VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 1. |

VASÁRNAP 2020. NOVEMBER 1.TÁRGY — ÖRÖK BÜNTETÉS

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : I KRÓNIKÁK 16 : 23

Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.Golden Text: I Chronicles 16 : 23

Sing unto the Lord, all the earth; shew forth from day to day his salvation.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 95 : 1-6


1.     Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!

2.     Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!

3.     Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.

4.     Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.

5.     Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.

6.     Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt!

Responsive Reading: Psalm 95 : 1-6

1.     O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

2.     Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

3.     For the Lord is a great God, and a great King above all gods.

4.     In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

5.     The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 51 : 1-4

1     Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

2     Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

3     Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.]

4     Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.

1. Psalm 51 : 1-4

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3     For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

4     Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.

2. Jónás 1 : 1-4, 10, 12, 15, 17

1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván:

2     Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!

3     És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és talála ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velök az Úr színe elől.

4     Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala.

10     És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy elbeszélé nékik.

12     Ő pedig monda nékik: Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok.

15     És felragadák Jónást és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától.

17     Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.

2. Jonah 1 : 1-4, 10, 12, 15, 17

1     Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying,

2     Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.

3     But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa; and he found a ship going to Tarshish: so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord.

4     But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken.

10     Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them.

12     And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea; so shall the sea be calm unto you: for I know that for my sake this great tempest is upon you.

15     So they took up Jonah, and cast him forth into the sea: and the sea ceased from her raging.

17     Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights.

3. Jónás 2 : 1, 9 (megadom), 10

1     És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából.

9     megadom, amit fogadtam. Az Úrtól van a szabadítás.

10     És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.

3. Jonah 2 : 1, 9 (I will pay), 10

1     Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish’s belly,

9     I will pay that that I have vowed. Salvation is of the Lord.

10     And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land.

4. Jónás 3 : 3 (első .-ig), 4-6, 10

3     És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint.

4     És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!

5     A niniveiek pedig hivének Istenben, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének.

6     És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba.

10     És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre.

4. Jonah 3 : 3 (to 1st .), 4-6, 10

3     So Jonah arose, and went unto Nineveh, according to the word of the Lord.

4     And Jonah began to enter into the city a day’s journey, and he cried, and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown.

5     So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.

6     For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes.

10     And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not.

5. Ézsaiás 52 : 7-10

7     Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!

8     Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben,
mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!

9     Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.

10     Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!

5. Isaiah 52 : 7-10

7     How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!

8     Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion.

9     Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.

10     The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.

6. Máté 28 : 18 (Jézus eljött) csak

18     Jézus eljött …

6. Matthew 28 : 18 (Jesus came) only

18     Jesus came …

7. Lukács 15 : 2-10

2     És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velök együtt eszik.

3     Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván:

4     Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?

5     És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.

6     És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala.

7     Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, akinek nincs szüksége megtérésre.

8     Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja?

9     És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala!

10     Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös [ember] megtérésén.

7. Luke 15 : 2-10

2     And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

3     And he spake this parable unto them, saying,

4     What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?

5     And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.

6     And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.

7     I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

8     Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?

9     And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.

10     Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

8. Zsoltárok 51 : 9-17

9     Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.

10     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

11     Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

12     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

13     hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

14     Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.

15     Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.

16     Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.

17     Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

8. Psalm 51: 9-17

9     Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

13     Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

14     Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

15     O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.

16     For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

17     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.Tudomány és Egészség


1. 327 : 12-13 (a második .-ig)

A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út.

1. 327 : 12-13 (to 2nd .)

The way to escape the misery of sin is to cease sinning. There is no other way.

2. 5 : 3-21, 29-16

A gonosz cselekedet miatti bánat csak egy lépés a megújulás felé, és a legkönnyebb lépés. A következő és nagy lépés, amelyet a bölcsesség megkövetel, őszinteségünk próbája, azaz a megújulás. Ezért kerülünk a körülmények nyomása alá. A kísértés arra ösztönöz, hogy megismételjük a bűnt, és cserébe szenvedés ér bennünket azért, amit tettünk. Ez mindaddig így lesz, amíg meg nem tanuljuk, hogy az igazság törvénye nem enged el semmit, és meg kell fizetnünk „az utolsó fillért” is. „Azzal a mértékkel mérnek néktek” amellyel ti mértek, és az színig telt és „túlcsurduló” lesz.

