VASÁRNAP, 2020. OKTÓBER 25. |

VASÁRNAP, 2020. OKTÓBER 25.TÁRGY — HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL

SubjectProbation After Death

ARANY SZÖVEG : II PÉTER 2 : 9

Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.Golden Text: II Peter 2 : 9

The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jakab 1 : 2-4, 12, 16, 17, 21


2.     Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

3.     Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

4.     A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

12.     Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.

16.     Ne essetek tévedésbe, szeretett testvéreim:

17.     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

21.     Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

Responsive Reading: James 1 : 2-4, 12, 16, 17, 21

2.     My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;

3.     Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.

4.     But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

12.     Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.

16.     Do not err, my beloved brethren.

17.     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

21.     Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Máté 6 : 13 (:-ig)

13     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

1. Matthew 6 : 13 (to :)

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil:

2. Máté 4 : 1-11

1     Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

2     Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3     Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4     Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

5     Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,

6     és így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe."

7     Jézus ezt mondta neki: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

8     Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9     és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."

10     Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

11     Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

2. Matthew 4 : 1-11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

5     Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

6     And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7     Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8     Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9     And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10     Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

3. Máté 26 : 1-4, 17-20, 30-35, 56, 69-75

1     És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az ő tanítványainak:

2     Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.

3     Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak,

4     És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.

17     A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?"

18     Ő ezt válaszolta: "Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal."

19     A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

20     Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal.

30     Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.

31     Akkor monda nékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem.

32     De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.

33     Péter pedig felelvén, monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom.

34     Monda néki Jézus: Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.

35     Monda néki Péter: Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is.

56     Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.

69     Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal valál.

70     Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz.

71     Mikor pedig kiméne a tornáczra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal vala.

72     És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.

73     Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.

74     Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala.

75     És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra.

3. Matthew 26 : 1-4, 17-20, 30-35, 56, 69-75

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

30     And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

31     Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

32     But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

33     Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

34     Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

35     Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.

56     But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.

69     Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.

70     But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.

71     And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.

72     And again he denied with an oath, I do not know the man.

73     And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.

74     Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.

75     And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

4. Zsoltárok 51 : 1-4 (;-ig), 6, 7, 9-12, 17

1     Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

2     Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

3     Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.]

4     Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt;

6     Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.

7     Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

9     Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.

10     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

11.     Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

12     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

17.     Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

4. Psalm 51 : 1-4 (to :), 6, 7, 9-12, 17

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3     For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

4     Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight:

6     Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

7     Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.

9     Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

17     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

5. Jakab 4 : 7, 8, 10

7     Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

8     Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.

10     Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

5. James 4 : 7, 8, 10

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

10     Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Tudomány és Egészség


1. 17 : 8-11

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

És Isten nem visz minket kísértésbe, hanem megszabadít a vétektől, a betegségtől és haláltól.

1. 17 : 8-11

And lead us not into temptation, but deliver us from evil;

And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

2. 6 : 3-5, 23-24

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest.

Jézus leleplezte és megdorgálta a bűnt, mielőtt kiűzte azt.

2. 6 : 3-5, 23-24

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner.

Jesus uncovered and rebuked sin before he cast it out.

3. 7 : 1-7

Az egyetlen udvarias mondat, amit a tévedéshez intézett az volt, hogy „Távozz tőlem, Sátán!” Még erősebb bizonyítéka található annak, hogy Jézus dorgálása éles és metsző volt, saját szavaiban, szavakban, melyek megmutatják, hogy az ilyen erőteljes kifejezések szükségesek voltak, amikor kiűzött ördögöket és meggyógyított betegeket és vétkeseket. A tévedés feladása megfosztja az anyagi érzetet hamis igényeitől.

3. 7 : 1-7

The only civil sentence which he had for error was, "Get thee behind me, Satan." Still stronger evidence that Jesus' reproof was pointed and pungent is found in his own words, — showing the necessity for such forcible utterance, when he cast out devils and healed the sick and sinning. The relinquishment of error deprives material sense of its false claims.

4. 22 : 3-10

A bűn és a megbocsátás reménye között oda-vissza lengve mint egy inga - mert az önzés és érzékiség állandó visszaesést okoz - erkölcsi előrehaladásunk lassú lesz. Krisztus követelményére ébredve a halandók szenvedést tapasztalnak. Ez arra készteti őket, hogy mint a fuldokló emberek, erőteljes erőfeszítéseket tegyenek saját maguk megmentésére; és Krisztus drága szeretete által ezen erőfeszítéseket siker koronázza.

4. 22 : 3-10

Vibrating like a pendulum between sin and the hope of forgiveness, — selfishness and sensuality causing constant retrogression, — our moral progress will be slow. Waking to Christ's demand, mortals experience suffering. This causes them, even as drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and through Christ's precious love these efforts are crowned with success.

