VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 13. |

VASÁRNAP 2020. SZEPTEMBER 13.TÁRGY — SZUBSZTANCIA

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : FILIPPIEKHEZ 4 : 19

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.Golden Text: Philippians 4 : 19

My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Korinthusiakhoz 9 : 6-11


6.     Azt [mondom] pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

7.     Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

8.     Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

9.     Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.

10.     Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,

11.     Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

Responsive Reading: II Corinthians 9 : 6-11

6.     But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7.     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8.     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

9.     (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10.     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11.     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jakab 1 : 17

17     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

1. James 1 : 17

17     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

2. Zsoltárok 36 : 8, 9

8     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

2. Psalm 36 : 7, 8

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

3. Zsoltárok 37 : 3

3     Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

3. Psalm 37 : 3

3     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4. Ézsaiás 58 : 10-12

10     Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11     És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

12     És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

4. Isaiah 58 : 10-12

10     And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

12     And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.

5. Lukács 4 : 14 (Jézus), 15

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

5. Luke 4 : 14 (Jesus), 15

14     Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

6. Lukács 12 : 13-24, 27-34

13     Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!"

14     De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?"

15     Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg."

16     Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje,

17     ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.

18     Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat,

19     és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!

20     Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

21     Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

22     Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,

23     mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.

24     Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!

27     Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.

28     Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!

29     Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok.

30     Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

31     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

32     Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

33     Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg.

34     Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

6. Luke 12 : 13-24, 27-34

13     And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

14     And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?

15     And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

16     And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

17     And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?

18     And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

19     And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.

20     But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

21     So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

22     And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

23     The life is more than meat, and the body is more than raiment.

24     Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

27     Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

28     If then God so clothe the grass, which is to-day in the field, and to-morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?

29     And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30     For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31     But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

32     Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

33     Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.

34     For where your treasure is, there will your heart be also.

7. Példabeszédek 8 : 1, 18-21

1     Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem?

18     Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság.

19     Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél.

20     Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain,

21     hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat.

7. Proverbs 8 : 1, 18-21

1     Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?

18     Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.

19     My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver.

20     I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment:

21     That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures.

8. Jeremiás 31 : 10-12, 14

10     Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.

11     Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből.

12     Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé.

14     A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az Úr.

8. Jeremiah 31 : 10-12, 14

10     Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.Tudomány és Egészség


1. 468 : 17 (A szubsztancia)-21

A Szubsztancia az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”

1. 468 : 17 (Substance)-21

Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen."

2. 335 : 12-15

A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek.

2. 335 : 12-15

Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial. Things material and temporal are insubstantial.

3. 301 : 17-23

Mivel Isten szubsztancia, és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek nem kellene mást kívánnia, és valójában nem is birtokol mást, mint a jó szubsztanciáját, a Szellem, és nem az anyag, szubsztanciáját. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen.

3. 301 : 17-23

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind.

4. 278 : 12-22

Az, hogy az anyag szubsztanciális (lényegi), vagy hogy élete és érzékelése van, a halandók hamis hiedelmeinek egyike, és ez csak a feltételezett halandó tudatban létezik. Ennélfogva, amint megközelítjük a Szellemet és Igazságot, úgy veszítjük el az anyagról való tudatosságot. Annak elfogadása, hogy létezhet anyagi szubsztancia, megkövetel egy másik elismerést is, mégpedig, hogy a Szellem nem végtelen, és hogy az anyag önteremtő, önmagában létező, és örök. Ebből az következne, hogy két örök ok van, melyek örök harcban állnak egymással; és hogy ennek ellenére azt mondjuk, hogy a Szellem a legfelsőbb és mindenütt-jelenlét.

4. 278 : 12-22

That matter is substantial or has life and sensation, is one of the false beliefs of mortals, and exists only in a supposititious mortal consciousness. Hence, as we approach Spirit and Truth, we lose the consciousness of matter. The admission that there can be material substance requires another admission, — namely, that Spirit is not infinite and that matter is self-creative, self-existent, and eternal. From this it would follow that there are two eternal causes, warring forever with each other; and yet we say that Spirit is supreme and all-presence.

5. 312 : 4-7

Az bizonyul szubsztanciának, amit az anyagi érzet megfoghatatlannak nevez. Ami az anyagi érzékek számára szubsztanciának tűnik, semmivé lesz, mint ahogy az érzet-álom eltűnik és a valóság megjelenik.

5. 312 : 4-7

That which material sense calls intangible, is found to be substance. What to material sense seems substance, becomes nothingness, as the sense-dream vanishes and reality appears.

6. 91 : 16-21

Az anyagi önazonosságban elmerülve, az Élet vagy Elme szubsztanciáját csak halványan fogjuk fel és tükrözzük. Az anyagi önazonosság tagadása segíti az ember lelki és örök egyéniségének felismerését, és megsemmisíti az anyagból vagy az úgynevezett anyagi érzékek által szerzett téves tudást.

6. 91 : 16-21

Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind. The denial of material selfhood aids the discernment of man's spiritual and eternal individuality, and destroys the erroneous knowledge gained from matter or through what are termed the material senses.

7. 458 : 32-8

A kereszténység arra készteti az embereket, hogy természetesen forduljanak el az anyagtól a Szellem felé, ahogy a virág fordul a sötétségtől a világosság felé. Akkor az ember magáévá teszi azokat a dolgokat, „amiket szem nem látott, fül nem hallott”. Pál és János világosan értették, hogy miként a halandó ember világi tisztességhez csak áldozat útján jut, úgy a mennyei gazdagságot minden világiasság feladásával kell elnyernie. Így semmi közössége nem lesz a világi ember vonzalmaival, indítékaival és céljaival.

