VASÁRNAP, 2020. OKTÓBER 4. |

VASÁRNAP, 2020. OKTÓBER 4.TÁRGY — VALÓTLANSÁG

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : I KORINTUSIAKHOZ 3 : 19

E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket ravaszságukbanGolden Text: I Corinthians 3 : 19

The wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 16 : 17-19 • Efézusiakhoz 4 : 14, 15 • Rómaiakhoz 16 : 20


17.     Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük!

18.     Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét.

19.     Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra.

14.     hogy többé ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15.     hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

20.     A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan.

Responsive Reading: Romans 16 : 17-19; Ephesians 4 : 14, 15; Romans 16 : 20

17.     Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.

18.     For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

19.     For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.

14.     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15.     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.

20.     And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jakab 1 : 16, 17, 21

16     Ne essetek tévedésbe, szeretett testvéreim:

17     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

21     Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

1. James 1 : 16, 17, 21

16     Do not err, my beloved brethren.

17     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

21     Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.

2. I Királyok 18 : 17-19, 21-26 (első .-ig), 30, 33-36, 38, 39

17     Amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta neki Aháb: Te vagy az, Izráel megrontója?!

18     Ő így felelt: Nem én rontottam meg Izráelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a Baalokat követed.

19     Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izráelt a Karmel-hegyre, meg a Baal négyszázötven prófétáját az Asérá négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek.

21     Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem.

22     Akkor Illés ezt mondta a népnek: Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baal prófétái pedig négyszázötvenen vannak.

23     Adjanak nekünk két bikát; ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok.

24     Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta: Jó lesz így!

25     Ezután így szólt Illés a Baal prófétáihoz: Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok!

26     Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baal nevét reggeltől délig: Ó, Baal, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki.

30     Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Jöjjetek ide hozzám! És odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát.

33     Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra!

34     Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is megtették.

35     A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel.

36     Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem!

38     Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta.

39     Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!

2. I Kings 18 : 17-19, 21-26 (to 2nd .), 30, 33-36, 38, 39

17     And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel?

18     And he answered, I have not troubled Israel; but thou, and thy father’s house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim.

19     Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel’s table.

21     And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? if the Lord be God, follow him: but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word.

22     Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord; but Baal’s prophets are four hundred and fifty men.

23     Let them therefore give us two bullocks; and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under: and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under:

24     And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord: and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken.

25     And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it first; for ye are many; and call on the name of your gods, but put no fire under.

26     And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered.

30     And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down.

33     And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill four barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice, and on the wood.

34     And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time.

35     And the water ran round about the altar; and he filled the trench also with water.

36     And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.

38     Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench.

39     And when all the people saw it, they fell on their faces: and they said, The Lord, he is the God; the Lord, he is the God.

3. Jeremiás 9 : 6 (a megtévesztés)

6     ...a megtévesztés miatt tudni sem akarnak rólam - így szól az Úr.

3. Jeremiah 9 : 6 (through)

6     …through deceit they refuse to know me, saith the Lord.

4. II Thesszalonika 2 : 3, 4

3     Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás,

4     Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.

4. II Thessalonians 2 : 3, 4

3     Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

4     Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

5. Máté 24 : 1 (Jézus), 4 (Jézus)-7, 10-14

1     Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit.

4     Jézus válaszolt és azt mondta nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!

5     Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

6     Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

7     Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

10     És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

11     És sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.

12     És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

13     De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

14     És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek;

5. Matthew 24 : 1 (Jesus), 4 (Jesus)-7, 10-14

1     Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

4     Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

5     For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6     And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7     For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

10     And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11     And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12     And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13     But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

14     And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 275 : 10-24

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden ezen Elme megnyilvánulása.

2. 275 : 10-24

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3. 273 : 1-9, 29-9

Az anyag és annak a bűnről, betegségről és halálról való állításai ellentétesek Istennel, és nem származhatnak Belőle. Nincsen anyagi igazság. A fizikai érzékek nem tudják észlelni Istent és a lelki Igazságot. Az emberi hiedelem sok találmányt kikutatott, de ezek egyike sem tudja megoldani a létezés problémáját az isteni Tudomány isteni Alapelve nélkül. Az anyagi hipotézisekből levont következtetések nem tudományosak. Ezek eltérnek a valódi Tudománytól, mert nem az isteni törvényen alapulnak.

