VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 8. |

VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 8.<TÁRGY — ÁDÁM ÉS A BUKOTT EMBER

SubjectAdam and Fallen Man

ARANY SZÖVEG : EFÉZUSIAKHOZ 5 : 14

Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.Golden Text: Ephesians 5 : 14

Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Korintusiakhoz 15 : 34, 47, 49, 51, 53, 57


34.     Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent.

47.     Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való.

49.     És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.

51.     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

53.     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

57.     De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

Responsive Reading: I Corinthians 15 : 34, 47, 49, 51, 53, 57

34.     Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God.

47.     The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.

49.     And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

51.     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed.

53.     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

57.     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 2, 26-28, 31 (első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

2     A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 2, 26-28, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

2     And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. I Mózes 2 : 6, 7, 21, 22

6     Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a föld felszínét.

7     Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

21     Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.

22     Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

2. Genesis 2 : 6, 7, 21, 22

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

3. Ézsaiás 43 : 1 (így), 2 (második .-ig), 3 (!-ig)

1     így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2     Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

3     Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!

3. Isaiah 43 : 1 (thus), 2 (to 2nd ;), 3 (to :)

1     …thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned;

3     For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour:

4. Zsoltárok 49 : 20

20     Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs értelme: hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak.

4. Psalm 49 : 20

20     Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.

5. Máté 9 : 35 (negyedik ,-ig)

35     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát,

5. Matthew 9 : 35 (to 3rd ,)

35     And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom,

6. Máté 14 : 35 (szétküldének) kizárólag, 35 (és), 36

35     ...szétküldének ..., és minden beteget hozzá hozának;

36     És kérik vala õt, hogy csak az õ ruhájának peremét illethessék. És akik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának.

6. Matthew 14 : 35 (they sent) only, 35 (and), 36

35     …they sent …and brought unto him all that were diseased;

36     And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

7. János 11 : 1, 4, 11, 41-44

1     Vala pedig egy beteg, Lázár Bethániából, Máriának és az õ testvérének, Márthának falujából.

4     Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.

11     Ezeket mondá; és ezután monda nékik: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt.”

41     Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.

42     Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.

43     És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jõjj ki!

44     És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendõvel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg õt, és hagyjátok menni.

7. John 11 : 1, 4, 11, 41-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

4     When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

11     These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

8. Jób 33 : 4

4     Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

8. Job 33 : 4

4     The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.

9. Rómaiakhoz 8 : 9 (ti), 11 (ha)

9     ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

11     ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az õ ti bennetek lakozó Lelke által.

9. Romans 8 : 9 (ye), 11 (if)

9     …ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

11     …if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

10. Efézusiakhoz 4 : 4-7, 13-15, 21-24

4     Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;

5     Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

6     Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

7     Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

13.     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

14.     hogy többé ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15.     hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

21     Ha ugyan Õt megértettétek és Õ benne megtaníttattatok, úgy amint az igazság a Jézusban:

22.     Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23.     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

10. Ephesians 4 : 4-7, 13-15, 21-24

4     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5     One Lord, one faith, one baptism,

6     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

7     But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

21     If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

11. I János 3 : 2, 3

2     Szeretteim, most vagyunk Isten gyermekei, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, amint van.

3     És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Õ is tiszta.

11. I John 3 : 2, 3

2     Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3     And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

12. 3 Mózes 19 : 2 (Szentek)

2     Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

12. Leviticus 19 : 2 (Ye)

2     Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy.Tudomány és Egészség


1. 516 : 24-29

1. Mózes 1:27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Ennek a nagy fontosságú gondolatnak hangsúlyozására megismétlik, hogy Isten az embert Saját képére teremtette, hogy visszatükrözze az isteni Szellemet.

1. 516 : 24-29

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit.

2. 521 : 21-22, 26-29

2. Mózes 2:6. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a föld felszínét.

Mózes első könyvének második része tartalmaz egy megállapítást erről az Istenről és a világegyetemről alkotott anyagi szemléletről, megállapítást, amely az előbbi feljegyzett, tudományos igazság egyenes ellentéte.

2. 521 : 21-22, 26-29

Genesis ii. 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

The second chapter of Genesis contains a statement of this material view of God and the universe, a statement which is the exact opposite of scientific truth as before recorded.

3. 522 : 3-16 (--ig)

Az első feljegyzés Tudománya bizonyítja a második hamisságát. Ha az egyik igaz, akkor a másik hamis, mert ellentétesek. Az első feljegyzés minden hatalmat és kormányzatot Istennek tulajdonít, és az embert Isten tökéletességével és hatalmával ruházza fel. A második feljegyzés változékonynak és halandónak rögzíti az embert - olyannak mint aki elszakadt az Istenségtől, és önálló pályán kering. A Tudomány megmagyarázza, hogy az Istenségtől elválasztott létezés lehetetlen.

Ez a második feljegyzés félreérthetetlenül a külsőleg megnyilvánult tévedés történetét nyújtja, amelyet az anyagban lévő életnek és értelemnek neveznek. Ez a panteizmusról szól, amely ellenszegül az isteni Szellem legfelsőbbségének; de a dolgoknak ezt az állapotát ideiglenesnek nyilvánítják, ezt az embert pedig halandónak

3. 522 : 3-16 (to ,)

The Science of the first record proves the falsity of the second. If one is true, the other is false, for they are antagonistic. The first record assigns all might and government to God, and endows man out of God's perfection and power. The second record chronicles man as mutable and mortal, — as having broken away from Deity and as revolving in an orbit of his own. Existence, separate from divinity, Science explains as impossible.