5. 290 : 16-22

Ha a halálnak nevezett változás megsemmisítené a vétek, a betegség és a halál hiedelmét, akkor a boldogságot a feloszlás pillanatában elnyernénk, és az örökre megmaradna; de ez nem így van. A tökéletesség csak tökéletesség által nyerhető el. Akik igazságtalanok, igazságtalanok lesznek mindaddig, amíg az isteni Tudományban Krisztus, az Igazság el nem távolít minden tudatlanságot és vétket.

5. 290 : 16-22

If the change called death destroyed the belief in sin, sickness, and death, happiness would be won at the moment of dissolution, and be forever permanent; but this is not so. Perfection is gained only by perfection. They who are unrighteous shall be unrighteous still, until in divine Science Christ, Truth, removes all ignorance and sin.

6. 291 : 1-18, 28-32

A feltevések, hogy a vétek bocsánatot nyer, amíg el nem hagyják, hogy a boldogság valódi lehet a vétek közepette, hogy a test úgynevezett halála megszabadít a vétektől, és hogy Isten bocsánata másból áll, mint a vétek megsemmisítéséből - ezek súlyos hibák. Tudjuk, hogy minden meg fog változni „egy szempillantásban”, amikor az utolsó trombitaszó felharsan; de a bölcsességnek ez az utolsó hívása addig nem juthat el a halandókig, amíg nem engedtek minden csendesebb felhívásnak a keresztényi jellem fejlődésére. A halandók feleslegesen képzelik, hogy a halál tapasztalatában való hit megdicsőült létre ébreszti majd őket.

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

Semmilyen végső ítélet nem vár a halandókra, mert a bölcsesség ítéletnapja minden órában folytonosan jön, mégpedig az az ítélet, amely megfosztja a halandó embert minden anyagi tévedéstől. Ami a lelki tévedést illeti, olyan nincs.

6. 291 : 1-18, 28-32

The suppositions that sin is pardoned while unforsaken, that happiness can be genuine in the midst of sin, that the so-called death of the body frees from sin, and that God's pardon is aught but the destruction of sin, — these are grave mistakes. We know that all will be changed "in the twinkling of an eye," when the last trump shall sound; but this last call of wisdom cannot come till mortals have already yielded to each lesser call in the growth of Christian character. Mortals need not fancy that belief in the experience of death will awaken them to glorified being.

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

No final judgment awaits mortals, for the judgment-day of wisdom comes hourly and continually, even the judgment by which mortal man is divested of all material error. As for spiritual error there is none.

7. 289 : 2-4

A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet.

7. 289 : 2-4

Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life.

8. 542 : 1-13

Az anyagban való élet hiedelme minden lépésnél vétkezik, magára vonja az isteni rosszallást, és megölné Jézust, csak hogy megszabaduljon a zavaró Igazságtól. Az anyagi hiedelmek megölnék a lelki eszmét, bárhol és bármikor jelenik meg. Ugyan a tévedés egy hazugság mögé bújik, és mentséget talál a vétekre, de a tévedés nem maradhat örökké rejtve. Az Igazság, örök törvényein keresztül, leleplezi a tévedést (hibát). Az Igazság okozza, hogy a bűn (vétek) elárulja önmagát, és a fenevad bélyegét nyomja a tévedésre. Még az arra való hajlam is, hogy a bűnösséget felmentsük vagy elrejtsük, büntetést von maga után. Az igazságosság elkerülése és az igazság tagadása a vétek állandósítására irányul, a bűn előidézésére, az önfegyelem veszélyeztetésére, az isteni irgalmasság kigúnyolására.

8. 542 : 1-13

The belief of life in matter sins at every step. It incurs divine displeasure, and it would kill Jesus that it might be rid of troublesome Truth. Material beliefs would slay the spiritual idea whenever and wherever it appears. Though error hides behind a lie and excuses guilt, error cannot forever be concealed. Truth, through her eternal laws, unveils error. Truth causes sin to betray itself, and sets upon error the mark of the beast. Even the disposition to excuse guilt or to conceal it is punished. The avoidance of justice and the denial of truth tend to perpetuate sin, invoke crime, jeopardize self-control, and mock divine mercy.

9. 405 : 5-11, 22-32

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a siker ellen.

