy and displeased … And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread.

7     And Jezebel his wife said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? arise, and eat bread, and let thine heart be merry: I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite.

8     So she wrote letters in Ahab’s name,

9     …saying, Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people:

13     And there came in two men, children of Belial, and sat before him: and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with stones, that he died.

17     And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying,

18     Arise, go down to meet Ahab king of Israel, which is in Samaria: behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it.

20     And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee: because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord.

27     And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went softly.

28     And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying,

29     Seest thou how Ahab humbleth himself before me? because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days: but in his son’s days will I bring the evil upon his house.

4. Lukács 19 : 1 (Jézus)-9

1     Jézus bemenvén, általméne Jerikhón.

2     És ímé [vala ott] egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fõvámszedõ vala, és gazdag.

3     És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.

4     És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.

5     És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.

6     És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.

7     És mikor [ezt] látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.

8     Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

9     Monda pedig néki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! mivelhogy õ is Ábrahám fia.

4. Luke 19 : 1 (Jesus)-9

1     Jesus entered and passed through Jericho.

2     And, behold, there was a man named Zacchæus, which was the chief among the publicans, and he was rich.

3     And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.

4     And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.

5     And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchæus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.

6     And he made haste, and came down, and received him joyfully.

7     And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.

8     And Zacchæus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.

9     And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

5. Márk 12 : 41-44

41     Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele,

42     egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt.

43     Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

44     Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

5. Mark 12 : 41-44

41     And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.

42     And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

43     And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:

44     For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

6. Máté 5 : 2

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

6. Matthew 5 : 2

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

7. Máté 6 : 19-21

19     Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,

20     hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.

21     Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

7. Matthew 6 : 19-21

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

8. II Korinthusiakhoz 9 : 6-11

6     Azt [mondom] pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

7     Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

8     Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

9     Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.

10     Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,

11     Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

8. II Corinthians 9 : 6-11

6     But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

9     (as it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.Tudomány és Egészség


1. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

1. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

2. 477 : 9-17

Bármi, ami anyagi, halandó. Az öt fizikai érzék számára az ember egyesült anyagnak és elmének tűnik; de a Krisztusi Tudomány feltárja az embert mint Isten ideáját, és a testi érzékeket halandó és tévedő illúzióknak nyilvánítja. Az Isteni Tudomány megmutatja, hogy lehetetlen, hogy egy anyagi test, melyet ugyan áthat az anyag legmagasabb szintű, helytelenül elmének nevezett rétege, legyen az ember - az igazi és tökéletes ember, a létezés halhatatlan ideája, elpusztíthatatlan és örök.

2. 477 : 9-17

Whatever is material is mortal. To the five corporeal senses, man appears to be matter and mind united; but Christian Science reveals man as the idea of God, and declares the corporeal senses to be mortal and erring illusions. Divine Science shows it to be impossible that a material body, though interwoven with matter's highest stratum, misnamed mind, should be man, — the genuine and perfect man, the immortal idea of being, indestructible and eternal.

3. 279 : 13-21, 26-29

A Szellem és az anyag sem együtt létezni, sem együttműködni nem tud, és az egyik éppúgy nem teremtheti a másikat, mint ahogy az Igazság nem teremthet tévedést, vagy fordítva.

Amilyen arányban eltűnik az a hiedelem, hogy az élet és az értelem az anyagban vagy az anyagból van, olyan arányban láthatók a lét halhatatlan tényei, és ezeknek az egyetlen ideája vagy intelligenciája Istenben van. A Szellem csak az örök Élet, Igazság és Szeretet megértése és demonstrációja által érhető el.

Logikus és tudományos következtetés csak annak ismeretével vonható le, hogy a létnek nincs két alapzata, anyag és elme, hanem csak egy - az Elme.

3. 279 : 13-21, 26-29

Spirit and matter can neither coexist nor cooperate, and one can no more create the other than Truth can create error, or vice versa.

In proportion as the belief disappears that life and intelligence are in or of matter, the immortal facts of being are seen, and their only idea or intelligence is in God. Spirit is reached only through the understanding and demonstration of eternal Life and Truth and Love.

