VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 22. |

VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 22.TÁRGY — LÉLEK ÉS TEST

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : Rómaiakhoz 13 : 1

Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknakGolden Text: Romans 13 : 1

Let every soul be subject unto the higher powers.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Efézusiakhoz 4 : 1-7


1.     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2.     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

3.     Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

4.     Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;

5.     Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

6.     Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

7.     Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

Responsive Reading: Ephesians 4 : 1-7

1.     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2.     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3.     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

4.     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5.     One Lord, one faith, one baptism,

6.     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

7.     But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Korintusiakhoz 3 : 16

16     Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?

1. I Corinthians 3 : 16

16     Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

2. 5 Mózes 27 : 1

1     Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek.

2. Deuteronomy 27 : 1

1     And Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, Keep all the commandments which I command you this day.

3. 5 Mózes 28 : 1-4, 8, 9

1     Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr.

2     Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára.

3     Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn.

4     Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata.

8     Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked.

9     Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz.

3. Deuteronomy 28 : 1-4, 8, 9

1     And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth:

2     And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God.

3     Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.

4     Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

8     The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee.

9     The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways.

4. Rómaiakhoz 12 : 1, 2

1     Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

2     és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

4. Romans 12 : 1, 2

1     I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

2     And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

5. János 3 : 1-15

1     Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

2     Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

3     Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4     Monda néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5     Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

6     Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7     Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

8     A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.

9     Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez?

10     Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?

11     Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.

12     Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?

13     Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.

14     És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,

15     hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

5. John 3 : 1-15

1     There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

2     The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

3     Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

4     Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

5     Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

6     That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

7     Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

8     The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

9     Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?

10     Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?

11     Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.

12     If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?

13     And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

14     And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

15     That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.

6. Márk 8 : 34-37

34     Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

35     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

36     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?

37     Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

6. Mark 8 : 34-37

34     And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

35     For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.

36     For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

37     Or what shall a man give in exchange for his soul?

7. I Korintusiakhoz 6 : 19 (nem), 20

19     ...nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

20     Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

7. I Corinthians 6 : 19 (know), 20

19     …know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

20     For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

8. Kolosséiakhoz 3 : 1, 2, 15-17

1     Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

2     Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

15     És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

16     A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

17     Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

8. Colossians 3 : 1, 2, 15-17

1     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

2     Set your affection on things above, not on things on the earth.

15     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16     Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17     And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.

9. 1 Tesszalonika 5 : 16-23

16     Mindenkor örüljetek,

17     szüntelenül imádkozzatok,

18     mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

19     A Lelket ne oltsátok ki,

20     a prófétálást ne vessétek meg,

21     de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

22     a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

23     Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

9. I Thessalonians 5 : 16-23

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

19     Quench not the Spirit.

20     Despise not prophesyings.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

22     Abstain from all appearance of evil.

23     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.Tudomány és Egészség


1. 477 : 22-24, 26 csak

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése.

1. 477 : 22-24, 26 only

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter.

Man is the expression of Soul.

2. 310 : 14 (Így)-17

Így tárja fel a Tudomány a Lelket mint Istent, melyet a vétek és halál nem érint - mint központi Életet és intelligenciát, amely körül az Elme rendszereiben minden dolog harmonikusan kering.

2. 310 : 14 (Science)-17

Science reveals Soul as God, untouched by sin and death, — as the central Life and intelligence around which circle harmoniously all things in the systems of Mind.

3. 71 : 5-9

Minden valóságnak az identitása vagy ideája örökké folytatódik; de a Szellem vagy mindennek az isteni Alapelve, nincs a Szellem formációiban benne. A Lélek szinonim a Szellemmel, Istennel, a teremtő, kormányzó, végtelen Alapelvvel a véges formán kívül, amely formák csak tükröznek.

3. 71 : 5-9

The identity, or idea, of all reality continues forever; but Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

4. 301 : 5-23, 30-9

Kevesen értik, hogy a Krisztusi Tudomány mit ért a visszatükrözés szón. A halandó, anyagi ember önmaga előtt szubsztanciának tűnik, de érzete tévedést foglal magába, és így az anyagi és időleges.

Másrészről, a halhatatlan, lelki ember tényleg szubsztanciális, és az örök szubsztanciát, a Szellemet tükrözi, amiben a halandók reménykednek. Ő visszatükrözi az istenit, amely az egyetlen és örök entitást képezi. Ez a visszatükrözés a halandó érzet számára transzcendentálisnak tűnik, mivel a lelki ember szubsztancialitása felülmúlja a halandó látást, és csakis az isteni Tudomány által tárul fel.

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen.

Ez a hamisság azt feltételezi, hogy a lélek az anyagi formáknak egy nem-szubsztanciális lakója, az ember pedig anyagi és nem spirituális. A halhatatlanságot nem korlátozza a halandóság. A Lelket nem határolja végesség. Az Alapelv nem töredékes ideákban található.

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé.

4. 301 : 5-23, 30-9

Few persons comprehend what Christian Science means by the word reflection. To himself, mortal and material man seems to be substance, but his sense of substance involves error and therefore is material, temporal.

On the other hand, the immortal, spiritual man is really substantial, and reflects the eternal substance, or Spirit, which mortals hope for. He reflects the divine, which constitutes the only real and eternal entity. This reflection seems to mortal sense transcendental, because the spiritual man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind.

This falsity presupposes soul to be an unsubstantial dweller in material forms, and man to be material instead of spiritual. Immortality is not bounded by mortality. Soul is not compassed by finiteness. Principle is not to be found in fragmentary ideas.

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his.

5. 467 : 17-23

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül. A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban.

5. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

6. 466 : 19-31

A lelkek vagy szellemek kifejezés éppúgy helytelen, mint az istenek kifejezés. A Lélek vagy Szellem az Istenséget jelöli és semmi mást. Nincsen véges lélek vagy szellem. A Lélek vagy Szellem csak egyetlen Elmét jelent, és nem tehető többesszámba. A pogány mitológia és a zsidó hittudomány állandósította a téveszmét, hogy az intelligencia, lélek és élet az anyagban lehet; és minden emberi hiedelemnek bálványimádás és ritualizmus az eredménye. A Kereszténység Tudománya szórólapáttal a kezében jön, hogy elválassza a pelyvát a búzától. A Tudomány helyesen fogja kijelenteni Istent, és a Kereszténység demonstrálni fogja ezt a kinyilatkoztatást és annak isteni Alapelvét, úgy, hogy jobbá teszi az emberiséget fizikailag, erkölcsileg és lelkileg.

6. 466 : 19-31

The term souls or spirits is as improper as the term gods. Soul or Spirit signifies Deity and nothing else. There is no finite soul nor spirit. Soul or Spirit means only one Mind, and cannot be rendered in the plural. Heathen mythology and Jewish theology have perpetuated the fallacy that intelligence, soul, and life can be in matter; and idolatry and ritualism are the outcome of all man-made beliefs. The Science of Christianity comes with fan in hand to separate the chaff from the wheat. Science will declare God aright, and Christianity will demonstrate this declaration and its divine Principle, making mankind better physically, morally, and spiritually.

7. 122 : 24-10

Az anyagi érzet szerint az ütőér átvágása megszünteti az életet; a lelki érzet számára és a Tudományban az Élet változatlanul folytatódik, és a Lét örök. Az időleges élet hamis érzet a létezésről.

Elméleteink ugyanazt a hibát követik el a Lélekre és a testre vonatkozóan, mint Ptolemaiosz tette a naprendszerre nézve. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a lélek a testben van és hogy ezért az elme az anyagnak alárendelt. A csillagászat tudománya megsemmisítette az égitestek kapcsolatára vonatkozó hamis elméletet, és a Keresztény Tudomány biztosan meg fogja semmisíteni a földi testeinkre vonatkozó nagyobb tévedést. Akkor feltárul majd az ember igaz eszméje és Alapelve. A ptolemaioszi baklövés nem tudta befolyásolni a lét harmóniáját úgy, mint ahogy azt a lélekre és testre vonatkozó tévedés teszi, amely megfordítja a Tudomány rendjét, és az anyagnak tulajdonítja a Szellem hatalmát és előjogát úgy, hogy az ember a világegyetem legesleggyengébb és legdiszharmónikusabb teremtményévé válik.

7. 122 : 24-10

To material sense, the severance of the jugular vein takes away life; but to spiritual sense and in Science, Life goes on unchanged and being is eternal. Temporal life is a false sense of existence.

Our theories make the same mistake regarding Soul and body that Ptolemy made regarding the solar system. They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomical science has destroyed the false theory as to the relations of the celestial bodies, and Christian Science will surely destroy the greater error as to our terrestrial bodies. The true idea and Principle of man will then appear. The Ptolemaic blunder could not affect the harmony of being as does the error relating to soul and body, which reverses the order of Science and assigns to matter the power and prerogative of Spirit, so that man becomes the most absolutely weak and inharmonious creature in the universe.

8. 119 : 25-6

A napkeltét figyelve, azt találjuk, hogy azt hinni, hogy a föld mozog és a nap nyugvó állapotban van, ellentmond az érzékek bizonyítékának. Ahogy a csillagászat az ellenkezőjére fordítja az ember naprendszer mozgásáról való észlelését, úgy a Keresztény Tudomány megfordítja a Lélek és test látszólagos relációját, és a testet aláveti az Elmének. Így van ez az emberrel, aki csupán a nyugalomteljes Elme alázatos szolgálója, bár a véges értelem számára másképp tűnik. Ezt azonban addig sosem értjük meg, amíg elfogadjuk, hogy a lélek a testben van, vagy az elme az anyagban, és hogy az ember az értelem nélkülibe foglaltatik. A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

8. 119 : 25-6

In viewing the sunrise, one finds that it contradicts the evidence before the senses to believe that the earth is in motion and the sun at rest. As astronomy reverses the human perception of the movement of the solar system, so Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

9. 114 : 23-29

A Keresztény Tudomány minden okot és hatást elmebeliként és nem fizikaiként határoz meg. Felemeli a titokzatosság fátylát a Lélekről és testről. Megmutatja az ember tudományos kapcsolatát Istenhez, kibogozza a lét bonyolult kétértelműségeit, és felszabadítja a fogva tartott gondolkodást. Az isteni Tudományban a világegyetem, az embert beleértve, szellemi, harmonikus és örök.

9. 114 : 23-29

Christian Science explains all cause and effect as mental, not physical. It lifts the veil of mystery from Soul and body. It shows the scientific relation of man to God, disentangles the interlaced ambiguities of being, and sets free the imprisoned thought. In divine Science, the universe, including man, is spiritual, harmonious, and eternal.

10. 210 : 11-16

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

10. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

11. 200 : 8-15 (a második .-ig)

Aki nem alkalmas a Lélek magyarázására, bölcsen tenné, ha nem vállalkozna a test magyarázatára. Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az élet Isten, és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs hanyatlásnak és pornak alávetve. A Zsoltáríró azt mondta: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél.”

11. 200 : 8-15 (to 2nd .)

Whoever is incompetent to explain Soul would be wise not to undertake the explanation of body. Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust. The Psalmist said: "Thou madest him to have dominion over the works of Thy hands. Thou hast put all things under his feet."

12. 273 : 16-18

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza.

12. 273 : 16-18

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████