Jobb lenne a föld minden csapásának kitéve lenni, mint a rossz lelkiismeret felgyülemlett következményeit viselni. A helytelen cselekvés állandó tudata hajlamos elpusztítani a helyes cselekvésre való képességet. Ha a vétket nem bánják meg és az nem csökken, akkor fizikai és erkölcsi romlásba hajszol. Az erkölcsi büntetések, melyeket magadra vonsz, és a bajok, amelyeket azok magukkal hoznak legyőznek téged. A bűnös érzék fájdalmai kevésbé ártalmasak, mint annak gyönyörei. Az anyagi szenvedésben való hiedelem arra ösztönzi a halandókat, hogy hagyják el hibájukat (tévedésüket), hogy a testtől a Szellemhez meneküljenek, és önmagukon kívülálló, isteni forrásokhoz forduljanak.

9. 405 : 5-11, 22-32

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success.

It were better to be exposed to every plague on earth than to endure the cumulative effects of a guilty conscience. The abiding consciousness of wrong-doing tends to destroy the ability to do right. If sin is not regretted and is not lessening, then it is hastening on to physical and moral doom. You are conquered by the moral penalties you incur and the ills they bring. The pains of sinful sense are less harmful than its pleasures. Belief in material suffering causes mortals to retreat from their error, to flee from body to Spirit, and to appeal to divine sources outside of themselves.

10. 201 : 9-2

A szenvedélyek, önzés, hamis vágyak, gyűlölet, félelem, minden érzékiség enged a lelkiségnek, és a létezés bősége Isten, a jó, oldalán van.

Már tele lévő edényeket nem tudunk megtölteni. Először ki kell őket üríteni. Vetkőztessük le a tévedést (hibát). Akkor, amikor Isten szelei fújnak, nem fogunk erősen kapaszkodni a rongyainkba.

A halandó elméből a tévedés eltávolításának módszere, hogy megtöltjük igazsággal a Szeretet áradatán keresztül. A krisztusi tökéletesség nem nyerhető el más alapon.

Szentséget szentségtelenségbe oltani, feltételezve, hogy a bűn bocsánatot nyerhet, amíg feladásra nem kerül, éppolyan esztelenség, mint kiszűrni a szúnyogot és elnyelni a tevét.

10. 201 : 9-2

Passions, selfishness, false appetites, hatred, fear, all sensuality, yield to spirituality, and the superabundance of being is on the side of God, good.

We cannot fill vessels already full. They must first be emptied. Let us disrobe error. Then, when the winds of God blow, we shall not hug our tatters close about us.

The way to extract error from mortal mind is to pour in truth through flood-tides of Love. Christian perfection is won on no other basis.

Grafting holiness upon unholiness, supposing that sin can be forgiven when it is not forsaken, is as foolish as straining out gnats and swallowing camels.

11. 202 : 6-23

Ha az emberek feleakkora bizalommal tanulmányoznák az Elme Tudományát, mint amennyire hisznek az anyagi érzet úgynevezett fájdalmaiban és gyönyöreiben, akkor nem állnának egyre rosszabbul, amíg a börtön és vesztőhely meg nem fegyelmezi őket, hanem az egész emberi család megváltatnék Krisztus érdemei által - az Igazság észlelése és elfogadása által. Ezért a dicsőséges eredményért gyújtja meg a Krisztusi Tudomány a lelki megértés fáklyáját.

Ezen a Tudományon kívül minden változó, de a halhatatlan ember, létezésének isteni Alapelvével, Istennel, összhangban, sem nem vétkezik vagy szenved, sem nem hal meg. Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön; mert az igaz út az Élethez vezet a halál helyett, és a földi tapasztalatok feltárják a tévedés végességét és az Igazság végtelen képességeit, amelyben Isten uralmat ad az embernek az egész földön.

11. 202 : 6-23

If men would bring to bear upon the study of the Science of Mind half the faith they bestow upon the so-called pains and pleasures of material sense, they would not go on from bad to worse, until disciplined by the prison and the scaffold; but the whole human family would be redeemed through the merits of Christ, — through the perception and acceptance of Truth. For this glorious result Christian Science lights the torch of spiritual understanding.

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

12. 267 : 25-32

A Szellem öltözéke „fehér és fénylő”, mint Krisztus ruhája. Tehát, még ezen a világon is „a te ruháid mindenkor legyenek fehérek.” „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart [azt legyőzi]; mert minekutána megpróbáltatott [hűségesnek bizonyult], elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jakab 1:15)

12. 267 : 25-32

The robes of Spirit are "white and glistering," like the raiment of Christ. Even in this world, therefore, "let thy garments be always white." "Blessed is the man that endureth [overcometh] temptation: for when he is tried, [proved faithful], he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him." (James i. 12.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████