7. 458 : 32-8

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard." Paul and John had a clear apprehension that, as mortal man achieves no worldly honors except by sacrifice, so he must gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the worldling's affections, motives, and aims.

8. 547 : 23-6

A Szentírás nagyon szent. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy lelkileg értsük meg azt, mert csak ezáltal a megértés által nyerhetjük el az igazságot. A világegyetem, beleértve az embert, valós elmélete nem anyagi történetben, hanem lelki fejlődésben áll. Az ihletett gondolat felhagy az univerzum anyagi, érzéki és halandó elméletével, és a szellemit és halhatatlant fogadja el.

A Szentírásnak ez a szellemi megértése az, amely az emberiséget kiemeli a betegségből és halálból, és amely a hitet inspirálja. „A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! ... és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” A Krisztusi Tudomány elválasztja a tévedést az igazságtól, és a szent lapokon keresztül az élet, szubsztancia és intelligencia lelki érzetét árasztja. Ebben a Tudományban felfedezzük az embert mint Isten képét és hasonlatosságát.

8. 547 : 23-6

The Scriptures are very sacred. Our aim must be to have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theory of the universe, including man, is not in material history but in spiritual development. Inspired thought relinquishes a material, sensual, and mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and immortal.

It is this spiritual perception of Scripture, which lifts humanity out of disease and death and inspires faith. "The Spirit and the bride say, Come! … and whosoever will, let him take the water of life freely." Christian Science separates error from truth, and breathes through the sacred pages the spiritual sense of life, substance, and intelligence. In this Science, we discover man in the image and likeness of God.

9. 128 : 6-19

Ebből következik, hogy üzletemberek és nagy műveltségű tudósok azt tapasztalják, hogy a Keresztény Tudomány fokozza kitartásukat és szellemi erejüket, növeli emberismeretüket, valamint éleslátást, felfogóképességet és normál kapacitásuk meghaladására képességet biztosít számukra. Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

9. 128 : 6-19

From this it follows that business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

10. 364 : 32-19

Ha a gondatlan orvos, ápoló, a szakács és a rideg üzletember látogató együttérezve tudnák, hogy milyen töviseket szúrnak a betegnek és annak a párnájába, aki elfordulva a földtől mennyei otthonába vágyik - Oh, ha tudnák! - ez a tudás sokkal többet tenne a beteg gyógyulásáért, és sokkal jobban előkészítené segítőit az „éjféli hívás”-ra, mint minden „Uram, Uram!” kiáltás. Jézus jóságos gondolata, amely olyan szavakban jutott kifejezésre, mint „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől”, meggyógyítaná a betegeket, és így képessé tenné őket arra, hogy felülemelkedjenek a testi gondoskodásra és orvoslásra való feltételezett szükségen; ha azonban az önzetlen szeretet hiányzik, és a józan észt és általános emberiességet figyelmen kívül hagyják, milyen mentális tulajdonság marad, amellyel az igazságosság kitárt karjából előhívható a gyógyulás?

Ha a Tudós az isteni Szereteten keresztül éri el páciensét, a gyógyító munkát egyetlen látogatás alkalmával bevégzi, és a betegség úgy tűnik el eredendő semmiségébe, mint a harmat a reggeli napsütésben.

10. 364 : 32-19

Did the careless doctor, the nurse, the cook, and the brusque business visitor sympathetically know the thorns they plant in the pillow of the sick and the heavenly homesick looking away from earth, — Oh, did they know! — this knowledge would do much more towards healing the sick and preparing their helpers for the "midnight call," than all cries of "Lord, Lord!" The benign thought of Jesus, finding utterance in such words as "Take no thought for your life," would heal the sick, and so enable them to rise above the supposed necessity for physical thought-taking and doctoring; but if the unselfish affections be lacking, and common sense and common humanity are disregarded, what mental quality remains, with which to evoke healing from the outstretched arm of righteousness?

If the Scientist reaches his patient through divine Love, the healing work will be accomplished at one visit, and the disease will vanish into its native nothingness like dew before the morning sunshine.

11. 79 : 29-3

Az Elme-tudomány arra tanít, hogy a halandóknak nem kell „[meg]restül[niük] a jótéteményben”. A jótétemények során elűzi a fáradtságot. Alkotónk szolgálatában az ad(akoz)ás nem szegényít el minket, sem nem gazdagít a visszatartás. Az igazság megértésének arányában van erőnk, és az erőnk nem csökken attól, hogy az igazságnak hangot adunk.

11. 79 : 29-3

Mind-science teaches that mortals need "not be weary in well doing." It dissipates fatigue in doing good. Giving does not impoverish us in the service of our Maker, neither does withholding enrich us. We have strength in proportion to our apprehension of the truth, and our strength is not lessened by giving utterance to truth.

12. 518 : 15-23

A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve. A Szeretet a legkisebb szellemi eszmének is hatalmat, halhatatlanságot és jóságot ad, amely átsüt mindenen, mint ahogy a virág átviláglik a bimbón. Isten valamennyi változatos kifejeződése egészséget, szentséget, halhatatlanságot tükröz - végtelen Életet, Igazságot és Szeretetet.

12. 518 : 15-23

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████