A Tudomány megmutatja, hogy az egymással ütköző halandó vélemények és hiedelmek mindenkor a tévedés hatásait bocsátják ki, de a halandó elme ezen atmoszférája nem lehet destruktív a morálra és egészségre, amikor annak azonnal és következetesen ellenállunk a Krisztusi Tudománnyal. Az Igazság és Szeretet ellenszerei ennek a mentális ártalomnak, és ezáltal megélénkítik és fenntartják a létezést. Az öt fizikai érzék által nyert szükségtelen tudás csak időleges, - a halandó elme elképzelése, az érzék, nem pedig a Lélek, Szellem, sarja - és mindazt szimbolizálja, ami gonosz és mulandó. A természettudomány, ahogyan azt jellemzően hívják, valójában sem nem természetes, sem nem tudományos, mivel az anyagi érzékek bizonyságából vonják le.

3. 273 : 1-9, 29-9

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

Science shows that material, conflicting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to morals and health when it is opposed promptly and persistently by Christian Science. Truth and Love antidote this mental miasma, and thus invigorate and sustain existence. Unnecessary knowledge gained from the five senses is only temporal, — the conception of mortal mind, the offspring of sense, not of Soul, Spirit, — and symbolizes all that is evil and perishable. Natural science, as it is commonly called, is not really natural nor scientific, because it is deduced from the evidence of the material senses.

4. 146 : 2 (Az)-12

Az ókori Keresztények gyógyítók voltak. Miért veszett el a Kereszténység ezen eleme? Azért, mert a vallási rendszereinket többé-kevésbé az orvosi rendszereink kormányozzák. Az első bálványimádás az anyagba vetett hit volt. Az iskolák a gyógyszerekben való hitet hozták divatba az Istenségben való hit helyett. Azáltal, hogy az anyagra bízták, hogy saját diszharmóniáját elpusztítsa, az egészség és harmónia feláldozásra került. Az ilyen rendszerek híján vannak a lelki hatalom életerejének, amely által az anyagi érzet a Tudomány szolgálója lesz, és a vallás Krisztusszerűvé válik.

4. 146 : 2 (The)-12

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

5. 186 : 28-12

A halandó elme tudatlan saját magát illetően, különben sohasem csalhatná meg önmagát. Ha a halandó elme tudná, hogy legyen jobb, akkor jobb lenne. Mivel hinnie kell valamiben saját magán kívül, az anyagot emeli trónra mint istenséget. Az emberi elme kezdettől fogva bálványimádó volt, más istenei voltak, és az egy Elménél több elmében hitt.

Minthogy a halandók még a halandó létezést sem értik, milyen tudatlanoknak kell lenniük a mindentudó Elméről és az Ő teremtményeiről.

Ebből láthatod, hogy az úgynevezett anyagi érzet saját gondolati formáit teremti meg, anyagi neveket ad nekik, és aztán imádja és féli azokat. Pogány vaksággal, valamiféle anyagi istennek vagy az orvosságnak önmagát felülmúló képességet tulajdonít. Az emberi elmét saját hiedelmei megrabolják és rabszolgasorba hajtják, aztán pedig ezt az eredményt egy másik megtévesztő megszemélyesítésnek róják fel, melyet Sátánnak hívnak.

5. 186 : 28-12

Mortal mind is ignorant of self, or it could never be self-deceived. If mortal mind knew how to be better, it would be better. Since it must believe in something besides itself, it enthrones matter as deity. The human mind has been an idolater from the beginning, having other gods and believing in more than the one Mind.

As mortals do not comprehend even mortal existence, how ignorant must they be of the all-knowing Mind and of His creations.