This second record unmistakably gives the history of error in its externalized forms, called life and intelligence in matter. It records pantheism, opposed to the supremacy of divine Spirit; but this state of things is declared to be temporary and this man to be mortal,

4. 292 : 31 (Jézus)-2

Jézus megmutatta, hogy egy halandó ember nem a valóságos lényege az emberi mivoltnak, és hogy ez a valótlan, anyagi halandóság a valóság jelenlétében eltűnik.

4. 292 : 31 (Jesus)-2

Jesus showed that a mortal man is not the real essence of manhood, and that this unreal material mortality disappears in presence of the reality.

5. 493 : 28-2

Ha Jézus felkeltette Lázárt a halál álmából, illúziójából, ez bizonyította, hogy a Krisztus javíthat egy hamis érzéken. Ki mer kételkedni az isteni Elme hatalmának és hajlandóságának ezen végrehajtott próbájában, hogy az embert örökre megtartsa a maga tökéletes állapotában, és hogy az ember minden működését kormányozza?

5. 493 : 28-2

If Jesus awakened Lazarus from the dream, illusion, of death, this proved that the Christ could improve on a false sense. Who dares to doubt this consummate test of the power and willingness of divine Mind to hold man forever intact in his perfect state, and to govern man's entire action?

6. 345 : 21-25, 28-30

Bárki, aki képes felfogni azt, hogy Isten eszméje és a szegény emberiség összeegyeztethetetlenek, annak fel kell ismernie a különbséget (amelyet a Krisztusi Tudomány tesz) az Isten képére teremtett ember és Ádám vétkes faja között.

Az emberi, anyagi semminek ez a gondolata, amelyet a Tudomány oktat, felbőszíti a testi elmét és ez a fő oka a testi elme ellenszegülésének.

6. 345 : 21-25, 28-30

Anybody, who is able to perceive the incongruity between God's idea and poor humanity, ought to be able to discern the distinction (made by Christian Science) between God's man, made in His image, and the sinning race of Adam.

This thought of human, material nothingness, which Science inculcates, enrages the carnal mind and is the main cause of the carnal mind's antagonism.

7. 151 : 18 (A)-24

A vérnek, szívnek, tüdőnek, az agynak stb. semmi köze sincs az Élethez, Istenhez. A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. Az emberi elmének nincs hatalma, hogy öljön vagy gyógyítson, és uralma sincs Isten embere felett. Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát.

7. 151 : 18 (The)-24

The blood, heart, lungs, brain, etc., have nothing to do with Life, God. Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness.

8. 470 : 11-5

Az isteni Tudomány azt az elvont megállapítást, hogy csak egy Elme van, a következő magától értetődő tétellel magyarázza: Ha Isten, vagyis a jó, valóságos, akkor a gonosz, Isten hasonlótlansága valótlan. És a gonosz csak úgy tűnhet valóságosnak, hogy valóságot tulajdonítanak a valótlannak. Isten gyermekeinek csak egy Elméjük van. Hogyan válhat a jó gonosszá, amikor Isten, az ember Elméje, soha nem vétkezik? A tökéletesség mértéke eredetileg Isten és az ember volt. Leszállította-e Isten a saját színvonalát, és elbukott-e az ember?

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli. Ha az ember elvesztette a tökéletességet, akkor elvesztette tökéletes Alapelvét, az isteni Elmét. Ha az ember valaha is enélkül a tökéletes Alapelv vagy Elme nélkül létezett, akkor az ember létezése mese volt.

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

8. 470 : 11-5

Divine Science explains the abstract statement that there is one Mind by the following self-evident proposition: If God, or good, is real, then evil, the unlikeness of God, is unreal. And evil can only seem to be real by giving reality to the unreal. The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins? The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

9. 475 : 7-14, 28-31

A Szentírás tudtunkra adja, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ez a hasonlatosság nem az anyag. A Szellem hasonlatossága nem térhet el ennyire a Szellemtől. Az ember lelki és tökéletes, és mert lelki és tökéletes, a Keresztény Tudományban ilyenként kell őt értelmezni. Az ember eszme, a Szeretet képe; nem fizikum.

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra. A valódi ember nem tud eltérni a szentségtől, és Isten, aki által az ember kialakul, sem tudja előidézni a vétkezés képességét vagy szabadságát.

9. 475 : 7-14, 28-31

The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science. Man is idea, the image, of Love; he is not physique.

Man is incapable of sin, sickness, and death. The real man cannot depart from holiness, nor can God, by whom man is evolved, engender the capacity or freedom to sin.

10. 302 : 3-9, 19-24

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé.

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

10. 302 : 3-9, 19-24

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his.

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

11. 304 : 14-18

A tökéletes ember - az ő tökéletes Alapelve, Isten által kormányozva - bűntelen és örök.

A harmóniát Alapelve hozza létre, az kormányozza és azzal együtt marad. Az isteni Alapelv az ember Élete.

11. 304 : 14-18

The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

Harmony is produced by its Principle, is controlled by it and abides with it. Divine Principle is the Life of man.

12. 476 : 28-32

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök.

12. 476 : 28-32

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████