A szentek és vétkesek elnyerik teljes jutalmukat, de nem mindig ezen a világon. Krisztus követői kiitták az ő poharát. Hálátlanság és üldözés töltötte azt meg színültig; de Isten szeretetének gazdaságával árasztja el a megértést és vonzalmakat, és erőt ad nekünk naponta szükségünk szerint. A vétkesek úgy burjánzanak, mint „egy gazdag lombozatú vadfa”, de amint a Zsoltáríró messzebb tekintett, meglátta végüket - a vétek megsemmisítését a szenvedés által.

Egy apostol azt mondja, hogy az Isten Fia [Krisztus] azért jött, hogy „az ördög munkáit lerontsa”. Kövessük isteni Példaadónkat, és igyekezzünk megsemmisíteni a gonosz minden munkáját, a tévedést és a betegséget beleértve. Nem menekülhetünk meg a vétekért járó büntetéstől. A Szentírás azt mondja, hogy ha megtagadjuk Krisztust, „ő is megtagad minket”.

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest. Isten nem különálló attól a bölcsességtől, amellyel felruház. A képességeket (tálentumokat), amelyeket Ő ad, fejlesztenünk kell. Ha azt kérjük, hogy bocsássa meg rosszul végzett vagy el nem végzett munkánkat, azt a hiú ábrándot jelenti, hogy semmi mást nem kell tennünk, mint bocsánatot kérni, és azután ismét elkövethetjük a bűnt.

A bűn elkövetése miatti szenvedés okozása, a bűn megsemmisítésének eszköze. A vétek minden feltételezett gyönyöre saját mértékénél több fájdalommal jár mindaddig, amíg az anyagi életben és vétekben való hiedelem meg nem semmisül. Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

2. 5 : 3-21, 29-16

Sorrow for wrong-doing is but one step towards reform and the very easiest step. The next and great step required by wisdom is the test of our sincerity, — namely, reformation. To this end we are placed under the stress of circumstances. Temptation bids us repeat the offence, and woe comes in return for what is done. So it will ever be, till we learn that there is no discount in the law of justice and that we must pay "the uttermost farthing." The measure ye mete "shall be measured to you again," and it will be full "and running over."

Saints and sinners get their full award, but not always in this world. The followers of Christ drank his cup. Ingratitude and persecution filled it to the brim; but God pours the riches of His love into the understanding and affections, giving us strength according to our day. Sinners flourish "like a green bay tree;" but, looking farther, the Psalmist could see their end, — the destruction of sin through suffering.

An apostle says that the Son of God [Christ] came to "destroy the works of the devil." We should follow our divine Exemplar, and seek the destruction of all evil works, error and disease included. We cannot escape the penalty due for sin. The Scriptures say, that if we deny Christ, “he also will deny us."

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner. God is not separate from the wisdom He bestows. The talents He gives we must improve. Calling on Him to forgive our work badly done or left undone, implies the vain supposition that we have nothing to do but to ask pardon, and that afterwards we shall be free to repeat the offence.

To cause suffering as the result of sin, is the means of destroying sin. Every supposed pleasure in sin will furnish more than its equivalent of pain, until belief in material life and sin is destroyed. To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

3. 22 : 11-22, 30-4

„Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok restté a versenyben.

Amikor a csata füstje eloszlik, felismeritek majd a jót, amit tettetek, és megkapjátok, amit érdemeltek. A Szeretet nem hamarkodja el, hogy megmentsen minket a kísértéstől, mivel a Szeretet azt jelenti, hogy próbára tétetünk és megtisztíttatunk.

Az igazság a bűnös megújulását követeli. A kegyelem csak akkor engedi el a tartozást, amikor az igazságosság jóváhagyja azt. A bosszú megengedhetetlen. A harag, amely csak csillapodott, nem semmisült meg, hanem részlegesen elnézett. A bölcsesség és Szeretet sok önfeláldozást követelhet tőlünk, hogy megmentsen bennünket a vétektől.
Egyetlen áldozat, akármilyen nagy legyen is, nem elégséges a vétek tartozásának kiegyenlítésére. 

3. 22 : 11-22, 30-4

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

When the smoke of battle clears away, you will discern the good you have done, and receive according to your deserving. Love is not hasty to deliver us from temptation, for Love means that we shall be tried and purified.