A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

4. 301 : 17-23, 24-29

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. ...A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

4. 301 : 17-23, 24-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. … Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

5. 269 : 21-28

Az anyagi érzékek bizonysága sem nem feltétlen, sem nem isteni. Ezért én fenntartás nélkül Jézusnak, az ő apostolainak, a prófétáknak és az Elme Tudományának bizonyságára támaszkodok. Egyéb alapok nincsenek. Minden más rendszer - rendszerek, melyek teljesen vagy részben az anyagi érzékek által nyert ismereteken alapszanak - hasonlók a szélingatta nádhoz és nem a kősziklára épített házakhoz.

5. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

6. 326 : 8-14

Az egész természet Isten ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik abban, mint a lelkiben.

El kell hagynunk az anyagi rendszerek alapját, bármennyire is hagyomány által szentesített, ha el akarjuk nyerni a Krisztust, mint egyedüli Üdvözítőnket.

6. 326 : 8-14

All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

We must forsake the foundation of material systems, however time-honored, if we would gain the Christ as our only Saviour.

7. 593 : 6 (második .-ig)

Erszény. Kincsek felhalmozása az anyagban; tévedés.

7. 593 : 6 (to 2nd .)

Purse. Laying up treasures in matter; error.

8. 262 : 17-26

Jób azt mondta: „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged.” A halandók visszhangozni fogják Jób gondolatát, amikor az anyag állítólagos fájdalma és élvezete megszűnnek túlsúlyban lenni. Akkor majd felhagynak az élet és boldogság, az öröm és bánat hamis értékelésével, és elnyerik az önzetlenül szeretés, a türelmes munkálkodás és a minden, Istenhez nem hasonlón való felülkerekedés gyönyörűségét. Magasabb álláspontból kiindulva, az ember önkéntelenül emelkedik, ahogy a világosság erőfeszítés nélkül áraszt fényt; mert „ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”

8. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

9. 272 : 19-25

A gondolat spiritualizálása és a mindennapi élet Kereszténnyé tétele, ellentétben az anyagi létezés rettenetes bohózatának eredményeivel; a szeplőtlenség és tisztaság, ellentétben az érzékiesség és tisztátalanság lealacsonyításra törekvő hajlamaival és föld felé való gravitálásával, azok, amelyek valóban tanúskodnak a Krisztusi Tudomány isteni eredete és működése mellett.

9. 272 : 19-25

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science.

10. 322 : 26-5

Az anyag feltételezett életében való hiedelem súlyos tapasztalatai, valamint csalódásaink és szüntelen bajaink, mint fáradt gyermekeket, az isteni Szeretet karjaiba terelnek bennünket. Ekkor kezdjük megismerni az Életet az isteni Tudományban. Enélkül az elválasztási folyamat nélkül „vajon végére tudsz-e járni Isten titkainak?” Könnyebb az Igazságra vágyni, mint megszabadulni a tévedéstől. A halandók kereshetik a Krisztusi Tudomány megértését, de nem lesznek képesek a Krisztusi Tudományból a létezés tényeit összeszedegetni anélkül, hogy törekednének erre. Ez a törekvés az az igyekezet, hogy elhagyjanak minden fajta tévedést, és hogy ne legyen más tudatuk mint a jó.

10. 322 : 26-5

The sharp experiences of belief in the supposititious life of matter, as well as our disappointments and ceaseless woes, turn us like tired children to the arms of divine Love. Then we begin to learn Life in divine Science. Without this process of weaning, "Canst thou by searching find out God?" It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.

11. 61 : 4-11

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban. 

11. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science. 

12. 518 : 15-19

A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve.

12. 518 : 15-19

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good.

13. 451 : 14-18

Az ember abba az irányba megy, amerre néz, és ahol a kincse van, ott lesz a szíve is. Ha a reményeink és érzelmeink lelkiek, akkor ezek felülről és nem alulról jönnek, és mint egykoron, meghozzák a Szellem gyümölcsét.

13. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

14. 390 : 9-11

Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

14. 390 : 9-11

Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████