Here you may see how so-called material sense creates its own forms of thought, gives them material names, and then worships and fears them. With pagan blindness, it attributes to some material god or medicine an ability beyond itself. The beliefs of the human mind rob and enslave it, and then impute this result to another illusive personification, named Satan.

6. 166 : 8-14

A mohamedán azt hiszi, hogyha Mekkába zarándokol, megmenti a lelkét. A népszerű orvos a receptjében hisz, míg a gyógyszerész a gyógyszereinek erejében, hogy megmentse egy ember életét. A mohamedán hiedelme vallási illúzió; az orvosé és a gyógyszerészé orvosi hiba.

6. 166 : 8-14

The Mohammedan believes in a pilgrimage to Mecca for the salvation of his soul. The popular doctor believes in his prescription, and the pharmacist believes in the power of his drugs to save a man's life. The Mohammedan's belief is a religious delusion; the doctor's and pharmacist's is a medical mistake.

7. 82 : 31-5

Egy vétkes és érzékies világban, mely egyre nagyobb hatalom fejlődése felé igyekszik, bölcs dolog őszintén megfontolni, hogy az emberi elme vagy az isteni Elme, mely az embert befolyásolja. Amit Jehova prófétái tettek, az Baál imádóinak nem sikerült; de a mesterkedés és az ámítás mégis azt állította, hogy fel tudnának érni a bölcsesség munkájával.

7. 82 : 31-5

In a world of sin and sensuality hastening to a greater development of power, it is wise earnestly to consider whether it is the human mind or the divine Mind which is influencing one. What the prophets of Jehovah did, the worshippers of Baal failed to do; yet artifice and delusion claimed that they could equal the work of wisdom.

8. 263 : 7-19

Amikor a halandó ember a létezésről való gondolatait egyesíti a szellemivel és csak úgy dolgozik, ahogy Isten munkálkodik, akkor nem fog többé a sötétben tapogatózni és a földhöz ragaszkodni, mert nem ízlelte meg a mennyországot. A testi hiedelmek becsapnak minket. Az embert önkéntelen képmutatóvá teszik - gonoszt eredményezve, amikor jót tenne, torzulást formálva, ahol bájt és szépséget körvonalazna, sértve azokat, akiket áldani szeretne. Általános félre-teremtő lesz, aki magát félistennek hiszi. Az ő „érintése a reményt porrá változtatja, porrá, melyet mindnyájan tapostunk.” A Biblia nyelvén elmondhatná: „Nem a jót cselekszem, amelyet akarok; hanem a gonoszt, melyet nem akarnék, azt cselekszem.

8. 263 : 7-19

When mortal man blends his thoughts of existence with the spiritual and works only as God works, he will no longer grope in the dark and cling to earth because he has not tasted heaven. Carnal beliefs defraud us. They make man an involuntary hypocrite, — producing evil when he would create good, forming deformity when he would outline grace and beauty, injuring those whom he would bless. He becomes a general mis-creator, who believes he is a semi-god. His "touch turns hope to dust, the dust we all have trod." He might say in Bible language: "The good that I would, I do not: but the evil which I would not, that I do."

9. 403 : 14-20

A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét elsöpri, meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától.

9. 403 : 14-20

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion.

10. 252 : 7-14

Amikor a hamis emberi hiedelmek egy kicsit is felismerik saját hamisságukat, elkezdenek eltűnni. A tévedésnek és működésének ismerete meg kell, hogy előzze az Igazság megértését, amely elpusztítja a tévedést, amíg az egész halandó, anyagi tévedés végleg el nem tűnik, és az örök igazság, a Szellemből és Szellem által teremtett ember, megértésre és felismerésre nem kerül Teremtőjének igaz hasonlatosságaként.

10. 252 : 7-14

When false human beliefs learn even a little of their own falsity, they begin to disappear. A knowledge of error and of its operations must precede that understanding of Truth which destroys error, until the entire mortal, material error finally disappears, and the eternal verity, man created by and of Spirit, is understood and recognized as the true likeness of his Maker.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████