Justice requires reformation of the sinner. Mercy cancels the debt only when justice approves. Revenge is inadmissible. Wrath which is only appeased is not destroyed, but partially indulged. Wisdom and Love may require many sacrifices of self to save us from sin. One sacrifice, however great, is insufficient to pay the debt of sin. 

4. 404 : 10-16, 19-21 következő oldal

A testi vágy, a rosszindulat és a gonoszság minden fajtája beteg hiedelem, melyeket csak az ezeket létrehozó gonosz indítékok megsemmisítésével pusztíthatsz el. Ha a gonosz a bűnbánó halandó elmében megszűnt, de hatása még megmarad az egyénben, akkor ezt a rendellenességet eltávolíthatod, amint Isten törvénye teljesül, és a megújulás eltörli a bűnös cselekedetet. Az egészséges vétkes a konok vétkes.

Ez a meggyőződés, mely szerint nincs igazi gyönyör a vétekben, az egyik legfontosabb tétel a Keresztény Tudomány teológiájában. Ébreszd rá a vétkest erre az új, igaz nézetre a vétekről; mutass rá arra, hogy a vétek nem nyújt örömet, és ennek ismerete erősíti erkölcsi bátorságát és fokozza képességét, hogy legyőzze a gonoszt és szeresse a jót.

A beteg meggyógyítása és a vétkes megújítása egy és ugyanaz a Keresztény Tudományban. Mindkét gyógymód ugyanazt a módszert igényli és azok elválaszthatatlanok az Igazságban. A gyűlölet, irigység, becstelenség, félelem és így tovább, beteggé teszi az embert, és sem anyagi orvosság, sem az Elme nem segíthet rajta tartósan, még testileg sem, hacsak szellemileg nem teszi őt jobbá és szabadítja így őt meg elpusztítóitól. Az alapvető tévedés a halandó elme. A gyűlölet lángra lobbantja a durva hajlamokat. A gonosz indítékokban és szándékokban való elmerülés minden olyan embert reménytelen szenvedővé tesz, aki az emberi mivolt legalsóbbrendű típusa felett áll.

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a siker ellen. Ezek kiszolgáltatnak a bírónak, az igazság tévedéssel szembeni döntőbírájának. A bíró átad az igazságszolgáltatásnak, és az erkölcsi törvény ítéletét végrehajtják a halandó elmén és testen. Mindkettőt bilincsbe verik, amíg nem fizettél meg az utolsó fillérig - amíg ki nem egyenlítetted tartozásodat Istennél. „Amit vet az ember, azt aratja is.” A jó ember végül legyőzheti a bűntől való félelmét. Ez a bűn szükségessége, hogy önmagát pusztítsa el. A halhatatlan ember demonstrálja Isten - a jó - kormányzását, amelyben nincs hatalom a vétkezésre.

4. 404 : 10-16, 19-21 next page

Lust, malice, and all sorts of evil are diseased beliefs, and you can destroy them only by destroying the wicked motives which produce them. If the evil is over in the repentant mortal mind, while its effects still remain on the individual, you can remove this disorder as God's law is fulfilled and reformation cancels the crime. The healthy sinner is the hardened sinner.

This conviction, that there is no real pleasure in sin, is one of the most important points in the theology of Christian Science. Arouse the sinner to this new and true view of sin, show him that sin confers no pleasure, and this knowledge strengthens his moral courage and increases his ability to master evil and to love good.

Healing the sick and reforming the sinner are one and the same thing in Christian Science. Both cures require the same method and are inseparable in Truth. Hatred, envy, dishonesty, fear, and so forth, make a man sick, and neither material medicine nor Mind can help him permanently, even in body, unless it makes him better mentally, and so delivers him from his destroyers. The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success. They will deliver you to the judge, the arbiter of truth against error. The judge will deliver you to justice, and the sentence of the moral law will be executed upon mortal mind and body. Both will be manacled until the last farthing is paid, — until you have balanced your account with God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

5. 339 : 1 (A bűn)-4

A bűn elpusztítása a megbocsátás isteni módszere. Az isteni Élet elpusztítja a halált, az Igazság elpusztítja a tévedést, és a Szeretet elpusztítja a gyűlöletet. Ha az megsemmisült, nincs szükség a bűn másfajta megbocsátására.

5. 339 : 1 (The)-4

The destruction of sin is the divine method of pardon. Divine Life destroys death, Truth destroys error, and Love destroys hate. Being destroyed, sin needs no other form of forgiveness.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████